ILPB3/4510-1-261/15-5/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych faktur korygujących, korekt.
ILPB3/4510-1-261/15-5/KSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podział
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. przychód
 6. rozliczanie (rozliczenia)
 7. sukcesja prawna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, który podmiot będzie zobowiązany do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących, korekt (pytanie oznaczone we wniosku nr 2, 4, 6) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) oraz z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, który podmiot będzie zobowiązany do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących, korekt (pytanie oznaczone we wniosku nr 2, 4, 6).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. A. Spółka Akcyjna z siedzibą w B. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) należąca do międzynarodowej Grupy (dalej: „Grupa”) prowadzi działalność dotyczącą (i) produkcji, dystrybucji oraz pakowania produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów (dalej: „Działalność Oświetlenia Samochodowego” lub „Działalność OS”) oraz (ii) działalność obejmującą szereg innych obszarów związanych z produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów oświetleniowych niezwiązanych z Działalnością OS, w tym m.in. źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, opraw oświetleniowych, elektroniki oświetleniowej, komponentów do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, maszyn i części zamiennych do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe (dalej: „Pozostała Działalność”).
 2. Aktualnie przeprowadzana jest restrukturyzacja mająca na celu prawne wyodrębnienie Pozostałej Działalności ze Spółki Dzielonej do innej spółki należącej do Grupy – A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P (dalej: Spółka Przejmująca). W ramach tej restrukturyzacji:
  1. dokonany zostanie podział Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie, w wyniku którego na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony wyodrębniony organizacyjnie finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przypisanych do Pozostałej Działalności;
  2. z kolei Działalność OS pozostanie w Spółce Dzielonej będzie kontynuowana w sposób niezakłócony i ciągły, zarówno przed jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie.
 3. Kwestia wystąpienia w związku z ww. podziałem Spółki Dzielonej sukcesji podatkowej przewidzianej w art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 749. ze zm., dalej: „Ordynacja Podatkowa”) była przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) złożonego przez Spółkę Dzieloną w dniu 23 grudnia 2014 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu. W interpretacji z dnia 20 marca 2015 r., znak(...) otrzymanej przez Spółkę Dzieloną, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że w myśl art. 93c Ordynacji Podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem podziału przez wydzielenie Pozostałej Działalności we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej w planie podziału, składnikami majątku (przypisanymi do Pozostałej Działalności)
 4. Dodatkowo, w dniu 23 grudnia 2014 r. z wnioskiem o wydanie indywidulnej interpretacji zawierającym analogiczne pytanie (oznaczone we wniosku nr 5) w zakresie sukcesji podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej wystąpiła również Spółka Przejmująca. Wnioskodawca wyjaśnił, że na moment składania wniosku, Spółka Przejmująca zarejestrowana była pod nazwą H. Sp. z o.o. z siedzibą w W., w związku z czym organem właściwym dla celów złożenia wniosku był Dyrektor Izby Skarbowej w W. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy Spółki Przejmującej oraz zmiana miejsca jej siedziby. W konsekwencji, w odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 5, w dniu 17 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację dla Spółki Przejmującej (znak (...)), w której potwierdził, że w myśl art. 93c Ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem podziału przez wydzielenie Pozostałej Działalności we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej w planie podziału, składnikami majątku (przypisanymi do Pozostałej Działalności).
 5. Spółka Dzielona wnosi o wydanie Interpretacji w odpowiedzi na niniejszy wniosek przy uwzględnieniu stanowisk wyrażonych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej Spółce Przejmującej interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2015 r., znak (...) (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydanej Spółce Dzielonej w dniu 20 marca 2015 r., znak (...)(pytanie oznaczone we wniosku nr 4), zgodnie z którymi w myśl art. 93c Ordynacji Podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem podziału przez wydzielenie Pozostałej Działalności we wszelkie przewidziane w przepisach prawa Podatkowego prawa obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej w planie podziału, składnikami majątku (przypisanymi do Pozostałej Działalności).
 6. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, wydzielenie Pozostałej Działalności nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, (dalej: „Dzień Wydzielenia”) na chwilę obecną planowane jest, iż przedmiotowe wydzielenie nastąpi z dniem 1 czerwca 2015 roku.
 7. Spółka Przejmująca i Spółka Dzielona są zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 8. Spółka Dzielona rozlicza podatek VAT w okresach miesięcznych. Z kolei Spółka Przejmująca będzie rozliczać podatek VAT w okresach miesięcznych najpóźniej od Dnia Wydzielenia.
 9. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona – w ramach Pozostałej Działalności – na mocy umów z kontrahentami nabywa towary i usługi niezbędne do prowadzenia tej działalności. W wyniku planowanego podziału, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z powyższych umów w ramach Pozostałej Działalności, zostaną skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą (zgodnie z przyjętym planem podziału).
 10. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona – w ramach Pozostałej Działalności – dokonuje dostaw na rzecz swoich kontrahentów na podstawie umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Zgodnie z tymi umowami, w przypadku przekroczenia przez kontrahentów określonego pułapu zamówień i dostaw produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością albo dokonania zwrotów towarów (produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością), mają oni prawo do odpowiedniej korekty rozliczeń i otrzymania faktury korygującej VAT. W związku z planowanym podziałem, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z powyższych korekt rozliczeń z kontrahentami zostaną skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą (zgodnie z przyjętym planem podziału). W konsekwencji od Dnia Wydzielenia Spółka Przejmująca – w ramach przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków związanych z przejętą Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością) – będzie zobowiązana do (i) dokonywania przewidzianych w stosownych umowach korekt rozliczeń z kontrahentami wynikających z tytułu osiągnięcia przez kontrahentów określonego pułapu zamówień lub dokonanych przez kontrahentów w Dnia Wydzielenia lub po tym dniu zwrotów towarów (produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością) i (ii) wystawienia stosownych faktur korygujących VAT na ich rzecz. Ponadto nie można wykluczyć, że w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących VAT dotyczących faktur VAT wystawionych przez Spółkę Dzieloną przed podziałem, na których znalazły się błędne wartości (błędy popełnione przez Spółkę Dzieloną w momencie wystawiania faktury korygowanej), bądź też z innych przyczyn. Analogiczne faktury mogą być również wystawiane przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia.
 11. Dodatkowo, w związku z planowanym podziałem, mogą mieć miejsce następujące zdarzenia:
  1. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona wystawi faktury korygujące dotyczące dokonanych dostaw produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością (zarówno zmniejszające jak zwiększające kwotę należnego Podatku VAT). Natomiast potwierdzenie otrzymania przez kontrahentów powyższych faktur korygujących Spółka Dzielona otrzyma już po Dniu Wydzielenia,
  2. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona – w ramach Pozostałej Działalności – na mocy umów z kontrahentami nabywa towary i usługi niezbędne do prowadzenia tej działalności – w szczególności nabywa elementy do produkcji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Rozliczenia z tytułu powyższych nabyć mogą być przedmiotem korekt. W szczególności, na mocy umów, kontrahenci mogą być zobowiązani do wystawienia faktur korygujących VAT (np. z tytułu dodatkowych rabatów bądź zwrotu towarów). W związku z planowanym podziałem, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami, w zakresie Pozostałej Działalności zostaną skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą (zgodnie z przyjętym planem podziału). W konsekwencji od Dnia Wydzielenia Spółka Przejmująca – w ramach przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków związanych z przejętą Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów) – będzie jedynym podmiotem zobowiązanym i uprawnionym do rozliczenia powyższych korekt dokonywanych przez kontrahentów. Nie można też wykluczyć, że kontrahenci będą po Dniu Wydzielenia wystawiać faktury korygujące VAT dotyczące faktur VAT wystawionych przez nich przed Dniem Wydzielenia, na których znalazły się błędne wartości (błędy popełnione przez kontrahentów w momencie wystawienia faktury VAT korygowanej).
  3. Również przed Dniem Wydzielenia kontrahenci dokonają korekty rozliczeń z tytułu zakupów towarów i usług dokonanych przez Spółkę Dzieloną w ramach Pozostałej Działalności. Natomiast faktury korygujące dotyczące tych korekt zostaną otrzymane przez Spółkę Dzieloną lub Spółkę Przejmującą dopiero w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu. Faktury korygujące wystawione przez kontrahentów w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu jako nabywcę mogą wskazywać Spółkę Przejmującą albo Spółkę Dzieloną.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego, niniejszym Spółka Dzielona wyjaśnia:

1. Wskazanie, która spółka, tj. Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu nabycia przez Spółkę Dzieloną towarów i usług, w zakresie Pozostałej Działalności, które następnie będą korygowane przez kontrahentów poprzez wystawiane faktur korygujących VAT, np.:

 1. z tytułu dodatkowych rabatów bądź zwrotu towarów,
 2. błędów popełnionych przez kontrahentów w momencie wystawienia faktury VAT korygowanej.

Spółka Dzielona wyjaśnia, iż podmiotem, który zaliczył bądź zaliczy do kosztów uzyskania przychodów poszczególne wydatki z tytułu nabycia przez Spółkę Dzieloną towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez kontrahentów, które następnie będą korygowane przez kontrahentów poprzez wystawienie faktur korygujących VAT, będzie - w zależności od okoliczności (m.in. w zależności od tego czy dany wydatek będzie miał charakter kosztu bezpośrednio lub pośrednio związanego z przychodami osiąganymi w ramach Pozostałej Działalności) - albo Spółka Dzielona albo Spółka Przejmująca.

2. Wskazanie, która Spółka, tj. Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, wykazała przychód należny z tytułu dostaw na rzecz swoich kontrahentów na podstawie umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością, które następnie podlegają korekcie in plus poprzez wystawienie faktury korygującej VAT.

Spółka Dzielona wyjaśnia, iż podmiotem, który wykazał bądź wykaże przychód należny z faktur pierwotnych dokumentujących dostawy na rzecz kontrahentów na podstawie umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością, w zakresie których zaistnieje konieczność dokonania korekty in plus poprzez wystawienie faktury korygującej VAT, będzie Spółka Dzielona.

3. Wskazanie z jakiego tytułu, tj. czy w związku z otrzymanymi fakturami czy wystawionymi przez Spółkę Dzieloną, dokonywane są korekty in minus, będące przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 6 oraz która spółka, tj. Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, wykazała przychód należny względnie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu nabycia przez Spółkę Dzieloną towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności, które następnie będą podlegać korekcie in minus.

Spółka Dzielona wyjaśnia, iż:

 1. korekty in minus będące przedmiotem pytania oznaczonego nr 6 we wniosku dokonywane są w związku z fakturami pierwotnymi wystawionymi przez Spółkę Dzieloną;
 2. podmiotem, który wykazał bądź wykaże przychody należne z tytułu dostaw na rzecz kontrahentów w zakresie Pozostałej Działalności, w przypadku których zaistnieje konieczność dokonania korekty in minus poprzez wystawienie faktury korygującej VAT, będzie Spółka Dzielona.

4. Wyjaśnienie wątpliwości co do własnego stanowiska Spółki Dzielonej w zakresie pytania oznaczonego nr 6 we wniosku.

Spółka Dzielona pragnie wyjaśnić, iż nieścisłość co do własnego stanowiska Spółki Dzielonej w zakresie pytania oznaczonego nr 6 we wniosku wynika z drobnej, oczywistej omyłki pisarskiej.

W konsekwencji, stanowisko Spółki Dzielonej w zakresie tego pytania przedstawione we wniosku powinno mieć następujące brzmienie:

Zdaniem Spółki Dzielonej:

 1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie uprawniona / zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie uprawniona / zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. natomiast jeżeli Spółka Dzielona będzie uprawniona / zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia włącznie korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie również uprawniona / zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie Spółka Dzielona potwierdza, iż zarówno (i) przedstawione we wniosku pytanie nr 6 oraz (ii) konkluzja w zakresie stanowiska Spółki Dzielonej co do tego pytania - mają prawidłowe brzmienie.

Mając na uwadze powyższe, Spółka Dzielona wnosi o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w toku wydawania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dla Spółki Dzielonej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Dzielonej, zgodnie z którym:
  1. jeżeli Spółka Przejmująca - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych takich faktur korygujących;
  2. jeżeli Spółka Dzielona - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych takich faktur korygujących...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Dzielonej, zgodnie z którym:
  1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie zobowiązana do dokonania w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in plus rozliczeń z kontrahentami poprzez wystawienie stosownych faktur korygujących to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. natomiast jeżeli konieczność korekty in plus rozliczeń z kontrahentami będzie wynikała z praw i obowiązków podatkowych Spółki Dzielonej związanych z Pozostałą Działalnością dotyczących okresu przed Dniem Wydzielenia (w szczególności jeżeli konieczność dokonania takich korekt istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia), to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (rozliczenie takie korygować powinno okres przed Dniem Wydzielenia)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Dzielonej, zgodnie z którym:
  1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. natomiast jeżeli Spółka Dzielona będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia włącznie korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie również uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

I.Ogólne uzasadnienie zasad sukcesji podatkowej częściowej

 1. Przepisy prawa handlowego podatkowego w analizowanej kwestii
  • 1.1.Zagadnienie podziału spółek jest uregulowane w tytule IV dziale II KSH. W treści art. 529 § 1 wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).
  • 1.2.Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału. składnikami majątku. Przepis ten stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
  • 1.3.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej. Ustawa o VAT):
   1. opodatkowaniu Podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1);
   2. podstawą opodatkowania z zastrzeżeniami z dalszych przepisów jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1);
   3. podstawę opodatkowania obniża się o:
    • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
    • wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
    • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
    • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 (art. 29a ust. 10);
   4. w przypadkach o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13);
   5. przepis art. 29a ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14);
   6. w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a).
 2. Rozumienie tzw. sukcesji podatkowej częściowej wynikającej z art. 93c Ordynacji podatkowej
  • 2.1.Mając na uwadze cytowany powyżej art. 93c Ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że w przypadku podziału osoby prawne przejmujące (a także osoby prawne powstałe w wyniku podziału) wstępują we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. W doktrynie prawa podatkowego przedmiotowe następstwo określane jest jako tzw. sukcesja podatkowa częściowa.
  • 2.2.Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują kluczowego dla powyższej tzw. sukcesji podatkowej częściowej sformułowania użytego w art. 93c Ordynacji podatkowej: „praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przydzielonymi (...) składnikami majątku”. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tych terminów zasadnym wydaje się odniesienie do ich rozumienia opartego na definicjach zawartych w słowniku języka polskiego.
  • 2.3.Pierwszą przesłanką niezbędną do wystąpienia tzw. sukcesji podatkowej częściowej i wymagającą interpretacji jest sformułowanie „prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego”. Otóż zgodnie z definicjami słownikowymi, w analizowanym kontekście:
   1. prawo” to uprawnienie przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
   2. obowiązek” to konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu prawnego;
   3. związek” to stosunek (zależność) między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób;
  • 2.4.W świetle powyższego należy przyjąć, iż:
   1. prawem” w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej może być w szczególności prawo do rozpoznania wydatku jako kosztu podatkowego, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, prawo do zwrotu nadpłaty lub nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym itp.;
   2. z kolei „obowiązkiem” w rozumieniu tego przepisu może być w szczególności obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT czy też generalnie pojęty obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych, itp.
  • 2.5.Dodatkowo należy podkreślić, iż – jak wskazuje się w doktrynie – ratio legis rozwiązania przyjętego w art. 93c Ordynacji podatkowej można rozpatrywać jako wprowadzenie preferencji – przez sukcesję uprawnień podatkowych – przenoszenia na spółkę przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa dzielonego podmiotu (por. R. Mastalski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, R Mastalski, J. Zubrzycki, Komentarz do Ordynacji Podatkowej, Wrocław 2006, s. 425-426). W konsekwencji następstwa uregulowanego w art. 93c Ordynacji podatkowej nie należy rozumieć, jako przejęcia przez spółkę przejmującą całości rozliczeń podatkowych wydzielanej części przedsiębiorstwa z okresu sprzed podziału, lecz jako przejęcie (kontynuację) od dnia podziału niezakończonych rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez spółkę dzieloną.
  • 2.6.Z kolei analizując drugą przesłankę z art. 93c Ordynacji podatkowej niezbędną do wystąpienia przedmiotowej sukcesji, tj. „pozostawanie w związku” ze składnikami majątku przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału, można przyjąć, że w świetle językowego znaczenia ww. sformułowania obejmuje ono wszelkie prawa i obowiązki powiązane z przejętymi składnikami majątku lub dotyczące tych składników.
  • 2.7.W konsekwencji, prawa i obowiązki podatkowe dotyczące podmiotu dzielonego można podzielić na trzy następujące grupy.
   1. prawa i obowiązki pozostające w związku z majątkiem wydzielanym (tj. takie, które można jednoznacznie przypisać do tego majątku),
   2. prawa i obowiązki pozostające w związku z majątkiem pozostającym w spółce dzielonej (tj. takie, które można jednoznacznie przypisać do tego majątku),
   3. prawa i obowiązki, których nie można jednoznacznie przypisać do żadnej z dwóch powyższych kategorii (tj. takie, które są związane z samą spółką dzieloną lub też z całością jej działalności).
   Mając na uwadze powyższe należałoby przyjąć, iż przedmiotem tzw. podatkowej sukcesji częściowej powinny być wyłącznie te prawa i obowiązki podatkowe, które nie są ściśle związane z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej, tj. na dzień wydzielenia „pozostają” bardziej w związku z wydzielanym majątkiem niż ze spółką dzieloną.
  • 2.8.Tym samym, przedmiotem analizowanej sukcesji podatkowej powinny być tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
   1. pozostają w związku z przejmowanym majątkiem wchodzącym w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
   2. wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem (stały się przed dniem wydzielenia „stanami otwartymi”), a zarazem
   3. nie zostały zrealizowane przez spółkę dzieloną (są nadal „stanami otwartymi” na dzień podziału).
  • 2.9.Podsumowując, zgodnie z językową i celowościową interpretacją art. 93c Ordynacji podatkowej
   1. jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział powinno było być zrealizowane, wykonane lub rozliczone w tym właśnie czasie, skutki podatkowe z nim związane pozostają w ścisłym związku z rozliczeniem podatkowym spółki dzielonej – tj. na dzień wydzielenia nie pozostają w związku z wydzielanym majątkiem, w konsekwencji takie prawo bądź obowiązek nie podlega tzw. sukcesji podatkowej częściowej.
   2. z kolei w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek ulegnie konkretyzacji w dniu wydzielenia lub po tej dacie bądź też powinno być zrealizowane, wykonane lub rozliczone w tym właśnie czasie (tj. „pozostaje” w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi) rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie spółki przejmującej, w konsekwencji takie prawo bądź obowiązek podlega tzw. sukcesji podatkowej częściowej.
  • 2.10.Powyższe stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w najnowszej praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, zgodnie z którą „decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia; przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie tzw. «stany otwarte», tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielania «pozostają» w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku i nie zostały rozliczone przez spółkę dzieloną, tj. które nie uległy konkretyzacji na gruncie rozliczeń podatkowych”. W szczególności:
   • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 2014 roku, sygn. akt I SA/Gd 898/14, zgodnie z którym: „Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia «praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku», będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, należy przyjąć, że sukcesji nie podlegają te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do osoby dzielonego podatnika. Sukcesji zaś podlegają prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych (przychód i koszt). W przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki «pozostające» w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie «stany otwarte», tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia «pozostają» jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Z literalnej wykładni przepisu wynika zatem, że nie odnosi się on do praw i obowiązków, które «pozostawały» w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział, powinno być rozliczone w tym właśnie czasie. Skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej, tj. na dzień wydzielenia nie «pozostają» w związku z wydzielanym majątkiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (...) Z kolei w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. «pozostaje» w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, należy rozumieć jako kontynuację – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez spółkę dzieloną, a nie jako przejęcie przez spółkę przejmującą i nowo zawiązaną całości rozliczeń podatkowych wydzielanej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem. Oznacza to, że przedmiotem sukcesji zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, będzie np. kontynuacja stosowanej przez spółkę dzieloną – w stosunku do składników majątku – metody amortyzacji czy rozliczenie przychodów i kosztów nierozliczonych przed dniem podziału. (...) Przy wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej istotne jest zastrzeżenie, że chodzi o prawa i obowiązki «pozostające» w związku z przydzielonymi m.in. w planie podziału. składnikami majątku”.
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2015 roku, znak IBPBI/2/423-1269/14/KP, zgodnie z którą: „Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia «praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku» będącymi przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, należy przyjąć, że sukcesji nie podlegają te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do osoby dzielonego podatnika. Sukcesji zaś podlegają te prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych (przychód i koszt). Decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, w którym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Zatem przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie tzw. «stany otwarte», tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielania „pozostają” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku i nie zostały rozliczone przez spółkę dzieloną, tj. które nie uległy konkretyzacji na gruncie rozliczeń podatkowych”.
   • analogiczne stanowisko zaprezentowano również m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2014 roku, znak IBPBI//2/423-1199/14/KP oraz znak IBPBI/2/423-1200/14/KP, w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2014 roku, znak IPPB3/423-171/14-2/MS oraz z dnia 14 maja 2014 roku, znak IPPB3/423-183/14-2/MS, a także w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2014 roku, znak ILPB4/423-479/13-2/ŁM oraz znak ILPB4/423-481/13-2/DS, a także z dnia 30 stycznia 2014 roku, znak ILPB3/423-521/13-4/PR.
   Mimo, iż przytoczone powyżej interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz wyrok sądu administracyjnego zostały wydane na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 851, ze zm.), to w ocenie Spółki Dzielonej przedstawione w nich ogólne i abstrakcyjne stanowisko dotyczące zakresu sukcesji podatkowej z art. 93c Ordynacji podatkowej powinno znaleźć odpowiednie zastosowanie również na gruncie przepisów Ustawy o VAT.

II Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki Dzielonej w zakresie pytania 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Spółki Dzielonej:

 1. jeżeli Spółka Przejmująca - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych takich faktur korygujących;
 2. jeżeli Spółka Dzielona - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych takich faktur korygujących.
 1. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w ramach Pozostałej Działalności.
  • 1.1.Stosownie do cytowanego w punkcie I.1 powyżej art. 531 § 1 oraz § 2 KSH, spółki przejmujące wstępują z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
  • 1.2.Na podstawie powyższych przepisów, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym (punkt 12):
   1. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona - w ramach Pozostałej Działalności - na mocy umów z kontrahentami nabywa towary i usługi niezbędne do prowadzenia tej działalności – w szczególności nabywa elementy do produkcji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Rozliczenia z tytułu powyższych nabyć mogą być przedmiotem korekt. W szczególności, na mocy umów, kontrahenci mogą być zobowiązani do wystawienia faktur korygujących VAT (np. z tytułu dodatkowych rabatów bądź zwrotu towarów);
   2. W związku z planowanym podziałem, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami, w zakresie Pozostałej Działalności, zostaną skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą (zgodnie z przyjętym planem podziału). W konsekwencji od Dnia Wydzielenia Spółka Przejmująca - w ramach przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków związanych z przejętą Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów) - będzie jedynym podmiotem zobowiązanym/uprawnionym do rozliczenia powyższych korekt dokonywanych przez kontrahentów. Nie można też wykluczyć, że kontrahenci będą po Dniu Wydzielenia wystawiać faktury korygujące VAT dotyczące faktur VAT wystawionych przez nich przed Dniem Wydzielenia, na których znalazły się błędne wartości (błędy popełnione przez kontrahentów w momencie wystawienia faktury VAT korygowanej);
   3. Również przed Dniem Wydzielenia kontrahenci dokonają korekty rozliczeń z tytułu zakupów towarów i usług dokonanych przez Spółkę Dzieloną w ramach Pozostałej Działalności. Natomiast faktury korygujące dotyczące tych korekt zostaną otrzymane przez Spółkę Dzieloną lub Spółkę Przejmującą dopiero w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu. Faktury korygujące wystawione przez kontrahentów w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu jako nabywcę mogą wskazywać Spółkę Przejmującą albo Spółkę Dzieloną.
 2. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą podatkowych praw i obowiązków związanych z Pozostałą Działalnością (tzw. podatkowa sukcesja częściowa).
  • 2.1.Zdaniem Spółki Dzielonej, z wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej (dokonanej szczegółowo w punktach I.1-I.2 powyżej) wynika w szczególności, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu, to skutki podatkowe z nim związane będą podlegały tzw. sukcesji podatkowej częściowej (zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą). Natomiast, jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w okresie sprzed Dnia Wydzielenia lub dotyczyć będzie tego okresu, to skutki podatkowe z nim związane będą pozostawały w ścisłym związku z rozliczeniem podatkowym Spółki Dzielonej.
  • 2.2.W konsekwencji, jeżeli Spółka Przejmująca - w związku z otrzymaniem od kontrahentów w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu faktur korygujących dotyczących nabycia towarów i usług - powinna dokonać na podstawie odpowiednich umów korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie powinna ujmować dla celów podatku dochodowego od osób prawnych takich faktur korygujących.
  • 2.3.Ze względu na tzw. sukcesję podatkową częściową, bez wpływu na powyższą konkluzję będzie fakt, czy faktury korygujące dotyczące Pozostałej Działalności będą wskazywały jako nabywcę Spółkę Dzieloną czy Spółkę Przejmującą i czy od Dnia Wydzielenia faktycznie otrzyma je Spółka Przejmująca czy Spółka Dzielona.
  • 2.4.Należy podkreślić, że przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby do powstania sytuacji nielogicznej z punktu widzenia racjonalnego Ustawodawcy. Otóż:
   1. kontrahenci dokonywaliby korekty rozliczeń ze Spółką Przejmującą, która to otrzymywałaby stosowne faktury korygujące VAT (Spółka Dzielona nie mogłaby być stroną takich rozliczeń z punktu widzenia prawnego i podatkowego - byłoby to bowiem niezgodne zarówno z przepisami KSH, Ustawy o VAT, jak i przyjętym planem podziału),
   2. w wyniku powyższych korekt Spółka Przejmująca otrzymywałaby płatności od kontrahentów albo dokonywała takich płatności na ich rzecz,
   3. i równocześnie to Spółka Dzielona musiałaby w swoich rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniać płatności otrzymywane albo dokonywane przez Spółkę Przejmującą.
  • 2.5.Ponadto należy wskazać, iż co do zasady taki sposób rozliczenia przedmiotowych faktur korygujących w zakresie podatku dochodowego powoduje, iż Spółka Dzielona będzie posiadała dokumenty potwierdzające prawo/obowiązek Spółki Dzielonej do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego (i analogicznie - Spółka Przejmująca będzie posiadała dokumenty potwierdzające jej prawo i obowiązek do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego). Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby w praktyce prowadzić do sytuacji, w której Spółka Dzielona musiałaby dokonywać korekt rozliczeń dla celów podatku dochodowego w szczególności na podstawie kserokopii faktur wystawionych przez kontrahentów.
  • 2.6.Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy:
   1. jeżeli Spółka Przejmująca - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego takich faktur korygujących,
   2. jeżeli Spółka Dzielona - w związku z wystawionymi przez kontrahentów fakturami korygującymi dotyczącymi nabycia towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności - na podstawie odpowiednich umów będzie zobowiązana/uprawniona do dokonania korekty rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana/uprawniona do ujmowania dla celów podatku dochodowego takich faktur korygujących.
 3. Praktyka podatkowa potwierdzająca stanowisko Spółki Dzielonej.

Powyższe stanowisko Spółki Dzielonej znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki sądów administracyjnych, w szczególności:

 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 lutego 2014 r. sygn. I SA/Gd 1686/13, zgodnie z którym: „Końcowo wyjaśnienia wymaga, że prawdą jest, jak wywodził organ interpretujący, iż faktura korygująca odnosi się do faktury pierwotnej, ale w ocenie Sądu to „odniesienie” nie oznacza, że faktura korygująca zawsze jedynie potwierdza i odwołuje się do zdarzenia, jakie zaistniało w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Taka bowiem sytuacja jest następstwem stanu, gdy faktura pierwotna była od początku wadliwa, np. wskutek błędnego wpisania w niej - wbrew umowie pomiędzy stronami - niewłaściwej ceny, nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług, ilości towaru albo waluty zapłaty. Takie przyczyny występują zresztą najczęściej w przypadku korygowania faktur i tylko wówczas można mówić o ścisłym związku korekty i faktury pierwotnej. Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później – w innym roku podatkowym - wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły, jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które - już w kolejnym roku podatkowym – skutkowało zmianą wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą, gdyż w istocie korekta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej. W ocenie Sądu nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, dla którego korekta przychodów wykazanych prawidłowo W danym okresie rozliczeniowym miałaby wpływać z mocą wsteczną na ten okres z powodu zdarzeń, które zaistniały dopiero po jego upływie. Przyjęcie koncepcji organu skutkowałoby obowiązkiem naliczenia i uiszczenia przez podatników odsetek należnych z tytułu ewentualnego zaniżenia zobowiązania podatkowego (w razie wystąpienia okoliczności, które ex post zwiększają przychód), co zasadniczo kłóciłoby się z zasadą, że odsetki obciążać mogą podatnika tylko z powodów zawinionych przez niego”;
 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2013 r. sygn. III SA/Wa 2715/12, zgodnie z którym: „Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później – w innym roku podatkowym - wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły, jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które - już w kolejnym roku podatkowym - skutkowało zmianą wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą, gdyż w istocie korekta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej. Skarżąca trafnie zatem zauważyła, iż nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, dla którego korekta przychodów wykazanych prawidłowo w danym okresie rozliczeniowym miałaby wpływać z mocą wsteczną na ten okres z powodu zdarzeń, które zaistniały dopiero po jego upływie. Trafnie też Skarżąca zauważyła, że przyjęcie koncepcji Organu skutkowałoby obowiązkiem naliczenia i uiszczenia odsetek należnych z tytułu ewentualnego zaniżenia zobowiązania podatkowego (w razie wystąpienia okoliczności, które ex post zwiększają przychód), co zasadniczo kłóciłoby się z zasadą, że odsetki obciążać mogą podatnika tylko z powodów zawinionych przez niego”.

III Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki Dzielonej w zakresie pytania 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Spółki Dzielonej:

 1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie zobowiązana do dokonania w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in plus rozliczeń z kontrahentami poprzez wystawienie stosownych faktur korygujących, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. natomiast jeżeli konieczność korekty in plus rozliczeń z kontrahentami będzie wynikała z praw i obowiązków podatkowych Spółki Dzielonej związanych z Pozostałą Działalnością dotyczących okresu przed Dniem Wydzielenia (w szczególności, jeżeli konieczność dokonania takich korekt istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia), to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego (rozliczenie takie korygować powinno okres przed Dniem Wydzielenia).
 1. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w ramach Pozostałej Działalności.
  • 1.1.Stosownie do cytowanego w punkcie 1 powyżej art. 531 § 1 oraz § 2 KSH, spółki przejmujące wstępują z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
  • 1.2.Na podstawie powyższych przepisów, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym (punkt 11 i 12):
   1. Przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona - w ramach Pozostałej Działalności - dokonuje dostaw na rzecz swoich kontrahentów na podstawie umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Zgodnie z tymi umowami, w przypadku przekroczenia przez kontrahentów określonego pułapu zamówień i dostaw produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością albo dokonania zwrotów towarów (produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością), mają oni prawo do odpowiedniej korekty rozliczeń i otrzymania faktury korygującej VAT;
   2. W związku z planowanym podziałem, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z powyższych korekt rozliczeń z kontrahentami zostaną skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą (zgodnie z przyjętym planem podziału). W konsekwencji od Dnia Wydzielenia Spółka Przejmująca w ramach przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków związanych z przejętą Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością - będzie zobowiązana do (i) dokonywania przewidzianych w stosownych umowach korekt rozliczeń z kontrahentami wynikających z tytułu osiągnięcia przez kontrahentów określonego pułapu zamówień lub dokonanych przez kontrahentów z Dnia Wydzielenia lub po tym dniu zwrotów towarów (produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością) i (ii) wystawienia stosownych faktur korygujących VAT na ich rzecz. Ponadto nie można wykluczyć, że w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących VAT dotyczących faktur VAT wystawionych przez Spółkę Dzieloną przed podziałem, na których znalazły się błędne wartości (błędy popełnione przez Spółkę Dzieloną w momencie wystawiania faktury korygowanej), bądź też z innych przyczyn. Analogiczne faktury mogą być również wystawiane przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia.
   3. Dodatkowo, przed Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona może wystawiać faktury korygujące dotyczące dokonanych dostaw produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością (zarówno zmniejszające jak i zwiększające kwotę należnego Podatku VAT). Natomiast potwierdzenie otrzymania przez kontrahentów powyższych faktur korygujących Spółka Dzielona otrzyma już po Dniu Wydzielenia.
 2. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą podatkowych praw i obowiązków związanych z Pozostałą Działalnością (tzw. podatkowa sukcesja częściowa).
  • 2.1.Zdaniem Spółki Dzielonej, z wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej (dokonanej szczegółowo w punktach I.1-I.2 powyżej) wynika w szczególności, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu, to skutki podatkowe z nim związane będą podlegały tzw. sukcesji podatkowej częściowej (zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą). Natomiast, jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w okresie sprzed Dnia Wydzielenia lub dotyczyć będzie tego okresu, to skutki podatkowe z nim związane będą pozostawały w ścisłym związku z rozliczeniem podatkowym Spółki Dzielonej.
  • 2.2.W konsekwencji, jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z przejętą Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów związanych z Pozostałą Działalnością) - będzie zobowiązana do dokonania w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in plus rozliczeń z kontrahentami poprzez wystawienie stosownych faktur korygujących, to wówczas te rozliczenia w zakresie podatku dochodowego związane z powyższymi korektami nie powinny dotyczyć Spółki Dzielonej lecz wyłącznie Spółki Przejmującej (tj. Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego ani w okresie przed Dniem Wydzielenia ani po tym dniu).
  • 2.3.Należy podkreślić, że przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby do powstania sytuacji nielogicznej z punktu widzenia racjonalnego Ustawodawcy. Otóż:
   1. Spółka Przejmująca dokonywałaby korekty rozliczeń z kontrahentami i wystawiała stosowne faktury korygujące VAT (Spółka Dzielona nie mogłaby być stroną takich rozliczeń z punkt widzenia prawnego i podatkowego - byłoby to bowiem niezgodne zarówno z przepisami KSH, Ustawy o VAT, jak i przyjętym planem podziału);
   2. w wyniku powyższych korekt Spółka Przejmująca otrzymywałaby płatności od kontrahentów;
   3. i równocześnie to Spółka Dzielona musiałaby w swoich rozliczeniach podatku dochodowego uwzględniać płatności otrzymywane przez Spółkę Przejmującą.
  • 2.4.Ponadto należy wskazać, iż co do zasady taki sposób rozliczenia przedmiotowych faktur korygujących in plus w zakresie podatku dochodowego powoduje, iż Spółka Przejmująca będzie posiadała dokumenty potwierdzające jej obowiązek do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego (i analogicznie - Spółka Dzielona będzie posiadała dokumenty potwierdzające jej obowiązek do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego). Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby w praktyce prowadzić do sytuacji, w której Spółka Dzielona w szczególności musiałaby dokonywać korekt rozliczeń dla celów podatku dochodowego na podstawie kserokopii faktur wystawionych przez Spółkę Przejmującą).
  • 2.5.Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy:
   1. eżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie zobowiązana do dokonania w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in plus rozliczeń z kontrahentami przez wystawienie stosownych faktur korygujących, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego;
   2. natomiast jeżeli konieczność korekty in plus rozliczeń z kontrahentami będzie wynikała z praw i obowiązków podatkowych Spółki Dzielonej związanych z Pozostałą Działalnością dotyczących okresu przed Dniem Wydzielenia (w szczególności jeżeli konieczność dokonania takich korekt istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia), to wówczas Spółka Dzielona będzie zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego (rozliczenie takie korygować powinno okres przed Dniem Wydzielenia).
 3. Praktyka podatkowa potwierdzająca stanowisko Spółki Dzielonej.

Powyższe stanowisko Spółki Dzielonej znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki sądów administracyjnych, w szczególności:

 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 lutego 2014 r sygn. I SA/Gd 1686/13, zgodnie z którym: „Końcowo wyjaśnienia wymaga, że prawdą jest, jak wywodził organ interpretujący, iż faktura korygująca odnosi się do faktury pierwotnej, ale w ocenie Sądu to „odniesienie” nie oznacza, że faktura korygująca zawsze jedynie potwierdza i odwołuje się do zdarzenia, jakie zaistniało w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Taka bowiem sytuacja jest następstwem stanu, gdy faktura pierwotna była od początku wadliwa, np. wskutek błędnego wpisania w niej - wbrew umowie pomiędzy stronami - niewłaściwej ceny, nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług, ilości towaru albo waluty zapłaty. Takie przyczyny występują zresztą najczęściej w przypadku korygowania faktur i tylko wówczas można mówić o ścisłym związku korekty i faktury pierwotnej. Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później - w innym roku podatkowym - wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły, jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które - już w kolejnym roku podatkowym – skutkowało zmianą wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą, gdyż w istocie korekta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej. W ocenie Sądu nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, dla którego korekta przychodów wykazanych prawidłowo w danym okresie rozliczeniowym miałaby wpływać z mocą wsteczną na ten okres z powodu zdarzeń, które zaistniały dopiero po jego upływie. Przyjęcie koncepcji organu skutkowałoby obowiązkiem naliczenia i uiszczenia przez podatników odsetek należnych z tytułu ewentualnego zaniżenia zobowiązania podatkowego (w razie wystąpienia okoliczności, które ex post zwiększają przychód), co zasadniczo kłóciłoby się z zasadą, że odsetki obciążać mogą podatnika tylko z powodów zawinionych przez niego”;
 • W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2013 r. sygn. III SA/Wa 2715/12, zgodnie z którym: „Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później - w innym roku podatkowym - wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły, jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które - już w kolejnym roku podatkowym - skutkowało zmianą wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą, gdyż w istocie korekta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej. Skarżąca trafnie zatem zauważyła, iż nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, dla którego korekta przychodów wykazanych prawidłowo w danym okresie rozliczeniowym miałaby wpływać z mocą wsteczną na ten okres z powodu zdarzeń, które zaistniały dopiero po jego upływie. Trafnie też Skarżąca zauważyła, że przyjęcie koncepcji Organu skutkowałoby obowiązkiem naliczenia i uiszczenia odsetek należnych z tytułu ewentualnego zaniżenia zobowiązania podatkowego (w razie wystąpienia okoliczności, które ex post zwiększają przychód), co zasadniczo kłóciłoby się z zasadą, że odsetki obciążać mogą podatnika tylko z powodów zawinionych przez niego”.

IV Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki Dzielonej w zakresie pytania nr 3 (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

Zdaniem Spółki Dzielonej:

 1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. natomiast jeżeli Spółka Dzielona będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia włącznie korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona będzie również uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą podatkowych praw i Obowiązków związanych z Pozostałą Działalnością (tzw. podatkowa sukcesja częściowa).
  • 1.1.Zdaniem Spółki Dzielonej, z wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej (dokonanej szczegółowo w punktach I.1-I 2 powyżej) wynika w szczególności, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu, to skutki podatkowe z nim związane będą podlegały tzw. sukcesji podatkowej częściowej (zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą). Natomiast, jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Pozostałą Działalnością ulegnie konkretyzacji w okresie sprzed Dnia Wydzielenia lub dotyczyć będzie tego okresu, to skutki podatkowe z nim związane będą pozostawały w ścisłym związku z rozliczeniem podatkowym Spółki Dzielonej.
  • 1.2.W konsekwencji, jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas do rozliczenia w zakresie podatku dochodowego związane z powyższymi korektami nie powinny dotyczyć Spółki Dzielonej, lecz wyłącznie Spółki Przejmującej (tj. Spółka Dzielona nie będzie uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego w okresie po Dniu Wydzielenia).
  • 1.3.Należy podkreślić, że przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby do powstania sytuacji nielogicznej z punktu widzenia racjonalnego Ustawodawcy. Otóż w szczególności:
   1. w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu Spółka Przejmująca uwzględniałaby korekty rozliczeń z kontrahentami dla celów podatku VAT (Spółka Dzielona nie mogłaby być stroną takich rozliczeń, bowiem byłoby to niezgodne z przepisami Ustawy o VAT),
   2. w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu w wyniku powyższych korekt Spółka Przejmująca dokonywała płatności na rzecz kontrahentów,
   3. i równocześnie to Spółka Dzielona musiałaby w swoich rozliczeniach podatku CIT uwzględniać płatności dokonywane przez Spółkę Przejmującą.
  • 1.4.Ponadto należy wskazać, iż co do zasady taki sposób rozliczenia przedmiotowych faktur korygujących in minus w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powoduje, iż Spółka Dzielona będzie posiadała dokumenty potwierdzające jej obowiązek do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego (i analogicznie - Spółka Przejmująca będzie posiadała dokumenty potwierdzające jej obowiązek do dokonania korekty rozliczeń dla celów podatku dochodowego). Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby w praktyce prowadzić do sytuacji, w której Spółka Dzielona w szczególności musiałaby dokonywać korekt rozliczeń dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kserokopii faktur wystawionych przez Spółkę Przejmującą).
  • 1.5.Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy:
   1. jeżeli Spółka Przejmująca - w zakresie przejętych w wyniku podziału praw i obowiązków podatkowych związanych z Pozostałą Działalnością (w szczególności praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących Pozostałej Działalności) - będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in minus rozliczeń z kontrahentami, to wówczas Spółka Dzielona nie będzie uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
   2. natomiast jeżeli Spółka Dzielona będzie uprawniona/zobowiązana do ujęcia dla celów podatku VAT do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia włącznie korekty in minus rozliczeń z kontrahentami to wówczas Spółka Dzielona będzie uprawniona/zobowiązana do ujmowania tych korekt dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że w Spółce przeprowadzana jest restrukturyzacja mająca na celu prawne wyodrębnienie Pozostałej Działalności ze Spółki Dzielonej do innej spółki należącej do Grupy. W ramach tej restrukturyzacji dokonany zostanie podział Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie, w wyniku którego na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przypisanych do Pozostałej Działalności. Z kolei Działalność OS pozostanie w Spółce Dzielonej i będzie kontynuowana w sposób niezakłócony i ciągły, zarówno przed jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału).

Przejście praw i obowiązków podatkowych w sytuacji podziału przez wydzielenie reguluje natomiast art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

Opisane w przepisie zasady przejścia praw i obowiązków noszą nazwę sukcesji generalnej.

W przypadku podziału przez wydzielenie sukcesja ta nabiera szczególnego charakteru, sukcesji generalnej częściowej. Oznacza to, że podmiot wydzielany przejmuje tylko te prawa i obowiązki, które zostały mu przypisane w planie podziału.

Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie definiuje pojęcia „praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku”, będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, należy przyjąć, że sukcesji nie podlegają te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do osoby dzielonego podatnika. Sukcesji zaś podlegają prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych (przychód i koszt).

W przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej lub spółce nowopowstałej w wyniku podziału składnikami majątku. W przepisie tym, ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej lub spółce nowopowstałej w wyniku podziału składnikami majątku.

Z literalnej wykładni przepisu wynika zatem, że nie odnosi się on do praw i obowiązków, które „pozostawały” w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej, tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielanym majątkiem. Tym samym, jeżeli przychody należne i - odpowiednio - związane z nim koszty dotyczące działalności majątku wydzielonego powstały do dnia wydzielenia i zostały rozliczone przez Wnioskodawcę, prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

Z kolei, w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. „pozostaje” w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie spółki przejmującej.

Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, należy rozumieć jako kontynuację - od dnia wydzielenia - rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez spółkę dzieloną, a nie jako przejęcie przez spółki nowo zawiązane lub przejmujące całości rozliczeń podatkowych wydzielanych części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

Oznacza to, że przedmiotem sukcesji, zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, będzie np. kontynuacja stosowanej przez spółkę dzieloną w stosunku do składników majątku, metody amortyzacji czy rozliczenie przychodów i kosztów nierozliczonych przed dniem podziału.

Przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być natomiast obowiązek rozpoznania przychodów oraz uprawnienie do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów dotyczących okresu sprzed dnia wydzielenia. Przychody i koszty tego okresu zostały już zgodnie z prawem rozliczone przez spółkę dzieloną.

Przy wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej istotne jest zastrzeżenie, że chodzi o prawa i obowiązki „pozostające w związku z przydzielonymi, m.in. w planie podziału, składnikami majątku”. Podatek dochodowy od osób prawnych odnosi się do osoby podatnika (a nie jego majątku) i co do zasady nie jest możliwe przypisanie zobowiązania podatkowego do określonych składników majątku.

Podsumowując powyższe, należy przyjąć, że:

 • sukcesji nie będą podlegały te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do dnia wydzielenia do osoby dzielonego podatnika, oraz
 • sukcesji będą podlegały prawa i obowiązki, które choć mogą wynikać z pewnych zdarzeń mających miejsce przed dniem wydzielenia – to do dnia wydzielenia nie uległy konkretyzacji dla celów rozliczeń podatkowych (tj. przed dniem wydzielenia, zgodnie z normami przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie nastąpił moment powstania przychodu podatkowego oraz moment poniesienia kosztu podatkowego).

W przypadku podziału przez wydzielenie, decydujące znaczenie ma zatem:

 • moment powstania danego prawa lub obowiązku przed czy po wydzieleniu oraz
 • czy dane prawo lub obowiązek istniało przed dniem wydzielenia, tj. czy zostało skonkretyzowane przed, czy po dokonaniu wydzielenia.

Dlatego też, jeżeli przychód podatkowy i koszty podatkowe dotyczące wydzielanej działalności powstały w dniu wydzielenia lub po tej dacie, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej i jako takie, będą podlegały uwzględnieniu w rozliczeniach spółki przejmującej – jako zdarzenia, w odniesieniu do których moment konkretyzacji obowiązku podatkowego (powstanie zobowiązania podatkowego) nastąpił już po dokonaniu prawnego wydzielenia.

Natomiast sukcesji generalnej częściowej nie będą podlegały te przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki dzielonej, które przed dniem wydzielania „pozostawały” (w czasie przeszłym) w związku z przydzielonymi spółce przejmującej, w planie podziału, składnikami majątku.

Dlatego też, jeżeli przychód podatkowy i koszty podatkowe dotyczące wydzielanej działalności powstały do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej i jako takie, nie będą podlegały uwzględnieniu w rozliczeniach spółki przejmującej – jako zdarzenia, w odniesieniu do których moment konkretyzacji obowiązku podatkowego (powstania zobowiązania podatkowego) nastąpił już przed dokonaniem prawnego wydzielenia.

Przy wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, istotne jest zastrzeżenie, że chodzi o prawa i obowiązki „pozostające w związku z przydzielonymi, m.in. w planie podziału, składnikami majątku”. Podatek dochodowy od osób prawnych odnosi się do osoby podatnika (a nie jego majątku) i co do zasady nie jest możliwe przypisanie zobowiązania podatkowego do określonych składników majątku.

Z opisu sprawy wynika, że przed dniem wydzielenia Spółka Dzielona - w ramach Pozostałej Działalności - na mocy umów z kontrahentami nabywa towary i usługi niezbędne do prowadzenia tej działalności, w szczególności nabywa elementy do produkcji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Rozliczenia z tyt. powyższych nabyć mogą być przedmiotem korekt, w szczególności na mocy umów, kontrahenci mogą być zobowiązani do wystawienia faktur korygujących VAT (np. z tytułu dodatkowych rabatów bądź zwrotu towarów). Nie można też wykluczyć, że kontrahenci będą po Dniu Wydzielenia wystawiać faktury korygujące VAT dotyczące faktur VAT wystawionych przez nich przed Dniem Wydzielenia, na których znalazły się błędne wartości (błędy popełnione przez kontrahentów).

Przed dniem wydzielenia Spółka Dzielona - w ramach Pozostałej Działalności - dokonuje również dostaw na rzecz swoich kontrahentów na podstawie umów dotyczących produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością. Zgodnie z tymi umowami, w przypadku przekroczenia przez kontrahentów określonego pułapu zamówień i dostaw produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością albo dokonania zwrotów towarów (produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością), mają oni prawo do odpowiedniej korekty rozliczeń i otrzymania faktury korygującej VAT. Ponadto, nie można wykluczyć, że w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących VAT dotyczących faktur VAT wystawionych przez Spółkę Dzieloną przed podziałem, na których znalazły się błędne wartości, bądź też z innych przyczyn.

Kwestie będące przedmiotem zapytań Wnioskodawcy (Spółki Dzielonej) dotyczą korekty kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 1) oraz korekty przychodów podatkowych (pytanie nr 2 i 3), tj. określenia, który podmiot: Spółka Dzielona, czy Spółka Przejmująca jest uprawniona do jej dokonania.

Zasady rozpoznawania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą uregulowane zostały w art. 12 ust. 3a-3f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 851 ze zm.).

I tak, w myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3f, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Przystępując do analizy sprawy, w pierwszej kolejności należy wskazać, że podmiotem opodatkowania jest Wnioskodawca (Spółka Dzielona) jako osoba prawna. Do momentu podziału, wydzielona część funkcjonowała w ramach spółki Wnioskodawcy i stanowiła część jego przedsiębiorstwa.

Zatem przychody związane z działalnością Spółki Dzielonej powstałe przed dniem podziału powinny zostać rozliczone przez Wnioskodawcę. Przychody związane z działalnością wydzielonej części, do dnia wydzielenia stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy (Spółki Dzielonej).

Zdaniem Organu, w przypadku, gdy zgodnie z ww. regulacjami przychód należny dotyczący Pozostałej Działalności powstanie przed dniem wydzielenia, wówczas to Wnioskodawca (Spółka Dzielona) powinien uwzględnić taki przychód w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – art. 12 ust. 3 i 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwentnie, przychody podatkowe, które powstaną w dniu wydzielenia i po tej dacie powinny być wyłączone z rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy (Spółki Dzielonej) i ujęte przez Spółkę Przejmującą.

Powyższe dotyczy również korekt tych przychodów. Zatem jeżeli korekta dotyczy przychodów uzyskanych przez Spółkę Dzieloną przed podziałem należy stwierdzić, że powinna zostać rozliczona przez Spółkę Dzieloną.

Podkreślić bowiem należy, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. W rozpatrywanej sprawie, Spółka Dzielona osiągnęła przychód podatkowy z tyt. sprzedaży, tj. dostaw na rzecz swoich kontrahentów na podstawie umów dot. produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych związanych z Pozostałą Działalnością, zatem to Spółka Dzielona jest uprawniona do korekty uzyskanego przychodu. Skoro określony przychód powstaje na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wydania rzeczy, wykonania usługi lub zaistnienia innych zdarzeń wymienionych w art. 12 ust. 3a ww. ustawy, to do tej daty winna być odniesiona jego korekta.

Przedmiotem sukcesji zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej nie będzie prawo korekty przychodów in plus lub in minus z kontrahentami przez Spółkę Przejmującą o wystawiane faktury korygujące dotyczące przychodów należnych wykazanych przez Spółkę Dzieloną.

Spółka Przejmująca powinna przejąć obowiązek rozliczenia wyłącznie przychodów należnych powstałych w dniu wydzielenia lub po tej dacie.

Nie można zatem przyjąć, że pomimo, iż przychód należny został wykazany przez Spółkę Dzieloną, to Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do dokonania w Dniu Wydzielenia lub po tym dniu korekty in plus/in minus rozliczeń z kontrahentami.

Odnosząc się do kwestii korekty kosztów uzyskania przychodów, w pierwszej kolejności należy przytoczyć treść art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Omawiana ustawa nie zawiera przy tym legalnych definicji pojęć: bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Kosztami takimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

Moment potrącalności kosztów podatkowych został przez ustawodawcę uregulowany w art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W myśl art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Z kolei art. 15 ust. 4d ww. ustawy, zawiera regulacje dotyczące kosztów pośrednich. Zgodnie z jego treścią koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4e wskazanej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z opisu sprawy wynika, że podmiotem, który zaliczył bądź zaliczy do kosztów uzyskania przychodów poszczególne wydatki z tytułu nabycia przez Spółkę Dzieloną towarów i usług w zakresie Pozostałej Działalności, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez kontrahentów, które następnie będą korygowane przez kontrahentów poprzez wystawienie faktur korygujących VAT, będzie - w zależności od okoliczności (m.in. w zależności od tego czy dany wydatek będzie miał charakter kosztu bezpośrednio lub pośrednio związanego z przychodami osiąganymi w ramach Pozostałej Działalności) - albo Spółka Dzielona albo Spółka Przejmująca.

Odnosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, zdaniem Organu należy uznać, że jeśli zgodnie z regułami określonymi powyżej dotyczącymi przychodów, przychód dotyczący Pozostałej Działalności powstał przed dniem wydzielenia to wówczas Spółka Dzielona powinna:

 1. ująć w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podziału koszty bezpośrednio związane z takim przychodem poniesione w roku podziału lub latach poprzedzających rok podziału,
 2. ująć w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podziału koszty bezpośrednio związane z takim przychodem poniesione po zakończeniu tego roku, ale przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania, nie później niż z upływem terminu do jego złożenia.

Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, które powstały w dniu wydzielenia i po tej dacie, a dotyczące Pozostałej Działalności, powinny zostać wyłączone z rozliczenia Spółki Dzielonej z tytułu podatku dochodowego za rok podziału i zostać ujęte w rozliczeniu Spółki Przejmującej.

W odniesieniu natomiast do kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, o tym czy dany wydatek związany z Pozostałą Działalnością zostanie ujęty w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podziału przez Spółkę Dzieloną czy też Spółkę Przejmującą decydować będzie, pod jaką datą i który z tych podmiotów ujmie dany wydatek w swoich księgach rachunkowych. W praktyce oznaczać to będzie, że jeśli przed dniem wydzielenia dany wydatek związany z Pozostałą Działalnością zostanie ujęty w księgach rachunkowych przez Spółkę Dzieloną, to Spółka Dzielona będzie mieć prawo do ujęcia tego wydatku w swoim rozliczeniu za rok podziału. Natomiast jeśli dany wydatek związany z Pozostałą Działalnością zostanie ujęty od dnia wydzielenia w księgach Spółki Przejmującej, wówczas Spółka Dzielona nie będzie uwzględniać tego wydatku w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podziału.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że przedmiotem sukcesji zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej nie będzie prawo do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przejmującą o otrzymane faktury korygujące poprzez uzyskane rabaty/zwroty towarów dotyczące nabyć towarów i usług czy wynikające z błędnie wystawionej faktury pierwotnej, które zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Dzieloną.

Powyższe uzasadnia fakt, że ww. koszty powinny zostać zaliczone przez Spółkę Dzieloną do kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślenia bowiem wymaga, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna.

Podsumowując, korekta kosztów związanych z Pozostałą Działalnością dotycząca przychodów i kosztów uzyskania przychodów powstałych/poniesionych przed dniem podziału powinna zostać dokonana przez Spółkę Dzieloną. Spółka Przejmująca powinna przejąć obowiązek rozliczenia (korekty) wyłącznie przychodów należnych i kosztów odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu wydzielenia lub po tej dacie oraz tych, które przed dniem podziału z uwagi na moment ich potrącenia nie mogły zostać uwzględnione przez Spółkę Dzieloną.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.