ILPB4/423-159/13-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Moment powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy.
ILPB4/423-159/13-3/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. działalność gospodarcza
 4. przychód
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółka osobowa
 7. uchwały
 8. wypłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu 06.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu otrzymania dywidendy przez akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną,
 • momentu powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy,
 • momentu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu otrzymanej dywidendy.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka posiada obecnie udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka A”), z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości planowane jest przekształcenie Spółki A w spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: „SKA”).

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „KSH”).

W przekształconej SKA Spółka będzie akcjonariuszem, a inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka B”), z siedzibą w Polsce i będąca także polskim rezydentem podatkowym, będzie komplementariuszem.

Spółka nie będzie pełniła jednocześnie roli komplementariusza w SKA.

Jako akcjonariusz SKA, Spółka będzie miała prawo do udziału w zyskach SKA, pod warunkiem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale i wypłacie zysku Spółce (dalej: „Dywidenda”). Jednocześnie na wypłatę Dywidendy zgodę będzie musiał także wyrazić komplementariusz SKA (tj. Spółka B), zgodnie z przepisami KSH.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka (jako akcjonariusz SKA) powinna traktować Dywidendę jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej...
 2. Czy przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA (Dywidendy) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, przychód ten staje się należny w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę tego zysku (Dywidendy) na skutek podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu i tym samym, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA...
 3. Czy zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka (jako akcjonariusz SKA) powinna uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu udziału w SKA tylko za miesiąc (kwartał), w którym przychód stał się należny (tj. w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku lub jeśli został określony, w dniu dywidendy), a w przypadku gdy Spółka oprócz przychodu z udziału w zysku SKA uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają one łączeniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytań nr 1 i 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 02 sierpnia 2013 r. nr ILPB4/423-159/13-2/ŁM oraz nr ILPB4/423-159/13-4/ŁM

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA (Dywidendy) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, przychód ten staje się należny w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę tego zysku (Dywidendy) na skutek podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu i tym samym, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Konsekwencją uznania, iż przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przyjęcie memoriałowej zasady ustalania momentu powstania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W ocenie Spółki, zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie pojęcia „kwota należna”. Spółka, w ślad za ugruntowanym poglądem sądów administracyjnych wyrażonym w orzecznictwie, uważa, że w przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „kwota należna”.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, konieczne jest odwołanie się do znaczenia powyższego pojęcia w języku powszechnym, co w tym przypadku czynią również sądy administracyjne.

W języku polskim uznaje się, że coś jest „należne”, jeżeli komuś przysługuje. Taki sposób rozumienia pojęcia „należny” potwierdził m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 5.02.2009 r. (sygn. akt I SA/Gd 771/08) wskazując, że:

W myśl Słownika języka polskiego, <należny> to przysługujący, należący się komuś. Z kolei czasownik <należeć się> oznacza tyle, co <przysługiwać komuś, stanowić dług, powinność, zapłatę>. Nie można zatem mówić o powstaniu przychodu, jeśli nie było podstawy prawnej, na mocy której podmiot (u którego ma powstać przychód) może się skutecznie domagać świadczenia od drugiego podmiotu”.

Spółka chciałaby wskazać, że ustawodawca w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób wyraźny powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą wymagalności świadczenia, co w zakresie przychodów z działalności gospodarczej jest cechą charakterystyczną podatków dochodowych.

W związku z powyższym, termin „przychody należne” należy w istocie wiązać z wymagalnością w znaczeniu cywilnoprawnym. a zatem należy rozważyć, kiedy dla akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej przychód stanie się należny.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w spółce komandytowo - akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Konsekwencją tej regulacji jest to, że na podstawie art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom.

Oznacza to, że prawo do dywidendy w myśl regulacji KSH powstaje, gdy odpowiednia część zysku została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wypłatę. Ponadto, na podstawie art. 348 § 2 zdanie pierwsze i drugie KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

W związku z powyższym, w świetle przepisów KSH, moment, w którym przychód akcjonariusza z tytułu partycypacji w zysku spółki komandytowo - akcyjnej powstaje, można powiązać z dwoma zdarzeniami, tj. datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo - akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo z dniem dywidendy, jeżeli taki dzień został przez spółkę określony.

Podsumowując, mając na uwadze brzmienie przepisów KSH w powiązaniu z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód należny dla Spółki będącej akcjonariuszem SKA z racji otrzymania Dywidendy od wypracowanego przez SKA zysku powstaje w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy, albo też w przypadku ustalenia dnia dywidendy - w tym dniu. W konsekwencji, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA. Równocześnie, żadne inne zdarzenie gospodarcze dotyczące SKA nie będzie skutkowało obowiązkiem rozpoznania po stronie Spółki przychodu należnego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 11.05.2012 r. (sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125) lub przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07.12.2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1150/12/PP) lub z dnia 20.12.2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1185/12/AP), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14.12.2012 r. (sygn. ILPB4/423-319/12-3/MC) lub z dnia 21.09.2012 r. (sygn. ILPB4/423-189/12-2/ŁM) lub z dnia 06.08.2012 r. (sygn. ILPB4/423-153/12-5/DS) lub z dnia 11.06.2012 r. (sygn. ILPB4/423-111/12-2/ŁM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy wskazać, iż wskazane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa, należy stwierdzić, iż zdaniem Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.