ILPB1/4511-1-1608/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/4511-1-1608/15-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. kopaliny
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód
 4. zbiornik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 lutego 2016 r. znak ILPB1/4511-1-1608/15-2/AN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie odebrano oraz uzupełniono w dniu 22 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także jest współwłaścicielem wraz z żoną i synem dużego, około 320 ha gospodarstwa rolnego. Obecnie, wraz z pozostałymi współwłaścicielami zamierza przystąpić (po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę) do budowy dużego (ok. 8 ha) stawu rybnego celem wspólnego prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z przewidywaną realizacją robót będą wydobywane następujące kopaliny: piasek, żwir, oraz glina. Część tych kopalin będzie segregowana i sprzedawana na bieżąco, natomiast reszta będzie składowana po posegregowaniu na żwir, glinę, oraz piasek celem ich późniejszej sprzedaży.

Przewidywany okres pozyskiwania ww. materiałów wyniesie około 3 - 4 lata, a zakończenie ich sprzedaży nastąpi w okresie około 5 - 6 lat.

Przed przystąpieniem do prac j.w. wnioskodawca zamierza wraz z pozostałymi współwłaścicielami przedmiotowego gruntu założyć spółkę cywilną celem wspólnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin ze złóż, które stanowią ich współwłasność.

Wnioskodawca ma jednak wątpliwości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanych wyżej warunkach przychód ze sprzedaży ww. kopalin może być zaliczony w oparciu o art. 5a ust. 6 updof do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o której mowa w art. 10 ust. 1 p. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 p. 9 updof, tj. do przychodów uzyskiwanych z innych źródeł...
  Wnioskodawca ma także wątpliwość, z uwagi na to, iż finalnym celem przedsięwzięcia jest nie tylko budowa stawu rybnego, ale także sprzedaż kopalin.
 2. Czy przewidywany przychód ze sprzedaży kopalin można pomniejszyć, czyli zaliczyć do kosztów uzyskania te wydatki, które będą ponoszone na wydobywanie kopalin, ich segregację, koszty transportu wewnętrznego celem ich magazynowania, koszty załadunku i transport związany z dostarczaniem kopalin do finalnych odbiorców...
  Chodzi tutaj wyłącznie o te koszty, które będą związane ze sprzedażą kopalin, natomiast pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji - np. z tytułu doprowadzenia i odprowadzenia wody do stawu, wyrównania jego dna, utwardzenia i utrwalenia faszyną jego brzegów i skarp, jako niezwiązane z późniejszą sprzedażą urobku niewątpliwie nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, głównie ze względu na przewidywany długi okres (nawet ok. 6 lat) pozyskiwania, magazynowania i sprzedaży urobku, należy uznać, że wydobywanie i sprzedaż gliny, piasku i żwiru będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 updof, a więc stanowić będzie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca uważa także, że ponoszone wydatki na pozyskanie kopalin, ich magazynowanie oraz transport do odbiorców będą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym w celu osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży kopalin. Cel pomniejszenia wydatku jest zgodny z regulacją zawartą w art. 22 ust. 1 updof, a przewidywane wydatki nie będą znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 updof, dlatego też wydatki powyższe stanowić będą koszty podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z powyższą definicją działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytworzeniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu.

W świetle powyższego, osiągane przez rolników przychody ze zbywania gliny, piasku, żwiru, które są wydobywane przy budowie zbiorników wodnych nie można zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wskazać jednak należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 1. jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 2. wykonywana jest w sposób ciągły, jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy - istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter,
 3. prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa obrocie gospodarczym.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki, stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami gruntu zamierza przystąpić (po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę) do budowy dużego (ok. 8 ha) stawu rybnego celem wspólnego prowadzenia działalności rolniczej. W związku z przewidywaną realizacją robót będą wydobywane następujące kopaliny: piasek, żwir, oraz glina. Część tych kopalin będzie segregowana i sprzedawana na bieżąco, natomiast reszta będzie składowana po posegregowaniu na żwir, glinę, oraz piasek celem ich późniejszej sprzedaży. Przewidywany okres pozyskiwania ww. materiałów wyniesie około 3 - 4 lata, a zakończenie ich sprzedaży nastąpi w okresie około 5 - 6 lat.

Ponadto – co istotne – Wnioskodawca zamierza wraz z pozostałymi współwłaścicielami przedmiotowego gruntu założyć spółkę cywilną celem wspólnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin ze złóż, które stanowią ich współwłasność.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody Wnioskodawcy osiągane ze sprzedaży kopalin (piasku, żwiru oraz gliny), osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie źródła przychodów uznano za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które będą ponoszone na wydobywanie kopalin, ich segregację, koszty transportu wewnętrznego celem ich magazynowania, koszty załadunku i transport związany z dostarczaniem kopalin do finalnych odbiorców tut. Organ zauważa, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu - każdorazowo spoczywa na podatniku.

Jak wskazano uprzednio, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla kosztu podatkowego konieczny jest związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a przychodem z konkretnego źródła przychodów. Aby istniał związek przyczynowy ponoszone wydatki winny mieć cechę przemyślanego logicznego działania podatnika związanego z działalnością gospodarczą podporządkowanego osiągnięciu przychodu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w związku z przewidywaną realizacją robót (budowa stawu rybnego) będzie wydobywać piasek, żwir oraz glinę, które będą następnie sprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z wydobywaniem kopalin, ich segregację, koszty transportu wewnętrznego celem ich magazynowania, koszty załadunku i transport związany z dostarczaniem kopalin do finalnych odbiorców, będą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca winien przy tym mieć na uwadze, że obowiązany jest wykazać, że pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Niego przychodami z działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.