ILPB2/4511-1-74/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu w odniesieniu do pytań nr 1, 3 i 4 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest pracownikiem C. Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) i jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej C. składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: „Grupa”).

W 2013 r. Wnioskodawca, wraz z innymi pracownikami Spółki (dalej łącznie: „Pracownicy”), przystąpił do planu opcyjnego, funkcjonującego na poziomie Grupy (dalej: „Plan opcyjny”). Zasady Planu opcyjnego, zawarte w dokumencie z dnia 29 maja 2013 r. przewidywały otrzymanie przez Wnioskodawcę i innych Pracowników opcji (ang. options, dalej: „opcje”) nabycia nienotowanych akcji (ang. shares, dalej: „akcje”) , udziałowca Spółki, z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: „C. UK”). W tym celu, Wnioskodawca podpisał dodatkowe porozumienie Option agreement z C. UK (dalej: „Umowa opcji”) oraz otrzymał Option Certificate podpisany przez C. UK (dalej: „Certyfikat opcji”), w których określone zostały m.in. warunki przyznania opcji, jej data, jak również cena realizacji (wykonania) opcji.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, jedna opcja uprawnia Wnioskodawcę do nabycia określonej ilości akcji C. UK, po zdefiniowanej cenie (dalej: „Cena realizacji opcji”), która ustalona została w GBP (funt szterling, dalej: „GBP”) w oparciu o dane finansowe i zaakceptowana przez brytyjski urząd skarbowy. Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się zrealizować opcję, zobowiązany jest do wykonania jej w całości, poprzez pisemne powiadomienie C. UK o liczbie akcji, które zamierza nabyć. Wnioskodawca ma prawo zrealizować opcję w okresie 10 lat od daty przyznania opcji, chyba, że wcześniej zakończy zatrudnienie w Grupie, ogłosi upadłość lub zajdą inne przesłanki związane z reorganizacją lub restrukturyzacją Grupy. Szczegółowe informacje w tym zakresie określone zostały w Umowie opcji. Prawo do wykonania opcji przysługuje Wnioskodawcy po upływie 3 lat od daty wydania opcji (dalej: „Okres dojrzewania”).

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Umowie opcji, Wnioskodawca nie może przenieść swoich praw i/lub obowiązków wynikających z opcji na inną osobę: opcja nie może być przedmiotem cesji, zastawów i jakichkolwiek zabezpieczeń. Niemniej, w przypadku śmierci Wnioskodawcy, prawa wynikające z opcji mogą być wykonane przez jego przedstawiciela osobistego.

C. UK zobowiązał się do zapewnienia wystarczającej liczby akcji do wydania i przeniesienia w celu wykonania opcji do czasu jej wykonania lub upływu terminu jej wykonania. Akcje objęte opcją powinny być w każdym przypadku wydane lub przeniesione na Wnioskodawcę lub jego przedstawiciela osobistego, z tym że warunkiem wykonania opcji jest otrzymanie przez C. UK płatności całej kwoty Ceny realizacji opcji należnej z tytułu liczby akcji, jakie mają zostać nabyte.

Jednocześnie, w kontekście art. 13 UPO Wnioskodawca pragnie wskazać, że wartość przedmiotowych akcji nie jest związana z majątkiem nieruchomym położonym w Wielkiej Brytanii. Ponadto, Wnioskodawca nie miał w 2014 roku i nie miał w jakimkolwiek czasie w ciągu poprzednich sześciu lat podatkowych miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z Zasadami Planu opcyjnego, Zarząd C. UK (ang. Board of Directors, dalej: „Zarząd”) pełni funkcję organu zarządzającego Planem opcyjnym i przyznającego opcje wybranym Pracownikom, w tym Wnioskodawcy, oraz określa potencjalnie warunki efektywności jako warunki przyznania opcji, w Umowie opcji z danym Pracownikiem, w tym z Wnioskodawcą. Ponadto, Zarząd ustala maksymalną liczbę akcji nowej emisji, jakie mogą być przedmiotem opcji do objęcia i pozostają w obrocie, oraz może dokonywać zmian w Zasadach Planu opcyjnego.

Spółka nie uczestniczyła w przyznaniu opcji Wnioskodawcy, w szczególności wybór Wnioskodawcy i innych Pracowników, którym je przekazano, pozostawał poza udziałem Spółki.

Koszt ustanowienia i prowadzenia Planu opcyjnego obciąża, co do zasady, C. UK (potencjalnie jest możliwe obciążenie Spółki jako podmiotu zależnego częścią tych kosztów, jednak do tej chwili obciążenie takowe nie nastąpiło; na ten moment, zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, Spółka nie spodziewa się jakiegokolwiek obciążenia).

W marcu 2014 r. w związku z procesem przekształceń własnościowych C. UK, Wnioskodawca został wezwany do realizacji opcji w trybie szczególnym. Wezwanie do realizacji opcji miało formę listu skierowanego do Wnioskodawcy przez C. UK, w którym została przedstawiona propozycja dotycząca opcji (dalej: „Propozycja”). W wyniku skorzystania z powyższej Propozycji, Wnioskodawca zrealizował swoje opcje w kwietniu 2014 r. Jednocześnie, tego samego dnia podpisał umowę Share Purchase Agreement (dalej: „Umowa SPA”), na mocy której sprzedał wszystkie akcje C. UK uzyskane w wyniku realizacji opcji podmiotowi trzeciemu - spółce mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii (dalej: „Nabywca”). Spółka nie była stroną tej Umowy.

Zgodnie z Umową SPA, w wyniku sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji, zostały ustalone następujące zasady rozliczenia z Wnioskodawcą:

 1. Wnioskodawca został zobowiązany wpłacić na konto C. UK w dacie sfinalizowania transakcji kwotę należną z tytułu realizacji opcji wyliczoną w oparciu o Cenę realizacji opcji.
 2. W związku z transakcją sprzedaży akcji zostało ustalone wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji płatne w następujący sposób:
  1. w czwartym kwartale 2014 roku (tj. po spełnieniu warunków określonych w Umowie SPA, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji) Wnioskodawcy wypłacono kwotę tzw. Completion Payment w formie gotówki, w określonej w Umowie SPA wysokości odzwierciedlającej wartość rynkową akcji. Kwota została przekazana przez Nabywcę w GBP na wskazane konto bankowe przedstawiciela Wnioskodawcy (kancelarii prawnej). Następnie na zlecenie Wnioskodawcy przedstawiciel przekazał kwotę w GBP na konto Wnioskodawcy prowadzone w walucie GBP. Przy przelewie, od kwoty Completion Payment potrącono koszty transakcji (tj. kwota otrzymana była faktycznie niższa niż kwota Completion Payment).
  2. W kolejno po sobie następujących 5 latach Wnioskodawca będzie otrzymywać płatności (dalej: „Platności”), uzależnione od wyników finansowych Grupy, tj. wskaźnika Operating Profit After Tax of the Group (dalej: „OPAT”), które należne będą w ciągu 20 dni roboczych od ustalenia OPAT za dany rok. Pierwsza Płatność ma zostać ustalona w oparciu o poziom OPAT za 2014 rok, natomiast ostatnia Płatność nastąpi po ustaleniu wskaźnika OPAT za 2018 rok. Jednocześnie, Umowa SPA przewiduje maksymalne kwoty Płatności za dany rok. W sytuacji, gdy wysokość Płatności określona zgodnie z Umową SPA byłaby ujemna, Płatność ustalona zostanie na poziomie zerowym. Jednocześnie, jeśli zatrudnienie Pracownika w Spółce ustanie przed wypłatą wszystkich Płatności, będzie on nadal uprawniony do otrzymywania Płatności, z tym że mogą być one wypłacane z rocznym opóźnieniem w stosunku do przedstawionego powyżej harmonogramu, chyba, że wystąpiły okoliczności szczególne, np. śmierć Pracownika.
  3. W sytuacji, kiedy C. UK zdecyduje się sprzedać określone oprogramowanie w ciągu roku od daty sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie (dalej: „ZG Payment”), Wnioskodawca może otrzymać dodatkową kwotę (dalej: „Udział w ZG Payment”), skalkulowaną w oparciu o swój udział w tym wynagrodzeniu w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania ZG Payment przez Grupę.

Spółka nie uczestniczy w procesie realizacji Umowy SPA, w szczególności nie bierze udziału w wypłacie / przekazywaniu Wnioskodawcy żadnych kwot należnych na podstawie Umowy SPA.

C.UK jest spółką prawa brytyjskiego, w której odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona do wysokości posiadanych akcji (ang. shares). Akcje nie są notowane na giełdzie - na rynku publicznym. C. UK została zawiązana umową spółki. Funkcjonuje w niej Zarząd (ang. Board of Directors) oraz Walne Zgromadzenie (ang. Shareholder’s meeting, dalej: WZ). WZ może podejmować uchwały decydując o funkcjonowaniu Spółki w określonych obszarach.

Przyznanie Pracownikom prawa do nabycia akcji C. UK w wyniku realizacji opcji w ramach Planu opcyjnego zostało przyjęte i zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia C. UK, w której wskazano z imienia i nazwiska uprawnionych Pracowników oraz liczbę akcji przysługujących w ramach jednej opcji, jak również Cenę realizacji opcji. W dniu 4 lipca 2014 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów działającego poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (dalej: „Organ”) m.in. odnośnie powstania przychodu w momencie realizacji opcji oraz w momencie sprzedaży akcji. W odpowiedzi na wniosek, Minister Finansów stwierdził, że:

 1. w momencie przyznania opcji oraz w okresie do ich realizacji Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu i w konsekwencji nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku PIT;
 2. w momencie realizacji opcji (nabycia akcji po ustalonej cenie) Wnioskodawca uzyska przychód, który należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b. Ponadto Organ stwierdził, że w analizowanej sprawie akcje otrzymane w wyniku realizacji opcji nie spełniają dyspozycji art. 24 ust. 11 ww. ustawy, gdyż podstawą ich otrzymania nie jest uchwała walnego zgromadzenia, ale zobowiązanie się emitenta opcji do ich realizacji;
 3. z tytułu sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji opcji Wnioskodawca uzyskał/uzyska przychód podlegający opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych;
 4. przyjmując, że z tytułu sprzedaży Wnioskodawca uzyskał/uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, właściwe jest przyjęcie, że dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 Ustawy o PIT, różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT - osiągnięta w roku podatkowym, tj. różnica między kwotą Completion Payment a Ceną realizacji opcji i ewentualnie innymi wydatkami poniesionymi na nabycie akcji oraz kwoty poszczególnych Płatności i Udziału w ZG Payment;
 5. momentem powstania przychodu należnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w odniesieniu do kwoty Completion Payment - rodzącego powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży akcji jest data przeniesienia tytułu własności akcji na nabywcę;
 6. skoro warunek zawieszający wpłynie na wysokość ceny ostatecznej to przychód z tytułu odpłatnego zbycia powstał w momencie wymagalności poszczególnych części ceny, tj. w dacie ustalenia wskaźnika OPAT za dany rok oraz otrzymania ZG Payment przez Grupę.

Biorąc pod uwagę otrzymane interpretacje Wnioskodawca chciałby uzyskać dodatkowe potwierdzenie w poniższych kwestiach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Przyjmując stanowisko tutejszego Organu, wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2014 r., że w momencie realizacji opcji, Wnioskodawca uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych, czy ww. przychód jest równy wartości częściowo odpłatnego świadczenia ustalonego w oparciu o art. 11 ust. 2b Ustawy o PIT (tj. różnicy między Completion Payment, za którą zbyto akcje do Nabywcy w dniu realizacji opcji, a Ceną realizacji opcji)...
 2. Czy przychód określony przez Wnioskodawcę w sposób opisany w punkcie 1 powyżej, z tytułu realizacji opcji, obok innych wydatków poniesionych na nabycie akcji (np. koszty obsługi prawnej po stronie Wnioskodawcy), może stanowić koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji...
 3. Jaki kurs waluty należy zastosować do przeliczenia przychodu Wnioskodawcy uzyskanego z realizacji opcji oraz ze sprzedaży akcji w odniesieniu do kwoty Completion Payment, ustalonego w GBP, w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty w GBP na konto Wnioskodawcy prowadzone w walucie GBP...
 4. Czy przychód z realizacji opcji oraz przychód ze zbycia akcji należy wykazać w informacji PIT-ZG będącym załącznikiem do zeznania rocznego PIT-38...

Tutejszy organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, 3 i 4. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 2 w dniu 23 kwietnia 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/4511-1-74/15-3/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Przyjmując stanowisko tutejszego Organu, wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października, że w momencie realizacji opcji Wnioskodawca uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych, zdaniem Wnioskodawcy ww. przychód jest równy wartości częściowo odpłatnego świadczenia ustalonego w oparciu o art. 11 ust. 2b Ustawy o PIT (tj. różnicy między Completion Payment, za którą zbyto akcje do Nabywcy w dniu realizacji opcji, a Ceną realizacji opcji).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z ust. 2 pkt 3 powyższego przepisu, dochodem o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT.

Dalej, w świetle art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Natomiast w świetle ust. 2a, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b Ustawy o PIT, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz fakt, że zdaniem tutejszego Organu Wnioskodawca uzyskał przychód w momencie realizacji opcji, należy uznać, że przychodem z realizacji opcji jest wartość częściowo odpłatnego świadczenia ustalona w oparciu o przepisy art. 11 ust. 2b Ustawy o PIT. W konsekwencji, przychodem Wnioskodawcy jest różnica pomiędzy wartością rynkową akcji nabytych w wyniku realizacji opcji (tj. pomiędzy Completion Payment, za którą akcje zostały zbyte przez Wnioskodawcę tego samego dnia do Nabywcy a poniesioną przez niego odpłatnością, tj. Ceną realizacji opcji).

Należy bowiem uznać, że skoro zdaniem tutejszego Organu w wyniku nabycia akcji po zdefiniowanej cenie powstał przychód, to przychodem tym stosownie do art. 11 ust. 2b Ustawy o PIT jest częściowo odpłatne świadczenie wynikające z zapłaty przez Wnioskodawcę ceny preferencyjnej w stosunku do ceny rynkowej. Wnioskodawca w wyniku realizacji opcji nie uzyskał bowiem żadnej innej korzyści. Za jedyny potencjalny benefit Wnioskodawcy w tej sytuacji można uznać nabycie akcji po preferencyjnej cenie (tj. wartości niższej niż Completion Payment, tj. cena zbycia akcji dla Nabywcy).

W związku z powyższym, w przypadku braku kosztów nabycia opcji zdaniem Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu (podstawa opodatkowania) z tytułu realizacji przyznanych opcji jest równy przychodowi tj. wartości rynkowej nabytych akcji z dnia realizacji opcji (tj. Completion Payment po jakiej zbyto akcje Nabywcy w tym samym dniu) pomniejszonej o Cenę realizacji opcji.

Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, przykładowo w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 marca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-858/13-4/MG);
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2014 r. (sygn. IPPB2/415-879/13-3/AS);
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2014 r. (sygn. IPPB2/415-656/13-3/EL).

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z realizacji opcji oraz ze sprzedaży akcji w odniesieniu do Completion Payment należy zastosować kurs średni GBP ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji opcji (nabycia akcji), a tym samym dzień przeniesienia tytułu własności akcji na Nabywcę (tj. dzień podpisania umowy SPA), a więc w praktyce ten sam kurs walutowy zarówno do przychodu uzyskanego z realizacji opcji jak i przychodu ze sprzedaży akcji w odniesieniu do Completion Payment. Wobec tego, przychodem Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Completion Payment jest jedynie równowartość kwoty Completion Payment w GBP po przeliczeniu na PLN po ww. kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 Ustawy o PIT, przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zgodnie ze stanowiskiem tutejszego Organu wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2014 r., przychód z realizacji opcji powstaje w momencie realizacji opcji (nabycia akcji po ustalonej cenie). Natomiast zgodnie ze stanowiskiem tutejszego Organu wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2014 r., przychód ze zbycia akcji w odniesieniu do kwoty Completion Payment powstaje w dniu przeniesienia tytułu własności akcji na Nabywcę (tj. w dniu podpisania umowy SPA).

W konsekwencji, mając na uwadze powyżej wskazane przepisy Ustawy o PIT, zdaniem Wnioskodawcy do przeliczenia kwot przychodu ustalonych w GBP, w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty w GBP na konto Wnioskodawcy prowadzone w walucie GBP, należy zastosować kurs średni GBP ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (tj. dzień realizacji opcji oraz dzień podpisania umowy SPA).

Ad.4

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z realizacji opcji oraz przychód ze zbycia akcji nie podlega obowiązkowi wykazania w informacji PIT-ZG będącej załącznikiem do zeznania rocznego PIT-38.

Zgodnie z art. 45 ust. la Ustawy o PIT, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

 1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
 2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
 3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

W świetle art. 45b pkt 4 Ustawy o PIT, Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzory zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i la, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia określony został wzór informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia. Dalej, zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia, wzory, o których mowa w 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

W świetle instrukcji znajdującej się na formularzu PIT-ZG, załącznik PIT-ZG wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, art. 30c ust. 4, 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 5a Ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Natomiast w świetle art. 30b ust. 5b Ustawy o PIT, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o których mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w ust. 5a stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 5 UPO, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Natomiast w świetle art. 21 ust. 1 UPO, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jak wskazał Organ w wydanych dla Wnioskodawcy interpretacjach, zarówno przychód z realizacji opcji, jak i przychód ze zbycia akcji stanowią przychody z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) i pkt 10 Ustawy o PIT. Dalej, przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy o PIT podatkiem w wysokości 19%. W świetle ust. 3 tego przepisu, zasady określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W opinii Wnioskodawcy, w świetle regulacji UPO przychody uzyskane przez niego z realizacji opcji podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce jako inne dochody (art. 21 ust. 1 UPO). Podobnie, tylko w Polsce opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane przez Wnioskodawcę ze zbycia akcji, których wartość nie jest związana z majątkiem nieruchomym położonym w Wielkiej Brytanii, jako zyski majątkowe (art. 13 ust. 5 UPO).

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na wyłączne prawo Polski do opodatkowania przedmiotowych przychodów, nie zachodzi konieczność zastosowania żadnej z metod unikania podwójnego opodatkowania (wskazanych w UPO czy też w art. 30b ust. 5a i 5b Ustawy o PIT) zarówno do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z realizacji opcji, jak i przychodu ze sprzedaży akcji. W konsekwencji, przepisy art. 30b ust. 5a i 5b Ustawy o PIT nie mają zastosowania do przychodu z realizacji opcji ani do przychodu ze zbycia akcji. W związku z tym przychody te nie podlegają obowiązkowi wykazania w informacji PIT-ZG będącej załącznikiem do zeznania rocznego PIT-38.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych w odniesieniu do pytań nr 1, 3 i 4 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.