IPPB1/415-422/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód osiągany z opisanego powyżej najmu prywatnego (w przypadku wynajmowania 19 pokoi, bez względu na jego krótko - bądź długoterminowy charakter) może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. jednolitej stawki 8,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokali - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, prowadzący działalność rolniczą na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,5ha, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, jest właścicielem czterech nieużytkowanych obecnie zabudowań. W jednym z budynków Wnioskodawca wynajmuje jednemu podmiotowi cztery pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne. Uzyskiwany przychód z tytułu najmu stanowi przychód Wnioskodawcy opodatkowany przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (art. 6 ust. 1a).

Wnioskodawca wskazuje, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, najem dotyczy jedynie prywatnych składników jego majątku, które nie zostały nabyte ani zbudowane w celu późniejszego wynajmu. Nie korzysta i nie zamierza korzystać z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie reklamą czy też nabywaniem klientów. Jednocześnie, z uwagi na brak zagospodarowania pozostałych trzech budynków, w których znajduję się 19 pomieszczeń, nie wyklucza ich wynajęcia w przypadku zgłoszenia się potencjalnych najemców, nie przesądzając czy ów najem miałby charakter krótkoterminowy (1 dzień, 3 dni, tydzień, dwa tygodnie, 30 dni), czy też długoterminowy jak w przypadku prowadzonego obecnie. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że ewentualny wynajem nie miałby formy zorganizowanej - w postaci profesjonalnej obsługi, recepcji, usług sprzątających czy gastronomicznych.

Ewentualny przychód z tytułu zapłaty czynszu najmu przedmiotowych lokali, wnioskodawca zamierza opodatkować na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (art. 6 ust. 1 a).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód osiągany z opisanego powyżej najmu prywatnego (w przypadku wynajmowania 19 pokoi, bez względu na jego krótko - bądź długoterminowy charakter) może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg. jednolitej stawki 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że przychód uzyskiwany z tytułu najmu nieruchomości nie będzie uzyskiwany ani związany z pozarolniczą działalnością gospodarczą, może on zostać opodatkowany stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, biorąc pod uwagę treść art. 6 ust. 1a ww. ustawy, który odnosi się do przychodów uzyskiwanych poza działalnością gospodarczą. Wskazać należy, iż ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz, 350) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposoby opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: - pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza, pkt 6 najem, podnajem, dzierżawa (...) Ustawa o PIT w art. 5a pkt 6 definiuje także pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, za którą uważa się działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (przy czym przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie), z której uzyskiwany przychód, nie jest zaliczany do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 4-9 ustawy o PIT.

W ww. art. 10 ust. 6 ustawy o PIT, ustawodawca wskazuje natomiast jako odrębne źródło przychodu najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. W konsekwencji, przychody z najmu są traktowane jako odrębne źródło przychodu i mogą zostać uzyskiwane poza działalnością gospodarczą, jeżeli nie wypełniają przesłanek charakterystycznych dla działalności gospodarczej.

Zakwalifikowanie uzyskanego przychodu (w tym z najmu) do przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w ustawie o PIT musi natomiast spełnić łącznie trzy przesłanki;

 • zarobkowy cel działalności,
 • wykonywanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność prowadzona jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zauważyć także natęży, iż w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku lecz związanych z działalnością gospodarczą. Wykładnia językowa dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT wskazuje, iż dopiero wówczas przychód z tytułu najmu należy opodatkować zgodnie z regułami przewidzianymi dla przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli związek z działalnością gospodarczą zaistnieje przed uzyskaniem przychodu z najmu,

W opinii Wnioskodawcy, powyższe przepisy wskazują, iż uzyskiwany przez niego przychód z najmu zostałby zaliczony do źródła przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tylko w przypadku gdyby Wnioskodawca: dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podając najem jako przedmiot działalności, bądź też spełnił powyżej wymienione przesłanki, w tym kryterium zorganizowania działalności wynikającej z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, lub przedmiotem umowy najmu będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością.

Przenosząc powyższe na opisywany stan faktyczny zdaniem Wnioskodawcy - nie spełnia on kryteriów niezbędnych do zaliczenia przychodu z najmu jako uzyskiwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie kryterium zorganizowanego charakteru działalności. Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w interpretacjach Ministra Finansów wskazuje się, iż zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i profesjonalny, co przekłada się m.in. na konieczność pozyskiwania i poszukiwania klienta poprzez udostępnianie informacji o posiadanych lokalach do wynajęcia (reklamę, ogłoszenia), podejmowanie szeregu czynności jak nabywanie nowych nieruchomości, bądź też ich budowę z zamiarem wynajmu, a zatem podejmowanie czynności „na zewnątrz” o charakterze komercyjnym. Ponadto, o zorganizowanym charakterze działalności może świadczyć także wyodrębnienie pewnych składników materialnych, czy też przyjęcie przez podatnika określonej formy organizacyjno - prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności. Zdaniem Wnioskodawcy, opisanego powyżej kryterium zorganizowania działalności gospodarczej nie można przypisać do najmu składnika majątku prywatnego z którego zamierza czerpać przychód, o czym świadczy szereg przestanek opisanych poniżej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Wnioskodawca nie nabył nieruchomości w celu i z zamiarem czerpania przychodów z ich wynajmu. Wnioskodawca prowadzi na nieruchomości wyłącznie gospodarstwo rolnicze. Poprzez wynajem pragnie jedynie zagospodarować nieużytkowane obecnie pomieszczenia. Co więcej, zamiarem Wnioskodawcy nie jest dokonywanie dodatkowych inwestycji poprzez budowę nowych lokali, bądź ich zakup w celach ich wynajmu co wskazuje, iż nie prowadzi on działalności, której celem jest rozszerzanie lub utrzymanie przychodów z najmu. Wnioskodawca nie zamierza również w sposób profesjonalny poszukiwać najemców, w szczególności poprzez zatrudnianie podmiotów zawodowo trudniących się pozyskiwaniem klientów czy też usługami reklamowymi, Ponadto Wnioskodawca nie zamierza również rozwijać infrastruktury charakterystycznej dla zorganizowanego wynajmu pomieszczeń w postaci; recepcji, usług gastronomicznych czy sprzątających.

W opinii Wnioskodawcy zatem, skoro wynajmie on swój majątek prywatny, nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić w zakresie najmu zorganizowanej działalności ani nie prowadzi jakiejkolwiek pozarolniczej działalności gospodarczej a wynajem po jej stronie nie ma charakteru zorganizowanego charakterystycznego dla działalności gospodarczej, przychód uzyskany z tytułu ww. najmu stanowić będzie odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, a zatem ma ono prawo skorzystać z opodatkowania najmu w formie ryczałtu. Jednocześnie podziela on wielokrotnie prezentowany podgląd jak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB1/415-906/11-2/TW, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-891/10-5/KS, iż liczba wynajmowanych lokali nie może przesądzać o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalności gospodarczej. Co więcej, nie tylko za niesprawiedliwe, ale też za pozbawione uzasadnienia merytorycznego należałby uznać interpretację odmienną, w której Wnioskodawca, wyłącznie z uwagi na swój status materialny, byłby wbrew zamiarowi ustawodawcy umożliwiającego najem majątku prywatnego wg. ryczałtowej stawki 8,5%, niejako zmuszony do prowadzenia działalności, choć nie tylko nie nabył nieruchomości pod zamiar ich wynajmu, ale też w zakresie najmu nie podejmuje czynności świadczących o profesjonalnym, zorganizowanym działaniu jako przedsiębiorca.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane okoliczności, w opinii Wnioskodawcy skoro najem majątku prywatnego, wyszczególnionych we wniosku nieruchomości nie jest prowadzony w ramach wynajmu charakteryzującego się zorganizowaniem typowym dla pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz jako tzw. najem prywatny, to zgodnie z jego wolą ma on prawo, przychody uzyskiwane z wynajmu opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości w 8,5%. Zarówno bowiem ustawa PIT (art. 10 ust. 1 pkt 6), jak i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, wymieniają najem jako odrębne źródło przychodów, które może być osiągane poza działalnością, natomiast wybór kwalifikacji i sposobu rozliczania przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków:

 1. prowadzenie w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 2. wykonywanie w sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości, w przypadku najmu, nie przesądza wynajmowanie danej nieruchomości przez kilka lat, lecz powtarzalność podejmowanych działań.
 3. prowadzenie w sposób zorganizowany – co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu poza działalnością gospodarczą – w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy – wynosi 8,5%.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). W pozycji 28 tego załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy (co jak wykazano na gruncie niniejszej sprawy nie ma miejsca).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, jest właścicielem czterech nieużytkowanych obecnie zabudowań. W jednym z budynków Wnioskodawca wynajmuje jednemu podmiotowi cztery pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne. Uzyskiwany przychód z tytułu najmu stanowi przychód Wnioskodawcy opodatkowany przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (art. 6 ust. 1a). Wnioskodawca wskazuje, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, najem dotyczy jedynie prywatnych składników jego majątku, które nie zostały nabyte ani zbudowane w celu późniejszego wynajmu. Nie korzysta i nie zamierza korzystać z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie reklamą czy też nabywaniem klientów. Jednocześnie, z uwagi na brak zagospodarowania pozostałych trzech budynków, w których znajduję się 19 pomieszczeń, nie wyklucza ich wynajęcia w przypadku zgłoszenia się potencjalnych najemców, nie przesądzając czy ów najem miałby charakter krótkoterminowy (1 dzień, 3 dni, tydzień, dwa tygodnie, 30 dni), czy też długoterminowy jak w przypadku prowadzonego obecnie. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że ewentualny wynajem nie miałby formy zorganizowanej - w postaci profesjonalnej obsługi, recepcji, usług sprzątających czy gastronomicznych. Ewentualny przychód z tytułu zapłaty czynszu najmu przedmiotowych lokali, Wnioskodawca zamierza opodatkować na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że najem na tak szeroką skalę spełnia wszystkie przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prowadząc opisany we wniosku najem, jako osoba fizyczna, Wnioskodawca działa we własnym imieniu, a podejmowane czynności rodzą bezpośrednio dla Wnioskodawcy określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie prowadzony przez Wnioskodawcę najem ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony jest na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu. Szeroki zakres prowadzonego najmu wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że Wnioskodawcy aktywność koncentruje się na podejmowaniu działań zmierzających zarówno do utrzymania źródła przychodu w zakresie najmu będących w  Wnioskodawcy posiadaniu nieruchomości, jak i do rozszerzenia tego źródła – planowane jest zwiększenie liczby pomieszczeń pod wynajem.

Tego rodzaju działania, przy podanej ilości wynajmowanych pomieszczeń, nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. Ponadto cechą charakterystyczną działalności gospodarczej jest również jej ukierunkowanie na zbyt, na zaspakajanie potrzeb osób trzecich – w opisanym przypadku – osób wynajmujących pomieszczenia.

Z wniosku wynika również, że czynności związane z wynajmem pomieszczeń podejmowane są w sposób ciągły, czyli w sposób stały, długoterminowy, powtarzalny.

Reasumując, przychody z opisanego we wniosku najmu lokali – ze względu na jego rozmiar, planowane zwiększenie liczby lokali przeznaczonych pod wynajem – nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko, należy stwierdzić, iż podejmowane przez Wnioskodawcę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonywany w tych warunkach najem uznaje się za działalność gospodarczą. Tym samym przychody z przedmiotowego najmu, nie mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.