ILPB3/4510-1-378/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodu należnego w przypadku przyznania rabatu potransakcyjnego
ILPB3/4510-1-378/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. korekta
 4. korekta faktury
 5. przychód
 6. rabaty
 7. sprzedaż
 8. sprzedaż towarów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodu należnego w przypadku przyznania rabatu potransakcyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodu należnego w przypadku przyznania rabatu potransakcyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X S.A. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości produktów - .... Spółka w związku z prowadzoną sprzedażą wystawia faktury oraz rozpoznaje przychód należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zawiera z niektórymi kontrahentami umowy handlowe, które szczegółowo określają warunki sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Spółki. Kontrahentom, z którymi Spółka podpisała umowy handlowe, Spółka udziela rabatów potransakcyjnych. Spółka udziela takich rabatów w wysokości określonej procentowo w stosunku do wartości zakupów netto dokonanych przez kontrahenta w Spółce w danym kwartale i roku (dalej: Okres Rozliczeniowy). Spółka informuje kontrahentów o wartości zakupów dokonanych w danym Okresie Rozliczeniowym oraz należnym z tego tytułu rabacie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego. Spółka posiada wiedzę, co do tego, czy kontrahentowi przysługuje rabat potransakcyjny już w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego. Wysokość rabatów potransakcyjnych regulują Szczegółowe Warunki Handlowe, stanowiące załącznik do poszczególnych umów handlowych. Wysokość rabatów może ulegać zmianie na przestrzeni kolejnych lat. Rabat jest rozliczany na podstawie zbiorczej faktury korygującej wystawianej przez Spółkę. W niektórych przypadkach, gdy umowy z kontrahentami przewidywały możliwość uzyskania rabatów potransakcyjnych obejmujących okres danego kwartału i odrębnie przy dodatkowo spełnionych warunkach okres roku, faktury korygujące za czwarty kwartał kalendarzowy zawierały w sobie nie tylko rabat potransakcyjny obliczony na podstawie obrotów zrealizowanych w ostatnim kwartale, ale dodatkowo także rabaty potransakcyjne obejmujące rok. Rabat kwartalny jak i roczny Spółka rozliczała w ramach rozliczeń czwartego kwartału kalendarzowego.

W latach 2012, 2013, 2014 udzielone przez Spółkę rabaty potransakcyjne za czwarty kwartał roku kalendarzowego były dokumentowane fakturami korygującymi wystawianymi w pierwszym kwartale roku następnego (tj. kolejno za ostatni kwartał 2012 r. w 2013 r., w 2014 r. za ostatni kwartał 2013 r. i w 2015 r. za ostatni kwartał 2014 r.). Dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego powyższe faktury korygujące odnoszące się do przychodów były ujmowane przez Spółkę w roku podatkowym, w którym wykazano pierwotnie przychód (tj. odnoszone były odpowiednio do roku, w którym Spółka wykazała przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych). Oznacza to, że faktury korygujące wystawione odpowiednio w 2013 r. - za ostatni kwartał 2012 r., w 2014 r. - za ostatni kwartał 2013 r. i w 2015 r. - za ostatni kwartał 2014 r., zostały ujęte w zeznaniu CIT-8 odpowiednio za:

 • 2012 r. - dotyczy faktury korygującej wystawionej w 2013 r.;
 • 2013 r. - dotyczy faktury korygującej wystawionej w 2014 r.;
 • 2014 r. - dotyczy faktury korygującej wystawionej w 2015 r.

W powyższych przypadkach, Spółka w momencie wystawienia faktury z tytułu sprzedaży towarów i rozpoznania przychodu, ma świadomość tego, że kwota zaewidencjonowanego przychodu w przyszłości ulegnie zmniejszeniu z uwagi na postanowienia umów handlowych regulujących kwestię rabatów potransakcyjnych. Spółka od samego początku wie, że będzie wystawiała w tych przypadkach fakturę korygującą, zna także zasady obliczania rabatu, który przyzna.

Spółka powzięła wątpliwość, co do prawidłowości powyższych rozliczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka postępowała prawidłowo dokonując korekty przychodu należnego za lata 2012, 2013 i 2014 r. w przypadku przyznania rabatu potransakcyjnego za te właśnie okresy, a więc czy prawidłowo w roku podatkowym wystawienia faktury pierwotnej dokonywano zmniejszenia przychodów należnych o kwotę przyznanego rabatu potransakcyjnego udokumentowanego fakturą korygującą wystawioną w roku następującym po roku rozpoznania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, korekta przychodów należnych wynikająca z udzielonego rabatu potransakcyjnego powinna być dokonana w roku podatkowym, w którym została wykazana faktura pierwotna. Korekty przychodu z tytułu udzielonego rabatu potransakcyjnego należy dokonać wstecz, gdyż odnosi się ona ściśle do uprzednio wykazanych przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i Spółka w momencie wystawienia faktury pierwotnej z tytułu sprzedaży i rozpoznania przychodu miała już świadomość, co do tego, że określona wcześniej kwota przychodu ulegnie zmniejszeniu z uwagi na umowne warunki przyznania rabatu potransakcyjnego.

Na wstępie zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają zasad dokonywania korekty przychodów w przypadku udzielania rabatów potransakcyjnych. Brak więc wprost uregulowań, które wskazywałyby: (1) kiedy należy dokonać zmniejszenia przychodu należnego, (2) czy w przypadku wystawienia faktury korygującej należy pomniejszyć przychód w dacie wystawienia faktury pierwotnej, czy w dacie korekty.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że dochodem jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez przychody rozumie się otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, a ponadto także różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 cyt. ustawy, przychody związane z działalnością gospodarczą, które zostały osiągnięte w roku podatkowym, są należnymi przychodami nawet gdyby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, przy uwzględnieniu wartości zwróconych towarów, a także udzielonych bonifikat oraz skont.

Przychód należny stanowi więc przychód, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stał się należnością ustaloną pomiędzy określonymi stronami. Przychód należny z tytułu zaistnienia danego zdarzenia gospodarczego powstaje tylko jeden raz i w określonej wysokości.

Analizując powyższe przepisy zauważyć także należy, że podatek dochodowy jest rozliczany rocznie a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakazuje ustalać dochody za okresy roczne, przy uwzględnieniu zdarzeń, które mają wpływ na powstanie kwoty dochodu danego roku. Na kształtowanie przychodów w danym roku podatkowym powinny więc mieć wpływ wyłącznie te zdarzenia gospodarcze, które zaistnieją w tym konkretnym roku podatkowym, a nie w następnych latach podatkowych.

Na mocy przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez datę powstania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, co do zasady należy rozumieć dzień wydania rzeczy albo prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym także częściowego wykonania usługi, jednak nie później aniżeli:

 1. wystawienia faktury lub
 2. uregulowania należności.

Przytoczona powyżej regulacja ustanawia nadrzędną zasadę precyzującą moment powstania przychodów dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Data powstania przychodu podatkowego wyznaczana jest przez zdarzenie występujące najwcześniej (wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi/uregulowanie należności/wystawienie faktury). Powyższe wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie przychodu należnego m.in. z momentem wystawienia faktury. Przy czym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku udzielania rabatów potransakcyjnych, o których mowa w stanie faktycznym chodzi wyłącznie o moment wystawienia faktury pierwotnej, a nie moment wystawienia faktury korygującej.

Należy pamiętać, że na gruncie omawianej ustawy oraz w praktyce gospodarczej faktura stanowi dokument zarówno księgowy, rozliczeniowy, jak i mający wpływ na rozliczenia podatkowe. Faktura jako dokument źródłowy stanowi potwierdzenie wystąpienia określonej operacji gospodarczej, a przede wszystkim wskazuje na wartość konkretnej, zaistniałej transakcji. Natomiast faktura korygująca jedynie koryguje, a więc zmienia czy modyfikuje pierwotnie wykazaną wartość transakcji. Faktura korygująca może być w szczególności wystawiana w następstwie tego, że wcześniej wystawiona faktura pierwotna nieprawidłowo określała wartość transakcji. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku udzielania rabatów potransakcyjnych, o których mowa w stanie faktycznym. W takich przypadkach faktura korygująca pozostaje w ścisłym związku z fakturą pierwotną. Jeśli uznamy, że faktura pierwotna określa moment powstania przychodu należnego, to zasadniczym celem wystawienia faktury korygującej jest jedynie wykazanie tego już osiągniętego przez jednostkę przychodu należnego w prawidłowej wysokości. Faktura korygująca wystawiona z tytułu udzielonego rabatu potransakcyjnego w warunkach opisanych w stanie faktycznym, zawsze odnosi się do przychodu już wcześniej wykazanego. Tym samym uznać należy, że faktura korygująca dokumentująca przyznany rabat potransakcyjny, o którym mowa w stanie faktycznym wywiera wpływ na przychód należny, a więc już zaistniały w przeszłości; odnosi się przy tym ściśle do uprzednio wykazanego przychodu z faktury pierwotnej a nie jakichkolwiek innych przychodów. Wywiera więc wpływ jedynie na wysokość przychodu należnego, natomiast nie powoduje żadnej zmiany w zakresie momentu jego powstania.

Podkreślić również należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, faktura korygująca z tytułu udzielonego rabatu posprzedażowego (rabatu potransakcyjnego) nie dokumentuje żadnego odrębnego, a więc niezależnego i nowego zdarzenia gospodarczego lecz odnosi się ściśle do zdarzenia już zaistniałego w przeszłości, a dokładnie do zdarzenia, które zostało udokumentowane wcześniej fakturą (pierwotną), powodującą powstanie już przychodu należnego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia rabat. W tym zakresie należy odwołać się do definicji słownikowej tego pojęcia, zgodnie z którą „rabat” to „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę” (por. Słownik Języka Polskiego http://www.pwn.pl). Według przytoczonej definicji, rabat to obniżka ceny określonego towaru bądź usługi. W związku z udzieleniem rabatu, następuje więc obniżka ceny czyli podstawa do dokonania pomniejszenia kwoty przychodów ze sprzedaży. Udzielenie rabatu nie stanowi zatem odrębnego bądź nowego zdarzenia gospodarczego, ale odnosi się ściśle do zdarzenia już zaistniałego w przeszłości i ma na celu jedynie skorygowanie wartości wcześniej przeprowadzonej transakcji. Zauważyć należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, Spółka już w momencie wystawienia faktury z tytułu dokonanej sprzedaży zdaje sobie sprawę z tego, że określona na fakturze cena nie jest ceną ostateczną i będzie podlegała korekcie. Wynika to wprost z umów łączących Spółkę z kontrahentami, które przewidują przyznanie rabatu potransakcyjnego i wystawienie z tego tytułu faktury korygującej. Faktura korygująca jest wystawiana po zakończeniu okresów rozliczeniowych ustalonych z kontrahentami, Spółka posiada jednak dane pozwalające ustalić jej przyznanie i wysokość rabatu już w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.

W takiej sytuacji nie można uznać, że przyznanie rabatu potransakcyjnego i wystawienie faktury korygującej po zakończeniu okresu rozliczeniowego (a w szczególności wystawienie faktury korygującej w nowym roku do sprzedaży dokonanej w czwartym kwartale) jest jakimś nowym zdarzeniem konstytuującym ponowne powstanie przychodu. W szczególności nie można uznać, że przyznanie rabatu potransakcyjnego spowoduje powstanie obniżonego przychodu w nowym roku podatkowym, w którym wystawiono fakturę korygującą, ponieważ już w momencie sprzedaży i wystawienia faktury pierwotnej strony wiedziały o tym, że rabat potransakcyjny zostanie przyznany. Co więcej, udzielony rabat będzie się odnosił zawsze do konkretnego okresu rozliczeniowego. W następstwie tego, udzielenie rabatu potransakcyjnego na warunkach opisanych w stanie faktycznym powinno skutkować dokonaniem korekty kwoty przychodów ze sprzedaży, do których udzielony rabat ściśle się odnosi.

W rezultacie punktem odniesienia do momentu dokonania korekty przychodu w przypadku udzielenia rabatów potransakcyjnych, o których mowa w stanie faktycznym powinna być zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca z tytułu udzielonego rabatu potransakcyjnego określa bowiem powstały już przychód we właściwej kwocie, nie może jednak mieć żadnego wpływu na moment powstania przychodu należnego z tytułu zaistniałego już zdarzenia gospodarczego. Jak już bowiem wskazano, w momencie powstania tego przychodu Spółka już wiedziała, że jego wysokość będzie podlegała korekcie.

Obecnie ukształtowała się jednolita linia interpretacyjna, która potwierdza powyższe stanowisko Spółki, co do powyższego sposobu rozliczenia rabatów potransakcyjnych. Zgodnie z bieżącym orzecznictwem sądów i interpretacjami organów podatkowych korekty przychodów należy ujmować w tym okresie, w którym został wykazany pierwotny przychód.

Przyjęte stanowisko nakazuje zatem wiązać datę powstania przychodu z momentem wystawienia faktury oraz datą powstania zdarzenia gospodarczego. Jednocześnie podkreśla, że faktura korygująca nie zmienia daty zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz nie powoduje zmiany powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Taka korekta nie dokumentuje bowiem odrębnego zdarzenia ale ściśle odnosi się do sytuacji, która zaistniała już w przeszłości. Tym samym, w przypadku wystawienia faktury korygującej w związku z przyznanym rabatem potransakcyjnym, taka korekta powinna zostać rozliczona wstecz, a więc przez cofnięcie się do okresu, w którym został wykazany pierwotny przychód należny. Spółka zgadza się z takim stanowiskiem co do dokonywania korekty przychodów w przypadku udzielenia rabatów potransakcyjnych opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, po przeprowadzeniu analizy przytoczonych regulacji prawnych w kontekście przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że postąpił prawidłowo odnosząc korekty przychodów z tytułu udzielanych rabatów potransakcyjnych opisanych w stanie faktycznym do roku podatkowego, w którym wykazano pierwotnie przychód z tytułu zaistniałego zdarzenia.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zauważyć, że bez znaczenia pozostaje fakt, że faktury korygujące wystawiane były w następnym roku podatkowym, a więc po roku podatkowym, w którym Spółka osiągnęła określony przychód. W ocenie Wnioskodawcy, faktury korygujące z tytułu udzielonych rabatów transakcyjnych, na warunkach opisanych w stanie faktycznym, dotyczące wcześniej wykazanego przychodu, powinny zostać bezwzględnie odniesione i rozliczone w tym okresie podatkowym, w którym zostały wykazane pierwotne faktury sprzedaży.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w bieżących interpretacjach podatkowych.

Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 28 sierpnia 2014 r. nr ITPB3/423-262C/14/KK, wskazał, że faktury korygujące, skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być bezwzględnie rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie wykazano przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, również wtedy gdy korekta odnosić się będzie do zdarzeń zakończonego roku podatkowego (po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego CIT-8).
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 16 czerwca 2014 r. nr IBPBI/2/423-329/14/BG, podobnie stwierdza, że konieczna jest w takim przypadkach odpowiednia korekta przychodów pierwotnie wykazanych przez Spółkę, tj. korekta w tym samym okresie sprawozdawczym, w którym wykazano przychód należny z tytułu sprzedaży.
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 czerwca 2014 r. nr IPPB5/423-362/14-2/KS podkreślił wyraźnie, że moment dokonania korekty przychodu nie jest uzależniony od przyczyn wystawienia faktury korygującej, ale od momentu zaistnienia zdarzenia udokumentowanego korygowaną (pierwotną) fakturą. Dokonana korekta dotyczy uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów i nie zmienia daty zdarzenia gospodarczego związanego z powstaniem tego przychodu, nie zmienia też daty powstania obowiązku podatkowego. Dlatego faktury korygujące wystawiane przez Spółkę, skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być bezwzględnie rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie wykazano przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, również w przypadku, kiedy korekta odnosi się do zdarzeń zakończonego roku podatkowego (po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego CIT-8). Organ podsumowuje, że korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu. Stanowisko to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził również w interpretacji z 23 maja 2014 r. nr IPPB5/423-226/14-2/AM oraz z 20 maja 2014 r. nr IPPB5/423-181/14-2/AM.
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 maja 2013 r. nr ILPB3/423-66/13-2/KS wskazał, że: „na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżenie przychodu podatkowego z tytułu rabatów uzależnionych od odebrania w określonym czasie (okresie rozliczeniowym) ustalonych ilości towarów, zapłaty we wskazanym terminie powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka wykazała przychody podatkowe z pierwotnej sprzedaży towarów. Zatem nieprawidłowe jest obniżenie przychodu podatkowego z tytułu udzielonych przez Spółkę rabatów w chwili uznania rabatu za należny / przyznania rabatu i jednoczesnego wystawienia faktur korygujących”.

Tego samego zdania są również sądy administracyjne. Przykładowo w przedmiocie korekty przychodów sądy administracyjne wydały następujące rozstrzygnięcia, zgodne ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Spółkę:

 1. NSA w wyroku z 25 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 4/13, wskazał, że: „faktura korygująca, wystawiona z powodu obniżenia (...), ale także w przypadku podwyższenia ceny poniesionej na rzecz określonego kontrahenta, powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży towaru. Wobec tego po wystawieniu faktury korygującej konieczne jest skorygowanie przychodów w poszczególnych okresach rozliczeniowych (miesiącach, lub kwartałach), stosownie do sposobu dokonywania przez Spółkę rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie roku podatkowego (a nie np. ograniczenie się do ujęcia korekty przychodów w rozliczeniu rocznym). Podobnie w przypadku dokonania śródrocznej korekty cen; winna ona skutkować odpowiednim, skorygowaniem przychodów uzyskanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych, nie zaś w miesiącu wystawienia faktury korygującej”. NSA wskazał jednoznacznie, że skoro ustawodawca nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma również podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby przychód (zwrot towarów).
 2. NSA w wyroku z 11 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1127/12, wskazał, że po wystawieniu faktur korygujących konieczne jest skorygowanie przychodów w poszczególnych okresach rozliczeniowych, stosownie do sposobu dokonywania przez Spółkę rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, nie zaś w miesiącach wystawienia faktur korygujących na rzecz klientów Spółki.
 3. NSA w wyroku z 16 maja 2013 r. sygn. akt II FSK 2005/10, podsumował, że: „wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu”.
 4. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez NSA w następujących wyrokach: z 12 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1595/11 oraz z 26 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2422/10.

Podsumowując, zdaniem Spółki, w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, korekty przychodów z tytułu udzielenia rabatu potransakcyjnego należy dokonywać wstecznie, w rozliczeniu za okres, w którym pierwotnie został wykazany przychód.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska co do rozliczania rabatów potransakcyjnych opisanych w stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonymi w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Na marginesie należy dodać, że treść art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brzmi następująco: „Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności”.

Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.