ILPB3/423-476/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego i kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/423-476/14-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. dłużnik
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód
 5. spłata
 6. wartość rynkowa
 7. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodu podatkowego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego i kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest osobą prawną, tj. spółką akcyjną. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze („Spółka cypryjska”). Do majątku Spółki cypryjskiej wchodzą m.in. wierzytelności (do podmiotów trzecich), w tym pożyczkowe obejmujące kwotę główną pożyczki i część odsetkową („Wierzytelności”).

Wnioskodawca planuje umorzyć udziały, które posiada w Spółce cypryjskiej. W ramach wynagrodzenia za umorzone udziały, Spółka cypryjska wyda Wnioskodawcy Wierzytelności (wynagrodzenie w formie niepieniężnej). Wartość Wierzytelności, które otrzyma Wnioskodawca w ramach wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej, będzie odpowiadać wartości wynagrodzenia, do którego Wnioskodawca będzie uprawniony.

Umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej nastąpi wedle uregulowanej w cypryjskim prawie spółek handlowych procedury tzw. capital reduction. Umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej nastąpi na podstawie uchwały wspólników, którą przesyła się do sądu wraz z odpowiednimi dokumentami w celu jej zatwierdzenia przez sąd. Po jej zatwierdzeniu, sąd przesyła do rejestru spółek na Cyprze odpowiednią adnotację o dokonaniu umorzenia. W ramach procedury umarzane udziały są unicestwiane w związku z podjętą uchwalą wspólników oraz czynnościami sądu. Z tej perspektywy, procedura umorzenia udziałów, co do istoty, stanowi czynność podobną do umorzenia automatycznego przewidzianego w polskich przepisach Kodeksu spółek handlowych.

W ramach przedmiotowego umorzenia udziałów nie dojdzie do likwidacji Spółki. Po przekazaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia w formie niepieniężnej, w Spółce pozostaną m.in.:

 • personel (np. dyrektorzy),
 • tytuł prawny do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,
 • umowy (np. umowa najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, umowy dotyczące zatrudnienia personelu, etc.),
 • zobowiązania (np. z tytułu umów najmu, umów dotyczących zatrudnienia personelu, zobowiązania handlowe, etc.).

Wnioskodawca, jako udziałowiec Spółki cypryjskiej jest uprawniony do otrzymania dywidendy od Spółki cypryjskiej. Zatem, jeżeli Spółka cypryjska będzie posiadała odpowiednią zdolność dywidendową, wypłaci ona na rzecz Wnioskodawcy Wierzytelności również w formie dywidendy (dywidenda rzeczowa). Wartość Wierzytelności wydanych w formie dywidendy rzeczowej będzie odpowiadać wartości dywidendy, do której Wnioskodawca będzie uprawniony.

W przyszłości, Wierzytelności, w których posiadanie wejdzie Wnioskodawca w opisany powyżej sposób zostaną mu spłacone przez dłużnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku spłaty Wierzytelności nabytej w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz jako wynagrodzenie rzeczowe za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy...
 2. Czy w przypadku spłaty Wierzytelności nabytej w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz jako wynagrodzenie rzeczowe za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa Wierzytelności ustalona na dzień jej otrzymania przez Wnioskodawcę obejmująca w przypadku wierzytelności pożyczkowych także wartość odsetek naliczonych od kwoty głównej pożyczki do momentu otrzymania Wierzytelności jako dywidendy rzeczowej i wynagrodzenia za umorzenie udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W przypadku spłaty Wierzytelności nabytej w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz jako wynagrodzenie rzeczowe za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy.
 2. W przypadku spłaty Wierzytelności nabytej w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa Wierzytelności ustalona na dzień jej otrzymania przez Wnioskodawcę obejmująca w przypadku wierzytelności pożyczkowych także wartość odsetek naliczonych od kwoty głównej pożyczki do momentu otrzymania Wierzytelności jako dywidendy rzeczowej i wynagrodzenia za umorzenie udziałów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

Jak zostało wspomniane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzyma Wierzytelności jako dywidendę rzeczową od Spółki cypryjskiej oraz jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej. Wierzytelności zostaną następnie spłacone na rzecz Wnioskodawcy przez dłużnika. W przypadku wierzytelności pożyczkowych, spłata Wierzytelności obejmie zarówno kwotę główną pożyczki, jak również odsetki naliczone do momentu przekazania Wierzytelności w formie dywidendy rzeczowej oraz wynagrodzenia za umorzenie udziałów.

Tym samym, w momencie spłaty Wierzytelności powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie dokonania spłaty Wierzytelności przez dłużnika, powstanie po jego stronie przychód podatkowy. Wartość przychodu podatkowego będzie równa środkom pieniężnym otrzymanym od dłużnika.

Ad. 2

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest dochód, który stanowi różnicę między przychodem i kosztem uzyskania przychodów. Zatem, w przypadku osiągnięcia przychodu podatkowego z tytułu spłaty Wierzytelności, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z nimi związanych.

Należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera szczególnych regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania spłaty wierzytelności, które zostały uzyskane w formie niepieniężnego wynagrodzenia z tytułu dywidendy, czy umorzenia udziałów. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące ustalania kosztów podatkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W związku z tym, iż Wnioskodawca nabędzie Wierzytelności w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz w wyniku umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, konieczne jest ustalenie, co będzie stanowić poniesiony koszt w analizowanej sytuacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, za koszt nabycia Wierzytelności powinna zostać uznana ich wartość rynkowa z dnia otrzymania przez Wnioskodawcę, tj. z dnia wydania Wierzytelności w ramach dywidendy rzeczowej oraz wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej. W przypadku Wierzytelności dotyczących pożyczek, wartość ta będzie obejmować wartość rynkową wierzytelności pożyczkowej oraz wartość odsetek naliczonych do dnia przekazania Wierzytelności w ramach dywidendy rzeczowej oraz wynagrodzenia za umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej.

Wnioskodawca zauważa, iż w sytuacji, w której otrzymałby dywidendę oraz wynagrodzenie za umorzenie udziałów w formie pieniężnej, a następnie nabyłby za te środki Wierzytelności, które w dalszej kolejności zostałyby spłacone przez dłużnika, byłby uprawniony do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na Wierzytelności, czyli ich wartości rynkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy zatem, analogicznie powinny zostać ustalone koszty uzyskania przychodów w analizowanej sytuacji. Nie ma bowiem podstaw prawnych i ekonomicznych, by różnicować sytuację podatników pod kątem ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów ze względu na sposób wejścia w posiadanie wierzytelności pożyczkowych.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. IPPB3/423- 438/14-2/JBB), w której organ potwierdził, iż: „za powyższe koszty należy uznać wartość rynkową wierzytelności z dnia jej nabycia przez Spółkę. Uzasadnieniem dla takiego rozumowania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w sytuacji, w której Spółka otrzymałaby w wyniku umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej środki pieniężne, za które następnie nabyłaby wierzytelności. W tym przypadku, w przypadku spłaty tych wierzytelności Wnioskodawca miałby prawo do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków pieniężnych poniesionych na nabycie wierzytelności czyli ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby zdaniem Spółki różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osią gających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny. Zdaniem Spółki, za prawidłowością takiego zastosowania powyższego przepisu przemawia również fakt, iż wartość rynkową wierzytelności przekazanych Spółce na skutek umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej Spółka rozpozna jako swój przychód podatkowy. W konsekwencji logiczne jest, aby dochód podatkowy z tytułu otrzymanej spłaty wierzytelności był równy nadwyżce uzyskanej ponad jej wartość rynkową z dnia nabycia. W przeciwnym razie miałoby miejsce podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego najpierw w momencie nabycia wierzytelności w ramach umorzenia, a następnie w momencie jej spłaty”.

Wnioskodawca zauważa, iż otrzymanie dywidendy oraz wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, zaś ich wartość stanowi przychód, który co do zasady podlega opodatkowaniu. W związku z tym, nie powinno ulegać wątpliwości, że wartość Wierzytelności wydanej jako dywidenda rzeczowa oraz wynagrodzenie za umorzenie udziałów powinna być również traktowana jako koszt nabycia. W przypadku Wnioskodawcy oznacza to, że za koszt nabycia Wierzytelności powinna zostać uznana ich wartość rynkowa z dnia otrzymania przez Wnioskodawcę.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku spłaty Wierzytelności nabytej w wyniku otrzymania dywidendy rzeczowej oraz jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa Wierzytelności ustalona na dzień jej otrzymania przez Wnioskodawcę obejmująca w przypadku wierzytelności pożyczkowych także wartość odsetek naliczonych od kwoty głównej pożyczki do momentu otrzymania Wierzytelności jako dywidendy rzeczowej i wynagrodzenia za umorzenie udziałów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 października 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-261/13-6/IR);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji podatkowej z 6 czerwca 2014 r. (sygn. ITPB1/415-234/14/AD);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 lipca 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-592/11/MO).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.