ILPB4/4510-1-350/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w konsorcjum.
ILPB4/4510-1-350/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cel wydatku
 3. konsorcjum
 4. koszty pośrednie
 5. potrącalność kosztów
 6. przedsięwzięcia wspólne
 7. przychód
 8. rachunkowość
 9. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A” S.A. (dalej: Spółka) działa w branży chemicznej. Spółka jest zarówno producentem, jak i importerem substancji objętych Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i jako taka obowiązana jest do wypełniania obowiązków rejestracyjnych substancji na zasadzie „jedna substancja – jedna rejestracja”. Procedura pełnej rejestracji substancji wymaga przeprowadzenia na substancji szeregu kosztownych i czasochłonnych badań i testów określonych w powyższym Rozporządzeniu, których efektem końcowym jest dokumentacja rejestracyjna składana w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

W celu zredukowania kosztów związanych z pełną rejestracją, Spółka wraz z innymi podmiotami z terytorium Wspólnoty – producentami i importerami tej samej substancji – zawiązuje konsorcja (tworzy nowe konsorcja lub przystępuje do istniejących już konsorcjów). Wymóg wspólnego działania wielu rejestrujących tej samej substancji wynika bezpośrednio z Rozporządzenia. Podstawę i zakres działania konsorcjów regulują umowy cywilnoprawne między członkami. Ponoszone w ramach jednego konsorcjum koszty pokrywane są wpłatami jego członków wg umówionych zasad. Umowa konsorcjalna nie wiąże członków wspólną osobowością prawną. Administracją konsorcjum zajmuje się podmiot zewnętrzny będący osobą fizyczną lub prawną (Sekretariat). Podmiot ten zaangażowany jest przez Konsorcjum w ramach odrębnej umowy. Większość kosztów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum wg umownego założenia ma być fakturowana przez Sekretariat wg określonego klucza na poszczególnych członków – uczestników konsorcjum. Jednocześnie, przez cały czas pojawiają się nowe podmioty, które przystępują do konsorcjów lub pragną skorzystać z wyników badań przeprowadzonych przez konsorcjum, co wiąże się ze stosowną opłatą. W takim przypadku podmiot przystępujący jest fakturowany w imieniu Spółki przez Sekretariat powyższą opłatą, która jest wyliczana jako pewna część wcześniej poniesionych przez Spółkę kosztów.

Określona grupa wydatków związanych z rejestracją REACH tworzy w księgach Spółki wartość niematerialną i prawną w ujęciu bilansowym, aktywowaną w koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie powyższy składnik majątkowy nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej w świetle art. 16b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od momentu zakończenia procesu pełnej rejestracji substancji Spółka będzie odnosiła w koszty rachunkowe amortyzację ww. wartości niematerialnych i prawnych (odnoszących się do konkretnej substancji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do rozpoznawania wydatków związanych z REACH jako kosztu uzyskania przychodów w momencie dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych, w wysokości równowartości dokonanego odpisu...
 2. Czy przychody fakturowane w imieniu Spółki przez Sekretariat, związane z przystąpieniem nowych podmiotów do konsorcjum, stanowią przychody podatkowe Spółki na zasadach ogólnych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Spółka jest uprawniona do rozpoznawania wydatków związanych z REACH jako kosztu uzyskania przychodów w momencie ujęcia na kontach kosztowych dokonanych odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych, w wysokości równowartości dokonanego odpisu.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym ponoszenie kosztów związanych z REACH warunkuje w przyszłości osiąganie przez Spółkę przychodów z obrotu chemikaliami na terytorium Unii. Tym samym wydatki Spółki pochodzące z udziałów w konsorcjach zawiązywanych dla celów REACH związane są z działalnością gospodarczą Spółki i jako niewymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów stanowią koszt uzyskania przychodów. Jednocześnie wydatki te, jako niezwiązane z konkretnym przychodem Spółki stanowią, stosownie do art. 15 ust. 4d UPDOP, koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UPDOP koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 4e UPDOP, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zdaniem Spółki, skoro wg przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości wydatki te zostaną rozliczane w koszty działalności w okresie dłuższym niż rok podatkowy (poprzez odpisy amortyzacyjne), to tym samym należy je odnosić w koszty podatkowe w rozumieniu wyżej przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stopniowo, w wysokości bilansowo zaliczonych do kosztów odpisów amortyzacyjnych – w momencie ujęcia tych odpisów na koncie kosztowym.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody fakturowane w imieniu Spółki przez Sekretariat, związane z przystąpieniem nowych podmiotów do konsorcjum, stanowią przychody podatkowe Spółki na zasadach ogólnych określonych w art. 12 ust. 3a UPDOP.

Mając na uwadze, iż na gruncie UPDOP ponoszone przez Spółkę wydatki nie stanowią wartości niematerialnej i prawnej, a stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, zwrot tych wydatków w postaci opłaty fakturowanej przez Sekretariat nie może być traktowany jako zwrot wydatków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 UPDOP i nie podlega zwolnieniu. Jednocześnie w przedstawionym stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP, gdyż na gruncie podatkowym po stronie Spółki nie dochodzi do nabycia lub wytworzenia wartości niematerialnej i prawnej, a zatem opisany zwrot wydatków nie mieści się w dyspozycji wskazanego przepisu UPDOP. W konsekwencji otrzymany przez Spółkę (fakturowany w imieniu Spółki przez Sekretariat) zwrot wydatków będzie stanowił przychód podatkowy w dacie określonej zgodnie z art. 12 ust. 3a UPDOP i nie będzie miał wpływu na sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pierwotnych wydatków poniesionych przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.