ILPB3/4510-1-538/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”, „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Spółka sprzedaje klientom karty uprawniające do mycia samochodów na automatycznych myjniach samochodowych na stacjach paliw Spółki. Klienci posiadają możliwość nabycia kart poprzez zapłatę ich ceny nominalnej. Klient kupując kartę reguluje całą należność za konkretną usługę mycia pojazdu mechanicznego i po jej nabyciu nie ma możliwości zmiany programu mycia. Cena nominalna za przedmiotową kartę odpowiada wartości ceny usługi mycia samochodu na stacji paliw i dotyczy konkretnego programu mycia. Sprzedaż przedmiotowych kart ma na celu zwiększenia sprzedaży i dbania o markę Spółki.

Wynagrodzenie jest należne z chwilą wydania dokumentu upoważniającego do skorzystania z usług oraz niezależnie od tego czy dany dokument upoważniający do skorzystania z usług zostanie wykorzystany przez klienta. Otrzymane pieniądze nie są w szczególności przedpłatą ani też zaliczką pobieraną przed wykonaniem zobowiązania. Spółka ewidencjonuje sprzedaż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument uprawniający do skorzystania z konkretnego programu usługi mycia jest ważny bezterminowo. Ponadto, dokumenty upoważniające do skorzystania z usług są bezzwrotne i nieodwołalne.

Skorzystanie z przedmiotowej karty jest dobrowolne przez klienta. Termin wykorzystania zakupionych kart, tj. realizacji usługi jest dobrowolny i może być rozłożony w czasie i nie zawsze pokrywa się z miesiącem wydania karty, tylko zależy od klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Na gruncie powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, czy prawidłowo rozpoznaje przychód przy sprzedaży kart uprawniających do mycia samochodów na myjniach samochodowych na stacji paliw Spółki w momencie otrzymania należności...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za kartę uprawniającą do mycia samochodów na stacji paliw Spółki.

Co do zasady przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne.

Podstawową kategorią przychodów są otrzymane pieniądze.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem należnym, o jakim jest mowa w tym przepisie, jest przychód związany z działalnością gospodarczą lub z działem specjalnym produkcji rolnej, jaki stał się wymagalny przez podatnika, a zatem będący jego wierzytelnością, chociaż nie został jeszcze faktycznie przez tego podatnika otrzymany.

Art. 12 ust. 3a reguluje, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z wykładni językowej przepisu wynika, że przychód powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych poniżej zdarzeń:

  1. wykonania albo częściowego wykonania usługi;
  2. wystawienia faktury;
  3. uregulowania należności.

Data powstania przychodu podatkowego wyznaczana jest zatem przez zdarzenie, które wystąpi najwcześniej: wykonanie usługi, częściowe wykonanie usługi, wystawienie faktury lub uregulowanie należności. Jeżeli zatem wystawienie faktury bądź uregulowanie należności nastąpi wcześniej, niż wykonanie bądź częściowe wykonanie usługi, przychód podatkowy będzie powstawał odpowiednio w dacie wystawienia faktury bądź uregulowania należności.

Otrzymana należność przez Spółkę za kartę uprawniającą do użycia myjni samochodowej w danym programie jest definitywnym przysporzeniem majątkowym Spółki.

Stanowisko Spółki jest potwierdzone w przykładowych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

  • Zapłata z góry za wykonanie usługi w terminie późniejszym, mająca ostateczny, definitywny charakter, związana z uregulowaniem należności przed wykonaniem usługi, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonywane w następnych okresach rozliczeniowych. Otrzymana zapłata (uregulowana należność) niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), podlegającej w późniejszym terminie rozliczeniu lub zwrotowi jest przychodem”. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 czerwca 2011 r. o numerze ILPB3/423-100/11-6/KS);
  • wcześniejsze otrzymanie należności za wykonanie usługi nie oznacza, iż mamy do czynienia z zaliczką lub przedpłatą, która nie powoduje powstania przychodu. Zapłata z góry za wykonanie usługi w następnych okresach sprawozdawczych, mająca ostateczny i definitywny charakter, związana z uregulowaniem należności przed wykonaniem usługi, nie może być bowiem potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie niemające charakteru zaliczki (przedpłaty) podlegającej w późniejszym terminie rozliczeniu lub zwrotowi stanowi dla Wnioskodawcy przychód, którego moment powstania winien zostać określony zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy”. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2014 r. o numerze ILPB3/423-16/14-2/JG).

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka wykazuje prawidłowo przychód w momencie sprzedaży kart uprawniających do mycia samochodów na automatycznych myjniach. Istotne jest, że cena nominalna za przedmiotową kartę odpowiada wartości ceny usługi mycia samochodu na stacji paliw i dotyczy konkretnego rodzaju programu mycia. Wynagrodzenie jest należne z chwilą wydania dokumentu upoważniającego do skorzystania z usług oraz niezależnie od tego czy dany dokument upoważniający do skorzystania z usług zostanie wykorzystany przez klienta. Otrzymane pieniądze nie są przedpłatą ani też zaliczką pobieraną przed wykonaniem zobowiązania. Dokumenty upoważniające do skorzystania z usług są bezzwrotne, nieodwołalne i bezterminowe, a także nabywane celem skorzystania ze góry określonego rodzaju usługi - programu mycia, bez uprawnienia do jakichkolwiek późniejszych modyfikacji w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.