ILPB1/4511-1-521/16-2/KF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca) zawarła z „A” Sp. z o.o., Oddział w Polsce (dalej: Ubezpieczyciel) umowę dotyczącą ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.

Warunki ubezpieczenia zostały przedstawione w polisie (dalej: Polisa) i załączonych do niej dokumentach, którymi są:

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej, wprowadzone przez Ubezpieczyciela w dniu 1 grudnia 2012 r., (dalej: OWU),
 • szczególne warunki ubezpieczenia (dalej: SWU), oznaczone jako Dodatki do Polisy.

Polisa została zawarta na okres od 19.11.2015 do 31.03.2017 z zastrzeżeniami dotyczącymi dodatkowego okresu ubezpieczenia, które zostały wskazane w treści OWU oraz przedstawione w niniejszym wniosku.

Podmioty objęte ubezpieczeniem

Zgodnie z pkt 3.34 OWU, cyt.:

Ubezpieczony oznacza Spółkę oraz Osobę Ubezpieczoną”.

Zgodnie z pkt 2.3 OWU, cyt.:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej Umowy Ubezpieczenia obejmuje również spółki kapitałowe, które przed lub w dniu rozpoczęcia Okresu Ubezpieczenia odpowiadają definicji Podmiotu Zależnego.

W ramach niniejszego rozszerzenia definicja Spółki zostaje zmieniona i obejmuje Ubezpieczającego oraz Podmioty Zależne”.

Wnioskodawca jako podmiot spełniający definicję Ubezpieczającego w rozumieniu OWU jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy Polisy.

Zgodnie z pkt 3.18 OWU, cyt.:

„Osoba Ubezpieczona oznacza dowolną osobę fizyczną, która była, jest lub podczas Okresu Ubezpieczenia zostanie:

 • (a) członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem bądź osobą fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorcze), członka komisji rewizyjnej lub prokurenta;
 • (b) Pracownikiem
  1. pełniącym funkcję zarządczą lub nadzorczą w Spółce; lub
  2. w związku z Roszczeniom zarzucającym Naruszenie Praw Pracowniczych; lub
  3. wskazanym jako współpozwany wraz z którąkolwiek z osób wskazanych w podpunkcie (a) w związku z Roszczeniem zarzucającym Pracownikowi Spółki uczestnictwo lub pomoc w popełnieniu Nieprawidłowego Działania;
 • (c) Osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe Spółki lecz wyłącznie w czasie kiedy i tak długo, jak taka Osoba Ubezpieczona działa dla i w imieniu Spółki w ramach funkcji określonych w punktach od (a) do (c) powyżej. Termin Osoba Ubezpieczona nie obejmuje zewnętrznych audytorów, zarządcy przymusowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, syndyka, zarządcy, nadzorcy sadowego, jak również wszelkich likwidatorów Spółki wyznaczonych przez sąd”.

Zgodnie z treścią Polisy definicja Ubezpieczonego zawarta w pkt 3.18 OWU została rozszerzona na zasadach określonych w pkt 2.9 OWU, cyt.;

Ubezpieczyciel zapłaci Szkodę poniesioną przez współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), jak również spadkobierców przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy Osoby Ubezpieczonej powstałą wyłącznie w związku z Nieprawidłowym Działaniem popełnionym przez taką Osobę Ubezpieczoną. Do celów niniejszego rozszerzenia definicja Ubezpieczonego zostaje zmieniona i obejmuje również współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), spadkobierców, przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy”.

Zgodnie z pkt 3.25 OWU:

Pracownik oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od wymiaru czasu pracy, w ramach prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej Spółki, której Spółka wypłaca wynagrodzenie i ma prawo kierować wykonywaniem przez nią obowiązków, wydawać wiążące polecenia oraz sprawować nad nią nadzór”.

Osoby ubezpieczone nie zostały określone imiennie w Polisie.

Osób ubezpieczonych nie można zidentyfikować na dzień zawarcia Polisy. Krąg ubezpieczonych obejmuje zarówno osoby pełniące określone funkcje w przeszłości, pełniące je aktualnie, jak również osoby nieznane jeszcze z imienia i nazwiska, które będą je pełnić w przyszłości. Tak więc charakterystyczna jest tu zmienność ubezpieczonych zarówno co do liczby, jak i ich tożsamości w trakcie trwania Polisy.

Wobec powyższego, ubezpieczeniem objęta jest bezimienna, otwarta grupa ubezpieczonych, obejmująca swym zakresem m.in.: byłych, aktualnych i przyszłych członków organów, pracowników i osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe w rozumieniu OWU, a także współmałżonków, konkubentów lub inne podobne osoby (np. partnerów życiowych), spadkobierców, przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy osób wskazanych powyżej.

W tak określonym otwartym katalogu osób ubezpieczonych występują między innymi:

 • osoby będące pracownikami Wnioskodawcy, które otrzymują przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o PIT,
 • osoby nieposiadające statusu pracownika, które otrzymują przychody kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a, pkt 9 ustawy o PIT (np. członkowie zarządu).

Dodatkowy okres ubezpieczenia

Osobie ubezpieczonej, na warunkach określonych w OWU i Dodatkach do Polisy, może przysługiwać dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej:

 • ograniczony w czasie lub
 • dożywotni.

Zgodnie z pkt 2.1 OWU, cyt.:

„Jeżeli niniejsza Umowa Ubezpieczenia nie zostanie odnowiona przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego, jak również nie zostanie zawarta przez Ubezpieczającego inna umowa odpowiedzialności członków władz spółki:

 • (a) Ubezpieczonemu przysługuje Okres Dodatkowy wynoszący 60 dni, który bez zapłaty dodatkowej składki rozpoczyna się automatycznie po wygaśnięciu Okresu Ubezpieczenia;
 • (b) za zapłatą dodatkowej składki określonej w pkt 8 Polisy Ubezpieczonemu będzie przysługiwać dłuższy Okres Dodatkowy wskazany w punkcie 8 Polisy, jeśli Ubezpieczający prześle oświadczenie o chęci skorzystania z niego oraz opłaci dodatkową składkę w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Okresu Ubezpieczenia.

Punkt 8 Polisy przewiduje 36-miesięczny okres dodatkowy dla Ubezpieczonego, przy czym jego ustanowienie nie wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Wnioskodawcę żadnej dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

Zgodnie z Dodatkiem Nr 4 do Polisy, pkt 2.2 OWU został usunięty w całości i zastąpiony poniższym tekstem:

„Każdej Osobie Ubezpieczonej, która przed lub w trakcie Okresu Ubezpieczenia przestanie wchodzić w zakres definicji Osoby Ubezpieczonej z jakiejkolwiek przyczyny innej niż:

 • (a) pozbawienie prawa do pełnienia takiej funkcji na mocy orzeczenia sądowego lub innej decyzji organów władzy publicznej; lub
 • (b) zajście Transakcji,
  bez obowiązku zapłaty dodatkowej składki przysługiwać będzie dożywotni Okres Dodatkowy w odniesieniu do wszelkich Roszczeń objętych niniejszą Umową Ubezpieczenia. Niniejsze rozszerzenie będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że:
  1. niniejsza Umowa Ubezpieczenia nie zostanie odnowiona, jak również nie zostanie zawarta przez lub w imieniu Osoby Ubezpieczonej inna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki; lub
  2. w przypadku, gdy taka odnowiona lub inna umowa ubezpieczenia nie będzie zapewniała ochrony dla takiej Osoby Ubezpieczonej”.

Zgodnie z punktem 5.5 OWU, cyt.:

Ochrona ubezpieczeniowa przewidziana w niniejszej Umowie Ubezpieczenia obejmuje wyłącznie Roszczenie, które zostało podniesione przeciwko Ubezpieczonemu po raz pierwszy w Okresie Ubezpieczenia lub w Okresie Dodatkowym”.

Składka ubezpieczeniowa

Zryczałtowana kwota składki została ustalona przez Ubezpieczyciela po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka dotyczącego wystąpienia szkód objętych zakresem ubezpieczenia.

Zgodnie z pkt 5.2 OWU, składka ubezpieczeniowa jest stała przez cały okres ubezpieczenia i nie podlega indeksacji.

W szczególności, składka ubezpieczeniowa jest niezależna od ewentualnych rotacji członków organów oraz pracowników Wnioskodawcy w rozumieniu OWU, jak również od liczby osób ubezpieczonych i sprawowanych przez nich funkcji.

Składka za okres ubezpieczenia wskazany w Polisie została zapłacona przez Wnioskodawcę.

Zdarzenie przyszłe

Po zakończeniu okresu ubezpieczenia na mocy Polisy Wnioskodawca planuje zawierać kolejne umowy ubezpieczania szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych na takich samych warunkach, jak wskazane powyżej dla zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy obciążenie Wnioskodawcy kosztem składki ubezpieczeniowej z tytułu Polisy zapewniającej ochronę ubezpieczeniową otwartemu, bezimiennemu i nieidentyfikowalnemu na dzień jej zawarcia kręgowi osób fizycznych (w szczególności Członków Zarządu i Prokurentów Wnioskodawcy) rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązki płatnika określone w art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT w odniesieniu do tych osób fizycznych, związane z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy), oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a, pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście)...

Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie go kosztem składki ubezpieczeniowej z tytułu Polisy zapewniającej ochronę ubezpieczeniową otwartemu, bezimiennemu i nieidentyfikowalnemu na dzień jej zawarcia kręgowi osób fizycznych (w szczególności Członków Zarządu i Prokurentów Wnioskodawcy) nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika określonych w art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT w odniesieniu do tych osób fizycznych, związanych z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit a, pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, cyt.:

„Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o PIT, cyt.:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b”.

W myśl art. 13 pkt 7-9 ustawy o PIT, cyt.:

„Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (...)

 1. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 2. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 3. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”.

Na podmiotach dokonujących świadczeń określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (przychody ze stosunku pracy) oraz art. 13 pkt 7-9 ustawy o PIT (działalność wykonywana osobiście) co do zasady ciążą obowiązki płatnika podatku PIT, które polegają na obliczaniu, pobieraniu i wpłacaniu na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatku PIT z tytułu dokonanych świadczeń.

Zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, cyt.:

„Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej”.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1”.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, cyt.:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przychodem pracowniczym i przychodem z działalności wykonywanej osobiście są nie tylko świadczenia pieniężne, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Warunkiem opodatkowania przychodu z nieodpłatnych świadczeń jest jednoznaczne określenie beneficjentów takich świadczeń i ustalenie wartości nieodpłatnego przysporzenia przypadającego na każdego z beneficjentów. Tylko w takim przypadku na podmiocie dokonującym świadczenia ciążą obowiązki płatnika podatku PIT.

Powyższe wynika z faktu, iż podmiot opodatkowania musi być zindywidualizowany, a przedmiot opodatkowania kwotowo skonkretyzowany.

Wykluczone jest ustalanie przychodu jako wartości statystycznej, obliczanej w drodze matematycznej kalkulacji lub w inny hipotetyczny sposób. Tak długo, jak nie zostanie zidentyfikowana osoba podatnika i nie zostanie ustalona konkretna, pieniężna wartość świadczenia otrzymanego przez osobę zidentyfikowaną jako podatnik, tak długo nie można mówić o powstaniu przychodu w rozumieniu przywołanych przepisów ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z dnia 08.07.2014, sygn. K 7/13, zgodnie z którym za przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach stosunku pracy mogą zostać uznane świadczenia, dla których poniższe warunki są spełnione łącznie:

 1. zostały spełnione za zgodą pracownika,
 2. zostały spełnione w interesie pracownika i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który pracownik musiałby ponieść,
 3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Pomimo iż wyrok TK został wydany w sprawie pozapłacowych świadczeń dokonywanych na rzecz osób posiadających status pracownika, w ocenie Wnioskodawcy zaprezentowane w nim tezy, a w szczególności warunek nr (3) dotyczący wymiernego i zindywidualizowanego charakteru świadczenia znajduje zastosowanie do osób uzyskujących od świadczeniodawcy przychody pochodzące nie tylko ze stosunku pracy i określone w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, ale również z działalności wykonywanej osobiście i określone w art. 13 pkt 7-9 ustawy o PIT.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku Polisy oraz analogicznych polis zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości jest niemożliwe określenie zamkniętej listy ubezpieczonych z przedstawionych poniżej przyczyn:

 • Polisa ma charakter otwarty, aby zakresem objąć maksymalną liczbę osób, które swoimi działaniami lub zaniechaniami mogą wyrządzić szkodę objętą ubezpieczeniem;
 • wśród osób objętych ubezpieczeniem są m.in. pracownicy, Członkowie Zarządu, Prokurenci Wnioskodawcy, ale także osoby niezwiązane z Wnioskodawcą (np. małżonkowie, konkubenci, spadkobiercy, przedstawiciele prawni i cesjonariusze tych osób);
 • Polisa ma charakter bezimienny, co powoduje, iż na jej skuteczność i wysokość składki ubezpieczeniowej nie mają wpływu m.in.:
  • zmiany personalne w spółkach objętych ochroną ubezpieczeniową,
  • zmiany ilościowe w organach, których członkowie będą objęci ochroną,
  • ustalone w spółkach i innych podmiotach objętych Polisą procedury oraz regulaminy podziału obowiązków,
 • Polisa obejmuje swym zakresem osoby nieidentyfikowalne na dzień jej zawarcia, tzn. osoby, które spełniały warunki podmiotowe umowy w przeszłości, w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przyszłości,
 • Polisa obejmuje nie tylko ubezpieczone osoby fizyczne, ale również samą spółkę (Wnioskodawcę),
 • Polisa obejmuje swym zakresem zróżnicowany krąg osób z uwagi na różne kompetencje i sposób ich powiązania z Wnioskodawcą, który nie jest w równym stopniu obarczony ryzykiem skierowania wobec tych osób roszczeń odszkodowawczych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • zakres podmiotowy umowy ubezpieczeniowej uniemożliwia dokładne ustalenie kręgu osób objętych ubezpieczeniem OC i ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu,
 • w przypadku otwartego, bezimiennego, nieidentyfikowalnego katalogu osób ubezpieczonych brak jest podstaw do określenia po stronie ubezpieczonych przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT,
 • w rezultacie, po stronie Wnioskodawcy nie powstają obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT w związku z zawarciem Polisy i opłaceniem składki ubezpieczeniowej z tego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają przytoczone poniżej indywidualne interpretacje prawa podatkowego, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2014 roku, sygn. ILPB1/415-132/14-2/TW, cyt.:
  W świetle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku uznać jednak należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób. Tym samym, w tejże sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie kręgu osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Powyższe oznacza, że wartość zapłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej nie stanowi dla osób objętych zakresem ubezpieczenia, zdefiniowanych w opisie stanu faktycznego, przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2013 roku, sygn. ILPB2/415-1104/12-3/JK, cyt.:
 • Zatem w rozpatrywanej sprawie krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. Reasumując stwierdzić należy, iż opłacana przez Spółkę z tytułu bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem nie stanowi dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z ww. tytułu Wnioskodawca – jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Analogiczne stanowisko zaprezentowali:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2015 roku, sygn. IPPB4/415-1039/14-2/JK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2014 roku, sygn. ITPB2/415-567/14/MU,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2014 roku, sygn. ITPB2/415-645/14/MU,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2014 roku, sygn. IPPB2/415-844/13-2/AS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2013 roku, sygn. IPPB4/415-335/13-2/JK4,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2013 roku, sygn. IPPB2/415-329/13-2/EL,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2013 roku, sygn. IPPB2/415-1116/12-2/EL,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygn. IPPB2/415-990/12-2/AS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2012 roku, sygn. IPPB2/415-652/12-2/MG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2012 roku, sygn. IPPB4/415-149/12-2/JK3,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2012 roku, sygn.; IPPB2/415-109/12-2/AK.

Wnioski:

 • warunkiem opodatkowania przychodu z nieodpłatnych świadczeń stosownie do art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a i pkt 9 ustawy o PIT jest jednoznaczne określenie beneficjentów takich świadczeń i ustalenie wartości nieodpłatnego przysporzenia przypadającego na każdego z beneficjentów,
 • Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniowa otwarty, bezimienny i nieidentyfikowalny na dzień jej zawarcia krąg ubezpieczonych, obejmujący swym zakresem m.in.: byłych, aktualnych i przyszłych członków organów Wnioskodawcy, byłych, aktualnych i przyszłych pracowników Wnioskodawcy, jak również małżonków, partnerów życiowych, spadkobierców, cesjonariuszy i przedstawicieli prawnych tak szerokiego kręgu osób ubezpieczonych,
 • w rezultacie składka ubezpieczeniowa, którą został obciążony Wnioskodawca i która dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową otwartego, bezimiennego i nieidentyfikowalnego na dzień zawarcia Polisy kręgu osób, nie stanowi dla tych osób przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit a, pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście), podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.