ILPB2/415-241/12-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robot remontowych stanowi przychód z innych źródeł?
2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2012 r. (data wpływu 8 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem zwrotu kosztów remontu mieszkania służbowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcy będącemu żołnierzem zawodowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o decyzję z dnia 23 sierpnia 2010 r. wydaną przez (...) zostało przyznane prawo do zakwaterowania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia służby.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 (...) oddziału regionalnego jest obowiązany przekazać lokal mieszkamy wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. Dalej ust. 2 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Natomiast remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego.

Wnioskodawca podaje, iż przed przyjęciem lokalu mieszkalnego został sporządzony protokół z dnia 5 sierpnia 2010 r. z zakresu robót remontowych, wskazujący na elementy podlegające remontowi bądź wymianie.

Zainteresowany korzystając z uprawnienia do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 skierował wniosek do (...) o wyrażenie zgody na remont, objętego protokołem, lokalu we własnym zakresie za zwrotem kosztów. Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. (...) wyraził stosowną zgodę, w oparciu o § 9 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 116 poz. 777).

Wnioskodawca podaje, iż została zawarta umowa o prace remontowe kwatery/lokalu mieszkalnego nr (...) w której to (...) zobowiązała się sporządzić informację PIT-8C, uznając zwrot kosztów poniesionych na remont za przychód podatnika na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).

Agencja przesłała Zainteresowanemu PIT-8C za 2010 r. z wypełnioną częścią D., gdzie wskazała jako rodzaj przychodu „remont lokalu mieszkalnego”.

Wnioskodawca podaje, iż koszt napraw został ustalony na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego z dnia (...), który został zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli. Na podstawie sporządzonego kosztorysu, zgodnie z przyjętym standardem wykończenia i wyposażenia lokalu mieszkalnego oraz dokonanego na jego podstawie odbioru po remoncie przez przedstawiciela, Zainteresowany otrzymał zwrot poniesionych kosztów, które później ujął w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy dokonany zwrot wydatków za przeprowadzenie robot remontowych stanowi przychód z innych źródeł...
  2. Czy w związku z tym należało go wykazać w zeznaniu rocznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przytoczone przepisy, do obowiązków należy dokonywanie, przed ponownym zasiedleniem, napraw zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych, będących, co należy zaznaczyć własnością Agencji.

Zainteresowany uważa, że z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków za przeprowadzenie robót remontowych w mieszkaniu służbowym, które nie jest Jego własnością, nie powstanie po Jego stronie przychód z innych źródeł i nie należy go wykazywać w zeznaniu rocznym.

W ocenie Wnioskodawcy, (...) nie powinna również wystawiać informacji o wysokości osiągniętego przychodu (PIT-8C), z tytułu remontu lokalu mieszkalnego.

Sfinansowanie z własnych środków remontów, które de facto zgodnie z ustawą obciążają Agencję, a następnie otrzymanie zwrotu poniesionych przez Zainteresowanego wydatków jest dla Niego neutralne podatkowo i nie powinno stanowić dla Niego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że kwota przekazana przez (...) na wykonanie remontu obciążającego Agencję nie stanowiła przysporzenia Jego majątku.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami (...) powinna wykonać remont mieszkania, a zatem przekazana Zainteresowanemu kwota tytułem remontu w mieszkaniu służbowym stanowi jedynie pokrycie kosztów, do poniesienia których zobowiązana była Agencja. W ocenie Wnioskodawcy ww. kwota nie stanowiła przysporzenia Jego majątku. Jest rzeczą oczywistą, iż skutki byłyby tożsame, gdyby (...), wypełniając spoczywające na niej obowiązki, sama przeprowadziła remont lokalu mieszkalnego.

W opinii Wnioskodawcy, tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osiągnąłby przychód, a w przedstawionym przypadku nie dochodzi w najmniejszym nawet stopniu do powiększenia Jego majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika natomiast, że jednym ze źródeł przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazać należy, iż przedstawiony powyżej katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym. Zainteresowany, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, złożył wniosek do (...) o wyrażenie zgody na przeprowadzenie we własnym zakresie remontu, będącego własnością Agencji, lokalu służbowego. Dyrektor działając na podstawie § 9 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez (...) rozpatrzył ten wniosek pozytywnie. Remont lokalu został przeprowadzony na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 5 sierpnia 2010 r. zaakceptowanego przez (...). Po dokonaniu odbioru wyremontowanego lokalu, Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów, zaś (...) wystawiła PIT-8C za 2010 r.

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (t. j. z dnia 8 października 2010 r.; Dz. U. Nr 206, poz. 1367) Dyrektor jest obowiązany przekazać lokal mieszkalny wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem (art. 32 ust. 2 ustawy).

W myśl § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję (Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 777) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na wykonywaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu - w zakresie obciążającym Agencję.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, koszt remontu kwatery, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, uwzględniający podatek od towarów i usług, ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac pomiędzy dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a żołnierzem zawodowym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyżej wskazane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów z tytułu remontu lokalu służbowego nie będzie stanowiło dla Niego przysporzenia, gdyż nie doszło do powiększenia Jego majątku.

Zgodnie bowiem z przywołanymi powyżej przepisami, to Agencja powinna wykonać remont mieszkania, a zatem przekazana żołnierzowi kwota tytułem remontu w mieszkaniu służbowym stanowiła jedynie pokrycie kosztów, do poniesienia których zobowiązana była Agencja.

W konsekwencji wypłacenie żołnierzowi zawodowemu należności z tytułu zwrotu kosztów remontu nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tzw. przychodu z innych źródeł.

Zatem, Zainteresowany nie był zobligowany do wykazania tego zwrotu w zeznaniu rocznym za 2010 r.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył szereg dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.