ILPB2/415-884/11-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 23 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o decyzję z dnia 6 sierpnia 2010 r. wydaną przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dalej również: „WAM”) zostało przyznane Zainteresowanemu prawo do zakwaterowania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia służby.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Dyrektor WAM oddziału regionalnego jest zobowiązany przekazać lokal mieszkalny wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia.

Dalej ust. 2 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Natomiast remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego.

Wnioskodawca podaje, iż przed przyjęciem lokalu mieszkalnego został sporządzony przez Wojskową Agencję Mieszkaniową protokół z dnia 11 sierpnia 2010 r. z zakresu robót remontowych, wskazujący na elementy podlegające remontowi bądź wymianie.

Zainteresowany, korzystając z uprawnienia do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w dniu 11 sierpnia 2010 r. skierował wniosek do Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM o wyrażenie zgody na remont, objętego ww. protokołem, lokalu we własnym zakresie za zwrotem kosztów. Zainteresowany wskazuje, iż przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 6 sierpnia 2010 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM wyraził stosowną zgodę, w oparciu o § 9 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 777).

Wnioskodawca podaje, iż została również zawarta umowa z dnia 11 sierpnia 2010 r. o prace remontowe kwatery/lokalu mieszkalnego, w której to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zobowiązała się sporządzić informację PIT-8C, uznając zwrot kosztów poniesionych na remont za przychód podatnika, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Agencja przesłała również PIT-8C za 2010 r. z wypełnioną częścią D., gdzie wskazała jako rodzaj przychodu „remont lokalu mieszkalnego”.

Zainteresowany podaje, iż koszt napraw został ustalony na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego z dnia 5 sierpnia 2010 r., który został zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Oddziału Regionalnego WAM. Na podstawie sporządzonego kosztorysu, zgodnie z przyjętym przez WAM standardem wykończenia i wyposażenia lokalu mieszkalnego oraz dokonanego na jego podstawie odbioru lokalu po remoncie przez przedstawiciela WAM, Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł...
  2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przytoczone przepisy, do obowiązków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej należy dokonywanie, przed ponownym zasiedleniem, napraw zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych będących, co należy zaznaczy, własnością Agencji.

Zainteresowany stoi na stanowisku, iż z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków za przeprowadzenie robót remontowych w mieszkaniu służbowym, które nie jest Jego własnością nie powstanie po Jego stronie przychód z innych źródeł i nie należy go wykazywać w zeznaniu rocznym. W opinii Wnioskodawcy, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie powinna również wystawiać informacji o wysokości osiągniętego przychodu (PIT-8C) z tytułu remontu lokalu mieszkalnego.

Zainteresowany sformułował tezę, iż sfinansowanie z własnych środków remontów, które de facto, zgodnie z ustawą obciążają Agencję, a następnie otrzymanie zwrotu poniesionych przez Niego wydatków jest dla Zainteresowanego neutralne podatkowo i nie powinno stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przekazana przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na wykonanie remontu obciążającego Agencję nie stanowiła przysporzenia Jego majątku. Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami WAM powinna wykonać remont mieszkania, a zatem przekazana Zainteresowanemu kwota tytułem remontu w mieszkaniu służbowym stanowi jedynie pokrycie kosztów, do poniesienia których zobowiązana była Agencja. Jest rzeczą oczywistą, iż skutki byłoby tożsame, gdyby WAM wypełniając spoczywające na niej obowiązki, sama przeprowadziła remont lokalu mieszkalnego.

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, iż tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osiągnąłby przychód, natomiast w przedstawionym przypadku nie dochodzi w najmniejszym nawet stopniu do powiększenia Jego majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika natomiast, że jednym ze źródeł przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazać należy, iż przedstawiony powyżej katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym. Zainteresowany, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, złożył wniosek do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie we własnym zakresie remontu, będącego własnością Agencji, lokalu służbowego. Dyrektor WAM, działając na podstawie § 9 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, rozpatrzył ten wniosek pozytywnie. Remont lokalu został przeprowadzony na podstawie kosztorysu inwestorskiego zaakceptowanego przez WAM. Po dokonaniu odbioru wyremontowanego lokalu, Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów, zaś Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wystawiła PIT-8C za 2010 r.

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (t. j. z dnia 8 października 2010 r.; Dz. U. Nr 206, poz. 1367) Dyrektor oddziału regionalnego jest obowiązany przekazać lokal mieszkalny wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego (art. 32 ust. 2 ustawy).

W myśl § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. z 2010 r. Nr 116 poz. 777) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na wykonywaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu - w zakresie obciążającym Agencję.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, koszt remontu kwatery, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, uwzględniający podatek od towarów i usług, ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac pomiędzy dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a żołnierzem zawodowym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów z tytułu remontu lokalu służbowego nie będzie stanowiło dla Niego przysporzenia, gdyż nie doszło do powiększenia Jego majątku. Zgodnie bowiem z powołanymi powyżej przepisami, to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa powinna wykonać remont mieszkania, a zatem przekazana żołnierzowi kwota tytułem remontu w mieszkaniu służbowym stanowiła jedynie pokrycie kosztów, do poniesienia których zobowiązana była Agencja.

W konsekwencji wypłacenie żołnierzowi zawodowemu należności z tytułu zwrotu kosztów remontu nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. tzw. przychodu z innych źródeł. Tym samym, Zainteresowany nie był zobowiązany do wykazania tego zwrotu w zeznaniu rocznym.

Końcowo, tut. Organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Zainteresowanego do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.