ILPB4/423-159/13-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Moment powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu 06.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu otrzymania dywidendy przez akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną,
  • momentu powstania przychodu u akcjonariusza SKA, będącego osobą prawną, z tytułu dywidendy,
  • momentu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu otrzymanej dywidendy.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka posiada obecnie udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka A”), z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości planowane jest przekształcenie Spółki A w spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: „SKA”).

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „KSH”).

W przekształconej SKA Spółka będzie akcjonariuszem, a inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka B”), z siedzibą w Polsce i będąca także polskim rezydentem podatkowym, będzie komplementariuszem.

Spółka nie będzie pełniła jednocześnie roli komplementariusza w SKA.

Jako akcjonariusz SKA, Spółka będzie miała prawo do udziału w zyskach SKA, pod warunkiem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale i wypłacie zysku Spółce (dalej: „Dywidenda”). Jednocześnie na wypłatę Dywidendy zgodę będzie musiał także wyrazić komplementariusz SKA (tj. Spółka B), zgodnie z przepisami KSH.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka (jako akcjonariusz SKA) powinna traktować Dywidendę jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej...
  2. Czy przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA (Dywidendy) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, przychód ten staje się należny w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę tego zysku (Dywidendy) na skutek podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu i tym samym, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA...
  3. Czy zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka (jako akcjonariusz SKA) powinna uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu udziału w SKA tylko za miesiąc (kwartał), w którym przychód stał się należny (tj. w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku lub jeśli został określony, w dniu dywidendy), a w przypadku gdy Spółka oprócz przychodu z udziału w zysku SKA uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają one łączeniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytań nr 1 i 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 02 sierpnia 2013 r. nr ILPB4/423-159/13-2/ŁM oraz nr ILPB4/423-159/13-4/ŁM

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA (Dywidendy) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, przychód ten staje się należny w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę tego zysku (Dywidendy) na skutek podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu i tym samym, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Konsekwencją uznania, iż przychód Spółki (jako akcjonariusza SKA) z tytułu udziału w zysku SKA stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przyjęcie memoriałowej zasady ustalania momentu powstania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W ocenie Spółki, zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie pojęcia „kwota należna”. Spółka, w ślad za ugruntowanym poglądem sądów administracyjnych wyrażonym w orzecznictwie, uważa, że w przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „kwota należna”.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, konieczne jest odwołanie się do znaczenia powyższego pojęcia w języku powszechnym, co w tym przypadku czynią również sądy administracyjne.

W języku polskim uznaje się, że coś jest „należne”, jeżeli komuś przysługuje. Taki sposób rozumienia pojęcia „należny” potwierdził m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 5.02.2009 r. (sygn. akt I SA/Gd 771/08) wskazując, że:

W myśl Słownika języka polskiego, <należny> to przysługujący, należący się komuś. Z kolei czasownik <należeć się> oznacza tyle, co <przysługiwać komuś, stanowić dług, powinność, zapłatę>. Nie można zatem mówić o powstaniu przychodu, jeśli nie było podstawy prawnej, na mocy której podmiot (u którego ma powstać przychód) może się skutecznie domagać świadczenia od drugiego podmiotu”.

Spółka chciałaby wskazać, że ustawodawca w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób wyraźny powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą wymagalności świadczenia, co w zakresie przychodów z działalności gospodarczej jest cechą charakterystyczną podatków dochodowych.

W związku z powyższym, termin „przychody należne” należy w istocie wiązać z wymagalnością w znaczeniu cywilnoprawnym. a zatem należy rozważyć, kiedy dla akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej przychód stanie się należny.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w spółce komandytowo - akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Konsekwencją tej regulacji jest to, że na podstawie art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom.

Oznacza to, że prawo do dywidendy w myśl regulacji KSH powstaje, gdy odpowiednia część zysku została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wypłatę. Ponadto, na podstawie art. 348 § 2 zdanie pierwsze i drugie KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

W związku z powyższym, w świetle przepisów KSH, moment, w którym przychód akcjonariusza z tytułu partycypacji w zysku spółki komandytowo - akcyjnej powstaje, można powiązać z dwoma zdarzeniami, tj. datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo - akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo z dniem dywidendy, jeżeli taki dzień został przez spółkę określony.

Podsumowując, mając na uwadze brzmienie przepisów KSH w powiązaniu z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód należny dla Spółki będącej akcjonariuszem SKA z racji otrzymania Dywidendy od wypracowanego przez SKA zysku powstaje w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy, albo też w przypadku ustalenia dnia dywidendy - w tym dniu. W konsekwencji, w przypadku niepodjęcia takiej uchwały w ciągu roku, nie wystąpi u Spółki (akcjonariusza SKA) przychód podatkowy z tytułu udziału w SKA. Równocześnie, żadne inne zdarzenie gospodarcze dotyczące SKA nie będzie skutkowało obowiązkiem rozpoznania po stronie Spółki przychodu należnego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 11.05.2012 r. (sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125) lub przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07.12.2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1150/12/PP) lub z dnia 20.12.2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1185/12/AP), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14.12.2012 r. (sygn. ILPB4/423-319/12-3/MC) lub z dnia 21.09.2012 r. (sygn. ILPB4/423-189/12-2/ŁM) lub z dnia 06.08.2012 r. (sygn. ILPB4/423-153/12-5/DS) lub z dnia 11.06.2012 r. (sygn. ILPB4/423-111/12-2/ŁM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy wskazać, iż wskazane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa, należy stwierdzić, iż zdaniem Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.