ILPB3/4510-1-234/16-2/PS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup medali okolicznościowych.
ILPB3/4510-1-234/16-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. pracownik
 3. przychód
 4. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup medali okolicznościowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup medali okolicznościowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o. o., wystąpił z inicjatywą uhonorowania swoich pracowników medalami z okazji wieloletniej pracy. W związku z tym, że Spółka jest członkiem Izby „A”, ma prawo skorzystać z możliwości przyznawania medali za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej, zgodnie z Regulaminem Izby (zapisy Regulaminu poniżej).

W związku z powyższym Spółka otrzymała od Izby 6 szt. złotych medal o wartości 200 zł brutto, gdzie 1 medal otrzymała nieodpłatnie (zgodnie z pkt 4 regulaminu), a pozostałe 5 szt. zostało zakupionych ze środków obrotowych Spółki.

Medale nie nadają się do przetopienia jako takie nie mają żadnej wartości handlowej.

Medal Izby „A” jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą na rzecz komunikacji miejskiej.

Otrzymane przez pracowników medale stanowią sumę wyrazu uznania i wyróżnienia ich za wieloletnią pracę, ze strony Pracodawcy. Stanowią pamiątkę i mają dla pracowników wartość emocjonalną.

Regulamin przyznawania Medalu Izby „A” „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”.

 • § 1
  1. Medal Izby „A” jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób, legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą w komunikacji miejskiej lub pracą na jej rzecz.
  2. Medal przyznawany może być wyłącznie osobom zatrudnionym w firmach będących członkami Izby „A”, z wyłączeniem osób zarządzających firmą (tj. Członków Zarządu - w spółkach, Dyrektorów - w samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach budżetowych, a także Dyrektorów lub Kierowników innych jednostek organizacyjnych).
 • § 2
  1. Medal „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”, zwany dalej „Medalem” wpisuje się w koło o średnicy 7 cm i posiada:
   • na awersie widok przystanku komunikacji miejskiej z sylwetką tramwaju i autobusu, na tle architektury miejskiej oraz napis „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”;
   • na rewersie logo „A” opisane wokół pełną nazwą Izba „A”.
  2. Wzór Medalu przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Medal może być przyznany:
   1. Medal brązowy- po 20 latach pracy dla osób wymienionych w § 1,
   2. Medal srebrny - po 25 latach pracy dla osób wymienionych w § 1,
   3. Medal złoty - po 30 latach pracy dla osób wymienionych w § 1.
 • § 3
  1. Medal przyznaje Prezes Izby po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą.
  2. Prawo do zgłaszania kandydatów do Medalu posiadają:
   • członkowie Zarządu Izby,
   • osoby zarządzające Firmą będącą członkiem Izby wobec swoich pracowników.
  3. Wniosek o przyznanie Medalu składa się w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Firma będąca członkiem Izby ma prawo ubiegać się o jeden nieodpłatny medal w danym roku kalendarzowym. Każdy kolejny medal wnioskowany przez firmę i przyznany przez Prezesa Izby podlega opłacie w wysokości 200 zł brutto (w tym VAT) wpłacanej przez wnioskodawcę na konto.
  5. Wręczenie Medalu odbywa się w szczególności podczas uroczystości wewnętrznych organizowanych przez firmy będące członkami Izby i wnioskujące o medale, lub podczas innych imprez branżowych w czasie i miejscu uzgodnionym z Prezesem Izby.
  6. Wręczenia Medalu dokonuje Prezes Izby, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna, upoważniona przez Prezesa Izby osoba.
  7. Wraz z Medalem osoba wyróżniona otrzymuje akt jego przyznania, numerowany według kolejności wystawienia.
  8. Wzór aktu przyznania Medalu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • § 4
  Jednolity tekst niniejszego Regulaminu (z przyjętymi poprawkami) zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 r i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy koszty zakupionych medali okolicznościowych przekazanych pracownikom w celu uhonorowania ich za wieloletnią pracę na rzecz komunikacji miejskiej stanowią koszty uzyskania przychodów spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy koszty zakupionych medali okolicznościowych przekazanych pracownikom w celu uhonorowania ich za wieloletnią pracę na rzecz komunikacji miejskiej stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Jest to wydatek związany z prowadzoną działalnością spółki ma na celu motywowanie pracowników.

Ponadto informuje się, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepis ten oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wystąpił z inicjatywą uhonorowania swoich pracowników z okazji wieloletniej pracy. W związku z tym, że Spółka jest członkiem Izby „A”, ma prawo skorzystać z możliwości przyznawania medali za wieloletnią pracę. Medal jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą na rzecz Wnioskodawcy.

W tym miejscu wskazać należy, że definicja wydatku sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, że aby wydatki poniesione przez podatnika można uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Podatnik podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia określonego związku przyczynowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź funkcjonowanie źródła przychodu.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika, w przypadku gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu budowanie świadomości, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swojej pracy. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół skutkuje w konsekwencji wzrostem przychodu firmy.

W związku z powyższym, zakup medali okolicznościowych dla pracowników mający na celu ich motywowanie, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Medale otrzymują pracownicy, w celu uhonorowania ich za wieloletnią pracę. Uhonorowanie medalami pracowników za ich pracę ma więc związek z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami. Wydatki te nie zostały także wymienione w w art. 16 ust. 1 ustawy jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.