ILPB3/423-507/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.
ILPB3/423-507/14-2/JGinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. udział
  3. wkłady niepieniężne
  4. wspólnik
  5. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „A” lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski.

Wspólnikami „A” są:

  • B” B.V. – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty – posiadająca 63,75% udziałów w kapitale zakładowym „A”,
  • C” Limited – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru – posiadająca 21,25% udziałów w kapitale zakładowym „A”,
  • D” Sp. z o.o. – posiadająca 15% udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej łącznie: Wspólnicy).

Obecnie Wspólnicy rozważają zmianę struktury własnościowej Spółki poprzez wniesienie udziałów posiadanych w „A” w drodze wkładu niepieniężnego do „E” Sp. z o.o. (dalej: „E”) – spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (tzw. „wymiana udziałów”).

Na skutek rozważanej transakcji, jedynym wspólnikiem „A” zostanie „E”, a obecni wspólnicy Spółki zostaną udziałowcami „E”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku planowanej transakcji wniesienia udziałów „A” przez wspólników Spółki w drodze wkładu niepieniężnego do „E”, po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku planowanej transakcji wniesienia udziałów „A” przez wspólników Spółki w drodze wkładu niepieniężnego do „E”, po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji pojęcia „przychodu” podlegającego opodatkowaniu. Art. 12 ust. 1 ww. ustawy zawiera jedynie otwarty katalog źródeł przychodów, zgodnie z którym przychodami są m.in.: (i) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, (ii) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń innych świadczeń oraz (iii) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

W interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, iż przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie fakt, że są należne, powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (np. wyrok WSA w Gliwicach z 2 czerwca 2009 r. sygn. I SA/Gl 176/09).

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, obecni wspólnicy „A” wniosą udziały posiadane w Spółce w drodze wkładu niepieniężnego do „E” Transakcja ta nie będzie skutkować jakimkolwiek zwiększeniem majątku Spółki (po stronie „A” nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie).

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, analizowana transakcja nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się natomiast do powołanego w treści wniosku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy wskazać, że nie może ono wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.