ILPB3/4510-1-558/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nabycia nieruchomości.
ILPB3/4510-1-558/15-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. bonifikaty
  2. nabycie
  3. nieruchomość niezabudowana
  4. przychód
  5. zakup
  6. świadczenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej jako Centrum) dla którego organem założycielskim (podmiotem tworzącym) jest Województwo , jest podmiotem leczniczym wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), niebędącym przedsiębiorcą wg definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, a co za tym idzie nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Jedyną działalnością prowadzoną przez Centrum, jest działalność lecznicza w rozumieniu i na podstawie ww. ustawy, finansowana wyłącznie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W oparciu o akt notarialny z 24 września 2015 r. repertorium zawarty przed notariuszem, Centrum nabyło od Gminy nieruchomości gruntowe w postaci dwóch działek niezabudowanych z przeznaczeniem na cele lecznicze niezwiązane z działalnością zarobkową, polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przeznaczeniem na lokale zakładowe – mieszkania dla lekarzy.

Na podstawie uchwały Rady Gminy udzielono bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w wysokości 90% ceny sprzedaży nieruchomości. Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). Gmina obciążyła Centrum fakturą VAT w wysokości 10% ceny sprzedaży i doliczyła podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość udzielonej Centrum bonifikaty stanowi przychód podatnika, z tytułu częściowo odpłatnego nabycia nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy 90% bonifikata nie będzie stanowiła przychodu podatnika, z tytułu częściowo odpłatnego nabycia nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Jednocześnie - stosownie do art. 68 ust. 1b tej ustawy - w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

Ustalenie przez właściciela nieruchomości Gminę na podstawie uchwały Rady Gminy ceny, która w konsekwencji odbiega od wartości rynkowej, nie stanowi zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia na rzecz kupującego.

Wobec tego, mimo że Centrum jako nabywca przedmiotowych nieruchomości uzyskuje niewątpliwą korzyść majątkową, to nie otrzymuje częściowo odpłatnej rzeczy (nieruchomości gruntowej), a w rezultacie nie uzyskuje przychodu z tego źródła. Według Wnioskodawcy, bonifikata udzielona ściśle na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie stanowi dla Centrum przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku w powyższym, kierując się treścią art. 16g ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca ustalił wartość początkową nieruchomości gruntowej na podstawie ceny nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) nie zawiera legalnej definicji przychodu. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 tej ustawy. Przykładowe wyliczenie wartości majątkowych „w szczególności” zaliczanych do przychodów podatkowych zawiera art. 12 ust. 1 powołanej ustawy.

Jak stanowi treść art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw są przychodami o charakterze rzeczowym, do których zalicza się zarówno wyniki własnej działalności podatnika, jak i otrzymane przez niego nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością wartości rzeczy lub praw.

Zasady ustalania wartości otrzymanych częściowo odpłatnie rzeczy lub praw określa przepis art. 12 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w oparciu o akt notarialny z września 2015 r. Wnioskodawca nabył od Gminy nieruchomości gruntowe w postaci dwóch działek niezabudowanych z przeznaczeniem na cele lecznicze niezwiązane z działalnością zarobkową.

Na podstawie uchwały Rady Gminy udzielono bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w wysokości 90% ceny sprzedaży nieruchomości. Rada Gminy Z wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). Gmina obciążyła Wnioskodawcę fakturą VAT w wysokości 10% ceny sprzedaży i doliczyła podatek VAT.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Jednocześnie – stosownie do art. 68 ust. 1b tej ustawy – w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

Z powyższego wynika zatem, że właściwy organ może podjąć uchwałę, tj. akt prawny, w którym ustali cenę nieruchomości z bonifikatą, poniżej wartości nieruchomości. Ustalenie przez właściciela nieruchomości gruntowych (Gminę) na podstawie tej uchwały ceny, która w konsekwencji będzie odbiegać od wartości rynkowej, nie stanowi świadczenia na rzecz kupującego. Jest to wyrażenie woli przez sprzedawcę, że sprzeda nieruchomość za określoną cenę.

Wobec tego, mimo że nabywca nieruchomości uzyskuje niewątpliwą korzyść majątkową, to nie otrzymuje częściowo odpłatnej rzeczy (nieruchomości gruntowych), a w rezultacie nie uzyskuje przychodu z tego źródła.

Innymi słowy, bonifikata udzielona ściśle na zasadach określonych w ustawie (w przedmiotowej sprawie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, wartość udzielonej Centrum bonifikaty nie będzie w analizowanej sprawie stanowić przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia nieruchomości podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. powstania przychodu podatkowego z tytułu częściowo odpłatnego nabycia nieruchomości. Tym samym, nie została oceniona kwestia ustalenia wartość początkowej nieruchomości gruntowych oraz prawidłowości postępowania Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca w pytaniu podatkowym oraz we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego wskazał na art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Organ uznał to za oczywistą omyłkę pozostającą bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.