ILPB2/4511-1-590/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-590/15-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. podróż służbowa (delegacja)
 3. programy
 4. przychód
 5. staż
 6. stypendia
 7. uczelnie
 8. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez kwestora – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2;
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 21 września 2015 r. nr ILPB2/4511-1-590/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 21 września 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 24 września 2015 r.), zaś w dniu 7 października 2015 r. (data nadania 30 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca (uczelnia wyższa) na podstawie decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 lipca 2014 r. otrzymał środki pieniężne na realizację i finansowanie stypendium doktorskiego (...).

Po otrzymaniu decyzji Zainteresowany zawarł 14 sierpnia 2014 r. umowę z Narodowym Centrum Nauki (dalej jako: NCN) na realizację i finansowanie stypendium doktorskiego (...), w której określony został termin oraz warunki realizacji przez młodego naukowca stypendium doktorskiego, w szczególności: wysokość przyznanych uczelni środków finansowych, warunki przekazania ich stypendyście oraz warunki ich rozliczania.

W dniu 30 września 2014 r. Zainteresowany zawarł ze stypendystą umowę określającą warunki finansowania i realizacji stypendium doktorskiego. Jednym z głównych warunków jest odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Zgodnie z tą umową, na realizację stypendium doktorskiego Wnioskodawca przyznał stypendyście środki finansowe na:

 1. stypendium naukowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej;
 2. pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku (3 miesiące) – środki zostały przyznane w kwocie zryczałtowanej;
 3. pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym – środki zostały przyznane w kwocie zryczałtowanej i wypłacone przed zrealizowanym wyjazdem w terminie wskazanym przez stypendystę.

Wysokość przyznawanych na poszczególne cele środków pieniężnych została określona również w ww. decyzji Dyrektora NCN oraz umowie zawartej przez Uczelnię z NCN.

Od wypłacanych stypendyście środków pieniężnych na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, Zainteresowany oblicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, co następuje.

Wnioskodawca zawiera z Narodowym Centrum Nauki umowę o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego, przyznanego w ramach konkursu (...). Następnie, Zainteresowany zawiera umowę ze stypendystą, określającą warunki finansowania i realizacji stypendium doktorskiego, obejmującego odbycie stażu w miejscu i na zasadach określonych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego, złożonego przez stypendystę do Narodowego Centrum Nauki, stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Z reguły Wnioskodawcę nie łączy ze stypendystą stosunek pracy, ani umowa cywilnoprawna. Stypendyści są doktorantami, a nie studentami Wnioskodawcy. Może się jednak zdarzyć, że stypendysta będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich (...) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie decyzji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku stypendysty będącego pracownikiem Zainteresowanego, przedmiotowe środki finansowe przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie wypełniają definicji kosztów związanych z podróżą służbową, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

W przypadku stypendysty niebędącego pracownikiem Zainteresowanego, przedmiotowe środki finansowe przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie stanowią diety bądź innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy środki finansowe przeznaczone przez NCN na wypłatę stypendyście stypendium naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT...
 2. Czy środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT...
 3. Czy środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT...
 4. Czy środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży należy zaliczyć jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i nie powinno się od tego przychodu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy... Czy Wnioskodawca zobligowany jest do wystawiania informacji podatkowej PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Środki finansowe przeznaczone przez NCN na wypłatę stypendyście stypendium naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT.
 2. Środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT.
 3. Środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT. Podlegają one opodatkowaniu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o PIT.
 4. Środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) wypłacane przez Wnioskodawcę stypendyście na podstawie decyzji Dyrektora NCN winny być traktowane jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Od wypłacanych środków Wnioskodawca nie powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy. Do końca lutego roku następnego Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji wg ustalonego wzoru – PIT-8C.

Ad. 1.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przedmiotowej sprawie stypendium naukowe zostało przyznane stypendyście w ramach projektu (...). Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich (...) finansowanych ze środków NCN, został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja MNiSW z dnia 25 lipca 2013 r.).

Wskazać również należy, że na art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT powołuje się MNiSW w ww. decyzji wskazując tym samym podstawę do zwolnienia.

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne w części dotyczącej stypendium naukowego otrzymywane przez stypendystę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczenia te spełniają bowiem wymienione powyżej przesłanki. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., IPPB4/415-797/13-4/JK4, w której organ podatkowy stwierdził, że „środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendium naukowego dla młodego naukowca w części obejmującej stypendium doktorskie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2014 r., ILPB2/415-738/14-4/WM, zgodnie z którą „na gruncie badanej sprawy jedynie kwota wypłacanego przez Wnioskodawcę stypendium doktorskiego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Przepisy te zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 ze zm.; dalej także jako: Rozporządzenie).

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadnicze znaczenie w wykładni tego przepisu ma definicja „stypendium”. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 204/11, w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, użyto jedynie terminu stypendium, nie odnosząc się do kategorii tego stypendium ani sposobu ustalania jego wysokości. Należy tym samym przyjąć, że chodzi tutaj o każde stypendium otrzymywane przez osobę przebywającą czasowo za granicą, mające charakter wsparcia w realizacji jej celów związanych z nauką (w szerokim znaczeniu), niezależnie od tego kto funduje takie stypendium i w jakiej wysokości jest ono udzielane. Wskazał również, że termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 23a ustawy, należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci określonego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby mające na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Mając na uwadze powyższy przepis oraz okoliczność, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a NCN dotyczy realizacji i finansowania stypendium doktorskiego (...) oraz, że środki otrzymane przez stypendystę, a przeznaczone na pokrycie poniesionych przez niego kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem stażu mają charakter wsparcia w realizacji celów związanych z nauką (w szerokim znaczeniu) oraz, że jest to świadczenie pieniężne spełniane na rzecz Stypendysty i mające na celu wspieranie działań stypendysty służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych, z tego też powodu, zdaniem Wnioskodawcy, kwoty te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 23a lit. a) ustawy o PIT.

Powyższe znajduje potwierdzenie, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/415-28/09/HK, w którym czytamy:

„Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wypłacone dla studentów i pracowników w ramach projektu „Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych stypendia nie należą do stypendiów naukowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) powołanej ustawy wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem przedmiotowe stypendium jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części odpowiadającej równowartości diet za każdy dzień jego otrzymania. Nadwyżka natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochody z innych źródeł.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Do odrębnych przepisów należy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). W myśl § 2 tegoż rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 ustawy o PIT, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów, lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji. W świetle dyspozycji przywołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, zwolnienie z opodatkowania dotyczy świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem podróży oraz odnosi się do osób będących, jak i niebędących pracownikami. Zatem w przypadku tych osób zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności otrzymywane w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

Ze świadczeniem otrzymanym w związku z podróżą niewątpliwie możemy mieć jednak do czynienia w sytuacji gdy osoba otrzymuje takie świadczenie jako zwrot wydatków lub też następuje sfinansowanie tej osobie określonych wydatków związanych z podróżą bez konieczności uprzedniego ponoszenia przez nią tych wydatków.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Zainteresowany wypłaca stypendyście, tj. osobie niebędącej pracownikiem Wnioskodawcy, między innymi środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca nie wypłaca stypendyście diet przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków, jak również nie zwraca faktycznie poniesionych kosztów podróży (poniesione koszty nie podlegają bowiem rozliczeniu). Wnioskodawca wypłaca stypendyście kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów podróży w obie strony w związku z odbyciem przez tę osobę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego stanu faktycznego, wypłacane przez Wnioskodawcę stypendyście kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów podróży w obie strony w związku z odbyciem przez tę osobę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym nie mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT.

Środki te stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 4.

Środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) wypłacane przez Wnioskodawcę stypendyście na podstawie decyzji Dyrektora NCN winny być traktowane jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych środków Zainteresowany nie powinien potrącać zaliczek na podatek dochodowy.

Do końca lutego roku następnego Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji wg ustalonego wzoru –PIT-8C. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki wypłacane na:

 • pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego, oraz na
 • pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym

– w odróżnieniu od stypendium naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej, nie korzystają ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, a który należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym i w zależności od wyniku tegoż rozliczenia, na stypendyście może ciążyć ewentualny obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali podatkowej.

Na Zainteresowanym nie ciąży zatem z tegoż tytułu obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a jej obowiązki ograniczają się do konieczności wystawienia stypendyście informacji PIT-8C.

Zgodnie bowiem z treścią art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informacją, o której mowa w tym przepisie jest PIT-8C.

Jak podał Zainteresowany, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 października 2014 r., ILPB2/415-795/14-2/TR oraz z dnia 10 października 2014 r. ILPB2/415-738/14-4/WM.

Reasumując, zdaniem Zainteresowanego, środki finansowe przeznaczone przez NCN na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) wypłacane przez Wnioskodawcę stypendyście na podstawie decyzji Dyrektora NCN winny być traktowane jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych środków Wnioskodawca nie powinien potrącać zaliczek na podatek dochodowy. Do końca lutego roku następnego Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji wg ustalonego wzoru – PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2;
 • prawidłowe – w pozostałej części.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1 ww. ustawy) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca (uczelnia wyższa) na podstawie decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 lipca 2014 r. otrzymał środki pieniężne na realizację i finansowanie stypendium doktorskiego (...). Po otrzymaniu decyzji Zainteresowany zawarł 14 sierpnia 2014 r. umowę z Narodowym Centrum Nauki (dalej jako: NCN) na realizację i finansowanie stypendium doktorskiego (...), w której określony został termin oraz warunki realizacji przez młodego naukowca stypendium doktorskiego, w szczególności: wysokość przyznanych uczelni środków finansowych, warunki przekazania ich stypendyście oraz warunki ich rozliczania. W dniu 30 września 2014 r. Zainteresowany zawarł ze stypendystą umowę określającą warunki finansowania i realizacji stypendium doktorskiego. Jednym z głównych warunków jest odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Zgodnie z tą umową, na realizację stypendium doktorskiego Wnioskodawca przyznał stypendyście środki finansowe na:

 1. stypendium naukowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej;
 2. pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku (3 miesiące) – środki zostały przyznane w kwocie zryczałtowanej;
 3. pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym – środki zostały przyznane w kwocie zryczałtowanej i wypłacone przed zrealizowanym wyjazdem w terminie wskazanym przez stypendystę.

Wysokość przyznawanych na poszczególne cele środków pieniężnych została określona również w ww. decyzji Dyrektora NCN oraz umowie zawartej przez Uczelnię z NCN.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że środki wypłacane w ramach drugiej i trzeciej z kolejno przestawionych kategorii środków pieniężnych – w odróżnieniu od pierwszej kategorii wymienionych środków – nie są środkami przeznaczonymi na „stypendium”.

Natomiast na mocy przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Pierwsza grupa obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:

 • stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1852, z późn. zm.) oraz
 • stypendiów doktoranckich otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.

W przypadku drugiej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie „zatwierdzone” w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

Na tle badanego stanu faktycznego – co już wykazano wcześniej – tylko pierwsza z wyszczególnionych kategorii wypłacanych środków pieniężnych, tj. stypendium doktorskie, uprawnia do analizowania pod kątem zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 39 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ dwie pozostałe w ogóle nie stanowią stypendium.

Zainteresowany doprecyzował natomiast wniosek przez wskazanie, że zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich (...) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie decyzji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z tak doprecyzowanego stanu faktycznego wynika zatem, że w odniesieniu do pierwszej z wyszczególnionych kategorii środków pieniężnych, tj. do stypendium naukowego, spełnione zostają przesłanki zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to zarazem jedyna z trzech wyszczególnionych przez Wnioskodawczynię kategorii środków pieniężnych, co do której spełnione zostają przesłanki do zastosowania tegoż zwolnienia przedmiotowego; co do dwóch pozostałych kategorii te przesłanki nie zostają spełnione, ponieważ nie są one stypendiami.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że kwota wypłacanego stypendyście stypendium naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do środków przekazanych Wnioskodawcy przez Dyrektora Centrum Nauki na pokrycie kosztów związanych z pobytem stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku, należy zauważyć, że środki te nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii stypendiów, w ogóle nie są stypendiami. Jak bowiem wskazano powyżej, stypendysta nie otrzymuje stypendium, ale środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Ponadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

W związku z powyższym, środki te (środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku) nie mogą być także zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem tym objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Wnioskodawca we wniosku wskazał m.in. środki finansowe przekazane Wnioskodawcy przez Dyrektora Centrum Nauki na pokrycie kosztów związanych z pobytem stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres przebywania w tym ośrodku. W związku z tym, w tejże części stypendysta nie otrzymuje stypendium, tylko środki finansowe, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Reasumując: środki finansowe wypłacone przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu związanych z pobytem stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w tymże przepisie. Rzeczone środki stanowią dla stypendysty podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku, ale jedynie obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.

Z kolei na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Do odrębnych przepisów należy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). W myśl § 2 tegoż rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

W świetle dyspozycji przywołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 cyt. ustawy podatkowej, zwolnienie od opodatkowania dotyczy świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem podróży oraz odnosi się do osób będących, jak i niebędących pracownikami. Zatem, w przypadku tych osób zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności otrzymywane w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

Ze świadczeniem otrzymanym w związku z podróżą niewątpliwie możemy mieć jednak do czynienia w sytuacji gdy osoba otrzymuje takie świadczenie jako zwrot wydatków lub też następuje sfinansowanie tej osobie określonych wydatków związanych z podróżą bez konieczności uprzedniego ponoszenia przez nią tych wydatków.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował, że w przypadku stypendysty będącego pracownikiem Zainteresowanego, przedmiotowe środki finansowe przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie wypełniają definicji kosztów związanych z podróżą służbową, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Natomiast w przypadku stypendysty niebędącego pracownikiem Zainteresowanego, przedmiotowe środki finansowe przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie stanowią diety bądź innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że wypłacone przez Zainteresowanego środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) stypendysty związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie stanowią diet bądź innych inne należności za czas podróży, wskazanych w tymże przepisie. W tym przypadku również na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku, ale jedynie obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, należy wskazać, że przywołane w treści wniosku orzeczenie sądu nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem tut. Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.