ILPB1/4511-1-699/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień podatkowych.
ILPB1/4511-1-699/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 3. ryczałty
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 10 września 2007 r. jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą „A” z siedzibą w B.

Głównym przedmiotem działalności są pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007: 85.59.B). Wnioskodawczyni dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych, ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W okresie realizacji projektów, o której mowa niżej z Wnioskodawczynią współpracuje w ramach wskazanej działalności gospodarczej mąż Wnioskodawczyni pozostający z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, jako osoba współpracująca w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawczynię i jej męża łączy ustawowa wspólność majątkowa zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W okresie od 01 lutego 2014 do 31 maja 2015 r. Wnioskodawczyni realizowała i realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, Priorytet IX „Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, o numerach:

1 (w okresie 01.02-31.05.2014);

2 (w okresie 01.02-30.06.2014);

3 (w okresie 01.04-15.08.2014);

4 (w okresie 01.04-31.08.2014);

5 (w okresie 15.08-31.12.2014);

6 (w okresie 15.08-31.12.2014);

7 (w okresie 15.08-31.12.2014);

8 (w okresie 15.08-31.12.2014);

9 (w okresie 01.01-31.05.2015);

10 (w okresie 01.01-31.05.2015).

Projekty polegają na przeprowadzeniu szkoleń m.in. z kompetencji psychospołecznych, wychowawczych, menadżerskich, szkoleń z zakresu prowadzenia treningów umiejętności psychospołecznych oraz konsultacji psychologicznych. Celem szkoleń jest podniesienie i/lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych wśród uczestników szkoleń, którymi są nauczyciele oraz nauczyciele pełniący funkcje kierownicze. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w projekcie. Wydatki w ramach każdego ww. projektu realizowanego przez Wnioskodawczynię są finansowane w kwocie brutto. Podatek VAT zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu jest wydatkiem kwalifikowanym, tj. finansowanym z dofinansowania uzyskanego w ramach POKL.

Zgodnie z podpisanymi umowami na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim (Instytucja Pośrednicząca) przyznane dofinansowanie na realizację ww. projektów w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektów odbywało się w proporcji 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa.

Wszystkie projekty realizowane były/są w formie projektów partnerskich. Wnioskodawczyni realizowała/realizuje projekty partnerskie jako Partner. Wnioskodawczyni wraz z beneficjentami projektów są współautorami Projektów, które w formie wniosków aplikacyjnych zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski). Przed rozpoczęciem realizacji każdego z wymienionych wyżej projektów Wnioskodawczyni zawarła umowę partnerską z Beneficjentem danego projektu. Wszystkie umowy sporządzane były na obowiązującym wzorze, różniły się one od siebie kwestiami specyficznymi dla danego projektu (m.in.: nazwa projektu, okres realizacji projektu, formy wsparcia dla uczestników i związanym z tym podział zadań merytorycznych, budżetu projektu i harmonogramu płatności), nie różniły się one natomiast w kwestiach dotyczących zasad współpracy miedzy Liderem danego projektu a Partnerem, form rozliczeń, oraz kwestii zarządzania projektem. Wnioskodawczyni występuje/ występowała jako Partner w partnerstwie a Beneficjent danego projektu jako Lider partnerstwa. Zawarte umowy każdorazowo określają zakres zadań i obowiązki partnerów w danym projekcie, personel partnerstwa, organizację wewnętrzną partnerstwa, zasady wspólnego zarządzania danym projektem oraz budżet danego projektu z podziałem na Lidera Partnerstwa i Partnera. Umowy określają także harmonogram płatności dokonywanych przez danego Beneficjenta (Lidera partnerstwa) na rzecz Partnera.

Budżet danego Projektu z podziałem na Lidera Partnerstwa i Partnerów, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa i Partnerowi, stanowił załącznik nr 2 do każdej umowy partnerskiej. Zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi Wnioskodawczyni jako Partner miała otrzymać zwrot kosztów za realizację określonych zadań merytorycznych (koszty bezpośrednie określone w danym projekcie) oraz zwrot części kosztów ogólnych (koszty pośrednie w projekcie). Zgodnie z § 7 ust. 1 każdej zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa „środki finansowe przekazywane Partnerom przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa”.

Beneficjenci każdego z w ww. projektów działając w imieniu i na rzecz Partnera w danym projekcie, tj. Wnioskodawczyni, w zakresie określonym umowami partnerskimi, podpisali umowy z Instytucją Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski) w pierwszej połowie 2014 r.

Środki na realizację danego Projektu wpływały na wyodrębnione na potrzeby projektu konto bankowe beneficjenta po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą. Przyznane dofinansowanie na realizację danego Projektu zgodnie z daną umową o dofinansowanie projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu odbywało się w proporcji 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu krajowego. Dofinansowanie Projektu zostało każdorazowo wypłacone w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do danej urnowy o dofinansowanie projektu.

Środki finansowe przekazywane Partnerowi (tj. Wnioskodawczyni) przez danego Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań w ramach danego projektu, i które są określone w odpowiedniej Umowie Partnerstwa, środki te nie są wynagrodzeniem za świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa, Liderzy Partnerstwa przekazywali Wnioskodawczyni jako Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w danym projekcie w formie refundacji poniesionych wydatków na podstawie not obciążeniowych po zrealizowaniu przez Wnioskodawczynię danego zadania/zadań (koszty bezpośrednie w projekcie) oraz po zrealizowaniu wszystkich zadań w projekcie (koszty pośrednie w projekcie). Umowy partnerskie określają jaka kwota zostanie przekazana Partnerowi za zrealizowanie danego zadania w projekcie oraz określą wysokość zwracanych kosztów pośrednich.

W ramach realizacji zadań w Projektach Wnioskodawczyni ze środków dotacji pokrywała wydatki związane z danym Projektem, takie jak zwrot kosztów za m.in.: wynagrodzenia za przeprowadzenie szkoleń, wynagrodzenie za prowadzenie wykładów, wynagrodzenie za opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów na prowadzone szkolenia, wynagrodzenie za opracowanie publikacji (koszty bezpośrednie w projektach) a także koszty związane z bieżącą obsługą projektu i dotyczące realizacji tego projektu, np. materiały biurowe (koszty pośrednie w projektach).

Zgodnie z założeniami realizowanych projektów wskazanymi we wnioskach aplikacyjnych oraz zawartymi umowami partnerstwa, Partner był współrealizującym dany Projekt, odpowiedzialnym za realizację zadań określonych w Projekcie i umowie partnerstwa.

Do zadań Partnera w zależności od projektu należało m.in.: przeprowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych, prowadzenie wykładów, prowadzenie konsultacji psychologicznych, opracowanie i druk materiałów szkoleniowych i certyfikatów, opracowanie konspektów treningu kompetencji, opracowanie wypracowanych podczas zajęć ćwiczeń i przygotowanie publikacji. Szczegółowy zakres zadań jest każdorazowo określony w umowie danego partnerstwa.

Zadania w ramach projektów Wnioskodawczyni wykonywała/wykonuje osobiście jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub wykonywał/wykonuje je osobiście mąż Wnioskodawczyni - osoba współpracująca w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887). Z mężem Wnioskodawczyni nie jest i nie była zawarta żadna umowa w zakresie realizacji zadań w projektach, np. umowa o dzieło, zlecenie, o pracę, itp.

Mąż Wnioskodawczyni pełnił w projektach funkcję psychologa - trenera, realizował zadania merytoryczne w ramach projektów, m.in. prowadził szkolenia.

Wnioskodawczyni pełniła w projektach funkcję psychologa - trenera, realizowała zadania merytoryczne w ramach projektów, m.in. prowadziła szkolenia, konsultacje i wykłady, opracowywała publikacje.

Wnioskodawczyni ponadto jako Partner wchodzi w skład grupy sterującej każdego z ww. projektów, odpowiedzialnej za zarządzanie strategiczne danym projektem.

Noty obciążeniowe wystawianie przez Wnioskodawczynię Liderowi danego partnerstwa będące podstawą zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie zrealizowanych zadań nie wyszczególniały osobno pracy Wnioskodawczyni ani jej męża. Mąż Wnioskodawczyni pomaga Zainteresowanej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie wypłaca swojemu mężowi wynagrodzenia. Wnioskodawczyni nie zawarła żadnej umowy ze swoim mężem, na mocy której miałby otrzymywać wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwoty otrzymane z tytułu realizacji wykonywanych zadań i czynności w ramach realizowanych projektów przez Wnioskodawczynię i jej męża jako osoby współpracującej w działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni jest Partnerem projektu zgodnie z umowami partnerskimi i umowami o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z przytoczonymi regulacjami prawnymi otrzymane przez Wnioskodawczynię środki z tytułu realizacji wykonywanych zadań przez Wnioskodawczynię i jej męża (osoba współpracująca w działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), zgodnie z umowami partnerskimi i umowami o dofinansowanie Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa - na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W świetle powyższych przepisów można stwierdzić, iż dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych dotacji konieczne jest zakwalifikowanie źródła pochodzenie dotacji jako finansowanych ze środków publicznych oraz wykluczenie charakteru/roli Wnioskodawczyni jako wykonawcy w realizowanych projektach.

Kryterium: wykluczenie wykonawstwa.

Wnioskodawczyni realizuje wszystkie wymienione we wniosku projekty partnerskie jako Partner. Wnioskodawczyni i beneficjent danego projektu są współautorami tego projektu, który w formie wniosku aplikacyjnego został złożony do Instytucji Pośredniczącej.

Realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą POKL pt.: „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ POKL”.

Partnerstwo polega na tym, że podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu. Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu, i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu Partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

Idea partnerstwa w projektach POKL nie dopuszcza zlecania zadań między podmiotami partnerstwa. Lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca ani podwykonawca, któremu - na podstawie odrębnej umowy - zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawczyni nie jest wykonawcą w realizowanych projektach.

Kryterium: pochodzenie datacji ze środków publicznych.

Przyznane dofinansowania na realizację wymienionych we wniosku projektów w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektów pochodziło w 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i w 15% było finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa wyżej, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4541 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W myśl art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniając powyższe, otrzymane dotacje na realizację wszystkich ww. projektów pochodzą ze środków publicznych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane środki z tytułu realizacji wykonywanych zadań przez zarówno Wnioskodawczynię jak i męża Wnioskodawczyni, gdzie Wnioskodawczyni jest Partnerem w projekcie stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Partnera projektu wydali między innymi: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 2 czerwca 2014 r. (Nr ILPB1/415-268/14-3/AMN), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 31 lipca 2013 r., Nr ILPB1/415-584/13-2/AMN oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dnia 16 marca 2015 r. (IPTPB1/4511-20/15-2/ASZ)

Podobne stanowisko w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z działalności gospodarczej będącego wynikiem pracy osoby współpracującej w działalności gospodarczej w ramach projektu finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2009 r. (IBPBI/1/415-763/09/AB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL pt.: „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ PO KL”. Jak wynika z powołanych regulacji partnerstwo polega na tym, iż podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu.

Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Należy jednak podkreślić, iż system finansowania programu operacyjnego Kapitał Ludzki opiera się na współfinansowaniu projektów z budżetu krajowego (część środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a część ze środków krajowych).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 września 2014 r. - ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. W myśl art. 2 pkt 5 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 13 września 2014 r. - ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 kwietnia 2014 r., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
 • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 kwietnia 2014 r., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 • realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 • płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • dotacje celowe dla beneficjentów,
 • realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 • realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z UE, FS i EFR stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych zmieniła również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Nowy obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodane zostały pkt 136 i 137, obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 tej ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zatem środki, otrzymane z EFS w ramach PO KL są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, otrzymane w ramach ww. działania, w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają co do zasady zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy.

Przy czym – stosownie do uregulowań art. 21 ust. 32 ww. ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów określonych w art. 12 ust. 1.

W rozpatrywanej sprawie należy podkreślić, że to Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą – a nie mąż Wnioskodawczyni – jest bezpośrednim beneficjentem projektów, na realizację którego przyznane zostały środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To Zainteresowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizowała/realizuje projekty, w których mąż Zainteresowanej współuczestniczy jako osoba współpracująca, pełniąca funkcję psychologa – trenera. Działalność męża Wnioskodawczyni będzie więc w istocie współdziałaniem ze współmałżonką.

Ponadto otrzymane z tytułu realizacji wykonywanych zadań i czynności w ramach realizowanych projektów przez męża Wnioskodawczyni, jako osoby współpracującej w działalności gospodarczej będzie do dyspozycji Wnioskodawczyni oraz do dyspozycji męża Wnioskodawczyni, co wynika z faktu pozostawania w ustawowej wspólnocie majątkowej. Należności za pełnienie roli kierownika projektu nie będą wypłacane na podstawie umowy o pracę.

Należy wyjaśnić, że kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583).

Stosownie do treści art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast art. 31 § 2 ww. ustawy stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

Z kolei w myśl art. 43 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, należy uznać, że środki pieniężne, które otrzyma Wnioskodawczyni w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w części przeznaczonej na realizację zadań przez męża Wnioskodawczyni, jako osoby współpracującej, pełniącej funkcję psychologa-trenera, nie będą stanowiły dla męża Wnioskodawczyni przychodu, będą one natomiast stanowiły przychód Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej. Środki te otrzymuje bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowana. Przy czym z racji ustawowej wspólności majątkowej środki te wejdą w skład majątku wspólnego małżonków.

Wobec powyższego należy wskazać, że kwoty otrzymane z tytułu realizacji wykonywanych zadań i czynności w ramach realizowanych projektów przez Wnioskodawczynię i jej męża - jako osoby współpracującej w działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest Partnerem projektu zgodnie z umowami partnerskimi i umowami o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten jest zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa - na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię pism urzędowych tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Dodać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla męża Zainteresowanej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.