ILPB1/4511-1-596/16-2/APR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości medali wręczonych pracownikom z okazji wieloletniej pracy.
ILPB1/4511-1-596/16-2/APRinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pracodawca
 3. przychód
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości medali wręczonych pracownikom z okazji wieloletniej pracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości medali wręczonych pracownikom z okazji wieloletniej pracy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, wystąpił z inicjatywą uhonorowania swoich pracowników medalami z okazji wieloletniej pracy. W związku z tym, że spółka jest członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, ma prawo skorzystać z możliwości przyznawania medali za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej, zgodne z Regulaminem Izby (zapisy regulaminu poniżej). W związku z powyższym spółka otrzymała od Izby 6 szt. złotych medali o wartości 200 zł brutto, gdzie 1 medal otrzymała nieodpłatnie (zgodnie z pkt 4 regulaminu), a pozostałe 5 szt. zostało zakupionych ze środków obrotowych spółki. Medale nie nadają się do przetopienia i jako takie nie mają żadnej wartości handlowej.

Medal Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą na rzecz komunikacji miejskiej. Otrzymane przez pracowników medale stanowią formę wyrazu uznania i wyróżnienia ich za wieloletnią pracę, ze strony pracodawcy. Stanowią pamiątkę i mają dla pracowników wartość emocjonalną.

Regulamin przyznawania Medalu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”.

§ 1

 1. Medal Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób, legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą w komunikacji miejskiej lub pracą na jej rzecz.
 2. Medal przyznawany może być wyłącznie osobom zatrudnionym w firmach będących członkami Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, z wyłączeniem osób zarządzających firmą (tj. Członków Zarządu - w spółkach, Dyrektorów - w samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach budżetowych, a także Dyrektorów lub Kierowników innych jednostek organizacyjnych).

§ 2

 1. Medal „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej” zwany dalej „Medalem” wpisuje się w koło o średnicy 7 cm i posiada:
  • na awersie widok przystanku komunikacji miejskiej z sylwetką tramwaju i autobusu, na tle architektury miejskiej oraz napis „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”,
  • na rewersie logo IGKM opisane wokół pełną nazwą Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
 2. Wzór Medalu przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Medal może być przyznany:
  1. Medal brązowy - po 20 latach pracy dla osób wymienionych w § 1
  2. Medal srebrny – po 25 latach pracy dla osób wymienionych w § 1
  3. Medal złoty - po 30 latach pracy dla osób wymienionych w § 1

§ 3

 1. Medal przyznaje Prezes Izby po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą.
 2. Prawo do zgłaszania kandydatów do Medalu posiadają:
  • członkowie Zarządu Izby,
  • osoby zarządzające firmą będącą członkiem Izby wobec swoich pracowników.
 3. Wniosek o przyznanie Medalu składa się w formie pisemnej na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Firma będąca członkiem Izby ma prawo ubiegać się o jeden nieodpłatny medal w danym roku kalendarzowym. Każdy kolejny medal wnioskowany przez firmę i przyznany przez Prezesa Izby podlega opłacie w wysokości 200 zł brutto (w tym VAT) wpłacanej przez wnioskodawcę na konto IGKM.
 5. Wręczenie Medalu odbywa się w szczególności podczas uroczystości wewnętrznych organizowanych przez firmy będące członkami Izby i wnioskujące o medale, lub podczas innych imprez branżowych w czasie i miejscu uzgodnionym z Prezesem Izby.
 6. Wręczenia Medalu dokonuje Prezes Izby, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna, upoważniona przez Prezesa Izby osoba.
 7. Wraz z Medalem osoba wyróżniona otrzymuje akt jego przyznania, numerowany wg. kolejności wystawienia.
 8. Wzór aktu przyznania Medalu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 4

Jednolity tekst niniejszego Regulaminu (z przyjętymi poprawkami) zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16.12.2011 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy zakup i wręczenie przez spółkę, pracownikom medali okolicznościowych w celu ich uhonorowania za wieloletnią pracę na rzecz komunikacji miejskiej, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o stan faktyczny Zainteresowany uważa, że w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez pracowników medale okolicznościowe stanowią przychód ze stosunku pracy. Pracownicy, którzy otrzymali ww. medale uzyskali bowiem określoną korzyść finansową, a korzyść ta jest wymierna - jej wartość została określona w Regulaminie przyznawania Medalu Izby Gospodarczej Komunikacji miejskiej „Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej” (pkt 4 Regulaminu) oraz faktury zakupu i wynosi 200 zł brutto.

Zgodnie bowiem z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosunek pracy jest to relacja prawna pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W ramach jej pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Spółka wręczyła medale zatrudnionym pracownikom, czyli jednoznacznie należy uznać, że mamy tu do czynienia ze stosunkiem pracy. Spółka uznaje, że do przychodów ze stosunku pracy należy zaliczyć każde świadczenie, które zostało wypłacone (przekazane) w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą (spółką). Dlatego też do przychodów ze stosunku pracy zaliczono wartość przekazanych pracownikom medali.

Ponieważ pracodawca posiada informację, którzy pracownicy otrzymali medale i jakie (o jakiej wartości), uznano że pracownicy ci otrzymali wymierną korzyść, która stanowi ich przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania wartości medali wręczonych pracownikom z okazji wieloletniej pracy jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego wynika, że przychodem ze stosunku pracy, stosunku służbowego może być nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, np. nagrody pieniężne lub rzeczowe przyznane pracownikom.

Zgodnie z powyższym, wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez pracownika od pracodawcy co do zasady stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wystąpił z inicjatywą uhonorowania swoich pracowników medalami z okazji wieloletniej pracy. Medal Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej jest honorowym branżowym wyróżnieniem osób legitymujących się długoletnią, nienaganną pracą na rzecz komunikacji miejskiej. Otrzymane przez pracowników medale stanowią formę wyrazu uznania i wyróżnienia ich za wieloletnią pracę, ze strony pracodawcy. Stanowią pamiątkę i mają dla pracowników wartość emocjonalną. We wniosku podkreślono, że medale okolicznościowe są wyłącznie formą uhonorowania niektórych pracowników i nie przedstawiają dla nich żadnej wartości handlowej. Przyznawane są za długoletnią pracę w związku z czym stanowią wyłącznie wartość emocjonalną, której nie można wycenić.

Zdaniem tut. Organu, przyznawane nagrody w postaci medali okolicznościowych nie mają na celu dokonania przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Są jedynie – jak wskazał Wnioskodawca - formą uhonorowania niektórych pracowników, nie nadają się do przetopienia i nie przedstawiają dla nich żadnej wartości handlowej. Zatem należy uznać, że ich wartość nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienić także należy, że w zakresie pytania dotyczącego kosztów uzyskania przychodów podatkiem dochodowym od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.