ILPB2/4511-1-423/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek od spadków i darowizn – w zakresie świadczenia otrzymywanego od użytkowników serwisu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – w zakresie opodatkowania przychodów.
ILPB2/4511-1-423/15-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. rozliczanie (rozliczenia)
 3. świadczenia
 4. źródła przychodu
 5. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach: 5 oraz 10 sierpnia (daty odpowiednio: uiszczenia brakującej opłaty oraz wpływu pisma z 6 sierpnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie wniosku), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn – w zakresie świadczenia otrzymywanego od użytkowników serwisu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – w zakresie opodatkowania przychodów.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 22 lipca 2015 r. nr ILPB2/4515-1-30/15-2/WM, ILPB2/4511-1-423/15-2/TR, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Zainteresowanego, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 22 lipca 2015 r. i skutecznie doręczone 4 sierpnia 2015 r., zaś w dniach: 5 oraz 7 sierpnia 2015 r. (daty odpowiednio: uiszczenia brakującej opłaty oraz nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego pisma z 6 sierpnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie wniosku) podanie zostało uzupełnione.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 lutego 2015 r. Wnioskodawca zaczął streamować (transmisja video on-line) na portalu A transmisję z rozgrywek gier komputerowej.

Powyższe polega na tym, że Zainteresowany gra w gry komputerowe transmitując je w czasie rzeczywistym widzom portalu A. Wnioskodawca czyni to, ponieważ gry komputerowe są Jego pasją, którą chciał się podzielić z innymi.

Zainteresowany nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od portalu A. Użytkownicy tego portalu (widzowie) także nie mają żadnego obowiązku uiszczania opłat w zamian za oglądanie transmisji rozgrywek Wnioskodawcy. Mogą oni natomiast – całkowicie dobrowolnie – bez uzyskania żadnych dodatkowych korzyści wysłać na rzecz Zainteresowanego darowiznę pieniężną za pomocą portalu B. Kwoty te wysyłają w USD, która przy wypłacie środków z B na rachunek bankowy Wnioskodawcy zostają przekonwertowane na PLN – po kursie ustalonym przez serwis B.

Użytkownicy (widzowie) serwisu A mogą wysyłać dowolną kwotę pieniężną w walucie USD. Zazwyczaj raz na tydzień Zainteresowany wypłaca środki zgromadzone na serwisie B na własny rachunek bankowy; przelew taki przychodzi w tytule z nazwą złożoną z samych cyfr. Wszystkie darowizny są zapisane w formie elektronicznej na serwisie B. Wszystkie przelewy na rachunek bankowy Wnioskodawcy są zapisane w formie elektronicznej na koncie Zainteresowanego.

Wnioskodawca może udokumentować każdą transakcję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy powyższe darowizny podlegają zgłoszeniu pojedynczemu lub zbiorczemu do urzędu skarbowego...
 2. Czy darowizny, o których mowa powyżej, podlegają opodatkowaniu; jeżeli tak to od jakiej wielkości (od jednej osoby lub zbiorczej) otrzymanej darowizny...
 3. Czy powyższe darowizny Zainteresowany winien wykazać w zeznaniu rocznym PIT i czy wtedy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym; jeżeli tak, to w jakiej wysokości...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie nr 3, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast odniesieniu do pytań nr: 1 i 2, dotyczących podatku od spadków i darowizn 14 sierpnia 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna nr ILPB2/4515-1-30/15-4/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też wspólnikiem spółki cywilnej, ani też spółek osobowych, otrzymywane przychody w formie darowizny powinny być ewidencjonowane odrębnie od poszczególnych darczyńców. Z chwilą przekroczenia wartości 4 902 zł od jednej osoby należy zgłosić przychód do urzędu skarbowego i opłacić podatek od darowizn.

Wobec powyższego, Zainteresowany stoi na stanowisku, że w realiach badanej sprawy nie wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany transmituje za pośrednictwem portalu A rozgrywki komputerowe, w których bierze udział. Widzowie, będący użytkownikami ww. portalu, w zamian za możliwość oglądania transmisji ww. rozgrywek mogą uiszczać dobrowolne opłaty na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe odbywa się z wykorzystaniem systemu B, tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Z wniosku wynika, że Zainteresowany traktuje przedmiotowe świadczenie jako darowiznę.

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów regulujących tą instytucję prawną.

Definicję legalną ww. pojęcia zawiera art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Na mocy ww. przepisu przez pojęcie „darowizny” należy rozumieć typ umowy nazwanej, określonej w ustawie, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Zatem, aby dane świadczenie mogło być zakwalifikowane jako darowizna, musi zostać zawarta umowa, na mocy której dochodzi o otrzymania świadczenia spełniającego następujące przesłanki:

 • darczyńca zobowiązuje się do dokonania świadczenia na rzecz obdarowanego;
 • świadczenie to ma charakter nieodpłatny;
 • do jego realizacji dochodzi kosztem majątku darczyńcy;
 • obdarowany nie jest zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że skoro użytkownicy portalu A uiszczają opłaty w zamian za możliwość oglądania transmisji rozgrywek komputerowych z udziałem Wnioskodawcy, to tym samym występuje element ekwiwalentności świadczeń, który niweczy ostatecznie możliwość zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako darowizny.

Na powyższe, nie ma wpływu fakt, że opłaty, o których mowa we wniosku, są uiszczane dobrowolnie. Podkreślić bowiem należy, że podstawą uiszczenia świadczenia jest świadczenie wzajemne polegające na możliwości obejrzenia transmisji rozgrywek komputerowych.

W konsekwencji na gruncie badanej sprawy nie znajdzie zastosowania norma wyrażona w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że kwoty otrzymane przez Zainteresowanego tytułem udostępniania widzom transmisji rozgrywek komputerowych stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, a który należy rozliczyć na zasadach ogólnych w rocznym zeznaniu podatkowym. W zależności od wyniku tegoż rozliczenia na Zainteresowanym może ciążyć ewentualny obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali podatkowej określonej w art. 27 tejże ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.