ILPB1/4511-1-333/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.
ILPB1/4511-1-333/15-2/IMinterpretacja indywidualna
  1. pełnomocnictwo
  2. przychód
  3. sprzedaż wysyłkowa
  4. usługi pocztowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 20 czerwca 2010 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – usługi fotograficzne 17%, którą to w 2012 roku rozszerzył o działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów przez internet – aukcje internetowe 3%. Wnioskodawca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych i korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Od 1 września 2012 r. posiada kasę fiskalną.

Wnioskodawca ma wątpliwości tylko z rozliczeniem kosztów wysyłki.

Do lipca 2014 roku przychody ze sprzedaży towaru i za wysyłkę traktowane były w całości jako przychód stanowiący podstawę opodatkowania. Ponieważ kwoty za przesyłki zawyżały przychód Wnioskodawcy, to w lipcu 2014 roku zamieścił w swoim regulaminie aukcji zapisy:

  1. Zakup na mojej aukcji oznacza akceptację regulaminu”,
  2. Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w twoim imieniu i na twój rachunek z pocztą w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo nie obciąża w żaden sposób kupującego”.

Wysyłki towarów dokonywane są tylko za pośrednictwem Poczty. Przed wystawieniem rzeczy na aukcje Wnioskodawca waży je i sprawdza na stronie poczty jaki może ponieść koszt wysyłki.

Na aukcjach widnieje osobno koszt rzeczy i osobno wysyłki. Koszt za wysyłkę Wnioskodawca pobiera uśredniony – ponieważ dojdzie jeszcze opakowanie, papier, karton, taśma itp. i więcej waży – wyjdzie wyższy koszt.

Wszystkie przesyłki Wnioskodawca wysyła jako rejestrowane paczki, listy polecone i posiadają dla każdego klienta osobny imienny dowód nadania. W związku z czym Wnioskodawca może bez problemu przypisać faktyczny koszt przesyłki do konkretnego klienta. Od poczty ma fakturę zbiorczą z danego dnia dla wszystkich wysyłek (przetrzymuje do wglądu).

Zgodnie z zapisem (pełnomocnictwem) osoba kupująca przesyła Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy pieniądze za zakupioną rzecz i na pokrycie kosztów związanych z wysyłką, aby Wnioskodawca w jego imieniu i na jego rachunek opłacił koszty przesyłki u operatora na poczcie.

Jeżeli kwoty otrzymane od kupujących tytułem kosztów wysyłki są wyższe od faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę, to tą różnicę nabija na kasę fiskalną i jest to dla Wnioskodawcy (oprócz ceny za rzecz) dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 3%, i od tej kwoty Wnioskodawca opłaca co miesiąc podatek – ryczałt.

Przykład: kupujący płaci Wnioskodawcy 25 złotych jako koszt wysyłki, a Wnioskodawca płaci na poczcie 20 złotych, zatem 5 złotych Wnioskodawca nabija na kasę jako dodatkowy przychód. Kasa fiskalna ma przyporządkowanie do każdego artykułu osobny PLU. Obecnie w ewidencji przychodów Wnioskodawca umieszcza kwotę przychodu za zakupiony towar i różnicę opłaty pocztowej – różnica dodawana jest do należności za towar.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postępuje właściwie opłacając zryczałtowany podatek dochodowy jedynie od nadwyżki środków (stanowiący jego przychód) przekazanych przez kupującego na pokrycie kosztów przesyłki w jego imieniu...

Zdaniem Wnioskodawcy postępuje prawidłowo, bowiem koszt przesyłki, którą nalicza operator (w wypadku Wnioskodawcy poczta) pokrywa kupujący zgodnie z pełnomocnictwem, natomiast różnica jaka pozostaje po uregulowaniu nie jest zwracana kupującemu, jest doliczana do należności za towar (artykuł) jako dopłata do artykułu i opodatkowana ryczałtem.

MF za pośrednictwem Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. IBPP1/443-546/14/AW i Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie interpretacji z dnia 3 grudnia 2014 r. ILPP1/443-819/14-2/TK potwierdzają Wnioskodawcy poprawne postępowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2012 roku rozszerzył prowadzoną działalność gospodarczą o działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów przez internet. Wysyłki towarów dokonywane są tylko za pośrednictwem Poczty. Na aukcjach widnieje osobno koszt rzeczy i osobno wysyłki. Koszt za wysyłkę Wnioskodawca pobiera uśredniony (dochodzi jeszcze opakowanie, papier, karton, taśma itp.).

Zgodnie z zapisem (pełnomocnictwem) osoba kupująca przesyła Wnioskodawcy na jego rachunek bankowy pieniądze za zakupioną rzecz i na pokrycie kosztów związanych z wysyłką, aby Wnioskodawca w jego imieniu i na jego rachunek opłacił koszty przesyłki u operatora na poczcie. Jeżeli kwoty otrzymane od kupujących tytułem kosztów wysyłki są wyższe od faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę, to tą różnicę nabija na kasę fiskalną i jest to dla Wnioskodawcy (oprócz ceny za rzecz) dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 3%, i od tej kwoty Wnioskodawca opłaca co miesiąc podatek – ryczałt.

W przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawca bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązany jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa. Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W myśl zaś art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz fakt, że Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy uznać, że w opisanej sytuacji, tj. w przypadku gdy opłata pocztowa jest równa kosztom wysyłki poniesionym przez Wnioskodawcę, nie powstanie przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które wpływają na rachunek Wnioskodawcy na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec poczty, nie zwiększają podstawy opodatkowania, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli kwota pobrana za przesyłkę jest wyższa niż rzeczywisty koszt nabywanych na rzecz klienta usług pocztowych, to nadwyżka środków pieniężnych jest przychodem w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.