IPPB1/415-1006/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy - jak wskazał Wnioskodawca - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość marży, na którą – jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura.
IPPB1/415-1006/14-4/ESinterpretacja indywidualna
  1. Dropshipping
  2. dokumentowanie
  3. internet
  4. koszty uzyskania przychodów
  5. przychód
  6. towar handlowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 31 października 2014 r. Nr IPPB1/415-1006/14-2/ES (data wysłania 3 listopada 2014 r., data odbioru 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem.

Pośrednictwo handlowe prowadzone będzie przy pomocy sieci Internet, przy wykorzystaniu aukcji internetowych oraz serwisu internetowego, a proces wysyłki zamówionego przez klienta towaru zostanie przeniesiony na dostawcę. W regulaminie aukcji i serwisu internetowego zamieszczona będzie informacja, iż sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem, wraz z wszystkimi szczegółami zasadami dotyczącymi zamawiania towaru.

Wnioskodawca nie będzie nabywał towaru od dostawcy, nie będzie importował towaru od dostawcy, nie będzie będzie sprzedawał towaru klientom ani nie będzie stroną umowy sprzedaży zawieranej między kupującym a dostawcą. W ramach takiej umowy sprzedawcą będzie dostawca, zaś Wnioskodawca będzie jedynie pośrednikiem w takiej transakcji. Rola Wnioskodawcy jako pośrednika handlowego sprowadzać się będzie do zbierania zamówień, inkasowania na swój rachunek bankowy należności od klientów za zamówiony towar oraz przesyłania zebranych zamówień wraz z należnościami otrzymanymi od klientów (pomniejszonymi o marżę) do dostawcy, który znajduje się na terytorium państwa trzeciego (poza Unią Europejską). Dostawca z Wnioskodawcą na podstawie zawartej umowy współpracy uregulują prawa i obowiązki stron, w tym dostawca upoważni Wnioskodawcę do odbioru przekazywanych przez kupujących środków pieniężnych za zamawiany towar, a następnie przekazywania ich do dostawcy.

Zyskiem dla Wnioskodawcy będzie marża o której była mowa powyższej, stanowiąca różnicę między kwotą otrzymaną od klienta za zamówiony towar, a kwotą przekazaną dostawcy.

Obowiązek dostawy towaru spoczywać będzie na dostawcy, który nie zostanie ujawniony względem klienta. Dostawa towaru odbywać się będzie bezpośrednio do klienta. Wraz z zamawianym towarem dostawca prześle klientowi fakturę lub rachunek potwierdzający zakup. Wnioskodawca nie będzie uczestniczył w procesie dostawy ani w wystawianiu klientowi dokumentu poświadczającego zakup.

Każda wysyłka zamówionego towaru zamawianego przez kupującego a wysłanego przez dostawcę, nie będzie przekraczać wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro.

Tym samym organ celny nie będzie księgował i nie będzie pobierał należności przewozowych (vide: art. 55 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne).

Wnioskodawca w ramach pośrednictwa handlowego będzie ewidencjonował: dowody przelewu od klienta za zamówiony towar, dowody przelewu ze swojego konta na konto dostawcy, miesięczne faktury wystawiane dostawcy za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę marży jaką Wnioskodawca uzyska w pośredniczeniu w sprzedaży. Zaś dostawca każdego miesiąca będzie wysyłał Wnioskodawcy miesięczne zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych przez dostawcę z pośrednictwem Wnioskodawcy.

Prowadząc wyżej opisaną działalność gospodarczą Wnioskodawca wybierze opodatkowanie w postaci podatku liniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o aukcje internetowe i serwis internetowy na podstawie modelu logistycznego, zwanego dropshippongiem...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego w oparciu o aukcje internetowe i serwis internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem stanowi różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego od klienta za zamówiony towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.

Należności wpłacane przez klientów za zamawiany towar w zdecydowanej większości stanowią własność dostawy a jedynie w niewielkiej części Wnioskodawcy. Dzieje się tak ponieważ kwota ta uwzględnia już należność dostawcy za zamówiony towar oraz należność Wnioskodawcy tj. marżę. Wnioskodawca przesyła dostawcy kwotę jaka należy mu się sprzedany towar, zaś należność jako wynagrodzenie za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę pośrednictwa handlowego w postaci marży, zostaje na koncie Wnioskodawcy i stanowi jego zysk (przychód z rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym Wnioskodawca na stałe nie uzyskuje należności od klientów za zamówiony towar, a jedynie pośredniczy w płatności i w umówiony z dostawcą sposób oraz terminie przekazuje kwoty należne dostawcy za sprzedany przez niego towar.

Jak wskazuje zasada wyrażona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (vide: art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza. Zaś stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W oparciu o powyższe przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że podstawą do opodatkowania przez Wnioskodawcę w ramach działalności pośrednictwa handlowego stanowić będzie opisywana marża.

Wobec powyższych rozważań i w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy dojść do konkluzji zawartej na wstępie stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą pośrednictwa handlowego. Zyskiem dla Wnioskodawcy będzie marża, stanowiąca różnicę między kwotą otrzymaną od klienta za zamówiony towar, a kwotą przekazaną dostawcy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie będzie nabywał towaru od dostawcy, nie będzie importował towaru od dostawy, nie będzie będzie sprzedawał towaru klientom ani nie będzie stroną umowy sprzedaży zawieranej między kupującym a dostawcą

Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Wnioskodawca - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość marży, na którą – jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.