ILPB1/4511-1-588/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania kwoty środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty oraz zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektu
ILPB1/4511-1-588/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 3. ryczałty
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w części dotyczącej:

 • zwolnienia z opodatkowania kwoty środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. A. prowadzi działalność szkoleniową oraz doradczą.

Od 01.10.2011 r. P. A. rozpoczęła realizację projektu Wzrost Aktywności (...) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2011-2015 P. A. realizowała również następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 1. Szkolenie, staż, praca – kompleksowy program wparcia osób niepełnosprawnych POKL. (...),
 2. Wzrost Aktywności Zawodowej (...),
 3. Przewiduj i reaguj zarządzanie zmianą (...),
 4. Czas na szkolenie, staż i pracę – kompleksowy program wsparcia dla młodych bezrobotnych (...),
 5. Aktywność, Sprawność, Praca (...),
 6. Fabryka Młodej Przedsiębiorczości (...),
 7. ECDL podstawą w zinformatyzowanym świecie (...)
 8. Język angielski – nowe horyzonty (...),
 9. Nowe horyzonty (...).

Zgodnie z umowami beneficjent rozlicza koszty dzieląc je na bezpośrednie – dotyczące wydatków określonych w budżecie projektu oraz pośrednie – definiowane jako określony procent od poniesionych w danym okresie kosztów bezpośrednich.

P. A. przysługuje od 5% do 7% kwoty kosztów bezpośrednich jako środki na pokrycie kosztów pośrednio związanych z projektem (np. koszt wynajęcia biura projektu, telefon, obsługa administracyjno-księgowa, zużycie materiałów). Środki te są rozliczane ryczałtem, nie wymagają przedstawienia dokumentów księgowych dla udowodnienia ich wysokości. Za niektóre okresy trwania projektu otrzymana przez Beneficjenta kwota ryczałtu była wyższa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu. Kwota stanowiąca nadwyżkę nie podlega zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej.

Ponadto Beneficjentowi przysługiwało wynagrodzenie Kierownika Projektu –A. W programach projektów uwzględniono dla A. jako Kierownika Projektu wynagrodzenie miesięczne, które na podstawie not obciążeniowych ewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kwota otrzymanych środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty jest wolna od podatku na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód z otrzymanego wynagrodzenia z tytułu wykonywania powyższych czynności Kierownika Projektów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie podlega zaksięgowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem P. A., kwota otrzymanych środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty jest wolna od podatku na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Zdaniem P. A., zawyżenie zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uwzględnienia wynagrodzenia kierownika oraz umieszczenia kwoty wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej w podatkowej książce przychodów i rozchodów niepoprawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w części dotyczącej:
 • zwolnienia z opodatkowania kwoty środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektu – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca realizował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskodawca jest Liderem Projektów w związku z czym podpisał umowy na dofinansowanie z poszczególnymi Jednostkami Pośredniczącymi: Wojewódzkim Urzędem Pracy w (...),(...) Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Urzędem Marszałkowskim Województwa (...), Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy (...). Zgodnie z umowami beneficjent rozlicza koszty dzieląc je na bezpośrednie oraz pośrednie. Wnioskodawcy przysługuje od 5% do 7% kwoty kosztów bezpośrednich jako środki na pokrycie kosztów pośrednio związanych z projektem. Środki te są rozliczane ryczałtem, nie wymagają przedstawienia dokumentów księgowych dla udowodnienia ich wysokości. Za niektóre okresy trwania projektu otrzymana przez Beneficjenta kwota ryczałtu była wyższa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu. Kwota stanowiąca nadwyżkę nie podlega zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej. Ponadto Beneficjentowi przysługiwało miesięczne wynagrodzenie Kierownika Projektu, które na podstawie not obciążeniowych ewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na wstępie zaznaczyć należy, że realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL pt.: „Zakres realizacji projektów partnerskich (...)”. Jak wynika z powołanych regulacji partnerstwo polega na tym, iż podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu.

Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Należy jednak podkreślić, iż system finansowania programu operacyjnego Kapitał Ludzki opiera się na współfinansowaniu projektów z budżetu krajowego (część środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a część ze środków krajowych).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 września 2014 r. - ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. W myśl art. 2 pkt 5 ww. ustawy – brzmieniu obowiązującym od dnia 13 września 2014 r. - ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 kwietnia 2014 r., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
 • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 kwietnia 2014 r., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Stosownie do treści art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. - dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. - dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 • realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 • płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • dotacje celowe dla beneficjentów,
 • realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 • realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank (...) w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z UE, FS i EFR stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych zmieniła również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank (...), który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Nowy obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank (...)– beneficjent.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodane zostały pkt 136 i 137, obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 tej ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku (...), z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zatem środki, otrzymane z EFS w ramach PO KL są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, otrzymane w ramach ww. działania, w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają co do zasady zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawca jako lider otrzymał w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank (...)- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa - na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania otrzymanego dofinansowania projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę (lidera) wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Wdrażającej, wskazać należy, że ta część otrzymanego dofinansowania także stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio na podstawie cytowanych uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że zwolnieniu podlega cała kwota otrzymanej dotacji, nawet jeśli wystąpiła nadwyżka otrzymanych środków w wyniku rozliczenia w projekcie kwot większych niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Wnioskodawcę.

Zatem Zainteresowany słusznie wskazał, że , kwota otrzymanych środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty jest wolna od podatku, jednakże nie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy.

Wobec powyższego ze względu na uzasadnienie prawne tego stanowiska, tut. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty środków na pokrycie kosztów pośrednich w części przewyższającej poniesione koszty za nieprawidłowe.

W odniesieniu do środków otrzymanych przez Wnioskodawcę - na podstawie umów na dofinansowanie zawartych z poszczególnymi Jednostkami Pośredniczącymi (Wojewódzkim Urzędem Pracy w (...),(...) Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Urzędem Marszałkowskim Województwa (...), (...) Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy (...)) - za wykonywanie czynności Kierownika Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy wskazać, że środki te stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy, na podstawie cytowanego wyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże dochód z tego tytułu jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, a jego zwolnienie uzależnione jest od podmiotu, który wypłacił te środki.

Należy jednak zauważyć, że środki pieniężne pochodzące z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego przeznaczone dla Wnioskodawcy (lidera) z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektów zgodnie z zawartymi umowami z Poszczególnymi Jednostkami na dofinansowanie przedmiotowych programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie stanowią wynagrodzenia dla Wnioskodawcy, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym uznać należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę (lidera) dofinansowanie z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektów - przeznaczone na pokrycie kosztów pracy wykonywanej osobiście przez Zainteresowanego - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przekazywane jest ono w formie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przekazywane jest ono jako płatność ze środków europejskich.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037). Zawarte w rozporządzeniu „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Mając na względzie powyższe, przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie muszą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów”. Zgodnie z objaśnieniami do księgi, jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (Uwagi), gdzie mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tego przychodu wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W konsekwencji, przychody te nie podlegają ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie mają one wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Przychody te mogą być jednak ujęte w kolumnie 16 Księgi „Uwagi”.

Podsumowując, przychód z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc nie podlega zaksięgowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków z tytułu wykonywania czynności Kierownika Projektu jest prawidłowe.

Końcowo tut. organ wskazuje, że konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.