ILPB4/4510-1-390/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu udziału spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkach osobowych.
ILPB4/4510-1-390/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu udziału spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkach osobowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu udziału spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkach osobowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako „Podatnik” lub „SKA”) jest spółką komandytowo-akcyjną, która do końca jej obecnie trwającego roku obrotowego, tj. do dnia 31 października 2015 r., nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13) wydaną przez Ministra Finansów przychody osiągnięte w ramach SKA (niebędącą podatnikiem podatku dochodowego) przypisane jej akcjonariuszom są opodatkowane, gdy zostanie na rzecz tych akcjonariuszy wypłacona dywidenda (zysk). SKA jest komandytariuszem w spółce komandytowej oraz może być wspólnikiem w jednej lub kilku innych spółkach osobowych (innych niż spółki komandytowo-akcyjne), niebędących podatnikami podatku dochodowego (dalej łącznie jako „Spółki”). SKA od roku obrotowego rozpoczętego po 31 października 2015 r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako „Zdarzenie”). W przypadku zaistnienia Zdarzenia SKA jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych pozostanie wspólnikiem w Spółkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zaistnienia Zdarzenia Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu, w którym będzie on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. za okres od dnia rozpoczęcia roku obrotowego Wnioskodawcy rozpoczętego po 31 października 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zaistnienia Zdarzenia będzie on obowiązany rozliczyć przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu, w którym będzie on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. za okres od dnia rozpoczęcia roku obrotowego rozpoczętego po 31 października 2015 r.

UZASADNIENIE.

Z godnie z art. 5 ust. 1 Ustawy CIT (i odpowiednio art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej jako „Ustawa PIT”): „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe”.

Stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy CIT (odpowiednio art. 8 ust. 2 Ustawy PIT) powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Przychody z tytułu udziału w spółce niebędącą osobą prawną, zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy CIT, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zasadę memoriałowego rozpoznawania przychodów stosuje się co do zasady do całości dochodów podatników tego podatku, w tym również do przychodów z udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT: „Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Zasadniczo za moment uzyskania przychodu uważa się moment, kiedy przychód staje się należny, czyli w chwili wymagalności wykonania świadczenia pieniężnego. W przypadku działalności gospodarczej nawet brak zapłaty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w zakresie sumy należnej za wykonane świadczenie (zob. też M. Pawlik, Związek kosztu z przychodem, MoPod 2001, Nr 4, s. 6).

Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Spółkach) winien być rozliczany zasadą memoriałową stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany jej wspólnikowi w momencie dokonania przez spółkę niebędącą osobą prawną (tj. efektywnie Spółki) czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Podatnika). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną).

Należy podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji, które zmieniałyby wskazane zasady powstania i przypisania przychodów w sytuacji, w której dochodzi do zmiany statusu podatkowego jednego ze wspólników spółki osobowej (np. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego).

W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie CIT (tak jak w Ustawie PIT) parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym, w przypadku gdy dojdzie do Zdarzenia, Wnioskodawca rozpozna przychody z udziału w Spółkach, które powstaną od daty Zdarzenia, czyli od momentu, gdy Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast przychody z udziału w Spółkach powstałe do dnia 31 października 2015 r., będą opodatkowane tak jak każde inne przychody osiągnięte w ramach SKA w okresie, gdy Wnioskodawca nie był jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. W przypadku zatem zaistnienia Zdarzenia należy przy obliczeniu podatku za cały rok podatkowy uwzględnić stosowną proporcję uwzględniającą zarówno stan prawny i faktyczny przed zaistnieniem Zdarzenia oraz stan po zaistnieniu Zdarzenia – tj. Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w Spółkach) przychody oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego za okres od dnia, w którym Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe twierdzenia są zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów. Dla przykładu należy wskazać następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2011 r. sygn. IPPB1/415-722/11-2/ES, w której organ podatkowy stwierdził, że „W związku z powyższym przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia przystąpienia do spółki nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg. nowych udziałów”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2013 r. sygn. ILPB1/415-165/13-2/AP, w której organ podatkowy stwierdził, że „Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, dopuszczalne jest ustalenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki w sposób opisany we wniosku (tylko za część roku podatkowego), to Wnioskodawca powinien rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko te przychody, które stały się należne spółce w okresie od momentu, gdy uzyskał status komandytariusza do końca roku obrotowego. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozliczać w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów spółki, które stały się należne spółce przed uzyskaniem przez Niego statusu komandytariusza”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2013 r. sygn. IPPB1/415-651/13-2/MT, w której organ podatkowy stwierdził, że „Oznacza to, że zmiana proporcji podziału zysku z Sp.k. w trakcie roku wpływa na zmianę sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytułu udziału wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W związku z powyższym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak również wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przystąpienia do Sp.k. nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powyższe wpłynie również na sposób obliczania przez Wnioskodawcę należnych zaliczek na PIT. Od dnia wstąpienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca będzie kalkulował zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) według nowego, przysługującego mu prawa do udziału w zysku”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r. sygn. ITPB1/415-995/14/WM, w której organ podatkowy stwierdził, że „W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r. sygn. IPPB1/415-1054/14-3/EC, w której organ podatkowy w całości uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od wydawania uzasadnienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.