ILPB1/4511-1-692/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu
ILPB1/4511-1-692/15-4/AGinterpretacja indywidualna
  1. moment
  2. powstanie przychodu
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • momentu powstania przychodu (stan faktyczny) – jest prawidłowe,
  • momentu powstania przychodu (zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu (stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 3 lipca 2015 r. znak ILPP4/4512-1-164/15-2/BA ILPB1/4511-1-692/15-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 7 lipca 2015 r., a w dniu 14 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Firma B. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem jak i usługami informatycznymi, opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z podatku VAT rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (VAT-7).

W ramach prowadzonej działalności firma dokonuje, między innymi, czynności polegających na udzieleniu licencji na użytkowanie dodatków (ang. Add-Ons) do systemu (...) firmy A. używanego przez klientów, przy czym firma B. zachowuje wszelkie prawa autorskie do ww. programu i jest jego twórcą. Udzielanie licencji odbywa się za pomocą internetowej platformy A. M., której właścicielem i zarządzającym jest firma A..

Firma B. podpisała umowę z firmą A. na dłużej niż rok. Siedziba firmy A. mieści się w Australii. Funkcjonowanie A. M. można porównać do działania sklepu internetowego, w którym jego właściciel oferuje produkty różnych producentów. Firma A. udostępnia miejsce w swoim sklepie na sprzedaż ww. licencji. Firma A. nie kupuje licencji, a jedynie udostępnia swoją platformę internetową (pełni rolę pośrednika).

Firma B. udziela licencji na swoje dodatki klientom, którzy wcześniej zakupili system (...) od A.. Wysokość zapłaty z tytułu licencji nie jest znana w momencie jej udzielenia, ponieważ jest ona uzależniona od określonych przyszłych zdarzeń, takich jak rezygnacja z zakupu licencji, do której każdy użytkownik ma prawo w ciągu 30 dni od daty zakupu. Licencje udzielane są na czas określony, z reguły na okres jednego miesiąca i automatycznie odnawiane po jego upływie, o ile klient nie zrezygnuje z usługi w międzyczasie. Automatycznym odnawianiem licencji zajmuje się system sprzedaży A. M. firmy A..

Firma A. (pośrednik) pobiera od klientów opłaty przekazując firmie B. 75% wartości sprzedaży, która jest już pomniejszona o należną prowizję oraz wszelkie podatki i koszty, które musi uiścić A..

Wartość sprzedanych licencji wypłacana jest firmie B. w dolarach amerykańskich, w terminie 30 dni licząc od końca miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem że w danym miesiącu przekroczony został próg $500 USD.

Podczas tych 30 dni firma A. ma czas na ewentualną korektę ilości zakupionych licencji, np. w skutek rezygnacji użytkownika z zakupu.

Po przekroczeniu progu $500 USD i upływie wspomnianych 30 dni, zostaje wygenerowany raport przez A. i przekazany firmie B., pokazujący ile licencji zostało zakupionych, z uwzględnieniem licencji nowych i odnowionych. Zapłata z tytułu udzielenia licencji płatna jest w momencie otrzymania raportu od A.. Firma B. uznaje, że w tym wypadku wykonanie usługi polegającej na udzieleniu licencji to moment otrzymania e-maila z raportem na temat sprzedaży. Raport to m.in. informacja na temat daty zakupu licencji przez klientów, nazwa klienta, czas na jaki klient zakupił licencje, udział w sprzedaży firmy B. wyrażony w dolarach amerykańskich. Przykładowy raport dołączono do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy firma B. prawidłowo postępuje uznając za moment wykonania usługi (przychód) moment uregulowania należności (czyli otrzymania wynagrodzenia od kontrahenta) i otrzymania raportu za zakupione licencje... (art. 14 ust. 1c pkt 2 Ustawy o pdof Dz. U. 2015.211).

Zdaniem Wnioskodawcy, własne stanowisko w sprawie firma B. przedstawia na podstawie dwóch konkretnych przykładów - zaistniałego już stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Przykład 1: W miesiącu styczniu firma B. nie wie ile licencji sprzeda, ponieważ w ciągu 30 dni od końca miesiąca kalendarzowego firma A. przesyła skorygowany raport dotyczący sprzedaży. W raporcie tym zawarte są informacje ile osób zrezygnowało z licencji w ciągu tych 30 dni oraz ile osób zakupiło licencję.

Raport ten za sprzedaż z miesiąca stycznia firma B. otrzymała drogą elektroniczną w dniu 2 marca 2015 r., za okres sprzedaży licencji 1-31 stycznia 2015 r., który jest podstawą do wystawienia faktury dla firmy A..

Obowiązek podatkowy VAT i tym samym przychód podatkowy z tego tytułu według firmy B. powstaje 2 marca 2015 r. z chwilą otrzymania powyższego raportu oraz z chwilą uregulowania należności przez firmę A. (również w miesiącu marcu).

Przykład 2 (teoretyczny): W miesiącu lutym ogólna liczba sprzedanych i odnowionych licencji wyniosła $425 USD i nie przekroczyła progu $500 USD. W kolejnym miesiącu marcu, sprzedaż wyniosła $380 USD i w związku z powyższym, firma A. w terminie 30 dni od końca miesiąca marca prześle firmie B. raport na łączną kwotę z dwóch miesięcy: lutego i marca, pomniejszoną o ewentualne rezygnacje. Tym samym, firma B. należność za sprzedaż licencji w terminie od 1 lutego do 31 marca (dwa miesiące kalendarzowe) dostanie na początku maja, uznając że obowiązek podatkowy VAT i przychód podatkowy powstał w tym właśnie miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie momentu powstania przychodu jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  1. Treść art. 14 ust. 1c ww. ustawy stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

A zatem przychód powstaje – co do zasady – w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem jak i usługami informatycznymi. Wnioskodawca udostępnia licencje na użytkowanie dodatków przez firmę z siedzibą w Australii. Funkcjonowanie tej firmy można porównać do działania sklepu internetowego, pełniącego rolę pośrednika. Wnioskodawca dopiero po okresie 30 dni od momentu zakupu/udzielenia licencji wie ile tych licencji zostało wykupione. Po przekroczeniu progu 500$ i upływie wspomnianych 30 dni, zostaje wygenerowany raport przez firmę australijską, przekazujący informację ile licencji zostało udzielonych. Zapłata za udzielenie licencji jest płatna w momencie otrzymania raportu od tej firmy.

Wnioskodawca uważa, że zarówno w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przychód powstanie z chwilą zapłaty (uregulowania należności), czyli też z momentem równoznacznym z otrzymaniem raportu za zakupione licencje.

W przedmiotowej sprawie – jak wynika z opisu sprawy – nie mamy zatem do czynienia z usługami rozliczanymi w okresach rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h). Z kolei w myśl art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, że przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zbycia towarów handlowych powstaje w dniu wydania rzeczy nabywcy. Wyjątek od tej zasady stanowi:

  • wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wydanie tej rzeczy – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
  • uregulowanie należności przed wydaniem rzeczy – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Wobec powyższego należy wskazać, że przychód powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód powstanie w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu sprawy, stwierdzić należy, że ustalenie momentu uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, winno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami uzyskiwania przychodu z tego źródła przychodów, określonymi w ww. art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w cyt. przepisie (dzień wydania rzeczy, wykonania usługi, wystawienia faktury, albo uregulowania należności). W omawianej sprawie chwila zapłaty (uregulowania należności) jest taka sama jak data otrzymania raportu za zakupione licencje, określającego ich ilość.

W konsekwencji uznać należy, że w przedmiotowej sprawie – zarówno w opisanym stanie faktycznym jak i zdarzeniu przyszłym – przychód powstaje w momencie otrzymania wpłaty za realizowaną usługę.

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozstrzygnięty w odrębnym terminie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.