ILPB1/4511-1-1518/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) oraz w zakresie źródła przychodów uzyskanego w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek.
ILPB1/4511-1-1518/15-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. pożyczka
 4. przychód
 5. sprzedaż akcji
 6. spółka osobowa
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodów uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) – jest prawidłowe,
 • źródła przychodów uzyskanego w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) oraz w zakresie źródła przychodów uzyskanego w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. znak ILPB1/4511-1-1518/15-2/AN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 27 stycznia 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce (...) w dniu 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), będzie wspólnikiem spółki osobowej (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka osobowa będzie mieć siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Spółka osobowa nie będzie spółką komandytowo-akcyjną, ani jej następcą prawnym. Tym samym Spółka osobowa nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności Spółki osobowej będzie obejmować następujące grupowania PKD:

 • 64.19.Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • 64.20.Z, działalność holdingów finansowych,
 • 64.30.Z, działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
 • 64.92.Z, pozostałe formy udzielania kredytów,
 • 64.99.Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • 66.19.Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • 68.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 68.31.Z, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Spółka osobowa w przyszłości może być wspólnikiem spółek kapitałowych. Jednocześnie w przyszłości Spółka osobowa może dokonywać transakcji zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, których będzie wspólnikiem. Ponadto planuje się, że Spółka osobowa w przyszłości będzie udzielać pożyczek i otrzymywać odsetki od ww. pożyczek. Planuje się, że sprzedaż udziałów/akcji oraz otrzymywanie odsetek stanowić będą zasadnicze źródło przychodów Spółki osobowej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności gospodarczej spółki osobowej, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, będzie obrót (sprzedaż) akcjami (udziałami) oraz udzielanie pożyczek, co znajduje potwierdzenie w ramach umowy spółki i przyporządkowaniu zakresu działalności Spółki osobowej w ramach odpowiednich grupowań PKD.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży przez Spółkę osobową udziałów bądź też akcji spółek kapitałowych, których Spółka osobowa będzie wspólnikiem, stanowić będzie przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej...
 2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Wnioskodawcy uzyskany w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa, stanowić będzie przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży przez Spółkę osobową udziałów bądź też akcji spółek kapitałowych, których Spółka osobowa będzie wspólnikiem, stanowić będzie przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na wstępie wskazać należy, że w przypadku spółek osobowych (niebędących osobami prawnymi) podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek. W związku z powyższym, wszelkie skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych należy rozpatrywać w odniesieniu do wspólników tych spółek (w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi - w oparciu o przepisy ustawy o PDOF).

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz (z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie) łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, o której mowa w treści art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF (chyba, że wspólnik opodatkowany jest na zasadach określonych w przepisie art. 30c ust. 1 ustawy o PDOF). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o PDOF wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, jak również ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Powyższe regulacje obrazują tzw. zasadę transparentności podatkowej spółek osobowych, zgodnie z którą ich przychody i koszty zostają - w odpowiedniej proporcji - przypisane bezpośrednio do ich wspólników.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby wskazać, iż treść ustawy o PDOF wyraźnie rozróżnia źródła przychodów, a sposób opodatkowania dochodów osiąganych przez podmiot z poszczególnych źródeł może być odmienny.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej: Ordynacja podatkowa) zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby wskazać, iż w treści art. 10 ust. 1 ustawy o PDOF wyszczególniono m.in dwa odrębne źródła przychodów do których zaliczyć można:

 • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF), oraz
 • przychód z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF).

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszej interpretacji, Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem działalności Spółki osobowej zgodnie z PKD będzie m.in. działalność sklasyfikowana w ramach grupowania 64.99.Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych oraz działalność sklasyfikowana w ramach grupowania 64.20.Z, działalność holdingów finansowych. W opinii Wnioskodawcy sprzedaż akcji bądź też udziałów przez Spółkę osobową, będzie realizacją jej działalności gospodarczej znajdującą również odzwierciedlenie w przedmiocie działalności Spółki osobowej określonym w odpowiednich grupowaniach PKD. Spółka osobowa z tytułu sprzedaży udziałów bądź akcji uzyska stosowne wynagrodzenie, wobec czego można twierdzić, iż posiadane udziały oraz akcje będą służyć Spółce osobowej do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zorganizowanym i ciągłym. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tego tytułu powinno zostać zakwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskiwane przez Spółkę osobową z tytułu sprzedaży akcji oraz udziałów nie powinny być zaliczone do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów, w tym również do źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe (wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF).

W tym kontekście należy wziąć pod uwagę treść przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PDOF, pojęcie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (czyli działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF) obejmuje kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższą generalną definicję przychodu zaliczaną do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, do tego źródła przychodów należy zaliczyć wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w negatywnym katalogu zawartym w treści art. 14 ust. 3 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się, działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PDOF, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (czyli za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

W opisanym zdarzeniu przyszłym przychody osiągane przez Spółkę osobową ze sprzedaży akcji (udziałów) będą stanowić przedmiot działalności gospodarczej Spółki osobowej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Obrót akcjami oraz udziałami stanowić będzie główny przedmiot działalności i zarazem zasadnicze źródło przychodów Spółki osobowej, co znajdzie potwierdzenie w ramach umowy spółki i przyporządkowaniu zakresu działalności Spółki osobowej w ramach odpowiednich grupowań PKD. W świetle powyższego, sprzedaż akcji oraz udziałów dokonywana przez Spółkę osobową będzie podejmowana w sposób profesjonalny i będzie mieć charakter zarobkowy, zorganizowany. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy przychody osiągane przez Spółkę osobową ze sprzedaży akcji (udziałów) będą pochodzić ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Ponadto biorąc pod uwagę zapisy regulujące zasady prowadzenia spółek osobowych, Wnioskodawca stwierdza, iż sprzedaż jakiegokolwiek składnika majątku we własnym imieniu przez Spółkę osobową, powinna być traktowana jako czynność dokonana w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez taką spółkę. O ile bowiem zgodnie z przepisem art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1030 ze zm. dalej: KSH) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być prowadzona w każdym dopuszczalnie prawnym celu, a więc nie musi ona prowadzić działalności gospodarczej, o tyle Spółka osobowa może być powołana wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej i nie może ona prowadzić innej aktywności niż działalność gospodarcza (art. 89 oraz 103 KSH). Tym samym każda czynność podejmowana przez Spółkę osobową (w tym sprzedaż posiadanego majątku) stanowi przejaw jej działalności gospodarczej. Jakkolwiek bowiem przepis art. 22 KSH posługuje się pojęciem prowadzenie przedsiębiorstwa, to jednak nie można prowadzić przedsiębiorstwa nie prowadząc działalności gospodarczej nawet w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o PDOF. Zatem, Spółka osobowa nabywając we własnym imieniu i zbywając akcje lub udziały czynić to będzie wyłącznie w ramach działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje również bezpośrednie potwierdzenie w doktrynie prawniczej: „celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Wykluczone jest więc funkcjonowanie spółki bez prowadzenia przedsiębiorstwa (na przykład utworzenie spółki do jednorazowej transakcji). Prowadzenie przedsiębiorstwa należy odnosić do funkcjonalnego rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa, tj. prowadzenia we własnym imieniu, zarobkowo oraz w sposób zorganizowany i ciągły działalności gospodarczej (tak też słusznie K. Kruczalak, Kodeks, 2001, s. 63). Wątpliwe jest twierdzenie, że w przypadku spółki jawnej celem spółki może być cel gospodarczy niezarobkowy (S. Sołtysiński, Kodeks. 2006, t. I, s. 322; por. też: J. Szwaja, Nowy kodeks..., op. cit., s. 7). Obecna definicja pojęcia przedsiębiorstwa wiąże je z celem zarobkowym, a nie celem gospodarczym.” (Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), 2015 r., Lex).

Sprzedaż udziałów bądź też akcji będzie przedmiotem prowadzonej przez Spółkę osobową działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, iż zbycie przez Spółkę osobową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem akcji bądź też udziałów, będzie oznaczać powstanie u Wnioskodawcy przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto powyższe podejście zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe na gruncie analogicznych do będącego przedmiotem niniejszego wniosku stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych, takich jak:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wydana dnia 2 lipca 2013 r. (sygn. IPTPB2(415-243/13-4/KR);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana dnia 11 lutego 2011 r. (sygn. IPPB1/415-1117/10-3/EC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydana dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. ITPB1/415-1060/10/TK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydana dnia 22 listopada 2010 r. (sygn. ITPB1/415-798/10/WM);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydana dnia 30 września 2010 r. (sygn. ILPB1/415-827/10-2/AG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygn. IBPBI/1/415-275/10/KB).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, przychód Wnioskodawcy uzyskany w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa, stanowić będzie przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę, iż kwalifikacja źródła przychodu Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem przez Spółkę osobową odsetek od pożyczek regulowana jest przez te same przepisy prawa, które dotyczą kwalifikacji źródła przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez Spółkę osobową udziałów bądź tez akcji spółek kapitałowych, argumentacja w zakresie uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2 jest analogiczna do argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania nr 1.

W opisanym zdarzeniu przyszłym przychody osiągane przez Spółkę osobową w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa będą stanowić przedmiot działalności gospodarczej Spółki osobowej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem.

Udzielenie pożyczek mieszczące się w grupowaniu PKD 64.92.Z jako pozostałe formy udzielania kredytów niewątpliwie będzie stanowić przedmiot działalności Spółki osobowej, co znajdzie potwierdzenie w ramach umowy spółki i przyporządkowaniu zakresu działalności Spółki osobowej w ramach odpowiednich grupowań PKD, w tym również przytoczonego powyżej.

W świetle powyższego, działalność gospodarcza będąca źródłem przychodów osiąganych przez Spółkę osobową w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa będzie podejmowana w sposób profesjonalny i będzie mieć charakter zarobkowy, zorganizowany. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy przychody osiągane w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa będą pochodzić ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Ponadto powyższe podejście zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe na gruncie analogicznych do będącego przedmiotem niniejszego wniosku stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych, takich jak:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydana dnia 10 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB1/415-1201/13-2/AMN),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. IPPB1/415-1131/11-2/EC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana dnia 24 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-975/09-4/AG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana dnia 17 lutego 2010 r. (sygn. IPPB1/415-969/09-2/EC).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • źródła przychodów uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) – jest prawidłowe,
 • źródła przychodów uzyskanego w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1030 z późń. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z tą zasadą dochody (przychody) z udziału w spółce niebędącą osobą prawną opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku spółki.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Działalność gospodarczego albo pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Natomiast, za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Jednakże z art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności gospodarczej spółki osobowej, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, będzie obrót (sprzedaż) akcjami (udziałami) oraz udzielanie pożyczek, co znajduje potwierdzenie w ramach umowy spółki i przyporządkowaniu zakresu działalności Spółki osobowej w ramach odpowiednich grupowań PKD.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży przez Spółkę osobową udziałów bądź też akcji spółek kapitałowych, których Spółka osobowa będzie wspólnikiem a także przychód Wnioskodawcy uzyskany w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek, których udzieli Spółka osobowa, stanowić będzie przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • źródła przychodów uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) – jest prawidłowe,
 • źródła przychodów uzyskanego w związku z otrzymaniem odsetek od pożyczek – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.