ILPB1/4511-1-417/16-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem polskim w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca był jednym ze wspólników spółki cywilnej zawiązanej w roku 1993 r. która w roku 2001 przekształcona została zgodnie z art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych w spółkę jawną trwająca do dnia dzisiejszego. Spółka (zarówno cywilna jak i jawna) prowadziła i prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych. W spółce wspólnicy posiadali i posiadają wkłady równej wartości. Są to wkłady pieniężne. Zgodnie z umową spółki wspólnicy uczestniczyli i uczestniczą w jej zyskach po jednej trzeciej. W tym samym stosunku procentowym uczestniczą w stratach.

Przychodami każdego ze wspólników z udziału w spółce są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwane przez tę spółkę, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z udziału w spółce od chwili rozpoczęcia przez nią w roku 1993 wykonywania działalności gospodarczej opodatkowywane były przez wspólników zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, w proporcji do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki.

Dochody uzyskiwane przez spółkę każdy ze wspólników opodatkowywał podatkiem dochodowym, zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, początkowo na zasadach ogólnych, następnie w sposób określony w art. 30c tej ustawy (tzw. podatkiem liniowym).

Dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych spółka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, a następnie do chwili obecnej księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W trakcie trwania spółki (zarówno cywilnej jak i jawnej) wspólnicy z zamiarem zgromadzenia środków na planowaną inwestycję nowego zakładu produkcyjnego, decydowali o przeznaczaniu części osiąganych zysków generowanych przez spółkę na podwyższenie kapitału podstawowego spółki. W tym celu rezygnowali z wypłaty części podzielonego zysku netto (zysku po obniżeniu o podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w spółce przypadającego na danego wspólnika), a o kwoty tego zysku powiększali swoje wkłady wniesione do spółki. Powyższe dotyczyło każdego ze wspólników w tym samym rozmiarze. Nie we wszystkich latach funkcjonowania spółki podzielony zysk przekazywany był przez wspólników na podwyższenie ich wkładów w spółce. Podwyższenie wartości wkładów skutkowało zmianami umowy spółki w tym zakresie.

Kwoty, o które podwyższane były wkłady wspólników, deponowano na rachunku bieżącym, rachunkach oprocentowanych oraz lokatach spółki i bieżąco wykorzystywano dla celów jej działalności. Obecnie, ze względu na pogorszenie koniunktury na rynku, na którym działa spółka, wspólnicy mają zamiar zrezygnować z planowanej inwestycji, której sfinansowaniu służyć miały kwoty zysku przeznaczane na powiększanie wartości kapitału podstawowego spółki.

W związku z powyższym wspólnicy zamierzają skorzystać z regulacji prawnej zawartej w art. 54 Kodeksu spółek handlowych i zmniejszyć wysokość swoich udziałów kapitałowych w spółce w ten sposób, iż każdy ze wspólników pomniejszy swój wkład wniesiony do spółki o taką samą wartość (wycofa część swojego wkładu pieniężnego). Wysokość tego pomniejszenia stanowić będzie u każdego ze wspólników część wcześniejszego podwyższenia wkładu dokonanego poprzez przeznaczenie na niego zysku netto wygenerowanego przez spółkę przypadającego na wspólnika (w spółce cywilnej, a następnie jawnej). W tym celu wspólnicy podejmą stosowną uchwałę zmieniającą umowę spółki. W chwili wypłaty na rachunku bieżącym spółki zgromadzona zostanie odpowiednia do wartości wypłaty kwota pieniężna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy zmniejszenie udziału kapitałowego Wnioskodawcy (zmniejszenie wartości jego wkładu pieniężnego w spółce jawnej) i wynikająca z tego wypłata przez spółkę dla Wnioskodawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej temu zmniejszeniu, dokonane do wysokości wcześniejszego podwyższenia wartości tegoż wkładu z zysku netto przypadającego na Wnioskodawcę, będzie skutkować powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to jak należy sklasyfikować źródło tych przychodów. Czy stanowią one przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychody z innego ustawowego źródła, jeśli tak, to z którego...
  3. Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to w jaki sposób i na podstawie jakich przepisów Wnioskodawca ustalić powinien wysokość dochodu do opodatkowania, w tym wysokość przychodów oraz kosztów ich uzyskania oraz kiedy powstanie przychód Wnioskodawcy z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1. Zmniejszenie udziału kapitałowego (zmniejszenie wartości jego wkładu współce jawnej) i związana z tym wypłata Wnioskodawcy środków pieniężnych pochodzących z tego zmniejszenia, w przedstawionym przyszłym zdarzeniu skutkować będzie u Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2. Uzyskany przychód będzie przychodem Wnioskodawcy z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 3. Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z praw majątkowych ustalić należy w wysokości wypłaconej kwoty pieniężnej będącej równowartością zmniejszenia wartości wkładu Wnioskodawcy w spółce, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodu będą natomiast w myśl z art. 22 ust. 1 tej ustawy wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, a więc w szczególności kwota zysku netto przeznaczona na pokrycie tej części podwyższenia wartości wkładu pieniężnego, o którą pomniejszona zostanie w przyszłości wartość wkładu Wnioskodawcy w spółce.

Przychód z praw majątkowych mając na względzie treść powołanego przepisu art. 11 ust. 1 ustawy, powstanie z chwilą otrzymania kwoty pieniężnej z pomniejszenia wartości wkładu współce.

Dochodem ze źródła przychodów jest co do zasady nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeśli koszty przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą. Powyższe reguluje art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten znajdzie zastosowanie do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o interpretację.

Argumentacja Wnioskodawcy.

Ad. 1 i 2. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Do drugiej z tych kategorii należą przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jest to jedynie przykładowy katalog praw, objętych dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 7, wymieniony w art. 18 powołanej ustawy. Świadczy o tym użycie w ostatnim z tych przepisów zwrotu „w szczególności”, oznaczającego, iż katalog ten nie ma charakteru enumeratywnego. Przy braku ustawowej definicji praw majątkowych należy więc uznać, że w rozumieniu ustawy są nimi również prawa nie wymienione w tym przepisie wprost.

Udział kapitałowy spółki jawnej to ogół praw i obowiązków wspólnika tej spółki. Udział ten należy zakwalifikować do praw majątkowych, z którymi związany jest stosunek członkostwa w spółce. Skoro bowiem na gruncie obrotu cywilnego udział kapitałowy stanowi prawo majątkowe, to jego kwalifikacja winna być dokonana w ramach źródeł przychodów do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., a zmniejszenie udziału kapitałowego należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych.

W tym stanie przychód uzyskany przez wspólnika w związku ze zmniejszeniem wartości jego wkładu wniesionego do spółki jawnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.o.f. Powyższe dotyczy również wkładu wspólnika w części, w której został wniesiony, a następnie powiększony w czasie trwania spółki cywilnej. Zgodnie bowiem z art. 26 Kodeksu spółek handlowych od chwili wpisu do rejestru spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, a wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej. Zatem wycofanie części wkładu i zmniejszenie udziału kapitałowego w czasie trwania spółki jawnej jest wycofaniem i zmniejszeniem dokonanym ze spółki jawnej, a nie cywilnej.

Ad. 3. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają odrębnych unormowań odnośnie sposobu ustalania przychodu z praw majątkowych, będącego skutkiem zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej w wyniku wycofania z tej spółki części wkładu. Kierując się ogólnymi zasadami w tym zakresie uznać należy, że do obliczenia wysokości oraz określenia daty powstania takiego przychodu zastosowanie znajdzie ogólna norma ustawowa wyrażona w art. 11 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą przychodami co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Zatem wysokość przychodu Wnioskodawcy odpowiadać będzie otrzymanej kwocie pieniężnej, a datą powstania przychodu będzie dzień jej otrzymania.

Również w zakresie kosztów uzyskania przychodów nie znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych norm odnoszących się wyłącznie do kosztu uzyskania przychodu z tytułu zmniejszenia wartości wkładu w spółce jawnej i wynikającej z tego wypłaty w pieniądzu równowartości tego zmniejszenia. W związku z powyższym uznać należy, iż kwestię tą reguluje art. 22 ust. 1 powołanej ustawy, nakazujący uznawanie za koszty wszelkich kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami tymi będą więc w szczególności zysk netto przeznaczony na pokrycie tej części podwyższenia wartości wkładu pieniężnego, o którą pomniejszony zostanie w przyszłości wkład Wnioskodawcy w spółce oraz inne koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. W myśl art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów, żadna z regulacji szczególnych powołanych w ww. przepisie nie normuje sposobu ustalania podstawy opodatkowania z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego wskutek wycofania części wkładu wniesionego do spółki jawnej, w sposób odmienny od cytowanego art. 9 ustawy. A zatem przychód uzyskany z tego tytułu pomniejszać będą koszty jego uzyskania, ustalone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe, nie uzyska on dochodu z ww. źródła, gdyż nie wystąpi nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 22 KSH, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W myśl art. 48 § 2 KSH, wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Z kolei zgodnie z art. 50 § 1 KSH, udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu (art. 50 § 2 KSH). Natomiast zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników (art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 KSH).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W świetle powyższych przepisów przychód powstaje zatem w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają specyfikację źródeł przychodów, na podstawie których następuje przypisanie konkretnego przychodu do źródła przychodu. Przypisanie do konkretnego źródła przychodów jest istotne, ponieważ w zależności od ustalenia źródła przychodów, dla tego przychodu powstają dalsze skutki podatkowe prowadzące do obliczenia uzyskanego dochodu lub poniesionej straty w danym okresie rozliczeniowym.

Należy wskazać, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od spółki jawnej, której jest wspólnikiem, z tytułu obniżenia wartości jego wkładu w tej spółce, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten należy zaliczyć do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodów, jakim są m.in. prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie zawierają jego definicji, natomiast zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy, można zaliczyć także inne prawa, niż wymienione w tym przepisie.

Do przychodów z tego źródła należy zaliczyć świadczenia otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu obniżenia wkładu w tej spółce. Sam wkład wiąże się bowiem z konkretnymi prawami majątkowymi, które wspólnikowi spółki osobowej przysługują w związku z członkostwem w tej spółce.

Wobec powyższych wyjaśnień należy wskazać, że przychód uzyskany przez wspólnika w związku z obniżeniem jego wkładu wniesionego do spółki jawnej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć również należy, że w stosunku do przychodów uzyskanych w związku z obniżeniem wkładów w spółce jawnej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne regulacje dotyczące ustalania przychodów z poszczególnego źródła przychodów.

Zatem, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie wskazać należy, że w związku z uznaniem otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych za przychód z praw majątkowych, dla celów jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, tj. o wydatki faktycznie poniesione na nabycie (objęcie) wycofanej części wkładu do spółki jawnej, które będą spełniać przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca był jednym ze wspólników spółki cywilnej zawiązanej w roku 1993, która w roku 2001 przekształcona została zgodnie z art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych w spółkę jawną trwająca do dnia dzisiejszego. Spółka (zarówno cywilna jak i jawna) prowadziła i prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych. W trakcie trwania spółki (zarówno cywilnej jak i jawnej) wspólnicy rezygnowali z wypłaty części podzielonego zysku netto (zysku po obniżeniu o podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w spółce przypadającego na danego wspólnika), a o kwoty tego zysku powiększali swoje wkłady wniesione do spółki. Wspólnicy zamierzają skorzystać z regulacji prawnej zawartej w art. 54 Kodeksu spółek handlowych i zmniejszyć wysokość swoich udziałów kapitałowych w spółce w ten sposób, iż każdy ze wspólników pomniejszy swój wkład wniesiony do spółki o taką samą wartość (wycofa część swojego wkładu pieniężnego). Wysokość tego pomniejszenia stanowić będzie u każdego ze wspólników część wcześniejszego podwyższenia wkładu dokonanego poprzez przeznaczenie na niego zysku netto wygenerowanego przez spółkę przypadającego na wspólnika (w spółce cywilnej, a następnie jawnej).

Z tytułu obniżenia wkładu w spółce jawnej Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi na nabycie (objęcie) tego wkładu w takiej wysokości w jakiej nie zostały rozliczone w spółce jawnej. Jeżeli koszty uzyskania przychodów będą równe lub większe od sumy przychodów wówczas nie wystąpi dochód do opodatkowania. Przy czym należy zauważyć, że przy częściowym obniżeniu wartości wkładu wniesionego uprzednio do spółki jawnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnej części wartości wkładu z dnia jego wniesienia.

Podsumowując zmniejszenie udziału kapitałowego Wnioskodawcy (zmniejszenie wartości jego wkładu pieniężnego w spółce jawnej) i wynikająca z tego wypłata przez spółkę dla Wnioskodawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej temu zmniejszeniu, dokonane do wysokości wcześniejszego podwyższenia wartości tegoż wkładu z zysku netto przypadającego na Wnioskodawcę, będzie skutkować powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z praw majątkowych ustalić należy w wysokości wypłaconej kwoty pieniężnej będącej równowartością zmniejszenia wartości wkładu Wnioskodawcy w spółce, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodu będą natomiast w myśl z art. 22 ust. 1 tej ustawy wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, a więc w szczególności kwota zysku netto przeznaczona na pokrycie tej części podwyższenia wartości wkładu pieniężnego, o którą pomniejszona zostanie w przyszłości wartość wkładu Wnioskodawcy w spółce. Przychód powstanie na dzień otrzymania środków pieniężnych pochodzących ze zmniejszenia udziału kapitałowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.