IPPB1/415-1272/14-3/EC | Interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (obligacji), to uzyskany przychód z odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek albo dyskonta od obligacji jaki i koszty uzyskania tych przychodów stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody oraz koszty uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody uzyskane z tego tytułu należy opodatkować, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę dla tego źródła formą opodatkowania. Jednocześnie należy uznać, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji będą wydatki faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie obligacji powiększone o koszty transakcyjne związane z nabyciem obligacji.
IPPB1/415-1272/14-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. dyskonto
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. obligacje
 5. papier wartościowy
 6. przychód
 7. zbycie
 8. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek (dyskonta) od obligacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek (dyskonta) od obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna („Podatnik”) prowadzi działalność gospodarczą. Obejmuje ona obrót nieruchomościami, udzielanie pożyczek, obrót akcjami spółek publicznych i niepublicznych oraz udziałami w spółkach. Podatnik planuje rozszerzenie działalności o nabywanie i zbywanie obligacji. Z tytułu obrotu obligacjami podatnik będzie uzyskiwał przychody z ich sprzedaży oraz w formie odsetek, albo dyskonta (odsetki oraz dyskonto to przychody mieszczące się w kategorii "realizacji praw wynikających z obligacji”). Obligacje te mogą być emitowane zarówno przez skarb państwa, jak i inne podmioty.

Przedmiotem działalności podatnika, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jest m in. działalność określona w PKD 64.99.Z. z opisem "pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych". Przedmiot działalności podatnika obejmuje również: „działalność holdingów finansowych" (64.20.Z), oraz Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (66.19.Z).

Zgodnie z komentarzem do PKD podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek.

Podatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 updof (tj. oświadczenie o wyborze opodatkowania, w formie 19% podatku liniowego).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z jej definicją, tj. w celu osiągnięcia zysku (co nie wyklucza okresowego ponoszenia strat), w sposób ciągły (co nie wyklucza okresowych przerw; istotny jest zamiar prowadzenia działalności w sposób powtarzalny) i w sposób zorganizowany (podejmowane działania będą podporządkowane przyjętym regułom i zasadom i będą racjonalnie zmierzały do osiągnięcia założonych celów).

Podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą zgodnie z jej definicją, tj. w celu osiągnięcia zysku (co nie wyklucza okresowego ponoszenia strat), w sposób ciągły (co nie wyklucza okresowych przerw; istotny jest zamiar prowadzenia działalności w sposób powtarzalny) i w sposób zorganizowany (podejmowane działania i będą podporządkowane przyjętym regułom i zasadom i będą racjonalnie zmierzały do osiągnięcia założonych celów), również w zakresie obrotu obligacjami i uzyskiwania przychodów z ich sprzedaży oraz w formie odsetek, albo dyskonta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody Podatnika z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) obligacji, dochody z obligacji w formie odsetek albo dyskonta oraz koszt y uzyskania tych przychodów będą dla Podatnika przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów podatnika pozarolnicza działalność gospodarcza...
 2. Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży obligacji będzie cena ich nabycia powiększona o koszty transakcyjne związane z nabyciem obligacji...

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem podatnika przychody z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) obligacji oraz przychody z obligacji w formie odsetek albo dyskonta będą dla podatnika przychodami zaliczanymi do źródła przychodów podatnika - pozarolnicza działalność gospodarcza.

W konsekwencji koszty uzyskania tych przychodów będą powiększały wartość kosztów uzyskania przychodów podatnika służących określeniu dochodu podatnika ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Co do zasady obrót instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 6 lit. a i lit. b updof, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30b ust. 1 updof, a dochód z tego tytułu zalicza się do źródła przychodów: kapitały pieniężne.

Równocześnie jednak zgodnie z ust. 4 omawianego artykułu, „przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej”.

Oznacza to, że zgodnie z art. 30b ust. 4 updof przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających łączą się z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej, jeżeli takie odpłatne zbycia następują w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody z realizacji praw z nich wynikających są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla uznania, iż do przedmiotu działalności gospodarczej podatnika należy m.in. nabywanie i zbywanie obligacji oraz dochody z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (wynikające z realizacji praw wynikających z posiadanych obligacji), konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

 • stosowny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej podatnika obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z oraz
 • faktyczne dokonywanie przez podatnika nabycia i zbycia obligacji oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związane z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Warunek pierwszy zostanie spełniony, ponieważ stosowne zapisy pojawią się w przedmiocie działalności podatnika.

Warunek drugi zostanie spełniony przez podatnika z chwilą podjęcia przez niego faktycznej działalności w zakresie nabywania i zbywania obligacji oraz uzyskiwania dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związane z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek. Zatem niewątpliwie podklasa 64 99.Z obejmuje nabywanie i zbywanie obligacji oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związanych z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Stanowisko podatnika potwierdza interpretacja indywidualna Ministra Finansów sygn. IPPB1/415-307/09-4/MT, dotyczącą podobnego zdarzenia przyszłego. We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca opisał sytuację zbycia (w tym sprzedaży) akcji (zarówno nabytych w charakterze wkładu, jak później zakupionych) przez spółkę komandytową, do której zamierzał przystąpić w charakterze wspólnika. Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło kwestii, czy przychody spółki komandytowej z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji oraz koszty uzyskania tych przychodów będą dla wnioskodawcy, w przypadającej części wynikającej z umowy spółkę przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów wnioskodawcy - pozarolnicza działalność gospodarcza, gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej m.in. będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych. Zapytanie dotyczyło przy tym zarówno sytuacji, gdy udziały lub akcje zostały wniesione do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, jak i gdy udziały lub akcje spółka zakupiła. We własnym stanowisku co do oceny tych zdarzeń wnioskodawca uznał, iż gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy przedmiotowe akcje zostaną nabyte w drodze zakupu czy jako wkład niepieniężny. W obu przypadkach organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów sygn. IPPB1/415-840/09-4/MT, IPPB1/415-1117/10-3/EC, IPPB1/415-1117/10-4/EC, IBPBI/1/415-707/10/AB, IBPBI/1/415-721/10/AB, IBPBI/1/415-739/10/AB, IBPBI/1/415-722/10/AB, IPTPB1/415-37/14-2/MD oraz IPTPB1/415-236/14-2/AG i IPPB1/415-961/14-3/MS1 (ostatnie dwie interpretacje zostały wydane w analogicznych stanach faktycznych).

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. II FSK 1364/11 potwierdził, że do zakwalifikowania przychodów z odpłatnego zbycia akcji do przychodów z działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dwóch warunków: faktyczne prowadzenie działalności polegającej na odpłatnym zbyciu akcji i udziałów oraz to, że jest ona realizowana zgodnie z zapisami umowy spółki ujawnionymi w KRS-ie lub w przypadku podatnika odpowiednikiem zapisu w umowie spółki i wpisu do KRS-u jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej: "jakkolwiek zgodzić się należy z twierdzeniem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie uznał, jakoby możliwość zakwalifikowania przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. wyklucza możliwość zakwalifikowania ich jako pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc pominął wnioski wypływające z art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f, niemniej - wbrew zarzutowi skargi kasacyjnej - ten ostatni przepis nie miał w sprawie zastosowania, ponieważ przychód spółki komandytowej z odpłatnego zbycia akcji nie miał następować w wykonywaniu działalności gospodarczej, rozumianej jako realizacja wynikającego z umowy spółki przedmiotu tej działalności, ale jedynie przy okazji prowadzenia działalności i poza jej przedmiotem. Taki stan faktyczny (zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 3 o.p.) przyjął organ interpretacyjny jako podstawę faktyczną interpretacji, a skarżący założenia tego skutecznie nie podważył."

Powołane interpretacje oraz wyrok dotyczą działalności w formie spółki komandytowej, jednak należy wskazać, że z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia to, czy podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście, czy też jako wspólnik spółki komandytowej.

Wskazać należy, że możliwość opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynika wprost z art. 30b ust. 4 updof w związku z art. 30b ust. 1 updof.

Obligacje są papierami wartościowymi zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: "ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. papierach wartościowych - rozumie się przez to:
 2. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 3. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. A, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)".

Obligacje są papierami wartościowymi. Natomiast uzyskiwane od nich odsetki lub dyskonto są niewątpliwie realizacją praw z nich wynikających (prawa do uzyskania wynagrodzenia w postaci odsetek lub dyskonta).

Ad. 2

Podatnik uważa, że kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia obligacji będzie cena ich nabycia powiększona o koszty transakcyjne związane z nabyciem obligacji. Wynika to z treści art. 22 ust. 1 updof, zgodnie z którym „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art, 23”.

Niewątpliwie nie jest możliwe uzyskanie przychodów ze zbycia obligacji, jak również innych przychodów z realizacji praw wynikających z obligacji bez uprzedniego nabycia obligacji, a zatem wydatki na nabycie obligacji mają bezpośredni związek z przychodem podatnika, są zatem kosztem jego uzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalności gospodarcza, (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

W art. 5a pkt 6 ww. ustawy została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl natomiast art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy.

Odrębne źródło przychodów stanowią kapitały pieniężne, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o: papierach wartościowych - rozumie się przez to: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. W świetle powyższego uznać należy, że obligacje stanowią papiery wartościowe, stosownie do art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast z art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Pojęcie kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, do których odwołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest definiowane odpowiednio w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ustawy. Aczkolwiek nie wszystkie rodzaje dochodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przedmiot działalności gospodarczej, niemniej jednak przedmiotem takiej działalności może być nabywanie i zbywanie obligacji, akcji oraz innych papierów wartościowych.

Aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto wskazać należy, że skutkiem wskazanego wcześniej przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów, określonego jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy, będzie m.in. działalność określona w PKD 64.99.Z - „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”. Przedmiot działalności Wnioskodawcy będzie również obejmował: „działalność holdingów finansowych” (64.20.Z) oraz „pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (66.19.Z). Zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek.

W konsekwencji, przychód uzyskany w związku z odpłatnym zbyciem obligacji oraz odsetki (dyskonto) od obligacji będą stanowiły przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodać należy, że art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego postanowieniami, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Zauważyć przy tym należy, że koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz są zawsze związane z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty te są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.

Podkreślić należy, że przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do podatkowych kosztów podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione.

W myśl natomiast przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (obligacji), to uzyskany przychód z odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek albo dyskonta od obligacji jaki i koszty uzyskania tych przychodów stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody oraz koszty uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody uzyskane z tego tytułu należy opodatkować, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę dla tego źródła formą opodatkowania.

Jednocześnie należy uznać, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji będą wydatki faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie obligacji powiększone o koszty transakcyjne związane z nabyciem obligacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.