ILPB3/4510-1-542/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Momentu powstania przychodu podatkowego.
ILPB3/4510-1-542/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. moment
 2. powstanie przychodu
 3. przedpłaty
 4. przychód
 5. usługi
 6. wykonanie usługi
 7. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania Internetowymi serwisami ogłoszeniowymi.

Jednym z serwisów znajdujących się w portfelu Wnioskodawcy jest X (dalej: „Serwis”) - tj. serwis ogłoszeń, poprzez który Wnioskodawca świadczy na rzecz użytkowników Internetu (dalej: „Użytkownicy”) usługi polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie (ogłoszenia pochodzą od Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treści).

W ramach funkcjonowania Serwisu, Wnioskodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczającym swoje ogłoszenia dokonanie przedpłat na poczet przyszłego korzystania z oferowanych usług (dalej: „Przedpłata”). Odbiorcą Przedpłaty jest Wnioskodawca.

Po dokonaniu Przedpłaty, Użytkownik ma możliwość przeznaczenia przedpłaconych środków na nabycie różnych rodzajów usług oferowanych w ramach Serwisu (dalej: „Usługa” lub „Usługi”), w szczególności takich jak:

 1. możliwość umieszczenia ogłoszenia w wybranych kategoriach płatnych,
 2. wyróżnienia ogłoszenia,
 3. przedłużenia okresu ważności umieszczonego ogłoszenia w wybranych kategoriach płatnych,
 4. nabycie pakietu ogłoszeń, pozwalającego na umieszczenie większej liczby ogłoszeń w danej kategorii tematycznej po niższej cenie jednostkowej,
 5. możliwość umieszczenia dodatkowych ogłoszeń, poza limit wynikający z pakietu ogłoszeń.

Cena za konkretną Usługę wynika z cennika Wnioskodawcy i jest różna w zależności od rodzaju Usługi oraz kategorii tematycznej ogłoszeń, w której Usługa ma zostać świadczona.

W momencie otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca:

 1. nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona oraz kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika,
 2. nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości - Użytkownik może bowiem w dowolnym momencie zażądać zwrotu Przedpłaty (dalej: „Zwrot Przedpłaty”). Podstawą Zwrotu Przedpłaty jest złożenie wniosku przez Użytkownika.

Z chwilą zakupu Usługi przez Użytkownika odpowiednia część Przedpłaty jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za daną Usługę. Zmniejszeniu o tę kwotę ulega Przedpłata na zakup kolejnych Usług.

Po nabyciu Usługi przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty, Wnioskodawca - na żądanie Użytkownika - wystawia fakturę VAT. Faktura VAT zawiera informację, jakiego rodzaju Usługa została faktycznie nabyta przez Użytkownika.

W odniesieniu do Przedpłaty, Wnioskodawca nie wybrał sposobu ustalania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tj. zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tj. zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. Przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).
 3. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  1. wystawienia faktury, albo
  2. uregulowania należności (art. 12 ust. 3a cyt. ustawy).
 4. Do przychodów nie zalicza się, między innymi, pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego a przychód (w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi) powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę dopiero w najwcześniejszym z następujących momentów: wykonania Usługi przez Wnioskodawcę, albo wystawienia faktury VAT z tego tytułu, albo uregulowania należności przez Użytkownika (tj. zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty). W szczególności, należy wskazać, że:

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia przychodu. Art. 12 ww. ustawy wskazuje jedynie kategorie świadczeń, które:
  1. mogą zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pozytywny katalog o charakterze otwartym, zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy czym przepis ten zawiera wyłącznie przykładowe świadczenia, stanowiące przychód podatkowy, oraz
  2. nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (negatywny katalog o charakterze zamkniętym, zawarty w art. 12 ust. 4 ww. ustawy).
 2. Aby dane świadczenie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezbędne jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek, tj.:
  1. świadczenie powinno stanowić przysporzenie po stronie podatnika, skutkujące powiększeniem stanu jego aktywów, albo też pomniejszeniem stanu jego pasywów, a także
  2. przysporzenie to powinno mieć charakter definitywny, tj. trwały, bezwarunkowy, ostateczny i pewny - co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazującego, że przychodem podatkowym są przychody należne podatnikowi.
 3. W konsekwencji, tylko wtedy, gdy przysporzenie majątkowe po stronie podatnika ma charakter definitywny, tj. w sposób trwały powiększa ono aktywa podatnika, bądź też pomniejsza jego pasywa może ono zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 4. W momencie otrzymania Przedpłaty, Wnioskodawca nie ma możliwości określenia, jakiego rodzaju Usług dotyczy Przedpłata, kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika a nawet czy Przedpłata w ogóle zostanie wykorzystana.
 5. Przedpłaty stanowią należność na poczet przyszłego potencjalnego nabycia Usług przez Użytkownika, przy czym - z uwagi na charakter Przedpłaty, szeroki wachlarz Usług dostępnych dla Użytkowników oraz fakt, że cena za konkretną Usługę może różnić się w zależności od rodzaju Usługi - Przedpłaty nie mogą być utożsamiane z zaliczką związaną z konkretną transakcją, a jedynie z wpłatą na poczet potencjalnego nabycia nieokreślonej w momencie dokonania Przedpłaty Usługi z katalogu usług świadczonych (obecnie lub w przyszłości) przez Wnioskodawcę.
 6. Dodatkowo, ze względu na możliwość wystąpienia Zwrotu Przedpłaty (w całości lub w części), Przedpłaty, w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę, nie stanowią trwałego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. Na moment otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca w szczególności nie jest w stanie określić, czy Użytkownik dokona za pomocą środków w ramach Przedpłaty nabycia Usług, czy też wystąpi o zwrot tych środków.
 7. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podatkowy w analizowanej sytuacji powinien powstać w momencie wykonania Usługi przez Wnioskodawcę, nie później jednak niż w momencie:
  1. wystawienia faktury VAT z tego tytułu, albo
  2. uregulowania należności przez Użytkownika (tj. zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).
 8. Mając na uwadze mechanizm Przedpłaty opisany w niniejszym wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu Przedpłaty, w wysokości odpowiadającej cenie świadczenia nabytego przez Użytkownika, powstanie każdorazowo w momencie zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika. Będzie to najwcześniejszy ze wskazanych w pkt g powyżej moment, w jakim Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać przychód podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym momencie ta część lub całość środków w ramach Przedpłaty, odpowiadająca wartości Usługi nabytej przez Użytkownika, stanie się definitywnym przysporzeniem Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sadów administracyjnych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 24 lutego 2015 r. znak IBPBI/2/423- 1431/14/AP, zgodnie z którą: „O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 23 lipca 2014 r. znak IPPB3/423-469/14- 2/PK1, zgodnie z którą: „sama transakcja „nabycia” pieniądza elektronicznego nie powoduje po stronie Spółki powstania przysporzenia majątkowego, które miałoby charakter podatkowotwórczy. Dopiero wykonanie usług, czy też dostawa towarów sprawi, iż pieniądz elektroniczny zostanie w sposób definitywny przekazany Spółce, czy też podmiotom trzecim wykonującym usługi na jej zlecenie. (...) W niniejszej sytuacji uregulowanie należności następuje w istocie w momencie wykonania usługi, albowiem dopiero wówczas wiadomo, czy dane przysporzenie jest definitywne i za jaką usługę zostało uiszczone”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak przykładowe rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może on rozporządzać jak właściciel.

Natomiast katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarty został w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z określonymi zastrzeżeniami, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika więc, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

W tym miejscu należy wskazać, iż mimo że art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, że możliwa jest sytuacja, gdy przychód powstanie jeszcze przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, częściowym wykonaniem usługi lub zbyciem prawa majątkowego w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności, to przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza wyjątek i stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności”, odnosi się do pobranych przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy wystąpi przychód podatkowy rzutujący na podstawę opodatkowania.

Należy jednak podkreślić, że zaliczki (przedpłaty) nie mogą być anonimowe. Ich dokumentowanie i ewidencja powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, pozwalający na przyporządkowanie pobranych wpłat do danej usługi bądź do danego towaru i konkretnego nabywcy. Z faktury lub umowy powinno jednoznacznie wynikać, które pobrane wpłaty lub zarachowane należności są zaliczkami (przedpłatami). Nie wszystkie zatem wpłaty będą zaliczkami i przedpłatami niestanowiącymi przychodów podatkowych. Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek i przedpłat, które można przyporządkować do dostawy konkretnego towaru, czy też konkretnej usługi, która zostanie wykonana w określonym terminie realizacji.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania internetowymi serwisami ogłoszeniowymi. Jednym z serwisów znajdujących się w portfelu Wnioskodawcy jest serwis ogłoszeń (dalej: „Serwis”), poprzez który Wnioskodawca świadczy na rzecz użytkowników Internetu (dalej: „Użytkownicy”) usługi polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie. W ramach funkcjonowania Serwisu, Wnioskodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczającym swoje ogłoszenia dokonanie przedpłat na poczet przyszłego korzystania z oferowanych usług (dalej: „Przedpłata”). Po dokonaniu Przedpłaty, Użytkownik ma możliwość przeznaczenia przedpłaconych środków na nabycie różnych rodzajów usług oferowanych w ramach Serwisu (dalej: „Usługa” lub „Usługi”). Z chwilą zakupu Usługi przez Użytkownika odpowiednia część Przedpłaty jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za daną Usługę. Zmniejszeniu o tę kwotę ulega Przedpłata na zakup kolejnych Usług.

Jednocześnie, jak wynika z wyjaśnień Spółki w momencie otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca:

 • nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona oraz kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika,
 • nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości - Użytkownik może bowiem w dowolnym momencie zażądać zwrotu Przedpłaty (dalej: „Zwrot Przedpłaty”). Podstawą Zwrotu Przedpłaty jest złożenie wniosku przez Użytkownika.

Biorąc pod uwagę gramatyczną wykładnię przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, należy uznać, że w niniejszej sprawie do przychodów nie zalicza się zaliczek i przedpłat zrealizowanych na poczet usług, które zostaną wykonane w przyszłości, ale tylko wtedy, gdy zaliczki i przedpłaty można przyporządkować do konkretnych usług.

Zatem, zdaniem tut. Organu, już w momencie pobrania wpłaty Spółka musi dysponować wiedzą na poczet jakiej konkretnej usługi, która zostanie przez nią wykonana w przyszłości musi zarachować otrzymaną wpłatę. Sformułowanie użyte w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych” wskazuje, że chodzi o takie dostawy towarów lub usług, co do których w momencie pobrania wpłaty nie ma wątpliwości, że zostaną faktycznie wykonane. Otrzymywane i należne Wnioskodawcy kwoty z tytułu sprzedaży usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez użytkowników internetu ogłoszeń w Serwisie tych wymogów nie spełniają, bowiem jak wskazał Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie: „(...) nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona (...)”oraz „(...) nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości (...)”.

Pogląd, zgodnie z którym dla zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest określenie jakich dostaw towarów i usług dotyczy należność akceptowany jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 kwietnia 2005 r. sygn. FSK 1623/04 oraz z 11 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 1938/10).

Mając zatem na uwadze powołane uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, uznać należy, że w niniejszej sprawie przychód osiągany przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń w Serwisie, powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

 1. wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,
 2. wystawienia faktury,
 3. uregulowania należności przez Użytkownika.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy Wnioskodawca najpierw otrzyma środki w ramach Przedpłaty, a później wystawi fakturę VAT, bądź wykona usługę, przychód z tytułu tej sprzedaży – stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powstanie w dniu otrzymania tych środków od Użytkownika.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: „(...) ze względu na możliwość wystąpienia Zwrotu Przedpłaty (w całości lub w części), Przedpłaty, w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę, nie stanowią trwałego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy”. Jak zostało bowiem wskazane powyżej, w przedmiotowej sprawie dojdzie do powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego w momencie otrzymania środków od Użytkownika na poczet przyszłego korzystania z oferowanych przez Spółkę usług. Zatem, w przypadku, gdy Spółka dokona zwrotu przedmiotowych płatności (określonych przez nią jako Przedpłaty) na podstawie złożonego przez Użytkownika wniosku, będzie zobowiązana dokonać korekty przychodu o tę wartość.

Wobec powyższego, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że Przedpłata nie stanowi jego przychodu podatkowego w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tj. zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.