ILPB4/423-540/14-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania jako przychód podatkowy dodatniego wyniku na realizacji nierzeczywistych instrumentów pochodnych.
ILPB4/423-540/14-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. powstanie przychodu
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania jako przychód podatkowy dodatniego wyniku na realizacji nierzeczywistych instrumentów pochodnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania jako przychód podatkowy dodatniego wyniku na realizacji nierzeczywistych instrumentów pochodnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” S.A. („A”, Spółka) prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud oraz produkcji (z tych rud) i sprzedaży metali. Bazy cenowe wyrobów sprzedawanych przez Spółkę ustalane są z nabywcami w kontraktach/umowach (wieloletnich, rocznych i spot).

W związku z prowadzoną działalnością Spółka stale narażona jest na wahania rynkowych cen sprzedawanych produktów (notowanych na giełdach: (...)) oraz zmienność kursów walut (NBP), w których rozliczana jest sprzedaż.

W celu ukształtowania pożądanego profilu ekspozycji na ryzyko towarowe i walutowe „A” zawiera i będzie zawierać z wyspecjalizowanymi podmiotami (banki, brokerzy) transakcje na instrumentach pochodnych (m.in. opcje, forward, swap, collar, seagull, put producencki), które wyczerpują definicję pochodnych instrumentów finansowych - określoną obecnie w art. 16 ust. 1b UPDOP, a od 01.01.2015 r. w art. 4a pkt 22 UPDOP.

Zawierane przez „A” transakcje na instrumentach pochodnych mają charakter nierzeczywisty, co oznacza że obejmują wyłącznie rozliczenie pieniężne instrumentu bez dostawy instrumentu bazowego (wynik na transakcji ustalany jest jako różnica pomiędzy ceną wykonania a ceną referencyjną instrumentu bazowego na datę wykonania).

Transakcje na instrumentach pochodnych, które zawiera Spółka w każdym przypadku charakteryzują się wspólnymi parametrami transakcyjnymi, m.in.:

 • Data Zawarcia transakcji - dzień, w którym zawarto transakcję, której przedmiotem jest instrument pochodny,
 • Data Wykonania - dzień w przyszłości, w którym następuje określenie ceny rozliczenia i ustalany jest wynik na transakcji (w terminach wcześniejszych wynik ten nie jest znany),
 • Data Rozliczenia - dzień (zgodny z zapisami umowy), w którym ma nastąpić przepływ środków pieniężnych - wyniku, wynikającego z rozliczenia; w praktyce jest to data wymagalności płatności (która przypada na około dwa dni po Dacie Wykonania),
 • Instrument bazowy - przedmiot transakcji (cena metalu lub kurs walutowy),
 • Cena Wykonania - ustalona w dniu zawarcia transakcji cena sprzedaży/zakupu instrumentu bazowego.

W zależności od ukształtowania się parametrów danego instrumentu pochodnego na Dzień Wykonania, może powstać:

 • wynik ujemny (koszt Spółki), co będzie zobowiązywać Spółkę do zapłaty tego wyniku na rzecz banku/brokera w Dacie Rozliczenia (w tej też dacie Spółka ewidencjonuje ten wynik w księgach rachunkowych Spółki i dokonuje zapłaty powstałego na danym instrumencie wyniku) lub
 • wynik dodatni (przychód Spółki), co będzie zobowiązywać bank/brokera do zapłaty tego wyniku na rzecz Spółki w Dacie Rozliczenia.

W latach ubiegłych Spółka uzyskała interpretacje indywidualne (nr ILPB3/423-578/08/ 11-S-l/ŁM z 14.07.2011 r. oraz nr ILPB3/423-26/10/13-S/ŁM z 29.04.2013 r. - wydane po wyrokach NSA), zgodnie z którymi ujemny wynik powstały na realizacji instrumentów pochodnych (w stanie jak wskazano powyżej) Spółka winna rozpoznać w Dacie Rozliczenia, która jest określona umową (w związku z art. 15 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8b UPDOP), uznając tym samym (zgodnie z rozstrzygnięciem NSA wydanym w sprawie Spółki), iż Data Rozliczenia stanowi moment realizacji praw z tych instrumentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dodatni wynik na realizacji nierzeczywistych instrumentów pochodnych, w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2015 r., Spółka będzie zobowiązana rozpoznać jako przychód podatkowy w Dacie Rozliczenia, tj. dacie w której płatność tego wyniku jest wymagalna...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3f UPDOP, w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2015 r. za datę powstania przychodu z realizacji praw wynikających i pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

UPDOP nie określa co należy rozumieć przez pojęcie „data realizacji praw” z instrumentów pochodnych. Niemniej jednak ustawodawca posługuje się tym terminem również w art. 16 ust. 1 pkt 8b UPDOP, gdzie wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych do czasu realizacji praw wynikających tych instrumentów (...).

W oparciu m.in. o w/w przepis, Organ (zgodnie z wyrokiem NSA) uznał w sprawie Spółki, iż momentem realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego - wyznaczającym początkowy moment ujęcia kosztu, tj. ujemnego wyniku powstałego w związku z rozliczeniem instrumentu - jest Data Rozliczenia, tj. data wymagalności wyniku.

Jednocześnie, jak wskazuje treść uzasadnienia do projektu ustawy, którą wprowadzono regulację art. 12 ust. 3f UPDOP (druk sejmowy 2330) „Obecnie obowiązujące przepisy ustawy CIT mogą budzić wątpliwości co do bezpośredniego powiązania momentu powstania przychodu z tytułu pochodnych instrumentów finansowych z momentem realizacji praw wynikających z tych instrumentów. (...).

Dlatego, ze względu na specyfikę zagadnienia obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, zasadne jest wprowadzenie korelacji pomiędzy momentem powstania przychodów i kosztów z tego tytułu, poprzez wskazanie, że przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w momencie realizacji tych praw”.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że od 01.01.2015 r. przez moment realizacji praw z instrumentów pochodnych, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym Wniosku, należy uznać Datę Rozliczenia. Z tą też datą Spółka winna rozpoznać przychód podatkowy, tj. dodatni wynik z instrumentu (co będzie realizować wolę ustawodawcy, dążącego przez zmianę przepisów, do korelacji pomiędzy momentem rozpoznania przychodów i kosztów z tytułu realizacji instrumentów pochodnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.