ILPB3/4510-1-339/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.
ILPB3/4510-1-339/15-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty bezpośrednie
 3. koszty pośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. moment
 6. następstwo prawne
 7. podział
 8. podział spółki
 9. podział spółki przez wydzielenie
 10. przychody należne
 11. przychód
 12. rozliczanie (rozliczenia)
 13. sukcesja
 14. wydatek
 15. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Grupa Z. jest spółką z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od źródła ich osiągania.

Grupa Z należy do grupy kapitałowej („Grupa”). Udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka M („M”) z siedzibą w Holandii.

Grupa Z jest operatorem platformy handlowej on-line oraz internetowych serwisów ogłoszeniowych. Wnioskodawca jest właścicielem:

 • platformy handlowej online: Z oraz
 • internetowych serwisów ogłoszeniowych: (...) (w dalszej części niniejszego wniosku łącznie zwanych „.Serwisy ogłoszeniowe” lub „X”).

W ramach planowanej restrukturyzacji działalności biznesowej Wnioskodawcy ma nastąpić wydzielenie serwisów ogłoszeniowych do innej spółki z Grupy z siedzibą w Polsce („Spółka X”) – tj. nowo zawiązanej lub istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Restrukturyzacja, o której mowa powyżej pozwoli na:

 • zracjonalizowanie działalności gospodarczej Grupy poprzez formalne rozdzielenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej,
 • skupienie się Wnioskodawcy na rozwoju działalności platformy handlowej,
 • zaangażowanie się przez kierownictwo dedykowane do poszczególnych rodzajów działalności do jedynie jednego rodzaju działalności, tj. działalności platformy handlowej, bądź portali ogłoszeniowych.

Wydzielenie X z Grupy Z do Spółki X nastąpi w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., „KSH”) – tj. w wyniku podziału przez wydzielenie do innej spółki (tj. do Spółki X). W rezultacie podziału przez wydzielenie, działalność platformy handlowej pozostanie w Grupie Z w niezmienionym zakresie, natomiast działalność portali ogłoszeniowych będzie prowadzona przez Spółkę X.

Serwisy ogłoszeniowe są wyodrębnione funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo w ramach Grupy Z. W związku z tym, stanowią na moment obecny i będą stanowić na moment wydzielenia oraz okres od początku roku podatkowego w którym nastąpi wydzielenie, zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatkowych.

Podobnie, majątek (działalność platformy handlowej), który ma pozostać w Grupie Z na moment obecny spełnia i będzie spełniać w chwili podziału warunki zawarte w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Działalność platformy handlowej w ramach struktur Wnioskodawcy jest bowiem wyodrębniona pod względem finansowym, jak też organizacyjnym i funkcjonalnym od działalności związanej z prowadzeniem serwisów ogłoszeniowych i stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące działalność transakcyjną.

Zgodnie z planem podziału, który zostanie sporządzony w związku z opisaną transakcją, do Spółki X zostaną przypisane wszystkie aktywa i pasywa (składniki majątkowe) dotyczące działalności związanej z serwisami ogłoszeniowymi. Przeniesieniu mogą jednak nie podlegać niektóre usługi/funkcje pomocnicze niezwiązane z działalnością charakterystyczną dla X, tj. np. składniki majątkowe przenoszone do Spółki X mogą nie obejmować umowy najmu nieruchomości, której stroną jest Grupa Z. Spółka X podnajmie jednak powierzchnię biurową od Grupy Z. Podobnie może być m.in. z umową na usługi pomocnicze (helpdesk, komputery i inne usługi pomocnicze). Wnioskodawca zaznacza jednak, że aktywa i pasywa przenoszone do Spółki X umożliwią jej prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej w ramach Serwisów ogłoszeniowych.

Rokiem podatkowym Grupy Z jest okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) przedmiotowy podział nie spowoduje zamknięcia ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Serwisami ogłoszeniowymi powstałych od początku roku podatkowego do dnia wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu CIT za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z X powstałych od początku roku podatkowego do dnia wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Natomiast przychody i koszty uzyskania przychodów związane z X i powstałe po dniu wydzielenia nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Przepisy prawne dotyczące podziału przez wydzielenie.

Zasady dotyczące podziału spółek regulują przepisy KSH. Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W wyniku przeprowadzenia podziału przez wydzielenie spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje wyłącznie przeniesienie części jej majątku na inną już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę.

Na podstawie art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zatem dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów spółki dzielonej, określonych szczegółowo w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 KSH).

Zgodnie z art. 534 KSH, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

W ramach planowanej restrukturyzacji, X zostanie wydzielony z Grupy Z i przeniesiony na Spółkę X.

Zasada sukcesji praw i obowiązków podatkowych.

Wskazane powyżej przepisy KSH regulują zagadnienia związane z sukcesją spółek kapitałowych na gruncie prawa handlowego. Natomiast przejście praw i obowiązków o charakterze podatkowym w sytuacji podziału przez wydzielenie regulują przepisy zawarte w art. 93c-93e Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Na podstawie art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu zaznaczyć, że warunek określony cytowanym przepisem będzie spełniony. Serwisy ogłoszeniowe w ramach Grupy Z stanowią obecnie, jak i będą stanowić na dzień wydzielenia:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Grupie Z,
 • składniki wchodzące w skład Serwisów ogłoszeniowych przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Zatem, X stanowi i będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie przepisów podatkowych. Jednocześnie, nie ulega wątpliwości, że majątek (działalność platformy handlowej), który ma zostać w Grupie Z po podziale, również będzie spełniać definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów podatkowych. Działalność platformy handlowej on-line w ramach struktur Wnioskodawcy jest wyodrębniona pod względem finansowym, jak też organizacyjnym i funkcjonalnym od działalności związanej z X i stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące działalność transakcyjną.

Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 93c Ordynacji podatkowej, zakłada wyodrębnienie praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz wskazuje, że w odniesieniu do tak wyodrębnionych zespołów praw i obowiązków zachodzi sukcesja podatkowa. Powyższy przepis wprowadza do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że ustawodawca nie definiuje pojęcia praw i obowiązków podatkowych, będących na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej przedmiotem sukcesji. Wobec powyższego, należy przyjąć, iż przedmiotem sukcesji są wszelkie skonkretyzowane prawa i obowiązki podatkowe istniejące na dzień podziału. Należy również podkreślić, iż przedmiotem sukcesji podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej, będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału składnikami majątku.

Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 4b ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 4c ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak zostało wspomniane powyżej, przepis art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadza zasadę sukcesji podatkowej częściowej, zgodnie z którą osoby prawne przejmujące lub powstałe w wyniku podziału osoby prawnej wstępują z dniem podziału lub z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku ze składnikami majątku (które muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa) przydzielonymi takiej osobie prawnej w planie podziału. Oznacza to, że spółka przejmująca jest następcą podatkowym spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału składnikami majątku.

Decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Przedmiotowy wniosek nasuwa wykładnia językowa art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w analizowanym przepisie ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. W konsekwencji, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że w przypadku podziału przez wydzielenie przedmiotem sukcesji będą wyłącznie nieskonkretyzowane prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku.

W praktyce oznaczać to będzie, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (tzn. zgodnie z przepisami podatkowymi powinny być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nimi związane powinny zostać rozliczone przez spółkę dzieloną – tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielaną częścią. Natomiast, jeśli jakieś prawo bądź obowiązek podatkowy dotyczący działalności wydzielanego biznesu sprzed podziału uległ w świetle właściwych regulacji konkretyzacji już po dniu wydzielenia, wówczas takie prawo bądź obowiązek powinien być przedmiotem sukcesji i zostać rozliczony przez spółkę przejmującą.

Odnosząc zatem powyższe do przestawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli przychody należne i – odpowiednio – związane z nimi koszty uzyskania przychodów dotyczące Serwisów ogłoszeniowych powstaną do dnia wydzielenia, prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, a będą leżały po stronie Grupy Z.

Natomiast w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. „pozostaje” w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie Spółki X (przychody i koszty).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż sukcesja uniwersalna częściowa powinna być rozumiana jako kontynuacja – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Wnioskodawcę a nie jako przejęcie przez Spółkę X całości rozliczeń podatkowych wydzielonej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

Oznacza to, że zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, przedmiotem sukcesji będzie np. kontynuacja metody amortyzacji stosowanej przez Wnioskodawcę w stosunku do składników majątku czy rozliczenie przychodów i kosztów nierozliczonych przed dniem podziału. Przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być natomiast obowiązek rozpoznania przychodów oraz uprawnienie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów dotyczących okresu sprzed dnia wydzielenia.

Ponadto, Wnioskodawca zauważa, iż podatek dochodowy od osób prawnych odnosi się do osoby podatnika (a nie jego majątku) i co do zasady nie jest możliwe przypisanie zobowiązania podatkowego do określonych składników majątku. W przedmiotowej sprawie, zorganizowana część przedsiębiorstwa (X) nie jest podatnikiem. Podatnikiem natomiast jest Wnioskodawca jako osoba prawna. Do momentu podziału, zorganizowane części przedsiębiorstwa (Serwisy ogłoszeniowe) będą bowiem funkcjonowały w ramach Wnioskodawcy i stanowiły część przedsiębiorstwa Grupy Z.

Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością X (tj. częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), do dnia wydzielenia będą stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Natomiast, Spółka X powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów należnych i kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednich i pośrednich) odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu wydzielenia lub po tej dacie.

Reasumując, Wnioskodawca dokonując rozliczenia dochodu za rok, w którym nastąpi podział przez wydzielenie powinien ująć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów przychody i koszty odnoszące się do X, które skonkretyzowały się na ten moment. Natomiast, jeśli przychody i koszty uzyskania przychodów uległy w świetle właściwych regulacji konkretyzacji już po dniu wydzielenia, wówczas takie prawo bądź obowiązek powinien być przedmiotem sukcesji i zostać rozliczony przez Spółkę X.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także organy podatkowe, w szczególności:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2015 r. sygn. IBPBI/2/4510-212/15/KP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2015 r. sygn. IBPBI/2/4510-104/15/AK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1269/14/KP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1200/14/KP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 października 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-805/14/JD;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2014 r. sygn. ILPB3/423-521/13-4/PR;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2013 r. sygn. ILPB3/423-188/13-4/AO;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2013 r. sygn. ILPB3/423-536/12-4/JG;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2013 r. sygn. IPPB3/423-953/12-2/MS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2013 r. sygn. ILPB3/423-456/12-2/EK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2013 r. sygn. ILPB3/423-421/12-2/JG;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2012 r. sygn. lLPB3/423-367/12-5/EK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2012 r. sygn. IPPB3/423-46/12-2/MS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2010 r. sygn. IPPB3/423-203/10-3/EB;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2010 r. sygn. IPPB3/423-158/10-2/ER.

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w prawomocnym wyroku z 22 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 898/14), w którym przychylił się do stanowiska podatnika, iż rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów zorganizowanej części przedsiębiorstwa do momentu podziału należy do obowiązków spółki dzielonej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu CIT za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z X powstałych przed dniem wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z X i powstałe po dniu wydzielenia nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu CIT.

Dodatkowo, w piśmie z 5 października 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka wyjaśniła, że posługując się określeniem „do dnia wydzielenia” ma na względzie przychody i koszty uzyskania przychodów związane z X, które powstały i skonkretyzowały się przed dniem wydzielenia. Natomiast Spółka nie ma na względzie tych przychodów i kosztów uzyskania przychodów, które powstały i skonkretyzowały się w dniu wydzielenia (i po tym dniu).

Zdaniem Spółki, nie będą ujęte w rocznym rozliczeniu CIT Spółki, przychody i koszty uzyskania przychodów związane z X powstałe (w świetle właściwych regulacji ustawy) zarówno w dniu, jak i po dniu wydzielenia (a nie wyłącznie po dniu wydzielenia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych we wniosku pism urzędowych, tut. Organ zauważa, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.