ILPB4/4510-1-46/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów podatkowych.
ILPB4/4510-1-46/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. komplementariusz
 2. moment powstania przychodów
 3. obsługa
 4. okres rozliczeniowy
 5. opłata
 6. pożyczka
 7. przychód
 8. spółka komandytowo-akcyjna
 9. umowa pożyczki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodów podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca), podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na jej terytorium.

Wnioskodawca jest komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) będącej wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka), która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym (dalej: Klient). Wnioskodawca nie jest akcjonariuszem SKA.

SKA jest spółką komandytowo-akcyjną niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z rokiem obrotowym trwającym od 1 listopada 2013 r. do 3 września 2015 r. Zatem do rozliczenia podatkowego SKA stosuje się przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r. W związku z tym do końca obecnego roku obrotowego SKA przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w SKA rozliczają jej wspólnicy (komplementariusz i akcjonariusze), zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT.

Spółka także nie jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w Spółce rozliczają jej wspólnicy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT.

Z części przychodów Spółki przypadających na SKA, na bieżąco rozlicza się jej komplementariusz (Wnioskodawca), zgodnie z zasadami alokacji zysków (przychodów) wynikającymi ze statutu SKA oraz umowy Spółki.

Spółka udziela pożyczek jedno- i wieloratalnych, tj. spłacanych jednorazowo albo w ratach miesięcznych. Pożyczki spłacane jednorazowo udzielane są na okres nieprzekraczający 30 dni i spłacane są po jego upływie w jednej racie. Pożyczki spłacane w ratach miesięcznych udzielane są na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy i spłacane są w równych miesięcznych ratach (miesiąc - około trzydziestodniowy okres). Spółka nie wyklucza udzielania pożyczek na inne terminy niż wskazane powyżej lub ograniczenie pożyczek do spłacanych jednorazowo albo w ratach miesięcznych.

Przy zawieraniu umowy pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych Klient otrzymuje harmonogram spłat miesięcznych, wskazujący datę płatności każdej raty. Rata stanowi sumę wymagalnych w dacie spłaty: kwoty kapitału oraz poszczególnych opłat (dalej: Rata).

Zasady naliczania i pobierania opłat i odsetek są i będą wyszczególnione w umowie zawieranej z Klientem, w tym w Regulaminie (dalej: Umowa).

W szczególności Spółka pobiera od Klienta wynagrodzenie za usługę wykonywaną na rzecz Klienta w postaci czynności związanych z obsługą umowy pożyczki, obejmujących obsługę spłat i monitorowanie ich terminowości (Opłata operacyjna). W przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo Opłata operacyjna jest wymagalna (należna) w momencie wykonania usługi, to jest na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. W przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych, Opłata operacyjna jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku Opłata operacyjna zostaje rozłożona proporcjonalnie na okresy miesięczne i staje się należna i wymagalna w ostatnim dniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego przyjętego w Umowie z Klientem, w odniesieniu do danej części opłaty operacyjnej wynikającej z harmonogramu spłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym momencie Wnioskodawca jako komplementariusz SKA będącej wspólnikiem Spółki powinien rozpoznawać przychód z tytułu Opłaty operacyjnej należnej Spółce z tytułu obsługi umów pożyczek...

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu Opłaty operacyjnej należnej Spółce w odpowiedniej części przypadającej Wnioskodawcy zgodnie z zapisami statutu SKA i w świetle umowy Spółki - na następujących zasadach:

 • w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo - na koniec okresu pożyczki (termin spłaty pożyczki), nie później jednak niż na dzień uregulowania Opłaty operacyjnej;
 • w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu każdego przyjętego w Umowie z Klientem miesięcznego okresu rozliczeniowego w części Opłaty operacyjnej przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat na dany okres, do dnia zakończenia albo wygaśnięcia Umowy, niezależnie od daty faktycznej spłaty Raty.

Wnioskodawca powinien rozpoznawać w swoich przychodach podatkowych część przychodu z tytułu Opłaty operacyjnej należnej Spółce zgodnie z powyższymi zasadami, która to część powinna być alokowana zgodnie z zasadami alokacji zysków wynikającymi z zapisów statutu SKA oraz umowy Spółki.

Alokacja przychodów z udziału w Spółce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W opisanym stanie faktycznym powyższy przepis znajdzie zastosowanie w następujący sposób. Część przychodu z udziału w Spółce przypadająca na SKA powinna zostać opodatkowana na zasadach odnoszących się do spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (tj. na gruncie ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.) Zatem część przychodu z udziału w zyskach SKA (w zakresie części odpowiadającej udziałowi SKA w zyskach Spółki) powinna zostać połączona z przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku SKA.

Powyższy sposób postępowania będzie właściwy do momentu, w którym SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Data powstania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 powołanej ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast moment rozpoznania przychodów dla celów podatkowych określają m.in. przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c ustawy CIT.

W myśl art. 12 ust. 3a ustawy CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. - z zastrzeżeniem ust. 3c-3g), dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień uregulowania należności.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku pożyczek spłacanych jednorazowo, zdaniem Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3a ustawy CIT. Zatem przychód powstanie w dniu wykonania usługi, nie później niż w dniu uregulowania należności. Dniem wykonania usługi obsługi umowy pożyczki jest, zdaniem Wnioskodawcy, dzień spłaty wynikający z Umowy. Jednakże, jeśli Klient spłaci pożyczkę przed tym dniem, dniem powstania przychodu z tytułu opłaty operacyjnej będzie dzień otrzymania opłaty operacyjnej przez Spółkę.

W przypadku pożyczek spłacanych w ratach miesięcznych, usługa obsługi umowy pożyczki, zgodnie z Umową, będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować art. 12 ust. 3c ustawy CIT. Zatem przychód podatkowy powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w odniesieniu do opłaty operacyjnej należnej za dany okres, zgodnie z harmonogramem spłat. Nie ma przy tym znaczenia czy należność została faktycznie uregulowana ani dzień faktycznej zapłaty.

Należy zaznaczyć, że do podobnych wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2012 r. o sygn. ILPB3/423-477/11-2/JG:

Reasumując, skoro w zawartych umowach strony przyjęły miesięczny sposób rozliczania usług pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego, to zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu w przypadku opisanych przez Spółkę umów, należy uznać ostatni dzień miesięcznego okresu rozliczeniowego określonego w umowie (miesiąc kalendarzowy), bez względu na dzień uzyskania raportu o kwocie należnej prowizji, wystawienia faktury, czy moment dokonania płatności za wykonane usługi”.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w opisanym przez niego stanie faktycznym powinien rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu Opłaty operacyjnej w odpowiedniej części przypadającej Wnioskodawcy zgodnie z zapisami statutu SKA i w świetle umowy Spółki - na następujących zasadach:

 • w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo - na koniec okresu pożyczki (w terminie spłaty pożyczki), nie później jednak niż na dzień otrzymania opłaty operacyjnej przez Spółkę;
 • w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu każdego przyjętego w Umowie z Klientem miesięcznego okresu rozliczeniowego - w części przypadającej na dany okres zgodnie z harmonogramem spłat, do dnia zakończenia albo wygaśnięcia umowy pożyczki, niezależnie od daty faktycznej spłaty każdej Raty.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanej przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.