ILPB4/4510-1-254/15-5/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.
ILPB4/4510-1-254/15-5/MCinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszt
 3. likwidacja
 4. likwidacja spółki
 5. objęcie (nabycie)
 6. odpłatne zbycie
 7. przychód
 8. sprzedaż akcji
 9. spółka kapitałowa
 10. spółka zagraniczna
 11. transakcja
 12. udział
 13. udział w zyskach osób prawnych
 14. wartość nominalna
 15. wkłady niepieniężne
 16. wymiana (towarów)
 17. wymiana udziałów
 18. wynagrodzenia
 19. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”). Spółka będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”).

W przyszłości planowane jest nabycie przez Spółkę udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”) jako przedmiot wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki. Powyższa transakcja spełniać będzie przesłanki uznania jej za tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Spółka CypCo jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich źródła.

Na moment przeprowadzania transakcji wymiany udziałów nie są przewidziane żadne dopłaty w gotówce.

W związku z otrzymanym aportem udziałów CypCo, Spółka wyda nowe udziały w zamian za otrzymane udziały spółki CypCo. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów CypCo na moment transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci udziałów CypCo. Po wymianie udziałów rozważana jest likwidacja spółki CypCo. Zakłada się, że do likwidacji CypCo dojdzie przed upływem 2 lat od dnia nabycia jej udziałów przez Spółkę.

Składnikiem majątku CypCo wydawanym na rzecz Spółki w ramach likwidacji CypCo będą m.in. akcje spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Akcje).

Akcje, które to Spółka nabędzie w związku z likwidacją CypCo mogą być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia ich przez Spółkę. Wnioskodawca składa niniejszy wniosek na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, jako podmiot planujący założenie Spółki.

Pismem z 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie została zawarta jeszcze umowa spółki, do której będzie wnoszony wkład niepieniężny przez Wnioskodawcę.
 2. Uzgodnione jest jednak, że spółka, o której mowa w złożonym wniosku będzie miała siedzibę w (...). Co więcej, spółka utworzona zostanie pod firmą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku nabycia udziałów CypCo przez Spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów, na moment likwidacji spółki CypCo dochodem (przychodem) Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku CypCo otrzymanego przez Spółkę w związku z likwidacją ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów CypCo ustalonymi w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych przez Spółkę w zamian za udziały CypCo...
 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w związku z likwidacją CypCo...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 22 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-254/15-4/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w związku z likwidacją CypCo, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Akcji z dnia ich nabycia w ramach likwidacji CypCo.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż Ustawa CIT nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych nie będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi (np. akcji), które zostały otrzymane w związku z likwidacją spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, należy odnieść się do zasad ogólnych ustalania kosztów w przypadku zbycia udziałów (akcji) przez spółkę kapitałową. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...).

W konsekwencji moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę na nabycie Akcji w analizowanych okolicznościach (związanych z likwidacją CypCo) będzie „odroczony” do momentu dokonania przez Spółkę ich odpłatnego zbycia.

W świetle powyższego kluczowym elementem jest ustalenie co powinno być kwalifikowane jako wydatek na nabycie Akcji w rozumieniu Ustawy CIT mając na uwadze fakt, iż Akcje staną się własnością Spółki w związku z likwidacją CypCo.

W opinii Wnioskodawcy takim wydatkiem będzie wartość rynkowa akcji (stanowiących majątek likwidacyjny CypCo) z dnia ich otrzymania przez Spółkę, określona dla potrzeb wydania Spółce przedmiotowego majątku likwidacyjnego.

Za przyjęciem stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę przemawia szereg argumentów. W szczególności należy zauważyć, iż w wyniku likwidacji CypCo, Spółka utraci aktywa w postaci udziałów tej spółki o określonej wartości rynkowej determinowanej w praktyce wartością majątku CypCo i uzyska w zamian aktywa w postaci majątku CypCo (w analizowanej sytuacji m.in. Akcje). Tym samym w celu nabycia majątku likwidacyjnego CypCo o określonej wartości rynkowej, Spółka wyzbędzie się udziałów likwidowanej CypCo o takiej samej wartości rynkowej. Wartość rynkowa Akcji uzyskiwanych w ramach procesu likwidacji CypCo ustalona na moment likwidacji CypCo będzie zatem tożsama z wydatkiem ponoszonym przez Spółkę na ich nabycie (wartością majątku, którego Spółka będzie musiała się wyzbyć w celu nabycia Akcji).

Należy zwrócić również uwagę na aspekt ekonomiczny podejmowanych działań. Uzyskanie przez Spółkę Akcji w ramach likwidacji CypCo będzie w praktyce odpowiadało sytuacji, w której to Spółka dokonałaby zbycia udziałów CypCo na rzecz podmiotu trzeciego, czy też zbycia udziałów na rzecz CypCo w celu ich umorzenia i w zamian za otrzymane środki odkupiłaby od CypCo jej majątek w postaci Akcji. W przypadku takiej sekwencji działań skutki podatkowe byłyby analogiczne jak wskazywane przez Wnioskodawcę skutki likwidacji (pytanie oznaczone nr 1) oraz późniejszego zbycia Akcji (pytanie oznaczone nr 2).

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje również uzasadnienie w ogólnych zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu podlega bowiem dochód (art. 7 ust. 1 Ustawy CIT), gdzie dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Poza szczególnymi przypadkami wynikającymi z Ustawy CIT, opodatkowany nie może być przychód, lecz dochód, tj. w praktyce wzrost majątku podatnika wynikający z różnych zdarzeń gospodarczych. Co więcej, jeżeli już dochodzi do przysporzenia i wzrostu majątku po stronie podatnika, dochód taki powinien być opodatkowany jednokrotnie. Powszechnie przyjmuje się iż podwójne opodatkowanie dochodu przez tego samego podatnika jest sytuacją niedopuszczalną. W analizowanej sytuacji, do wzrostu majątku po stronie Spółki może dojść w związku z tym, iż wartość majątku otrzymywanego przez Spółkę w związku z likwidacją CypCo będzie wyższa aniżeli wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie udziałów CypCo. Nadwyżka ta będzie opodatkowana na moment likwidacji, bowiem w związku z likwidacją CypCo, Spółka zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu na poziomie wartości rynkowej otrzymywanego majątku CypCo.

Tym samym wartość Akcji otrzymywanych w ramach likwidacji CypCo będzie skutkowała rozpoznaniem przez Spółkę przychodu (zgodnie z uzasadnieniem pytania oznaczonego nr 1). Po nabyciu Akcji przez Spółkę może dojść do dalszego wzrostu ich wartości i tym samym wzrostu majątku Spółki. Zbywając Akcje Spółka może uzyskać zatem dalsze przysporzenie w stosunku do przysporzenia na moment likwidacji CypCo, które wiązało się z opodatkowaniem po stronie Spółki. W konsekwencji, gdyby w związku ze zbyciem Akcji przez Spółkę, koszt uzyskania przychodu miałby być ustalony w sposób odmienny niż przedstawiony przez Wnioskodawcę, tj. w sposób, który nie korespondowałby z przychodem ustalonym na moment nabycia Akcji przez Spółkę, sposób opodatkowania odpłatnego zbycia Akcji przez Spółkę mógłby być niezgodny z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym mogłyby dojść do podwójnego opodatkowania dochodu przez Spółkę.

Za przyjęciem stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę przemawiają również regulacje Ustawy CIT, które ustawodawca przewidział w odniesieniu do nabywania w ramach likwidacji spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej uważa się – z zastrzeżeniem art. 16g ust. 10b Ustawy CIT (zastrzeżenie nieistotne w analizowanej sytuacji) – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Tym samym, jeżeli w związku z likwidacją CypCo Spółka nabędzie inne niż Akcje składniki majątkowe, które to będą na gruncie Ustawy CIT kwalifikowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, za wydatek na ich nabycie będzie należało uznać ich wartość rynkową. Wartość ta będzie miała następnie przełożenie na koszty uzyskania przychodu rozpoznawane przez Spółkę w okresie użytkowania tych składników majątkowych poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne, bądź też na moment ich zbycia, gdzie wartość początkowa (wartość rynkowa na moment otrzymania w ramach likwidacji) pomniejszona o dokonane od momentu nabycia (likwidacji spółki) do momentu zbycia odpisy amortyzacyjne będzie kosztem uzyskania przychodu. W ocenie Wnioskodawcy nie sposób znaleźć argumenty przemawiające za różnicowaniem podstawowych zasad kalkulacji dochodu do opodatkowania zbywania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do innych składników majątkowych otrzymywanych w ramach likwidacji spółki. Jedynym rozwiązaniem, które pozwala na uniknięcie nieuzasadnionego różnicowania formuły opodatkowania zbywania składników majątkowych otrzymanych w ramach likwidacji jest przyjęcie stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca pragnie przy tym zwrócić uwagę, iż stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach, np. interpretacje indywidualne:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w związku z likwidacją CypCo, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w ramach likwidacji CypCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). W przyszłości planowane jest nabycie przez Spółkę udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: CypCo) jako przedmiot wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki. Powyższa transakcja spełniać będzie przesłanki uznania jej za tzw. wymianę udziałów. Spółka CypCo jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich źródła. Po wymianie udziałów rozważana jest likwidacja spółki CypCo. Składnikiem majątku CypCo wydawanym na rzecz Spółki w ramach likwidacji CypCo będą m.in. akcje spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Akcje). Akcje, które to Spółka nabędzie w związku z likwidacją CypCo, mogą być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia ich przez Spółkę.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Każdy koszt należy indywidualnie oceniać pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek określonych w niniejszej regulacji.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Aby zaliczyć dany koszt do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 omawianej ustawy,
 • został właściwie udokumentowany.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Uwzględniając powyższe wnioski – pojęcie wydatków zdefiniowane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest szerokie, a ustawa nie ogranicza wskazanego pojęcia tylko i wyłącznie do wydatków pieniężnych podmiotu nabywającego składniki majątkowe. Niemniej jednak z wydatkiem musi się wiązać poniesienie określonego, trwałego ciężaru finansowego (majątkowego), np. uiszczenie kwoty pieniężnej, wydanie udziałów.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.: w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

 1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Co do zasady rozwiązanie spółki kapitałowej następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Majątek, o którym mowa wyżej, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

Zatem w przypadku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze dopuszczalne jest przeniesienie prawa własności do składników majątkowych likwidowanej spółki na jej udziałowców.

Odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji należy wskazać, że w związku z likwidacją CypCo powstanie po jej stronie zobowiązanie wobec Spółki, a jego uregulowanie nastąpi przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (wydanie Akcji przez Cypco na rzecz Spółki). Jest to zatem sytuacja opisana w art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że równowartość wierzytelności (należności) Spółki (powstałej z tytułu likwidacji CypCo) uregulowana przez CypCo przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (wydanie przez CypCo Akcji), pomniejszona o naliczony podatek od towarów i usług stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w razie odpłatnego zbycia Akcji przez Spółkę.

Z powołanego wyżej przepisu art. 15 ust. 1i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę składników majątku (tu: Akcji), które zostaną przez nią nabyte od CypCo w wyniku wykonania przez CypCo świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania wierzytelności z tytułu likwidacji CypCo, kosztem uzyskania przychodów Spółki z odpłatnego zbycia tych składników majątku (tu: Akcji) będzie równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), pomniejszonej o naliczony podatek od towarów i usług. W związku z tym, że Akcje nie są uznawane za środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, dlatego też wartość tej wierzytelności nie będzie pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w związku z likwidacją CypCo Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości równowartości wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), pomniejszonej o naliczony podatek od towarów i usług.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.