ILPB3/4510-1-409/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu i kosztu jego uzyskania w przypadku sprzedaży akcji w spółce zależnej.
ILPB3/4510-1-409/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. podział
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. przychód
 6. sprzedaż udziałów
 7. transakcja
 8. udział
 9. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu i kosztu jego uzyskania w przypadku sprzedaży akcji w spółce zależnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu i kosztu jego uzyskania w przypadku sprzedaży akcji w spółce zależnej.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, planuje utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która będzie podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka kapitałowa). W związku z tym, Wnioskodawca wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie określonym w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Planowana firma oraz siedziba Spółki kapitałowej są następujące: X Sp. z o.o. (dane adresowe)

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że powyższe dane Spółki kapitałowej mają charakter roboczy i mogą ulec zmianie w toku prac związanych z jej utworzeniem.

W przyszłości może dojść do podziału innej, zależnej od Spółki kapitałowej, spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka zależna). Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki zależnej. W ramach dokonanego podziału żadne akcje Spółki zależnej posiadane przez Spółkę kapitałową, a uprzednio nabyte przez Spółkę kapitałową w wyniku aportu przez ówczesnych akcjonariuszy Spółki zależnej jej większościowego pakietu akcji do Spółki kapitałowej – tj. transakcji wymiany udziałów (bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólników przekazujących akcje w ramach tej transakcji) w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zostaną unicestwione. Tym samym, Spółka kapitałowa będzie posiadała po podziale taką samą liczbę akcji Spółki zależnej, jaką posiadała przed podziałem. W ramach podziału nie zostanie również obniżona wartość nominalna żadnej z akcji w Spółce zależnej przysługujących Spółce kapitałowej, nabytych uprzednio przez Spółkę kapitałową w opisany powyżej sposób.

Po dokonanym podziale może nastąpić sprzedaż całości bądź też części akcji Spółki zależnej posiadanych przez Spółkę kapitałową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób Spółka kapitałowa powinna ustalić przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży akcji Spółki zależnej...
 2. W jaki sposób Spółka kapitałowa powinna ustalić koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży akcji Spółki zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia akcji Spółki zależnej po podziale:

 1. przychodem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie cena określona w umowie sprzedaży, odzwierciedlająca wartość rynkową zbywanych akcji Spółki zależnej,
 2. kosztem uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie nominalna wartość udziałów własnych wydanych ówczesnym akcjonariuszom Spółki zależnej w zamian za wnoszone przez nich akcje Spółki zależnej do Spółki kapitałowej.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, w przypadku sprzedaży przez Spółkę kapitałową akcji Spółki zależnej po dokonanym podziale, przychodem dla Spółki kapitałowej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie wartość zbywanych akcji Spółki zależnej, wyrażona w cenie określonej w umowie, pod warunkiem, iż cena ta będzie określona na poziomie rynkowym.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do zasad ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przy sprzedaży akcji Spółki zależnej nabytych, jak wskazano powyżej, w procesie wymiany udziałów, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przywołanym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższej regulacji należy uznać, że w przypadku gdy spółka zbywa udziały (akcje) drugiej spółki nabyte w następstwie wymiany udziałów, do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie odpłatnego zbycia może zaliczyć równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych w ramach wymiany udziałów, powiększoną o ewentualną zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, w przypadku zbycia całości lub części akcji Spółki zależnej, Spółce kapitałowej będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w zamian za zbywane akcje Spółki zależnej – zgodnie z powołanym powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z uwagi na fakt, iż zbywane będą akcje Spółki zależnej nabyte wcześniej przez Spółkę kapitałową w wyniku transakcji stanowiącej wymianę udziałów (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, w niniejszej sprawie nie wystąpi zapłata w gotówce dla wspólnika przekazującego akcje Spółki zależnej w ramach transakcji wymiany udziałów).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wydane przez Spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za wnoszone akcje Spółki zależnej udziały własne, będą uznawane za wydatek poniesiony na nabycie akcji Spółki zależnej, który będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu odpłatnego zbycia akcji Spółki zależnej zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, czego przykładem są następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lipca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-456/14/BG, w której organ wskazał, że: „w przypadku sprzedaży udziałów (nabytych wcześniej w ramach transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych w zamian za otrzymane udziały”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 lipca 2014 r. sygn. ITPB3/423-164c/14/DK, w której organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika: „w przypadku ewentualnej sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce cypryjskiej (które zostaną nabyte w drodze wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych), jakie zostaną wydane Udziałowcom w zamian za otrzymane udziały w Spółce Cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na sprzedawane udziały”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2014 r. sygn. IPPB3/423-474/14-2/MS1, w której organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika: „w opisanym zdarzeniu przyszłym kosztem nabycia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Akcyjnej będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych akcjonariuszom Spółki Akcyjnej w ramach transakcji wymiany udziałów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP)”.

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zbycia przez Spółkę kapitałową całości lub części udziałów Spółki zależnej, Spółka kapitałowa będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych (w całości lub proporcjonalnie do ilości sprzedawanych akcji) wydanych w zamian za zbywane udziały Spółki zależnej w ramach transakcji wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę oraz wskazania przepisów podatkowych mających podlegać interpretacji indywidualnej – ocenił wyłącznie kwestię związaną z rozpoznaniem przychodu i kosztu jego uzyskania w przypadku sprzedaży przez Spółkę kapitałową udziałów Spółki zależnej nabytych w drodze wymiany udziałów. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana przez Wnioskodawcę transakcja nabycia udziałów w Spółce zależnej będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie przyjęto za Wnioskodawcą, że: „W ramach dokonanego podziału żadne akcje Spółki zależnej posiadane przez Spółkę kapitałową, a uprzednio nabyte przez Spółkę kapitałową w wyniku aportu przez ówczesnych akcjonariuszy Spółki zależnej jej większościowego pakietu akcji do Spółki kapitałowej – tj. transakcji wymiany udziałów (bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólników przekazujących akcje w ramach tej transakcji) w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zostaną unicestwione”.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.