ILPB1/4511-1-217/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Czy jednoosobowa działalność powinna doliczać sobie sprzedawane usługi „w imieniu i na rzecz” (telewizja i telefon) jako przychód od sprzedanych usług?
ILPB1/4511-1-217/15-2/APinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. pozarolnicza działalność gospodarcza
  3. przychód
  4. usługi telekomunikacyjne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz dotyczący sposobu rozliczeń między firmami partnerskimi.

Tut. Organ wskazuje, że wniosek w części dotyczącej sposobu rozliczeń między firmami partnerskimi został rozstrzygnięty pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-217/15-3/AP.

Natomiast niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się tylko do tej części wniosku, która dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jego firma świadczy usługi telekomunikacyjne, sprzedaje usługi Internetu drogą kablową i radiową. Jest to jego własna linia kablowa i radiowa, a nie dzierżawiona od innych firm telekomunikacyjnych. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a także prowadzi KPiR. Na terenie, w którym dostarcza swoje usługi, jest kilka firm, które świadczą te same usługi lub poszerzone o dodatkowe usługi - telewizję i telefon stacjonarny. Jedna z tych firm zwróciła się do Wnioskodawcy, aby na swoich liniach kablowych sprzedawał telewizję i telefon. Wnioskodawca wyraził zgodę, ponieważ jego abonenci mogą mieć trzy usługi, czyli nie tylko Internet, ale i telewizję i telefon w tzw. pakiecie. Firma, z którą doszło do konsolidacji partnerskich, jest to spółka z o.o. Umowy zostały podpisywane z abonentami, u których mają być świadczone usługi, na dwóch egzemplarzach, w którym na jednej Internet, a na drugiej z dopiskiem „umowa zostaje zawarta z moją firmą zwaną dalej w umowie Partnerem, działającym w imieniu i na rzecz spółki z o.o.” Telewizja + Telefon. Wszystkie trzy Usługi są fakturowane przez firmę Wnioskodawcy z góry na bieżący miesiąc kalendarzowy; na jednej fakturze widnieją usługi, z jednakowym numerem rachunku, na który abonent dokonuje zapłaty za świadczone usługi w określonym terminie płatności. Usługi te są opodatkowane, w zależności czy jest to telewizja, czy telefon, zgodnie z ustawą o podatku VAT. Firmy partnerskie dokonują ze sobą wewnętrznych rozliczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy jednoosobowa działalność powinna doliczać sobie sprzedawane usługi „w imieniu i na rzecz” (telewizja i telefon) jako przychód od sprzedanych usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego działalność gospodarcza powinna doliczać do przychodu sprzedawane usługi, pomimo iż nie jest ona bezpośrednim operatorem telewizji i telefonu. Usługi są fakturowane na rachunkach wystawianych przez firmę Wnioskodawcy, pod jego NIP-em i w jego systemie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 powoływanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi telekomunikacyjne, sprzedaje usługi Internetu drogą kablową i radiową przy wykorzystaniu własnej linii kablowej i radiowej. Wnioskodawca udostępnił jednej z firm świadczących te same lub podobne usługi swoje linie kablowe celem sprzedaży usług telewizyjnych i telefonicznych. Firmą, z którą doszło do konsolidacji partnerskich, jest spółka z o.o. Jak wskazano, umowy zostały podpisywane z abonentami, u których mają być świadczone usługi, na dwóch egzemplarzach – na jednym jest Internet, a na drugim Telewizja + Telefon z dopiskiem „umowa zostaje zawarta z moją firmą zwaną dalej w umowie Partnerem, działającym w imieniu i na rzecz spółki z o.o.”. Wszystkie trzy Usługi są fakturowane przez firmę Wnioskodawcy z góry na bieżący miesiąc kalendarzowy; na jednej fakturze widnieją usługi, z jednakowym numerem rachunku, na który abonent dokonuje zapłaty za świadczone usługi w określonym terminie płatności. Jak wskazano, firmy partnerskie dokonują ze sobą wewnętrznych rozliczeń.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przychód z tytułu świadczenia usług dotyczących telewizji i telefonu, realizowanych w imieniu i na rzecz firmy partnerskiej, powinien zaliczać do przychodu z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze fakt, że umowy dotyczące świadczenia usług dotyczących telewizji i telefonu są zawierane między klientami a Wnioskodawcą, a przy tym Wnioskodawca wystawia faktury z tytułu ww. usług, w niniejszej sprawie w związku z ich realizacją po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód podatkowy, który należy kwalifikować do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w niniejszej sprawie przychód z tytułu świadczenia usług dotyczących telewizji i telefonu, realizowanych w imieniu i na rzecz firmy partnerskiej, Wnioskodawca powinien zaliczać do przychodu z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.