ILPB2/4511-1-811/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
ILPB2/4511-1-811/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podróż służbowa (delegacja)
 3. przychód
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Spółka złożyła do Urzędu Skarbowego w wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) – działający na podstawie art. 170 § 1, art. 14b § 1 i § 6 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z § 2 oraz § 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów – przekazał wniosek Spółki do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił –w drodze ww. rozporządzenia – dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest – w związku z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Sp. z.o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę na terytorium Polski.

W celu zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowników w strukturach Spółki prowadzonych jest szereg procesów rekrutacyjnych. Spółka poszukuje pracowników na terytorium całej Polski, aby nie ograniczać sobie dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowników. W związku z faktem, iż często potencjalni kandydaci zamieszkują tereny odległe od siedziby Spółki, w celu ich zachęcenia do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym Spółka wprowadziła procedury polegające na zwrocie wydatków związanych z dojazdem takiej osoby na rozmowę kwalifikacyjną/spotkanie realizowane w ramach procesu rekrutacji w siedzibie Spółki/miejscu wyznaczonym przez Spółkę. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach np. gdy rozmowy kwalifikacyjne trwają dłużej niż jeden dzień, bądź też nie ma możliwości przyjazdu na rozmowę i powrotu do miejsca zamieszkania kandydata w ciągu jednego dnia, możliwe jest, iż Spółka dokona zwrotu innych wydatków w szczególności związanych z kosztami noclegów jak również wypłatę diet i kilometrówki, jeśli kandydat przyjedzie na rozmowę własnym środkiem transportu.

Zwrot poniesionych przez kandydata wydatków następuje w postaci pieniężnej na podstawie dokumentów przedstawionych przez taką osobę potwierdzających poniesienie wydatku (z wyjątkiem kilometrówki, która jest wypłacana na podstawie zadeklarowanej przez daną osobę liczby kilometrów). Należy zaznaczyć, iż kandydat w momencie poniesienia wydatku związanego z dojazdem na spotkanie/rozmowę rekrutacyjną nie jest pracownikiem Spółki i nie łączy go ze Spółką żaden inny stosunek cywilnoprawny. Ponadto mogą zdarzyć się przypadki, że mimo otrzymania zwrotu, kandydat nie zostanie zatrudniony przez Spółkę.

Dodatkowo, warunkiem otrzymania zwrotu wydatków związanych ze spotkaniem/rozmową rekrutacyjną jest/będzie złożenie przez kandydata oświadczenia, że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka zakłada, że zwrot wydatków jest/będzie limitowany do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sfinansowanie lub zwrot kandydatom poniesionych przez nich wydatków z tytułu podróży odbywanych w związku z uczestnictwem w spotkaniu/rozmowie rekrutacyjnej skutkuje powstaniem przychodu po stronie kandydata podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) w związku z czym na Spółce ciążą obowiązki płatnika oraz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy sfinansowanie przez Spółkę lub zwrot kandydatom poniesionych przez nich wydatków z tytułu podróży odbywanych w związku z uczestnictwem w spotkaniu/rozmowie rekrutacyjnej stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PDOF, aczkolwiek jest to przychód korzystający ze zwolnienia w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: o PDOF). W konsekwencji na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika oraz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 11 ustawy o PDOF przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie przepisy ustawy o PDOF przewidują w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF katalog źródeł przychodów, do których powinien zostać zakwalifikowany każdy przychód otrzymany przez daną osobę fizyczną. I tak, źródłami przychodów są m.in. inne źródła, za które, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, w związku z czym do tej kategorii zaliczyć należy również przychody inne niż wymienione bezpośrednio w treści art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF.

Ponadto, stosownie do treści art. 42a ustawy o PDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Uwzględniając powyższe, należy dojść do wniosku, iż sfinansowanie przez Spółkę lub zwrot kandydatom poniesionych przed nich wydatków z tytułu podróży odbywanych w związku z uczestnictwem w spotkaniu/rozmowie rekrutacyjnej stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie w postaci przychodu z innych źródeł podlegające opodatkowaniu PDOF bez względu na fakt czy zostaną oni zatrudnieni przez Spółkę czy też nie. Tym samym, w przypadku wypłaty świadczeń kwalifikowanych jako przychód z innych źródeł Spółka miałaby zasadniczo obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Niemniej jednak w tym miejscu Spółka pragnie zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13, w myśl którego zwolnienie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy dojść do wniosku, iż pomimo, że po stronie osób/kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym powstanie przychód z innych źródeł, przychód ten korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF. W przypadku bowiem przedmiotowych wydatków spełnione są/będą wszystkie przesłanki, tj.:

 • ponoszone (bezpośrednio lub pośrednio) przez Spółkę koszty związane z podróżami na spotkanie/rozmowę rekrutacyjną pozostają bez wątpienia w ścisłym związku z osiąganymi przychodami, gdyż zatrudnienie pracownika o określonych kwalifikacjach przekłada się bezpośrednio na możliwość realizacji działalności gospodarczej przez Spółkę, a bez wykwalifikowanego personelu Spółka nie byłaby w stanie prowadzić działalności gospodarczej;
 • jak wskazano w treści stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, warunkiem otrzymania zwrotu wydatków związanych z podróżą na spotkanie rekrutacyjne jest/będzie złożenie przez kandydata stosownego oświadczenia, potwierdzającego fakt, iż otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów;
 • punkty od 2) do 4) powyżej nie mają zastosowania do przypadku Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe – w opinii Wnioskodawcy – sfinansowanie lub zwrot kandydatom poniesionych wydatków za czas podróży na spotkanie/rozmowę rekrutacyjną stanowić będzie nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po stronie kandydatów przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, tj. przychodu z innych źródeł. Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy wspomniany przychód będzie zwolniony od podatku dochodowego, przy założeniu, że te koszty nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kandydata, oraz zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Spółkę. W konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ze zwolnienia korzystać będą świadczenia jedynie do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W przypadku, gdy sfinansowane lub zwrócone kandydatom wydatki za czas podróży na spotkanie/rozmowę rekrutacyjną nie będą spełniać kryteriów wskazanych w art. 21 ust. 13 ustawy o PDOF, lub ich wartość przewyższać będzie limity określone we wspomnianym rozporządzeniu - odpowiednio - cała kwota kosztów lub nadwyżka ponad ustalone limity podlegać będzie opodatkowaniu, tym samym na Spółce ciążyć będzie w takiej sytuacji obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, z których przykładowo można przytoczyć:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2013 r. o sygn. IPPB2/415-604/l3-2/MG, w której Organ wskazał, że zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników stanowić będzie nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po ich stronie przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. przychodu z innych źródeł. Jednakże w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego, jeżeli koszty te nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata.), oraz zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Spółkę, a zatem Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2012 r. o sygn. IBPBII/1/415-924/11/BJ, w której Organ wskazał, że sfinansowanie lub zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. przychodu z innych źródeł. Jednakże w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13, ww. ustawy przychód ten jest wolny od podatku dochodowego, tj. jeżeli koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata), oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę. Przy czym podkreślić należy, iż ze zwolnienia korzystają świadczenia jedynie do wysokości limitów określonych w powołanych powyżej rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku gdy sfinansowane bądź zwrócone przez Wnioskodawcę koszty przejazdów i noclegów ww. osobom nie spełniają kryteriów wskazanych w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub przewyższają limit określony odrębnymi przepisami – odpowiednio – cała kwota refundacji kosztów dojazdu lub nadwyżka ponad ustalony limit podlega wykazaniu w informacji PIT-8C.

Reasumując, sfinansowanie przez Spółkę lub zwrot kandydatom poniesionych przez nich wydatków z tytułu podróży odbywanych w związku z uczestnictwem w spotkaniu/rozmowie rekrutacyjnej stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PDOF, aczkolwiek jest to przychód korzystający ze zwolnienia w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF. W konsekwencji na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika oraz obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.