ILPB2/4511-1-153/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z położeniem pokoi gościnnych na terenach wiejskich w budynku położonym w gospodarstwie rolnym, ale na terenie działki oznaczonej symbolem Bi (inne tereny zabudowane) Wnioskodawczyni, po uruchomieniu działalności w zakresie agroturystyki, będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ILPB2/4511-1-153/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. agencja
 2. agroturystyka
 3. pokoje na wynajem
 4. przychód
 5. wyłączenie
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2015 r. (data wpływu: 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osoba fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowana 23 stycznia 2015 r. nabyła (w formie darowizny):

 1. nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną we wsi A., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów wydanego dnia 19 grudnia 2014 r. działka gruntu o numerze ... oznaczona jest symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane;
 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w B. o powierzchni 1,65 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy –Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Jak wynika z rejestru gruntów wydanego w dniu 19 grudnia 2014 r., działka ta jest oznaczona symbolem użytków RIVa (1,06 ha) oraz RIVb (0,59 ha) – jako grunty rolne.

Zainteresowana zamierza uruchomić wynajem 5 pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskiwać dochody z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Budynek mieszkalny, w którym znajdują się przedmiotowe pokoje posadowiony jest na terenie wiejskim, na działce wyżej wymienionej w punkcie, 1 tj. oznaczonej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane. Zainteresowana jest rolnikiem i posiada gospodarstwo rolne składające się z obu ww. gruntów.

Wnioskodawczyni zauważa, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji gospodarstwa rolnego. Stosownie zaś do art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Z kolei, stosownie do art. 1 i art. 2 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zainteresowana podała, że zgodnie z art. 2 ust. 1, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W myśl ust. 2, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Wnioskodawczyni prowadzi więc gospodarstwo rolne wykorzystując do niego obie wyżej wymienione działki gruntu:

 1. zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr ..., położoną we wsi , oznaczoną jako Bi inne tereny zabudowane, w którym znajdują się pokoje gościnne;
 2. niezabudowaną położoną we wsi, oznaczoną jako grunty orne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z położeniem pokoi gościnnych na terenach wiejskich w budynku położonym w gospodarstwie rolnym, ale na terenie działki oznaczonej symbolem Bi (inne tereny zabudowane) Wnioskodawczyni, po uruchomieniu działalności w zakresie agroturystyki, będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że Zainteresowana jest rolnikiem, posiada gospodarstwo rolne na terenie wiejskim, obie działki stanowiące Jej własność i współwłasność z mężem, a ponadto są położone na terenie wiejskim i wykorzystywane w gospodarstwie rolnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

 • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
 • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone powinny być na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
 • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5.

Z analizy wniosku wynika, że 23 stycznia 2015 r. Zainteresowana nabyła w drodze darowizny dwie nieruchomości, położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Jedna z nieruchomości oznaczona jest symbolem Bi (inne tereny zabudowane), a druga symbolem użytków RIVa (1,06 ha) oraz RIVb (0,59 ha) – jako grunty rolne.

Wnioskodawczyni zamierza wynająć pięć pokoi gościnnych, w budynku mieszkalnym posadowionym na terenie wiejskim, na działce oznaczonej symbolem – Bi (inne tereny zabudowane), osobom przebywającym na wypoczynku, jak również pozyskiwać dochody z tytułu wyżywienia tych osób.

Należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji gospodarstwa rolnego, lecz – stosownie do art. 2 ust. 4 ww. ustawy – odsyłają do definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Po myśli art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z przywołanym wyżej artykułem 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – co ma kluczowe znaczenie dla wnioskowanego przez Zainteresowaną zwolnienia przedmiotowego – wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. z dnia 27 lutego 2015 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 542) oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia – użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony)
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Zgodnie zaś z § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z kolei, w myśl ustępu 3 paragrafu 68 ww. rozporządzenia, grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

 1. tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;
 2. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba;
 3. inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi;
 4. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem - Bp;
 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz;
 6. użytki kopalne, oznaczone symbolem - K;
 7. tereny komunikacyjne, w tym:
  1. drogi, oznaczone symbolem - dr,
  2. tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk,
  3. inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti,
  4. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp.

Z przedstawionej powyżej klasyfikacji gruntów wynika, że inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi, stanowią odrębny od użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych rodzaj gruntów. Skoro zatem za gospodarstwo rolne uznaje się wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, to stwierdzić należy, że inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Reasumując, stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Zainteresowaną z tytułu wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku nie więcej niż pięciu pokoi – w budynku posadowionym na działce oznaczonej symbolem Bi jako inne tereny zabudowane – nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powtórzyć bowiem należy, że zwolnienie od podatku dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych w gospodarstwie rolnym, zaś w realiach badanej sprawy Zainteresowana zamierza wynająć pokoje znajdujące się na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.