ILPB3/4510-1-490/15-3/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami oraz ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami.
ILPB3/4510-1-490/15-3/AOinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. akcja
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpłatne zbycie
 6. przychód
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 1) w części dotyczącej:
  • ustalenia wysokości przychodu podatkowego – jest prawidłowe,
  • powołanej podstawy prawnej – jest nieprawidłowe,
 • ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 25 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 1),
 • ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 2),
 • ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ (pytanie nr 3),
 • ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego (pytanie nr 4).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”).

Udziałowcy Wnioskodawcy planują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który zostanie następnie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci udziałów (dalej: „Udziały”) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „Spółka z o.o.”).

W zamian za Udziały Wnioskodawca wyda udziały własne (dalej: „Udziały własne”).

W związku z aportem Udziałów nie są planowane wypłaty gotówkowe dla udziałowców wnoszących aport.

W wyniku opisanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o. Transakcja ta spełni zatem wszystkie warunki do uznania jej za tzw. „wymianę udziałów” zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W następnej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość opłacenia Udziałami obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych (dalej: „Certyfikaty”) w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej: „FIZ”) założonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 157, z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Wartość nabytych Certyfikatów będzie odpowiadała wartości Udziałów.

W przyszłości Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia Certyfikatów opłaconych poprzez przeniesienie własności Udziałów (dalej: „Odpłatne zbycie Certyfikatów”). Odpłatne zbycie Certyfikatów może nastąpić poprzez ich sprzedaż na rzecz podmiotu trzeciego lub poprzez ich zbycie na rzecz FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy równy wartości Certyfikatów na moment ich nabycia...
 2. Czy w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Udziały...
 3. Czy w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów w postaci ich zbycia na rzecz FIZ Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Udziałów na rzecz FIZ równe wartości Udziałów na moment ich zbycia na rzecz FIZ...
 4. Czy w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów w postaci ich sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Udziałów na rzecz FIZ równe wartości Udziałów na moment ich zbycia na rzecz FIZ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 i nr 4 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 14 stycznia 2016 r. nr ILPB3/4510-1-490/15-4/AO.

Stanowisko Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opłaceniem Certyfikatów Udziałami powstanie dla Spółki przychód podatkowy równy wartości nabytych Certyfikatów, jednakże nie niższy niż wartość rynkowa Udziałów, za które dojdzie do nabycia Certyfikatów.

Uzasadnienie.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych - wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu - do FIZ mogą być jednak wniesione: 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut FIZ tak stanowi lub 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 ustawy o FIZ - jeżeli ustawa oraz statut FIZ tak stanowią. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do FIZ praw majątkowych, o których mowa ust. 2 powyżej.

Stosownie do treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych - w przypadku wpłat do FIZ, dokonywanych m.in. w formie niezdematerializowanych papierów wartościowych (akcji) czy udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, prawa z tych papierów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy. Oznacza to, że wniesienie Udziałów do FIZ jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty do funduszu i opłacenia Certyfikatów. Tym samym w wyniku takiego działania dochodzi do zbycia Udziałów w zamian za nabycie Certyfikatów.

W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do takiej sytuacji znajdzie zastosowanie regulacja wynikająca z przepisu art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, iż: „W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie (...) przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego”.

W świetle wskazanego przepisu należy uznać, że w przypadku planowanego działania, tzn. opłacenia przez Wnioskodawcę Certyfikatów Udziałami powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w wysokości równej wartości nabytych Certyfikatów (gdyż będzie on równy wartości wykonanego zobowiązania); wartość nabytych Certyfikatów będzie jednocześnie odpowiadała wartości rynkowej Udziałów, za które zostały one nabyte.

Stanowisko Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem do pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Udziały.

Uzasadnienie.

Wnioskodawca planuje przenieść własność Udziałów w celu opłacenia nimi Certyfikatów. Tym samym, w zamian za Udziały otrzyma Certyfikaty. Oznacza to, że Spółka dokona odpłatnego zbycia Udziałów, gdyż w zamian za nie otrzyma świadczenie ekwiwalentne w postaci Certyfikatów. Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Udziałów. Oznacza to jednocześnie, że w chwili zbycia Udziałów (oraz rozpoznania przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów w zamian za Udziały) Spółka będzie uprawniona do rozliczenia kosztów nabycia Udziałów. Z uwagi na to, że Spółka nabędzie Udziały w wyniku wcześniejszego dokonania transakcji wymiany udziałów, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy określeniu kosztów uzyskania przychodów konieczne jest uwzględnienie dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W związku z przywołaną regulacją, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki na nabycie Udziałów w ramach operacji wskazanej w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w chwili odpłatnego zbycia Udziałów, tzn. w chwili gdy Wnioskodawca opłaci Udziałami Certyfikaty. Wydane przez Spółkę Udziały własne stanowić będą koszt (wydatek), jaki Spółka poniosła w celu nabycia Udziałów. Sposób określenia wartości poniesionego w tej sytuacji kosztu jest wprost określony w cytowanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów własnych wydanych w zamian za aport Udziałów.

Zaprezentowane stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Przykładowo można wskazać następujące interpretacje: - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2015 r. (znak: IPTPB3/423-394/14-4/IR): „Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Z powołanego powyżej przepisu wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe tutejszy Organ stoi na stanowisku, w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach wymiany przychód należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej wymiany udziałów”.

W konsekwencji należy uznać, że w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Udziały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 1) - w części dotyczącej ustalenia wysokości przychodu podatkowego,
 • nieprawidłowe – w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 1) - w części dotyczącej powołanej podstawy prawnej,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami (pytanie nr 2).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcy Wnioskodawcy planują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który zostanie następnie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci udziałów (dalej: „Udziały”) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „Spółka z o.o.”). W zamian za Udziały Wnioskodawca wyda udziały własne (dalej: „Udziały własne”). W związku z aportem Udziałów nie są planowane wypłaty gotówkowe dla udziałowców wnoszących aport. W wyniku opisanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o. Transakcja ta spełni zatem wszystkie warunki do uznania jej za tzw. „wymianę udziałów” zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W następnej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość opłacenia Udziałami obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych (dalej: „Certyfikaty”) w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej: „FIZ”) założonym zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wartość nabytych Certyfikatów będzie odpowiadała wartości Udziałów.

Kwestie dotyczące nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione: zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub inne niż zdematerializowane papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ww. art. 7 ust. 2.

Stosownie do treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Ponadto, w przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniane są one według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów, zgodnie z art. 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W momencie wniesienia papierów wartościowych, akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane.

Powołane regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, że wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi szczególną formę ich zbycia. Przemawia za tym fakt, że w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji, wniesienie ich do funduszu związane będzie z obowiązkiem zachowania wymogów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), dotyczącymi zbycia udziałów/akcji.

Reasumując, poprzez wniesienie akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych – certyfikatów inwestycyjnych.

Rozpatrując konsekwencje podatkowe transakcji nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym opłaconych poprzez przeniesienie własności udziałów należy mieć na względzie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), zgodnie z którym, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...).

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 7 ust. 2 omawianej ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie przychód podatkowy z tytułu zbycia Udziałów poprzez wniesienie ich do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za Certyfikaty, należy ustalić w oparciu o treść art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości ceny Udziałów ustalonej w umowie, na dzień ich zbycia nie niższej niż ich wartość rynkowa, a nie jak wskazał Wnioskodawca w oparciu o treść art. 14a ust. 1 ww. ustawy. Przepis art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy bowiem sposobu rozliczenia podatkowego u podatnika, który tytułem spłaty ciążącego na nim zobowiązania, wykonuje świadczenie niepieniężne (rzeczowe), jak np. w sytuacji wypłaty dywidendy w formie rzeczowej.

Biorąc powyższe po uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przychodu podatkowego w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami - w części dotyczącej powołanej podstawy prawnej - należało uznać za nieprawidłowe, natomiast w części dotyczącej ustalenia wysokości przychodu podatkowego za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia Udziałów należących do Wnioskodawcy poprzez ich wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) należy mieć na względzie okoliczność, że Udziały, które Wnioskodawca wniesie do FIZ w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych, zostały wcześniej nabyte przez niego w drodze tzw. wymiany udziałów. W związku z tym dla określenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Udziałów należy wziąć pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa wartość kosztów podatkowych w sytuacji zbycia udziałów (akcji) uzyskanych w drodze wymiany udziałów.

Jak wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Powołana regulacja stanowi więc, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach transakcji wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.

Wobec powyższego, w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy równy wartości Certyfikatów na moment ich nabycia, nie niższy niż wartość rynkowa Udziałów, za które dojdzie do nabycia tych Certyfikatów, stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu ze zbycia tych Udziałów w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych Udziałowcom w zamian za wniesiony przez nich wkład w postaci Udziałów na moment przeprowadzonej wcześniej transakcji wymiany udziałów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytań postawionych przez Wnioskodawcę oraz wskazania przepisów podatkowych mających podlegać interpretacji indywidualnej – ocenił wyłącznie kwestię związaną z ustaleniem wysokości przychodu podatkowego oraz kosztu uzyskania przychodu w przypadku opłacenia Certyfikatów Udziałami, które Wnioskodawca nabył w drodze tzw. wymiany udziałów. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana przez Spółkę transakcja będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie przyjęto, jak wskazał Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego, że: „Transakcja ta spełni zatem wszystkie warunki do uznania jej za tzw. „wymianę udziałów” zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4d Ustawy CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej, należy stwierdzić, że jest ona rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.