ILPB1/4511-1-601/15-3/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne, w tym koszty obiadów, kolacji oraz wydatków na zakup posiłków oraz napojów bezalkoholowych i wydatków ponoszonych na zakup napojów alkoholowych oraz w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
ILPB1/4511-1-601/15-3/IMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. poczęstunki
 3. przychód
 4. sprzedaż samochodu
 5. usługi gastronomiczne
 6. współwłasność
 7. wydatek
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne, w tym koszty obiadów, kolacji oraz wydatków na zakup posiłków oraz napojów bezalkoholowych i wydatków ponoszonych na zakup napojów alkoholowych oraz w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce posiadają małżonkowie w proporcji mąż 90%, żona 10%. Małżeństwo nie posiada rozdzielności majątkowej. Przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż: podłóg drewnianych, podłóg lakierowanych, paneli podłogowych, paneli winylowych, drzwi, tarasów drewnianych, tarasów kompozytowych, ogrodzeń kompozytowych, jak i montaż wyżej wymienionych oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W dniu 1 stycznia 2012 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej został przekazany używany samochód osobowy, stanowiący współwłasność małżonków. Samochód ten stanowił środek trwały firmy i został zamortyzowany stawką indywidualną 30 miesięcy. Po całkowitej amortyzacji w dniu 1 kwietnia 2014 r. samochód został przekazany nieodpłatnie na potrzeby osobiste. Małżonkowie chcą podpisać umowę zniesienia współwłasności, na podstawie której mąż chce przekazać – darować 50% swoich udziałów w nabytym w trakcie trwania małżeństwa samochodzie osobowym żonie. Żona po upływie 6 m-cy od podpisania umowy darowizny chce sprzedać samochód.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące opodatkowania przychodów.

Czy sprzedaż samochodu osobowego przez Wnioskodawcę stanowi przychód z działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego przez Wnioskodawcę, stanowi przychód z działalności gospodarczej w proporcji udziałów w spółce cywilnej, czyli 10% od ceny określonej w umowie sprzedaży samochodu osobowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wyjaśnić należy, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce posiadają małżonkowie w proporcji mąż 90%, żona 10%. Małżeństwo nie posiada rozdzielności majątkowej. W dniu 1 stycznia 2012 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej został przekazany używany samochód osobowy, stanowiący współwłasność małżonków. Samochód ten stanowił środek trwały spółki cywilnej i został zamortyzowany stawką indywidualną w okresie 30 miesięcy. Po całkowitej amortyzacji w dniu 1 kwietnia 2014 r. samochód został przekazany nieodpłatnie na potrzeby osobiste. Małżonkowie chcą podpisać umowę zniesienia współwłasności, na podstawie której mąż chce przekazać – darować 50% swoich udziałów w nabytym w trakcie trwania małżeństwa samochodzie osobowym żonie. Żona po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy darowizny chce sprzedać samochód.

W związku z powyższym, ponieważ samochód ten stanowił środek trwały firmy i został zamortyzowany, to zgodnie z ww. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z jego sprzedaży - jeżeli nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miało miejsce wycofanie składnika z działalności gospodarczej, podlega w całości (nie jak twierdzi Wnioskodawca w proporcji posiadanych udziałów w spółce cywilnej) opodatkowaniu przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, natomiast po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miało miejsce wycofanie składnika z działalności gospodarczej uzyskany dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne, w tym koszty obiadów, kolacji oraz wydatków na zakup posiłków oraz napojów bezalkoholowych i wydatków ponoszonych na zakup napojów alkoholowych został rozstrzygnięty w dniu 15 lipca 2015 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-601/15-2/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.