IPPB1/415-1405/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Crowdfunding jest formą finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Wartość tych świadczeń stanowi zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt przychód z działalności gospodarczej. Jak wynika z wniosku wpłaty środków finansowych na realizację określonego projektu nie wiążą się ze świadczeniem zwrotnym. Wpłaty te dokonywane są pod tytułem darmym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wpłat crowdfundingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wpłat crowdfundingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca przeprowadził tzw. „akcję crowdfundingową” za pośrednictwem serwisu P. Ponieważ Wnioskodawca kończy rozliczanie przekazanych wpłat od osób, które wsparły akcję. Wnioskodawca chciałby wiedzieć w jaki sposób potraktować wynikły z niej przychód od strony podatkowej. Całą kwotę Wnioskodawca otrzymał przelewem od serwisu p., który pośredniczy w akcji.

Na kwotę tę składają się kwoty wsparcia przekazane od ok. 3.500 osób prywatnych (średnio ok. 80 zł/osobę). Osoby te nie otrzymywały nic fizycznie, ale były takie, które otrzymały w zamian za wsparcie gadżety albo czasopismo.

Wnioskodawca chce postąpić zgodnie z przepisami, ale te są niejasne. Wnioskodawca otrzymuje różne opinie od księgowych w zakresie tego, czy należy odprowadzić podatek dochodowy i/lub VAT i jak właściwie to zrobić. Zdaniem Wnioskodawcy należy to zrobić, ale jednak oczekuje opinii w tej sprawie.

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, a środki pozyskane z akcji zostały bądź zostaną w całości spożytkowane na realizację projektu ze wspomnianej akcji crowdfundingowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 2)...

Czy może inne przepisy...

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tej sytuacji mają zastosowanie powyżej wskazane przepisy. Mimo wielu zapytań, śledzenia opinii itp. Wnioskodawca nie ma w tym zakresie pewności. Zdaniem Wnioskodawcy należy odprowadzić od pozyskanej kwoty podatek dochodowy i VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W ustępie 2 pkt 2 tego aktu prawnego wskazano, że przychodem tym są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymywaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem przychodem jest wartość nieodpłatnych świadczeń, które nie powodują powstania u beneficjenta danej usługi, czy otrzymującego daną rzecz, obowiązku dokonania jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na rzecz ponoszącego wydatki z tego tytułu (bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczając nieodpłatne świadczenie do czynników kształtujących podstawę opodatkowania, nie precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. W celu ustalenia jego znaczenia, w tym między innymi dla celów podatkowych, zasadne jest sięgnięcie do reguł wykładni gramatycznej. Zgodnie z tą wykładnią odpłacać to „oddawać komuś coś w zamian”, odpłatny zaś to „taki, za który się płaci, wymagający zapłacenia, zwrot kosztów”. (Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2002).

Powstanie przychodu należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przeprowadził „akcję crowfundingową”. Osoby które wsparły akcje nic nie otrzymały od Wnioskodawcy. Niektóre z tych osób otrzymały za wsparcie gadżety lub czasopismo.

Crowdfunding jest formą finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Wartość tych świadczeń stanowi zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt przychód z działalności gospodarczej. Jak wynika z wniosku wpłaty środków finansowych na realizację określonego projektu nie wiążą się ze świadczeniem zwrotnym. Wpłaty te dokonywane są pod tytułem darmym.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.