ILPB3/4510-1-4/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości powstania przychodu z tytułu bezpłatnego udostępnienia maszyn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku sygnowanym datą 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X Spółka z o.o. przystąpiła do przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej autobusami stanowiącymi własność Zamawiającego. Zamawiającym jest Gmina. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 5 lutego 2014 r. zamówienia publicznego w dniu 7 marca 2014 r. została zawarta umowa na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne (...).

W przedmiotowej umowie Zamawiający zlecił, a Wykonawca – X Sp. z o.o.– przyjął do odpłatnego świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego: regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej (...), zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) oraz w ofercie Wykonawcy. Usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych świadczone są przez Wykonawcę autobusami należącymi do Zamawiającego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach projektu pn. „(...)”.

Zgodnie z umową Wykonawca realizuje usługi przewozowe na wskazanych trasach linii komunikacyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym, który wynosi ok. 276.327,00 wozokilometrów, w wymiarze kolejnych 9 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2014 r. Świadczenie usług przewozowych następuje w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego rozkłady jazdy. W umowie określono, że w sytuacjach nadzwyczajnych w razie zmian organizacji ruchu lub uzasadnionych potrzeb przewozowych Zamawiający ma prawo do zmiany obowiązującego rozkładu jazdy, trasy linii komunikacyjnej oraz liczby kursów wykonywanych na danej linii komunikacyjnej w okresie objętym umową w zakresie od -10% do + 10% umownej, pracy przewozowej. Wykonawca zobowiązany jest natomiast do realizacji zmienionego rocznego zakresu rzeczowego. Umowa określa również obowiązki Wykonawcy w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych związanych z nieprzewidzianymi utrudnieniami w ruchu drogowym, takimi jak wypadek drogowy, czy awaria na drodze.

Realizację przez Wykonawcę świadczenia usług przewozowych ustalono na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z umową Wykonawca nie może powierzyć realizacji świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego innym przewoźnikom. W umowie określono wymagania w stosunku do środków transportu oraz warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości świadczonych usług. Wykonawca świadczy usługi przewozowe autobusami przekazanymi przez Zamawiającego w ilości 6 sztuk. Jak wyżej wskazano autobusy te stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi przewozowe zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy oraz zapewnić właściwą obsługę pasażerów, tj.:

 1. wykonywać przewozy autobusami określonymi w umowie;
 2. wykonywać codzienny przegląd stanu technicznego autobusów i dopuszczać do jazdy autobusy sprawne technicznie, czyste, estetyczne wewnątrz i na zewnątrz, oznakowane;
 3. zapewniać funkcjonowanie oświetlenia wewnętrznego oraz sprawnego ogrzewania w okresie niskich temperatur;
 4. umieszczać w każdym autobusie aktualne informacje dotyczące taryfy przewozowej i prawa pasażerów do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (piktogramy z informacjami wykonuje Wykonawca, w oparciu o akty prawa miejscowego dostarczone przez Zamawiającego), wyciągi z regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt, inne informacji dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej;
 5. zapewnić kulturalne i uprzejme odnoszenie się kierowców w stosunku do pasażerów, w tym udzielanie przez nich informacji dotyczących zasad taryfowych, trasy linii i regulaminu przewozów. Kierowcy powinni biegle posługiwać się językiem polskim oraz udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusów;
 6. kierowcy są zobowiązani udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym (w tym na wózkach inwalidzkich) przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.

Wykonawca obowiązany jest odpowiednio oznakować autobusy oraz sporządzić regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta (...) dla linii, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą sprzedaż w autobusach i autobusach zastępczych (przy użyciu kasy fiskalnej) biletów jednoprzejazdowych o nominałach obowiązujących w komunikacji miejskiej (...).

W przypadku awarii autobusu w czasie nie dłuższym niż 25 minut od chwili wystąpienia awarii, Wykonawca obowiązany jest podstawić autobus zastępczy, który winien spełniać wymagania określone w umowie. Wykaz autobusów zastępczych określono w załączniku do umowy.

Ponadto Wykonawca obowiązany jest do:

 • współpracy z Zamawiającym w zakresie nadzoru ruchu;
 • posiadania programu informatycznego obsługującego urządzenia zamontowane w autobusach i autobusach zastępczych, służącego do rejestracji danych dotyczących zgodności realizacji kursów z rozkładem jazdy, sterowania kasownikami, tablicami elektronicznymi;
 • wykonania dwóch pomiarów potoków pasażerskich wraz ze strukturą biletową na obsługiwanych liniach w okresie realizacji zlecenia, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wyniki pomiarów Wykonawca przekaże Zleceniodawcy nieodpłatnie.

W przypadkach nagłych zdarzeń drogowych, awarii lub planowych przeglądów technicznych autobusów, Wykonawca może świadczyć usługi przewozowe autobusem zastępczym przez okres nie dłuższy niż 1 dzień. Świadczenie usług przewozowych autobusem zastępczym przez okres dłuższy niż 1 dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W autobusie oraz autobusie zastępczym musi znajdować się sprawny system łączności zewnętrznej zapewniający kierowcy kontakt z przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem, kierownikiem ruchu). Kierowcy nie mogą przewozić pasażerów w kabinie kierowcy, prowadzić długotrwałych (na czas przejazdu powyżej jednego przystanku) rozmów z pasażerami, nie mogą palić tytoniu w pojeździe, prowadzić rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywać posiłków podczas prowadzenia pojazdu. Wykonawca winien zapewnić obsługę linii komunikacyjnych przez kierowców ubranych jednolicie, schludnie i estetycznie.

Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz autobusów i autobusów zastępczych z wyjątkiem oznakowania informującego o współfinansowaniu ze środków UE. Dopuszczalne są piktogramy umieszczone na tylnej ścianie autobusu informujące innych użytkowników drogi o uprzywilejowaniu autobusu wyjeżdżającego z zatoki autobusowej. Wykonawca może umieszczać w swoich autobusach zastępczych ekrany LCD. Wykonawca ma prawo do wyświetlania na nich reklam i innych informacji (ich treść nie może być sprzeczna zobowiązującymi przepisami i ma uwzględniać obowiązujące normy społeczne). Wykonawca 10% swojego czasu emisyjnego zobowiązany jest udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu na umieszczanie informacji przekazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przewozu osób, bagażu i zwierząt przez:

 1. nadzór nad monitoringiem stanowiącym wyposażenie autobusów i autobusów zastępczych;
 2. współpracę ze służbami mundurowymi (...);
 3. dopuszczenie do realizacji przewozów autobusów i autobusów zastępczych sprawnych technicznie.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządzającymi oraz do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z tych przystanków. Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozowych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia / zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich (...). Wszelkie koszty związane z opłatami administracyjnymi oraz koszty wymiany paneli i zgłoszenia kas rejestrujących do naczelnika urzędu skarbowego ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest (przy współudziale Zamawiającego) za:

 1. tworzenie rozkładów jazdy na obsługiwanej linii i zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy ich aktualizacji w zależności od potrzeb przewozowych, tzn. zobowiązany jest zgłaszać propozycje:
  1. dotyczące liczby wykonywanych kursów,
  2. wprowadzenia dodatkowych kursów;
  3. likwidacji kursów,
  4. przedziałów czasowych, w których przewozy są wykonywane,
  5. zmiany godzin odjazdów.
 2. dostosowanie pojemności pojazdów do natężenia ruchu pasażerskiego.

Wykonawca sporządza i wywiesza na przystankach komunikacyjnych tabliczki z przystankowymi rozkładami jazdy obsługiwanych linii, bądź (w uzgodnieniu z Zamawiającym przekazuje je Zamawiającemu w celu wywieszenia). Zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej z mapką tras obsługiwanych linii komunikacyjnych, rozkładami jazdy na poszczególnych przystankach komunikacyjnych, regulaminem przewozów taryfą opłat za przewóz. Zamawiający współdziała z Wykonawcą w zakresie podnoszenia jakości usług będących przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania dokumentacji przewozowej (np. karty drogowe zawierające opis tras i godzin jazdy, ewidencję wykonanych i niewykonanych kursów, itp.) i udostępniania jej na zadanie Zamawiającego. Ponadto do składania miesięcznych raportów, zawierających dane: liczba kursów wykonanych w danym dniu na danej trasie, liczba wykonanych wozokilometrów, liczba niewykonanych kursów (w całości czy w części) z określeniem przyczyny, liczba niewykonanych wozokilometrów. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów za dany miesiąc ewentualnie, również za inne okresy, wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów, dotyczących realizacji świadczonych usług przewozowych, z należytą starannością oraz prowadzenia ewidencji skarg i reklamacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec pasażerów i wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu eksploatowanych autobusów i autobusów zastępczych oraz za wszelkie szkody, które w wyniku niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przewozowych poniosą osoby trzecie.

Wykonawca obowiązany jest przekazywać Zamawiającemu informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Wykonawca podlega karze pieniężnej zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Ceny i opłaty za usługi przewozowe i uprawnienia do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta ustala Rada Miejska. Wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, określa Rada Miejska. Wykonawca prowadzi sprzedaż wyłącznie biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów obsługiwanych linii, przy użyciu zamontowanych w autobusach i autobusach zastępczych kas rejestrujących oraz honoruje dystrybuowane przez X Sp. z o.o. bilety jednoprzejazdowe – 24 godzinne oraz okresowe. Wykonawca ewidencjonuje obrót ze sprzedaży biletów w kasach rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) i ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją tych kas. Ponadto prowadzi rejestr korekt do sprzedaży, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży biletów przez kierowców są przychodem Wykonawcy. Zamawiający nadzoruje sprzedaż biletów przez Wykonawcę.

Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na obsługiwanych liniach zgodnie z art. 33a ustawy Prawo przewozowe oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, stosując opłaty dodatkowe i manipulacyjne określone zgodnie z ust. 2. Z przeprowadzania kontroli wyłączeni są kierowcy Wykonawcy realizujący kursy przewozowe na obsługiwanych przez Wykonawcę liniach. Wpływy z wyegzekwowanych opłat przewozowych, opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, o których mowa w ustawie – Prawo przewozowe należą do Wykonawcy.

Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt zobowiązana jest do prowadzenia na swój koszt biura rozpatrującego odwołania pasażerów oraz przyjmującego wpłaty za należności przewozowe oraz opłaty dodatkowe i manipulacyjne. Lokalizację biura Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym. Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt zobowiązana jest prowadzić rejestry: przeprowadzonych kontroli, wystawionych wezwań do zapłaty oraz należności przewozowych (w tym wyegzekwowanych), anulowanych wezwań do zapłaty, naliczonych opłat manipulacyjnych, umożliwiając Zamawiającemu wgląd do rejestrów. Windykacja nieuiszczonych należności przewozowych, opłat dodatkowych i manipulacyjnych należy do Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt. Ilość dokonanych kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt przeprowadzonych przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną podlega ocenie Zamawiającego. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu nie wykonania założonych ilości dokonanych kontroli dokumentów przewozu osób, zwierząt lub bagażu.

Strony ustaliły w umowie, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy prognozowane wynagrodzenie za świadczenie usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej umowy kwotę w wys. 1.326.369,60 zł. będącą iloczynem 276.327,00 wozokilometrów oraz ceny za 1 wozokilometr (wzkm) netto plus podatek VAT – 106.109,57 zł, cena brutto – 1.432.479,17 zł. Koszt wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z obowiązków Wykonawcy określone w SIWZ i ofercie Wykonawcy a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Rozliczenia między stronami następują fakturami miesięcznymi. Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie kwotę będącą iloczynem faktycznie wykonanej liczby wozokilometrów w danym miesiącu oraz ceny netto za 1 wozokilometr (wzkm), określonej w ofercie:

 • cena netto za l wzkm – 4,80 zł (słownie: cztery złote i 80/100) plus należny podatek od towarów i usług, pomniejszoną o kwotę brutto wartości sprzedanych w danym miesiącu przez kierowców Wykonawcy biletów jednoprzejazdowych. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi przewozowe będzie miesiąc kalendarzowy.

Zapłata za świadczone usługi przewozowe dokonywana jest przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Zamawiający i Wykonawca ustalają liczbę faktycznie wykonanych wozokilometrów w danym miesiącu do 4-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi przewozowe. Protokół z ustaleń jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

Zgodnie z umową Zamawiający ma prawo do kontrolowania jakości usług przewozowych świadczonych przez Wykonawcę.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu aktualne polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 1. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe co najmniej 1.000.000,00 zł;
 2. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem „autobusów zastępczych” zgodnie z obowiązującymi przepisami,

oraz zobowiązał się zapewnić ciągłość ubezpieczeń przez cały okres realizacji umowy w zakresie:

 1. OC zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. AUTO CASCO w wartości rynkowej, a ochroną ubezpieczeniową są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia i jego wyposażenia powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia;
 3. w zakresie NW/ 1 autobus – suma ubezpieczenia min. 4.000 zł.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania badań i przeglądów technicznych autobusów w terminach i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz określonych przez producenta autobusów.

W przypadku utraty pojazdu (kasacji – szkody całkowitej z winy Wykonawcy), Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia pojazdu takiej samej marki, w takim samym stanie technicznym, o roczniku nie niższym niż pojazd całkowicie zniszczony i przebiegu nie wyższym niż pojazd zniszczony.

W umowie Zamawiający oświadczył, że przekaże Wykonawcy 6 szt. autobusów do bezpłatnego korzystania (użyczenie) w celu realizacji usługi przewozowej. Przekazane autobusy przeznaczone są wyłącznie do świadczenia usług przewozowych na objętych umową liniach komunikacji miejskiej (...).

Wykonawca oświadczył, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy będzie używał autobusy, wraz z wyposażeniem zgodnie z następującymi zasadami:

 1. autobusy parkowane będą przez Wykonawcę w miejscu całodobowo strzeżonym;
 2. z uwzględnieniem zasad określonych w gwarancji, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt badania techniczne, konserwację oraz naprawy autobusów i wyposażenia, niezbędne do zachowania ich w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. Wszelkie naprawy, obsługa i konserwacja autobusów będą dokonywane wyłącznie w warsztatach sieci ASO wskazanych przez producenta autobusów, z wykorzystaniem fabrycznych części zamiennych i podzespołów;
 3. autobusy i wyposażenie będą używane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem wynikającym z konstrukcji i właściwości oraz z instrukcji obsługi;
 4. w autobusach i wyposażeniu nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany, z wyjątkiem zmian zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za spełnienie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące zamontowane w autobusach, autobusach zastępczych oraz warunków ich stosowania i przechowywania dokumentów, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących.

Wykonawcy nie wolno oddawać autobusów do korzystania osobom trzecim.

W okresie obowiązywania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do bieżącego sprawdzania stanu technicznego autobusów i ich wyposażenia. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że stan autobusów lub wyposażenia pogorszył się ponad stan wynikający z normalnego użytkowania, wyznaczy Wykonawcy termin dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonych części autobusu lub wyposażenia. Naprawy dokonywane będą na koszt Wykonawcy, z uwzględnieniem warunków gwarancji udzielonej przez producenta autobusów i wyposażenia.

Wszelkie naprawy dokonywane przez Wykonawcę nie mogą naruszyć warunków gwarancji.

W następnym dniu po dniu wygaśnięcia obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zwrócić autobusy wraz z wyposażeniem i pełną dokumentacją Zamawiającemu w stanie niepogorszonym, a z czynności tej sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

W ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający sprawdzi stan techniczny autobusów, ich wyposażenia i jeżeli stwierdzi, że stan autobusów i wyposażenia jest stanem pogorszonym, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania napraw na własny koszt w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych w związku z korzystaniem z autobusów. W sytuacji gdy Zamawiający utraci dofinansowanie do zakupionych autobusów z przyczyn określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu należnego mu utraconego dofinansowania.

W razie utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub nie wykonywania umowy Zamawiający, zgodnie z umową, zorganizuje komunikację zastępczą i wszystkimi kosztami organizacji komunikacji zastępczej obciąży Wykonawcę. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne. Zamawiający może potrącać kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie z umową Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto wynoszącego 71.623,96 zł, za przedmiot umowy w gwarancjach bankowych, a uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia następuje w przypadkach:

 1. braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu;
 2. nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym przez Zamawiającego w terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia;
 3. odstąpienia od umowy (także w części niewykonanej);
 4. wypowiedzenia umowy.

Zamawiający zobowiązał się zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawcy na zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzień uznania umowy za należycie wykonaną strony uznały dzień złożenia ostatniego niewadliwego dokumentu, który w wykonaniu umowy Wykonawca winien sporządzić.

W umowie określono również warunki ewentualnego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez każdą ze stron.

Podsumowując opisany powyżej stan faktyczny:

Wykonawca – na podstawie rozstrzygniętego nieograniczonego przetargu – przyjął do odpłatnego wykonywania świadczenie usług przewozowych na liniach komunikacji miejskiej (...). W celu wykonania usługi Zamawiający zgodnie z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia przekazał Wykonawcy autobusy w ilości 6 sztuk. Przekazane autobusy Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do świadczenia usług przewozowych określonych umową. Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zlecającego trasach, według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy. Została podana planowana ilość kilometrów z podziałem na poszczególne lata. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać podmiotom trzecim prowadzenia w całości lub części usług przewozowych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do dbałości o wygląd autobusów, obsługi przez kierowców ubranych w jednolite stroje, utrzymania sprawności urządzeń. Wykonawca musi dysponować bazą transportową, budynkiem warsztatowym, dyspozytornią i myjnią.

Spółka powinna na swój koszt wykonywać przeglądy gwarancyjne, obsługę codzienną, badania techniczne pojazdów, dbać o należytą eksploatację przekazanego taboru, wykonywać naprawy bieżące, serwisować kasowniki, tablice elektroniczne, utrzymać sprawność systemu monitoringu. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu aktualne polisy ubezpieczenia OC i zobowiązał się zapewnić ciągłość ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca nie jest spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami są: Gmina (...) oraz Firma Y.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy bezpłatne przekazanie autobusów przez Zamawiającego – Gminę (na rzecz którego będą świadczone usługi) dla Wykonawcy (X Spółki z o.o.) stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie następuje otrzymanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), a zatem Spółka nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Otrzymanie nieodpłatnych świadczeń następuje bowiem, kiedy użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na czas oznaczony bezpłatnie i bezinteresownie używać oddanej mu rzeczy nie nakładając na biorącego żadnego świadczenia na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

W przedstawionej sytuacji umowa nie ma charakteru umowy bezpłatnej, ponieważ strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń. Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanego przez Zamawiającego majątku do innej działalności niż usługa zgodna z zawartą umową.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczając nieodpłatne świadczenie do czynników kształtujących podstawę opodatkowania, nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Zgodnie z wykładnią gramatyczną odpłacać to „oddawać komuś coś w zamian”, odpłatny zaś to „taki za który się płaci, wymagający zapłacenia, zwrot kosztów” (Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2002).

Dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie należy więc rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy zatem rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

W opisanym we wniosku stanie faktycznym spółka (Wykonawca) otrzymała od Zamawiającego autobusy, które zgodnie z umową będzie wykorzystywać wyłącznie do świadczenia usług przewozowych na warunkach określonych przez Zamawiającego. Właścicielem autobusów pozostaje Zamawiający. Otrzymanie od Zamawiającego autobusów nie będzie nieodpłatnym świadczeniem, ponieważ Spółka będzie korzystać z majątku Gminy w celu realizacji jej zadań własnych, czyli świadczenia usług związanych z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego. W przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia ze świadczeniem wzajemnym.

Niejako dodatkowo wskazać należy, iż nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu w sytuacji, w której z samych warunków przetargu wynikało, iż jego przedmiotem są same usługi przewozowe, a tabor niezbędny do ich realizacji zapewnia zamawiający. Fakt ten, w powiązaniu z ograniczeniami dotyczącymi możliwości wykorzystania środków transportu na inne cele niż wskazane w umowie jednoznacznie wskazuje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka nie otrzymała nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie uzyskała przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.