ILPB4/4510-1-19/16-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) w przypadku otrzymania składników majątku w związku z likwidacją cypryjskiej spółki kapitałowej.
ILPB4/4510-1-19/16-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. likwidacja
 4. likwidacja spółki
 5. objęcie (nabycie)
 6. przychód
 7. składniki majątkowe
 8. spółka kapitałowa
 9. spółka zagraniczna
 10. udział
 11. udział w zyskach osób prawnych
 12. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Probuild Holdings przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) w przypadku otrzymania składników majątku w związku z likwidacją cypryjskiej spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 5 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) w przypadku otrzymania składników majątku w związku z likwidacją cypryjskiej spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Planowane jest, aby udziałowcami Wnioskodawcy zostały dwie osoby fizyczne (dalej: Udziałowcy), posiadające jednocześnie udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka Cypryjska). Spółka Cypryjska będzie pełnić rolę podmiotu holdingowego, a głównym składnikiem jej majątku będą udziały i akcje w innych spółkach oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek.

Wnioskodawca planuje podwyższenie kapitału zakładowego i emisję dodatkowych udziałów, które zostaną objęte przez Udziałowców w zamian za 100% udziałów w Spółce Cypryjskiej. W wyniku przeprowadzonej wymiany udziałów Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki Cypryjskiej. Wymiana udziałów będzie spełniała warunki wskazane w art. 12 ust. 4d UPDOP. Spółka Cypryjska spełnia warunek wskazany w art. 12 ust. 11 UPDOP, tj. jest podmiotem wymienionym w Załączniku nr 3 UPDOP.

W przyszłości rozważana jest likwidacja Spółki Cypryjskiej i przejęcie majątku likwidacyjnego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku otrzymania w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej składników majątkowych Spółki Cypryjskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej składników majątku Spółki Cypryjskiej, dochodem (przychodem) będzie dodatnia różnica między wartością rynkową majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego w związku z jej likwidacją a kosztem nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej. Koszt nabycia udziałów w Spółce Cypryjskiej będzie odpowiadał wartości nominalnej udziałów w kapitale Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Ze względu na fakt, iż Spółka cypryjska posiada siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym wypadku zastosowanie znajdzie art. 20 ust. 1 UPDOP, zgodnie z którym jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3 UPDOP, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 3 UPDOP zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 20 ust. 1 UPDOP, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie wskazane w tym przepisie warunki. Niemniej jednak, zgodnie z art. 20 ust. 11 UPDOP, przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

W świetle powyższego, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę majątku Spółki Cypryjskiej w związku z jej likwidacją, dochód (przychód) Wnioskodawcy uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOP. W tej sytuacji nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 UPDOP.

Definiując dochód (przychód) z likwidacji spółki zależnej Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt UPDOP odwołuje się do „wartości majątku” otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Zdaniem Wnioskodawcy „wartość majątku”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOP, powinna być określona na dzień przekazania majątku w wysokości rynkowej wartości.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 UPDOP do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Powyższe w praktyce oznacza, że jeżeli wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki zależnej nie przekracza wysokości kosztów nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce, przychód podatkowy nie powstanie. Opodatkowana będzie natomiast nadwyżka przychodu nad wysokością kosztów nabycia lub objęcia udziałów likwidowanej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d UPDOP, do ustalenia kosztu nabycia udziałów należy stosować art. 16 ust. 1 pkt 8e UPDOP. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d UPDOP - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W konsekwencji wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały Spółki Cypryjskiej będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy na moment otrzymania majątku likwidacyjnego Spółki Cypryjskiej.

Podsumowując, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej składników majątku Spółki Cypryjskiej, dochodem (przychodem) podlegającym opodatkowaniu będzie dodatnia różnica między wartością rynkową majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego w związku z jej likwidacją a kosztem nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej. Natomiast koszt nabycia udziałów w Spółce Cypryjskiej będzie odpowiadał wartości nominalnej udziałów w kapitale Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w ramach wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.