ILPB3/4510-1-466/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.
ILPB3/4510-1-466/15-5/AOinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. cena
 3. potrącalność kosztów
 4. promocja
 5. przychód
 6. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową (pytanie nr 1),
 • określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2),
 • powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika (pytanie nr 3).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem i sprzedawcą wyrobów (...). W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja Spółka podejmuje ustawiczne działania marketingowe zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności Spółki oraz sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów lub przynajmniej podtrzymania popytu na dotychczasowym poziomie. Działania marketingowe (w tym sprzedaż premiowa) dodatkowo wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka co roku organizuje akcje promocyjne, w ramach których uczestnicy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji, mogą zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Dla każdej akcji przygotowany jest szczegółowy regulamin określający w szczególności:

 • do kogo jest skierowana akcja promocyjna,
 • czas trwania akcji promocyjnej,
 • zakupy jakich towarów są objęte promocją,
 • pułap zakupu wyrobów i towarów Spółki, po osiągnięciu którego uczestnicy akcji promocyjnej mają możliwość zakupu gwarantowanych nagród w cenie promocyjnej 1 PLN za sztukę (wg katalogu dla danej promocji).

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów i towarów bezpośrednio do hurtowni będących dystrybutorami wyrobów i towarów Spółki, natomiast akcję promocyjną Spółka kieruje do sklepów i warsztatów. Pod pojęciem „sklep” lub „warsztat” Spółka rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, który nabywa i wykorzystuje w swojej działalności wyroby i towary pochodzące od Spółki.

Uczestnictwo w akcji promocyjnej polega na kupowaniu określonych wyrobów i towarów Spółki, a następnie na rejestracji tegoż zakupu na portalu internetowym stworzonym na potrzeby promocji wg instrukcji zawartej w regulaminie promocji. W trakcie trwania promocji rejestrowane zakupy uczestników promocji podlegają weryfikacji pod względem poprawności i rzetelności wprowadzonych danych. Za osiągnięcie określonego poziomu zakupów wyrobów i towarów Spółki, uczestnicy nabywają prawo do nabycia określonych przedmiotów sprzedaży premiowej, tj.: rzeczowych art. przemysłowych, bonów towarowych, wycieczek (zgodnie z katalogiem nagród sprzedaży premiowej) za symboliczną złotówkę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej niewątpliwie jest uatrakcyjnieniem oferowanej sprzedaży, umacnia więzi handlowe Spółki z jej klientami a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów i towarów i tym samym wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Powyższe założenia znajdują potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych akcjach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych klientów (nabywców wyrobów i towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Opisane działania marketingowe pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Wnioskodawca zaznaczył, że pomiędzy Spółką a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT...
 3. Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został w dniu 30 grudnia 2015 r. rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi nr ILPB3/4510-1-466/15-4/AO oraz nr ILPB3/4510-1-466/15-6/AO.

Natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...) ww. ustawy.

Stosownie do artykułu 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zatem w przedstawionej sytuacji podstawą opodatkowania będzie wartość zrealizowanej przez Spółkę w danym miesiącu sprzedaży, tj. 0,82 PLN za sztukę.

W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest ich wartość, wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy Spółką i jej kontrahentami, sprzedaż towarów promocyjnych będących przedmiotem sprzedaży premiowej następuje po cenie 1 PLN brutto. Zatem cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z przytoczonym przepisem odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy. W konsekwencji, w opinii Spółki, przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży.

Ponadto niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 12 ust. 3, za przychody uważa się „należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji bonifikaty i skonta. W efekcie, należy odwołać się do definicji użytkowej tych pojęć. Stosowane akcje promocyjne, w ocenie Spółki, spełniają definicję bonifikaty. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ograniczeń co do możliwości stosowania bonifikat oraz ich wielkości.

Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Taki sposób ustalania wysokości przychodu, w związku ze sprzedażą promocyjną, uznaje za prawidłowy przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, iż w związku ze sprzedażą premiową rzeczy „przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży” (interpretacja indywidualna z 4 lutego 2013 r. nr IPPB5/423-1172/12-2/KS).

Tożsame stanowisko zajmuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 6 maja 2011 r. nr IPPB3/423-165/11-4/AG) uznając za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż: „spółka postępuje prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze”.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zdaniem Spółki, przychód wystąpi na dzień wydania rzeczy w kwocie 0,82 PLN za sztukę. Przychód ten należy doliczyć do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu.

Pismem uzupełniającym z dnia 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w opinii Spółki, podstawą opodatkowania w przedstawionej sprawie będzie wartość zrealizowanej przez Spółkę, w danym miesiącu, sprzedaży, tj. 0,82 PLN za sztukę. Kwota odpowiada faktycznie kwocie należnej od nabywcy pomniejszonej o podatek VAT, tj. cenie promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. określenia przychodu z tytułu sprzedaży w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Nie odniesiono się natomiast do kwestii dotyczącej momentu powstania przedmiotowego przychodu.

Na marginesie podkreślić należy, że w ramach postępowania interpretacyjnego tut. Organ nie jest władny rozstrzygać, czy w analizowanej sprawie zaistniały przesłanki spełniające hipotezę normy art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ kompetencje takie posiadają jedynie właściwe organy podatkowe upoważnione do prowadzenia postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej, które w toku prowadzonego postępowania mogą w sposób kategoryczny przesądzić wystąpienie (lub też brak) pewnych okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.