IPPB1/415-579/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 22 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca sprawuje w spółce kapitałowej (dalej: Spółka) funkcję Prezesa Zarządu (Dyrektora Generalnego) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Obecnie Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie z tego tytułu na podstawie umowy o pracę. Z dniem 31 maja 2014 r. Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z Wnioskodawcą i przyznanie mu od dnia 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały.

Jako Prezes Zarządu Wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem spraw Spółki wspólnie z innymi członkami zarządu oraz jej reprezentowaniem na zewnątrz. W szczególności do jego obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw Spółki w zakresie określonym przez przepisy prawa oraz przez akt założycielski spółki, w tym:
  • opracowywanie strategii rozwoju Spółki;przygotowywanie planów finansowych Spółki;opracowywanie strategii polityki marketingowej Spółki;
  • wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy oraz przepisów o rachunkowości;
  • egzekwowanie praw i obowiązków korporacyjnych wspólników Spółki oraz Spółki wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych;
  • kierowanie działalnością Spółki w oparciu o zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników budżet oraz plan strategiczny.
 2. Reprezentacja Spółki we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, w tym:
  • zawieranie umów handlowych oraz umów w sprawie zatrudnienia;
  • występowanie w imieniu Spółki przed sądami i organami administracji publicznej.

Zważywszy na fakt, iż Spółka potrzebuje profesjonalnego wsparcia i doradztwa w zakresie korzystania z portali społecznych, a Wnioskodawca posiada wiedzę o specyfice działania Spółki oraz specjalistyczną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania portali społecznościowych, a także zasad wykorzystywania tego rodzaju mediów dla celów komercyjnych, planowane jest zawarcie z Wnioskodawcą umowy o świadczenie usług doradczych (dalej: „Umowa o współpracy”).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej samodzielną działalność polegającą m.in. na doradztwie w zakresie pozyskiwania użytkowników na portalach społecznych Facebook i Twitter. Planowo zatem, od dnia 1 czerwca 2014 r. Wnioskodawca będzie w zakresie indywidualnej działalności gospodarczej świadczyć usługi doradcze na podstawie osobnej Umowy o współpracy, za którą będzie uzyskiwać wynagrodzenie płatne na podstawie wystawianych faktur VAT.

W przypadku podjęcia współpracy doradczej z Wnioskodawcą w ramach jego działalności gospodarczej usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki będą obejmowały w szczególności:

 • doradztwo w zakresie zasad działania portali społecznościowych;
 • doradztwo w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa w portalach społecznościowych;
 • pozyskiwanie użytkowników na portalach społecznościowych.

Dla uniknięcia wątpliwości, do obowiązków podatnika wykonywanych w ramach Umowy o współpracy nie będzie należało zarządzanie Spółką poprzez bieżące administrowanie i działanie we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, reprezentowanie Spółki, realizacja wieloletnich i rocznych planów działania Spółki, ani zaciąganie zobowiązań w jej imieniu. Ponadto, na podstawie Umowy o współpracy Wnioskodawca nie będzie uprawniony do wydawania poleceń służbowych personelowi Spółki. Zakres czynności wykonywanych w ramach planowanej współpracy nie będzie zatem dotyczył czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, jako Prezesa Zarządu Spółki. Wnioskodawca będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej. Spoczywała będzie na nim również pełna odpowiedzialność za rezultat usług doradczych. Ponadto, Umowa o współpracy nie może być w żadnym przypadku interpretowana jako prowadząca do powstania stosunku pracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką.

Po rozpoczęciu świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, Wnioskodawca nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu i za czynności wykonywane na tym stanowisku będzie on otrzymywał wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku zawarcia z Wnioskodawcą Umowy o współpracy, Spółka będzie wypłacała na jego rzecz wynagrodzenie z dwóch odrębnych tytułów:

 1. wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności zarządczych jako Prezes Zarządu (Dyrektor Generalny) z tytułu uchwały o powołaniu,
 2. wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na podstawie faktur wystawianych zgodnie z postanowieniami przyszłej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką.

Planowana Umowa o współpracy w ramach podjętej przez Wnioskodawcę samodzielnej działalności gospodarczej nie będzie miała charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie Umowy o współpracy, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, w której jest Prezesem Zarządu na podstawie uchwały powołania, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717; dalej: ustawa PIT)...
 2. Czy wynagrodzenie z tytułu usług wykonanych na podstawie Umowy o współpracy, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, w której jest Prezesem Zarządu na podstawie uchwały powołania stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowany podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu powyżej opisanej Umowy o współpracy zawartej ze Spółką będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako takie mogą zostać rozliczone w oparciu o art. 30c ustawy PIT, tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku. Powyższej kwalifikacji przychodów nie zmienia fakt powołania Wnioskodawcy na Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle natomiast art. 9a ust. 1 ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Artykuł 9a ust. 2 tej ustawy PIT stanowi zaś, iż podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika, iż możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu ustalenia, jaką stawką podatkową Wnioskodawca może opodatkować przychody z tytułu zawarcia Umowy o współpracy, istotnym jest zatem ustalenie, z jakiego źródła przychodu uzyskuje dochód.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PIT źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza.

Według definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w tym przepisie obejmuje zatem m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienione zostały w art. 13 ustawy PIT.

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powyższych uregulowań wynika, iż do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ustawy PIT zalicza się wynagrodzenia otrzymane w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu powołania. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach organów Spółki. Natomiast, do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m. in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające Spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Taka kwalifikacja przychodów z tytułu umów, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy PIT wynika przede wszystkim z osobistego charakteru usług zarządzania przedsiębiorstwem. Menedżer to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią na podstawie czasowego kontraktu. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby i tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę kapitałową. Usługi zarządzania, nawet wówczas, gdy świadczone są przez osoby fizyczne występujące jako autonomiczne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie tracą osobistego charakteru.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą, jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dochody z tytułu usług świadczonych w ramach zawartej Umowy o współpracy nie stanowią ani dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT, ani dochodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy PIT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe dochody stanowią dochody z działalności gospodarczej.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Umowy o współpracy nie są wykonywane w związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że obowiązki wykonywane w ramach Umowy o współpracy nie mają charakteru obowiązków, do których Wnioskodawca jest zobligowany jako Prezes Zarządu. W konsekwencji, dochody z tytułu świadczenia usług doradczych nie mogą zostać zakwalifikowane jako te wymienione w art. 13 pkt 7 ustawy PIT.

Dodatkowo, zakres usług będących przedmiotem Umowy o współpracy w jasny sposób wskazuje, iż umowa ta nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub podobnej do nich umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy. Przedmiotowe usługi mają bowiem charakter doradczy i nie przewidują wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem.

Zauważyć także należy, że z zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Spółki w ramach doradztwa, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania). W Umowie o współpracy określony jest szereg czynności zleceniobiorcy, mających charakter doradczy i konsultacyjny. Czynności te są odrębne i nie pokrywają się ze świadczonymi na innej podstawie prawnej usługami zarządzania wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W ramach zawartej Umowy o współpracy, na rzecz Wnioskodawcy nie jest również zlecane zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, a więc umowa ta pozbawiona jest podstawowego elementu charakterystycznego dla umów mających za przedmiot usługi zarządzania.

Wykonywane w ramach Umowy o współpracy usługi na rzecz Spółki polegają na doradztwie w zakresie korzystania z portali Facebook i Twitter. Usługi Wnioskodawcy opierają się na doradztwie w zakresie zasad działania portali społecznościowych, budowania wizerunku przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania użytkowników na portalach społecznościowych. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi nie dotyczą zatem bezpośrednio spraw wewnętrznych Spółki i nie polegają w żaden sposób na wykonywaniu czynności decyzyjnych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki. Tym samym, jak już wskazano, usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy o współpracy mają charakter czynności czysto konsultacyjnych i eksperckich i nie wiążą się z wykonywaniem czynności polegających na zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach wewnętrznych Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt jego powołania na Prezesa Zarządu nie ma wpływu na kwalifikację przychodów do odpowiedniego źródła. Czynności zarządzania, kierowania przedsiębiorstwem Wnioskodawca świadczy w ramach pełnionej funkcji, a nie w ramach zawartej Umowy o współpracy.

Stanowisko, przedstawione w niniejszym wniosku, zgodnie z którym przychody z tytułu usług doradczych świadczonych na rzecz Spółki przez jej Prezesa Zarządu stanowią przychody z działalności gospodarczej znajduje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo:

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-6/14-2/MD);
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 września 2013 r. (sygn. ILPB1/415-743/13-2/AA);
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPB1/415-583/13-2/JB);

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które świadczy Wnioskodawca na rzecz Spółki na podstawie Umowy o współpracy mogą być na gruncie ustawy PIT zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być opodatkowane przez Wnioskodawcę według art. 30c ustawy PIT 19% podatkiem liniowym.

Jak wskazuje Wnioskodawca, do dnia 31 maja 2014 r. pozostaje on ze Spółką w stosunku pracy, Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż usługi świadczone na rzecz Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odpowiadać czynnościom, które Wnioskodawca wykonuje u swojego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy. W związku z powyższym, nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy PIT. Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być zatem opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca pełni na podstawie umowy o pracę funkcję prezesa zarządu w spółce kapitałowej. Z dniem 31 maja 2014 r. Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z Wnioskodawcą i przyznanie mu od dnia 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały. Wnioskodawca jako prezes zarządu wykonuje na rzecz Spółki czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki wspólnie z innymi członkami zarządu oraz jej reprezentowaniu na zewnątrz. Niezależnie od pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - usługi o charakterze doradczym. Planowana Umowa o współpracy w ramach podjętej przez Wnioskodawcę samodzielnej działalności gospodarczej nie będzie miała charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że do obowiązków podatnika wykonywanych w ramach Umowy o współpracy nie będzie należało zarządzanie Spółką poprzez bieżące administrowanie i działanie we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, reprezentowanie Spółki, realizacja wieloletnich i rocznych planów działania Spółki, ani zaciąganie zobowiązań w jej imieniu. Ponadto, na podstawie Umowy o współpracy Wnioskodawca nie będzie uprawniony do wydawania poleceń służbowych personelowi Spółki. Zakres czynności wykonywanych w ramach planowanej współpracy nie będzie zatem dotyczył czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, jako Prezesa Zarządu Spółki.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawartej ze spółką kapitałową, należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania) i czynności te nie wchodzą w zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy, który łączył Wnioskodawcę ze Spółką w roku podatkowym, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.