ILPB4/4510-1-426/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia dopłat, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w formie umownego potrącenia oraz obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zapłaty odsetek od pożyczki w formie umownego potrącenia.
ILPB4/4510-1-426/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. dopłata do kapitału
 3. kodeks spółek handlowych
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. niedostateczna kapitalizacja
 6. odsetki
 7. potrącenie (kompensata)
 8. powstanie przychodu
 9. pożyczka
 10. przychód
 11. płatnik
 12. wierzytelność
 13. zapłata
 14. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu wniesienia dopłat – jest prawidłowe,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w formie umownego potrącenia – jest prawidłowe,
 • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zapłaty odsetek od pożyczki w formie umownego potrącenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu wniesienia dopłat,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w formie umownego potrącenia,
 • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zapłaty odsetek od pożyczki w formie umownego potrącenia.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 • A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT) i podlega w Polsce opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym).
 • Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami.
 • Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 11 525 000 PLN i został w całości pokryty wkładami pieniężnymi.
 • Jedynym udziałowcem Wnioskodawca jest „B” société ą responsabilité limitée (dalej: „B”) z siedzibą w Luksemburgu. Forma prawna „B” jest luksemburskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • B” podlega w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. „B” nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Luksemburgu („B” jest luksemburskim rezydentem podatkowym).
 • B” posiada 100% udziałów w kapitale Wnioskodawcy przez okres nieprzekraczający 2 lat. „B” zamierza utrzymać co najmniej 25 procentowy udział w kapitale Wnioskodawcy przez okres co najmniej 2 lat.
 • Posiadanie udziałów Wnioskodawcy przez „B” wynika z prawa własności.
 • B” posiada wobec Wnioskodawcy wierzytelności w kwocie ok. 19 mln PLN z tytułu umów pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (w tym kwoty główne pożyczek ok. 16,4 mln PLN, odsetki od pożyczek ok. 2,6 mln PLN).
 • Pożyczki, o których mowa wyżej zostały udzielone Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał środki pieniężne z tyt. pożyczek przed 1 stycznia 2015 r. Pożyczki służą finansowaniu działalności operacyjnej Wnioskodawcy.
 • B” rozważa podjęcie uchwały o ustanowieniu dopłat do kapitału Wnioskodawcy w rozumieniu przepisu art. 177 § 1, § 2 oraz art. 178 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.; dalej: KSH).
 • Umowa spółki Wnioskodawcy dopuszcza wnoszenie przez udziałowców dopłat do kapitału.
 • Dopłaty do kapitału zostaną wniesione zgodnie z przepisami umowy spółki Wnioskodawcy oraz ściśle według przepisów KSH.
 • Dopłaty do kapitału zostaną zaksięgowane na kapitale rezerwowym Wnioskodawcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Dz.U. 2013, poz. 330 ze zm.. dalej: ustawa o rachunkowości).
 • Jednocześnie Wnioskodawca i „B” rozważają zawarcie dwustronnego porozumienia o umownym potrąceniu wzajemnych zobowiązań i w konsekwencji skompensowaniu zobowiązań Wnioskodawcy wobec „B” z tytułu umów pożyczek (zarówno kwot głównych pożyczek, jak i odsetek) ze zobowiązaniem „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu należnych Wnioskodawcy dopłat do kapitału.
 • Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 • Wnioskodawca nie korzysta z tzw. alternatywnej metody kalkulacji odsetek od pożyczek nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w przepisie art. 15c ustawy o CIT.
 • Na wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów powiązanych, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. (tj. wspólnika/wspólników posiadających nie mniej niż 25% udziałów Wnioskodawcy oraz wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika/-ów) składa się kwota zadłużenia Wnioskodawcy wobec „B” (tj. ok. 19 mln PLN).
 • Wnioskodawca na dzień dokonania umownej kompensaty zobowiązań Wnioskodawcy wobec „B” z tytułu umów pożyczek ze zobowiązaniem „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu należnych Spółce dopłat do kapitału będzie posiadał aktualny certyfikat rezydencji „B” oraz oświadczenie potwierdzające, że „B” nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (oświadczenie art. 26 ust. lf ustawy o CIT).
 • Należne „B” odsetki od pożyczek nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o CIT, tj. przychodów które na potrzeby zastosowania zwolnienia z obowiązku potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego nie są uznawane za przychody odsetkowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie przez „B” dopłat do kapitału Wnioskodawcy poprzez ich umowne potrącenie z wierzytelnościami „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu pożyczek wraz z odsetkami doprowadzi do konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez Wnioskodawcę...
 2. Czy zapłacone w formie umownego potrącenia odsetki od pożyczek w pełnej wysokości będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...
 3. Czy zapłata odsetek od pożyczek, o których mowa w pytaniu nr 2 spowoduje dla Wnioskodawcy obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez „B” dopłat do kapitału Wnioskodawcy poprzez ich umowne potrącenie z wierzytelnościami „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu pożyczek wraz z odsetkami nie doprowadzi do konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o CIT, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Przepisy o CIT nie zawierają definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT otwartego katalogu przykładowych przysporzeń, zaliczanych do przychodów.

Jednocześnie w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT zawarty został katalog przysporzeń, które nie stanowią przychodów podatkowych.

W katalogu tym ustawodawca wskazał, iż do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in., cyt. „dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach” (art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT).

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT, nie stanowi dla podatnika kosztu uzyskania przychodów zwrot dopłat, o których mowa wyżej.

W konsekwencji powyższego dla Wnioskodawcy - zarówno otrzymanie dopłat do kapitału, jak i ich zwrot będzie neutralny podatkowo, tj.:

 • otrzymanie dopłat nie będzie powodowało konieczności rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu podatkowego,
 • natomiast ich zwrot nie będzie umożliwiał Wnioskodawcy ujęcia ich jako kosztów uzyskania przychodu

– o ile dopłaty te zostaną wniesione „w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach”, tj. zgodnie z regulacjami dotyczącymi dopłat do kapitału zawartymi w art. 177-179 KSH.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację odpowiednie zapisy umowy spółki Wnioskodawcy dopuszczają wnoszenie przez udziałowców dopłat do kapitału Wnioskodawcy.

Jednocześnie Spółka wskazała w stanie faktycznym wniosku, że dopłaty zostaną wniesione zgodnie z zapisami umowy spółki oraz ściśle wg przepisów KSH, tj. art. 177 i art. 178 KSH. Ponadto dopłaty do kapitału zostaną zaksięgowane w sposób określony w art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości na kapitale rezerwowym.

W tym stanie rzeczy nie ulega wątpliwości, iż spełnione zostaną wszystkie warunki neutralności podatkowej dopłat, które „B” zamierza wnieść do Wnioskodawcy.

Forma wniesienia dopłat przez „B” poprzez ich kompensatę z wierzytelnością „B” z tytułu pożyczek i odsetek pozostaje bez wpływu na neutralności podatkową wnoszenia dopłat do kapitału.

Powyższe stanowisko jednoznacznie potwierdza uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. III CZP 117/09), cyt.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat”.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych, m.in.:

 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21.11.2014 r. nr IBPBII/2/415-784/14/NG,
 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.02.2014 r. nr IPPB3/423-928/13-2/JBB,
 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.12.2013 r. nr IPPB3/423-850/13-2/AG,
 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25.06.2013 r. nr ILPB3/423-173/13-6/EK.

Podsumowanie.

Wniesienie przez „B” dopłat do kapitału Wnioskodawcy poprzez ich umowne potrącenie z wierzytelnościami „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu pożyczek wraz z odsetkami nie doprowadzi do konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy zapłacone w formie umownego potrącenia odsetki od pożyczek w pełnej wysokości będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Jako że pożyczki otrzymane przez Wnioskodawcę służą prowadzeniu działalności operacyjnej Wnioskodawcy i przyczyniają się do uzyskiwania przez Wnioskodawcę przychodów podatkowych na gruncie CIT, odsetki od tych pożyczek Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W przepisie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT ustawodawca wskazał katalog wydatków, które mimo iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o CIT.

Przepis art. 16 ustawy o CIT zawiera m.in. dwa rodzaje ograniczeń dot. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek, tj.:

 1. zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT),
 2. ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek w przypadku wystąpienia po stronie dłużnika zjawiska tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60-61 ustawy o CIT).

Ad a) Zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, cyt. „naliczonych lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)”.

Powyższy przepis stanowi swoisty wyłom od naczelnej zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodów funkcjonujący na gruncie przepisów o CIT, tj. zasady memoriału.

W odniesieniu do odsetek od pożyczek zastosowanie znajduje metoda kasowa ujmowania kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z którą odsetki od pożyczek mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty. Innymi słowy warunkiem zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów jest zapłata tych odsetek.

Potrącenie (w tym umowne) kwoty odsetek od pożyczek jest równoważne z ich zapłatą. Potrącenie (w tym umowne) stanowi bowiem uregulowanie należności, w tym w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Bezsprzeczne jest, iż na skutek kompensaty (potrącenia umownego) zobowiązania Wnioskodawcy z tyt. odsetek od pożyczek z częścią zobowiązania „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu należnych Wnioskodawcy dopłat do kapitału wzajemne zobowiązania obydwu stron ulegną efektywnemu rozliczeniu.

Kompensata zobowiązań/wierzytelności z ekonomicznego punktu widzenia wywołuje identyczne skutki jak dokonanie przez strony stosunków zobowiązaniowych dwóch przeciwstawnych płatności w tej samej wysokości z związku z tymi zobowiązaniami/wierzytelnościami.

W konsekwencji w momencie dokonania kompensaty zobowiązań odsetkowych Wnioskodawcy wobec „B” z częścią zobowiązania „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu należnych Wnioskodawcy dopłat do kapitału dojdzie do zapłaty odsetek przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT.

Fakt, iż potrącenie (w tym umowne) ustawodawca zrównał z zapłatą potwierdzają m.in. następujące przepisy ustawy o CIT:

 • art. 15a ust. 7 ustawy o CIT, cyt. „.(...) a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności”,
 • art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, cyt. „wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d i 2c oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek”.

Fakt, iż potrącenie (również umowne) zrównane jest z zapłatą na gruncie ustawy o CIT znajduje również potwierdzenie w jednolitym stanowisku prezentowanym w tym zakresie przez organy podatkowe, co potwierdzają m.in.:

 • interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2.03.2015 r. nr IBPBI/2/423-1386/14/AK,
 • interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.03.2014 r. nr IPPB3/423-1012/13-2/MC,
 • interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25.06.2013 r. nr ILPB3/423-173/13-6/EK.

Ad b) Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek w przypadku wystąpienia po stronie dłużnika zjawiska tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60-61 ustawy o CIT przewidują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek w przypadku wystąpienia po stronie dłużnika zjawiska tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. sytuacji, w której kwota pożyczek otrzymanych przez podatnika od podmiotów powiązanych przekracza limity określone przez ustawodawcę.

W oparciu o przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2014.1328 z późn. zm.) w odniesieniu do przedmiotowych pożyczek zastosowanie znajdują przepisy dot. niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., ponieważ:

 • umowy pożyczek zostały zawarte przed 1 stycznia 2015 r., oraz
 • Wnioskodawca otrzymał środki pieniężne przed 1 stycznia 2015 r.

W stanie faktycznym leżącym u podstaw niniejszego wniosku zastosowanie znajduje art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, cyt.

odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek, przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni”.

B” posiada udział w kapitale Wnioskodawcy przekraczający 25%, stąd konieczna jest analiza, czy zadłużenie Wnioskodawcy wobec tzw. kwalifikowanych pożyczkodawców, o których mowa w cytowanym wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, przekracza próg, o którym mowa w tym przepisie, tj. trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Tylko bowiem w takim przypadku ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów znajdą zastosowanie.

Zadłużenie wobec kwalifikowanych pożyczkodawców:

 • w przedmiotowej sprawie „wartość zadłużenia” Wnioskodawcy wobec kwalifikowanych podmiotów, o których mowa w cytowanym wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., jest równa wartości zadłużenia Wnioskodawcy wobec „B” i wynosi ok. 19 mln złotych.

Trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy:

 • zgodnie z przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., jak i zgodnie z przepisem art. 16 ust. 7h ustawy o CIT obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. w celu określenia prawidłowej wartości kapitału zakładowego na potrzeby zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT nie uwzględnia się tej części kapitału zakładowego, która nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT,
 • ponieważ w przypadku Wnioskodawcy kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 11 525 000 PLN i został w całości pokryty wkładami pieniężnymi, ograniczenia o których mowa wyżej nie znajdują zastosowania.

Jako że:

 • kapitał zakładowy Wnioskodawcy = 11 525 000 PLN,
 • trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy = 34 575 000 PLN,
 • wysokość kwalifikowanego zadłużenia Wnioskodawcy ok. 16,4 mln PLN (kwota główna pożyczek) oraz ok. 2,6 mln PLN (odsetki)

– nie ulega wątpliwości, że kwalifikowane zadłużenie Wnioskodawcy nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego.

Podsumowanie.

Biorąc pod uwagę, że:

 • w momencie dokonania kompensaty zobowiązań odsetkowych Wnioskodawcy wobec „B” z częścią zobowiązania „B” wobec Wnioskodawcy z tytułu należnych Wnioskodawcy dopłat do kapitału dojdzie w istocie do zapłaty/uregulowania odsetek przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, oraz
 • kwalifikowane zadłużenie Wnioskodawcy wobec „B” nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy

– odsetki od pożyczek, które objęte zostaną porozumieniem o umownej kompensacie wzajemnych zobowiązań Wnioskodawcy i „B” w całości będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy zapłata odsetek od pożyczek nie spowoduje dla Wnioskodawcy obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (tj. podatników posiadających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy), przychodów m.in. z tytułu odsetek, ustala się w wysokości 20% tych przychodów, przy czym zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT stawka ta może ulec obniżeniu w przypadku, gdy przewiduje to właściwa umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 ustawy o CIT możliwe jest zastosowanie zwolnienia z CIT przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w tym także przychodów z tytułu odsetek.

Warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest jednak łączne spełnienie szeregu warunków:

 1. materialnych wskazanych w przepisie art. 21 ust. 3 oraz ust. 3b-6 i 8-9 ustawy o CIT, oraz
 2. formalnych określonych w art. 22b oraz art. 26 ust. 1c i lf ustawy o CIT.

Ad a) Warunki materialne zwolnienia z CIT odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę do „B”.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, cyt.:

„Zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki, cyt.

 1. wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
  1. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
  2. położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka:
  1. o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
  2. o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  3. (uchylona);
 4. odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony”.

Jednocześnie stosownie do przepisów art. 21 ust. 3b-6 oraz 8-9 ustawy o CIT, cyt.:

 • „3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.
 • 3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 • 4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
 • 5. Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.
 • 6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:
  1. przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  2. przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;
  3. przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;
  4. przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności (...).
 • 8. Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy.
 • 9. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest spółka, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1”.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku wskazane powyżej warunki zwolnienia z CIT odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz „B” są spełnione bowiem:

 • warunek określony w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ Wnioskodawca (wypłacający należności odsetkowe) jest polskim rezydentem podatkowym,
 • warunek określony w art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ „B” (uzyskująca należności licencyjne) jest rezydentem Luksemburga, tj. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • warunek określony w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ „B” posiada bezpośrednio w kapitale „A” 100% udziałów,
 • warunek określony w art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ odbiorcą należności odsetkowych jest „B” będąca jednocześnie uzyskującą te należności, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT,
 • warunek określony w art. 21 ust. 3b ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ posiadanie udziałów Wnioskodawcy przez „B” wynika z prawa własności,
 • warunek określony w art. 21 ust. 3c ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ „B” nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • warunek określony w art. 21 ust. 5 w zw. z art. 21 ust. 4 ustawy o CIT - na dzień złożenia niniejszego wniosku warunek określony w art. 21 ust. 4 ustawy o CIT (posiadanie przez „B” co najmniej 25% udziałów Wnioskodawcy przez okres dwóch lat) nie został spełniony, jednakże „B” zamierza utrzymać wymaganą ilość udziałów Wnioskodawcy przez okres co najmniej dwuletni w przyszłości, w związku z czym możliwe jest zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT również przed upływem tego okresu w oparciu o przepis art. 21 ust. 5 ustawy o CIT,
 • warunki określone w art. 21 ust. 6 ustawy o CIT - są spełnione, ponieważ przychody odsetkowe należne od Wnioskodawcy „B” nie mogą być uznane za:
  • przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału Wnioskodawcy,
  • przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach Wnioskodawcy,
  • przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej „B” do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach Wnioskodawcy,
  • przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub której spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności,
 • warunek określony w art. 21 ust. 8 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ „B” ma formę prawną „société ą responsabilité limitée” (wymienioną w punkcie 23 załącznika nr 3 do ustawy o CIT),
 • warunek określony w art. 21 ust. 8 ustawy o CIT - jest spełniony, ponieważ Wnioskodawca ma formę prawną sp. z o.o. i nie jest spółką komandytowo-akcyjną.

Ad b) Warunki formalne zwolnienia z CIT odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę do „B”.

Zgodnie z art. 22b ustawy o CIT, cyt.:

Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany”.

W niniejszej sprawie warunek ten jest spełniony w związku z art. 27 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. 1996.110.527 z późn. zm.) przewidującym wymianę informacji pomiędzy władzami podatkowymi Polski i Luksemburga.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, cyt.:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji”.

Należy przy tym zastrzec, iż w myśl przepisu art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, cyt.:

Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d i 2c oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek”.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1c ustawy o CIT, cyt.:

„1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony”.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1f ustawy o CIT, cyt.:

W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4”.

W konsekwencji powyższego warunkiem zastosowania zwolnienia z CIT określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT jest posiadanie przez Wnioskodawcę:

 • aktualnego na moment wypłaty należności odsetkowych certyfikatu rezydencji „B”,
 • oświadczenia „B”, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek, iż „B” nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie z art. 26 ust. 7 ustawy o CIT wprost wynika, iż bez znaczenia dla zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz „B” pozostaje fakt, iż wypłata tych odsetek nastąpi w drodze potrącenia umownego zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu odsetek wobec „B” z częścią zobowiązania należnego Wnioskodawcy od „B” z tytułu dopłat do kapitału.

Podsumowanie.

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz „B”, pod warunkiem iż:

 • aktualny na moment wypłaty należności odsetkowych certyfikat rezydencji „B”,
 • oświadczenie „B”, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek, iż „B” nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródła ich osiągania.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia dopłat jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w formie umownego potrącenia jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zapłaty odsetek od pożyczki w formie umownego potrącenia jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.