ILPB2/4511-1-183/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.
ILPB2/4511-1-183/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. dochód
 3. kapitały pieniężne
 4. przychód
 5. spółka kapitałowa
 6. spółka osobowa
 7. strata
 8. wkłady niepieniężne
 9. zbycie
 10. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca uzyska w roku podatkowym przychody z tytułu:

 • zbycia udziałów lub akcji w drodze sprzedaży;
 • wniesienia przez spółkę osobową wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce (proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki osobowej).

Ww. przychody stanowią przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu według zasad wynikających z art. 30b ustawy o PIT.

Sprzedaż udziałów lub akcji przeprowadzona przez Wnioskodawcę skutkować będzie osiągnięciem przez Wnioskodawcę dochodu podatkowego obliczonego w oparciu o zasady przewidziane w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT.

Transakcja wniesienia aportu do spółki kapitałowej może skutkować natomiast powstaniem straty podatkowej, tzn. przychód podatkowy będzie niższy niż koszt jego uzyskania obliczony w oparciu o zasady przewidziane w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinien wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży udziałów/akcji oraz wniesienia aportu przez spółkę osobową do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinien wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu sprzedaży udziałów/akcji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o PIT dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. lf lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
 2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
 3. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
 4. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. lf lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
 5. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
 6. różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł

– osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy.

Termin składania deklaracji, o której ulowa w art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, określa art. 45 ust. l-1a ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o PIT w terminie określonym w ust. 1 (a więc do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Biorąc powyższe pod uwagę zarówno dochód z tytułu sprzedaży udziałów/akcji (obliczony na zasadach określonych w art. 30b ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o PIT) oraz dochód/strata z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej (obliczona na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT) są wykazywane w jednym zeznaniu podatkowym (obecnie jest to zeznanie PIT-38) jako dochód/strata z jednego źródła przychodów).

Obowiązek łącznego rozliczenia dochodów/straty ze sprzedaży udziałów/akcji oraz z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej wynika z treści art. 9 ust. 2 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym przepisem dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o PIT wynika więc wprost konieczność sumowania przychodów i kosztów z danego źródła przychodów. Jednocześnie ustawa o PIT nie zawiera żadnego wyłączenia ze stosowania art. 9 ust. 2 w stosunku do dochodów określonych w art. 30b ustawy o PIT.

Dodatkowo w przypadku, gdyby Wnioskodawca w wyniku takiego zsumowania osiągnął stratę podatkową, ma on prawo na podstawie art. 9 ust. 3 i 6 ustawy o PIT rozliczyć tę stratę w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, nie więcej niż 50% w ciągu jednego roku.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów. poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Organy podatkowe zgadzają się z powyższym stanowiskiem. W interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze zdaniem Wnioskodawcy, że „zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce”.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinien wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu sprzedaży udziałów/akcji oraz wniesienia przez spółkę osobową aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej we wniosku interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że wydana ona została w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.