ILPB1/4511-1-211/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki.
ILPB1/4511-1-211/15-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. pełnomocnictwo
  2. przychód
  3. sprzedaż wysyłkowa
  4. usługi pocztowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej obuwia i odzieży opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%. W regulaminie sprzedaży podatnik zawarł informację, że sprzedawane przez niego towary wysyłane są kupującemu po dokonaniu wpłaty za towar na konto podatnika powiększonej o koszt przesyłki ponoszonej przez podatnika dla kupującego lub za pobraniem oraz, że kupujący upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego z dostawcą w celu przesłania mu za pośrednictwem poczty zakupionego towaru. Jest też zamieszczona informacja w tym samym regulaminie, że przekazane przez kupującego środki na pokrycie kosztów wysyłki towaru nie stanowią dodatkowego przychodu z działalności podatnika, ponieważ stanowią one zwrot kosztów poniesionych przez podatnika w imieniu nabywcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnik będzie postępował właściwie nie uwzględniając środków przekazanych przez kupującego na pokrycie kosztów przesyłki w imieniu kupującego jako przychodu z wykonywanej działalności i nie będzie ich wliczał do przychodu ewidencjonowanego podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik będzie postępował właściwie nie wliczając środków przekazanych przez kupującego na konto podatnika na pokrycie kosztów wysyłki w imieniu kupującego przez podatnika do przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

W regulaminie sprzedaży internetowej zawarta jest informacja, że kupujący od podatnika towar, przekazuje mu środki na pokrycie kosztów wysyłki w jego imieniu, oraz kupujący upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z podatnikiem w celu przesłania mu za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej zakupionego towaru a przekazane środki na ten cel nie stanowią dodatkowego przychodu podatnika. Tak więc przekazane dodatkowo środki na koszty wysyłki, nie są przychodem podatnika i nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie internetowej sprzedaży towarów. Zawarł on w regulaminie sprzedaży zapis, że kupujący na Jego aukcji upoważnia Go do zawarcia umowy z dostawcą w celu przesłania mu za pośrednictwem poczty zakupionego towaru, a przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Wnioskodawcy. Zgodnie z tym zapisem, kupujący przekazuje Wnioskodawcy oprócz kwoty za zakupiony przedmiot, również środki na pokrycie kosztów związanych z wysyłką tego przedmiotu. Równowartość opłaty za przesyłkę pocztową stanowi zwrot kosztu poniesionego w imieniu nabywcy.

W przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawca bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązany jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa. Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W myśl zaś art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz fakt, że Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy uznać, że w opisanej sytuacji nie powstanie przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które wpływają na rachunek Wnioskodawcy na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec poczty, nie zwiększają podstawy opodatkowania, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.