ILPB1/4511-1-1604/15-2/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego.
ILPB1/4511-1-1604/15-2/KFinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. działalność usługowa
 3. gospodarstwo rolne
 4. hodowla (chów) zwierząt
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi i jest właścicielem Gospodarstwa Rolnego. Oprócz gospodarstwa Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą usługową.

Wnioskodawca zawarł umowę intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego z Zakładem (...). Zakład przekazał Wnioskodawcy cielęta na podstawie dokumentu WZ wraz z szczegółową specyfikacją:

 • numery kolczyków, kserokopie paszportów identyfikujące zwierzęta,
 • wagę każdego cielaka,
 • indywidualny nr cielaka nadawany przez zastosowanie technologii „chipowania” cieląt.

Trzecim punktem umowy jest: „Strony postanawiają, że dostarczone przez Kontraktującego do Producenta (Rolnika) cielęta stanowią wyłączną własność Kontraktującego”.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że Paszporty wystawione na cielęta są na Jego imię i nazwisko oraz numer Jego gospodarstwa rolnego. Również Wnioskodawca otrzymuje dopłaty do produkcji bydła opasowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prowadząc intensywny tucz cieląt Wnioskodawca wykorzystuje własne pasze wyprodukowane w swoim gospodarstwie rolnym oraz zakupione od innych producentów. Cielaki tuczone są w budynkach gospodarskich Wnioskodawcy. Również Zainteresowany ponosi koszty opieki weterynaryjnej, profilaktyki zdrowotnej oraz koszty polisy ubezpieczeniowej od ryzyk losowych.

Warunkiem zawartej umowy jest, że cielęta nie mogą być przedmiotem żadnej transakcji handlowej bez zgody Kontraktującego. Po utuczeniu cieląt Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę VAT (Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) za intensywny tucz (czyli za kilogramy przyrostu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonując taki tucz i wystawiając fakturę Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od wartości netto...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien zapłacić podatku dochodowego, ze względu na to, że działalność rolnicza (gospodarstwo rolne) zwolniona jest z podatku dochodowego, a wyżej wymieniony tucz podlega pod działalność rolniczą, czyli gospodarstwa rolnego.

Produkcję opasu Wnioskodawca wykonuje z pasz wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym i cielaki przebywają w budynkach należących do gospodarstwa rolnego.

Mimo to, że na umowie cielaki są własnością Zakładu to wg Paszportów i wg Agencji właścicielem jest Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicja działalności rolniczej – dla potrzeb ww. ustawy – została zawarta w art. 2 ust. 2. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Zatem, w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności rolniczej (z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej) oznacza, że należy dokonywać ścisłej interpretacji przepisów odnoszących się do takich przychodów. Zawarta w art. 2 ust. 2 ww. ustawy definicja działalności rolniczej wyznacza więc zakres przedmiotowy tej działalności, a zatem tylko przychody uzyskiwane z tak określonej aktywności mogą być wyłączone (na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy) z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Ponadto Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą usługową. Wnioskodawca zawarł umowę tuczu intensywnego bydła opasowego z Zakładem (...). W umowie znajduje się następujący zapis: „Strony postanawiają, że dostarczone przez Kontraktującego do Producenta (Rolnika) cielęta stanowią wyłączną własność Kontraktującego”. Warunkiem zawartej umowy jest, że cielęta nie mogą być przedmiotem żadnej transakcji handlowej bez zgody Kontraktującego. Po utuczeniu cieląt Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę VAT (Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) za intensywny tucz (czyli za kilogramy przyrostu).

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego nie może być uznany za przychód z działalności rolniczej. Wprawdzie przychód taki można uznać za związany z działalnością rolniczą, jednak niewątpliwie nie jest on uzyskany z wymienionych w sposób wyczerpujący w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzajów aktywności rolniczej. Nie jest to bowiem przychód ze sprzedaży produktów zwierzęcych „w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych hodowli lub chowu”, lecz przychód z opisanej we wniosku usługi świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Zakładu. Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca nie nabył prawa własności cieląt, zgodnie z zapisami umowy stanowią one wyłączną własność Kontraktującego, czyli Zakładu. Na kwalifikację przychodów nie może również wpłynąć fakt, że Wnioskodawca w swojej działalności wykorzystuje pasze wyprodukowane we własnym gospodarstwie rolnym, cielęta przebywają w budynkach gospodarskich stanowiących własność Zainteresowanego, jak również, że to Wnioskodawca otrzymuje dopłaty do produkcji bydła opasowego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza , budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, w świetle obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że działalność polegająca na usłudze intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego wypełnia przesłanki definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Niewątpliwie usługi te mają zarobkowy charakter, czyli nastawione są na osiągnięcie zysku (dochodu). Charakter podejmowanych działań świadczy o zamiarze wykonywania usług w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność prowadzona jest we własnym imieniu, na rzecz innego podmiotu – Zakładu (...).

Tym samym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu bydła opasowego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca świadczy na rzecz Zakładu usługę intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego, czyli sprawuje opiekę zajmując się utrzymaniem zwierząt należących do innego podmiotu, to nie prowadzi działalności polegającej na wytworzeniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli lub chowu. Wnioskodawca zajmuje się chowem bydła w imieniu innego podmiotu (nie własnym), a tym samym nie prowadzi działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy podatkowej, lecz działalność usługową, z której uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu zawartej umowy intensywnego tuczu hodowlanego bydła opasowego należy zakwalifikować do przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie z uwagi na to, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług opodatkowaniu będzie podlegał przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.