ILPB1/4511-1-1409/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
ILPB1/4511-1-1409/15-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. ewidencja
 3. księgi rachunkowe
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 11 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-1409/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 11 stycznia 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ze swoim wspólnikiem prowadzi od 2000 roku przedszkole niepubliczne w formie spółki cywilnej, wyłącznie na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do tej pory wspólnicy rozliczają się na podstawie prowadzonych ksiąg handlowych (pełna księgowość). Wspólnicy korzystają z comiesięcznej dotacji otrzymywanej z gminy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Przychody roczne z tytułu tej prowadzonej działalności są poniżej 1.200.000 euro.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że działalność gospodarczą z określeniem przedmiotu działalności gospodarczej „Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego” Wnioskodawca zarejestrował od dnia 1 kwietnia 2001 roku (nr. ewid. (...)) wg PKD 80.10.A, a następnie po zmianie – 85.10.Z.

Następnie decyzją z dnia 3 lutego 2005 roku wydaną przez Prezydenta Miasta została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej na podstawie art. 7e ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7c pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.). W decyzji wyjaśniono, że Wnioskodawca zarejestrowany był we wpisie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, ponieważ zapis art. 83a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329), w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji stanowił, iż działalność oświatowa nie obejmująca prowadzenia szkoły lub placówki może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

Z dniem 21 października 2001 roku art. 83a ustawy o oświacie został zmieniony i na tej podstawie przepisy do prowadzenia szkoły lub placówki oświatowej nie mają zastosowania w działalności gospodarczej. Podstawą do ich prowadzenia jest bowiem zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Takie zaświadczenie wydane w dniu 21 czerwca 2000 r. - Wnioskodawca posiada.

W rzeczywistości zmiana przepisów spowodowała, że Wnioskodawca prowadząc przedszkole niepubliczne zmuszony został do zaprowadzenia i prowadzenia pełnej księgowości, co jest dużo bardziej skomplikowane i wymaga też zatrudnienia osoby znającej tematykę rachunkowości, co też w znacznym stopniu podraża koszty prowadzenia takiej placówki jakim jest przedszkole.

Tymczasem obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z art. 2 ustawy o rachunkowości. Wymienia się w nim kategorie podmiotów zobligowanych do ich prowadzenia. Biorąc pod uwagę art. 2 ust. 1, 2, 5 i 7 jeśli organem prowadzącym niepubliczną placówkę w tym: przedszkole jest spółka prawa handlowego, stowarzyszenie lub fundacja, bezwzględnie powinno się prowadzić księgi rachunkowe. Jeśli zaś placówkę oświatową prowadzi osoba fizyczna, czy też spółka osób fizycznych, a jej roczny przychód nie przekracza 1.200.000 Euro, to nie jest zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Analizując art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości zauważyć należy, że pomimo iż niepubliczna placówka oświatowa to podmiot, który nie ma osobowości prawnej (zgodnie z wpisem REGON), to podatnikiem i płatnikiem składek oraz podatków jest organ prowadzący i to on prowadzi księgowość placówki oświatowej. Wszelkie sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzone są w placówce oświatowej przez osobę (osoby) fizyczną (fizyczne) - jako jej organ prowadzący.

Ponadto rozpatrzyć też należy art. 2 ust. 7 ustawy o rachunkowości, który przewiduje, że pełną księgowość powinny prowadzić wszystkie podmioty, które na realizację zadań zleconych otrzymują dotacje.

Do zadań zleconych należą bowiem zadania realizowane z uwagi na zaistniałe potrzeby państwa i podzielone są na przekazane z mocy ustawy lub w drodze porozumienia. Prowadzenie przedszkola jest natomiast zadaniem własnym gminy, ale też może być realizowane przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego (wg art. 5 ust. 1, 2 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Jedynym warunkiem uzyskania dotacji jest terminowe złożenie stosownego wniosku o tę dotację w każdym roku na rok następny. Dlatego też, prowadzenie przedszkola jako zadania zleconego nie może być tutaj przyjęte, a otrzymana dotacja nie jest dotacją celową.

Po dokonanej analizie przepisów Wnioskodawca uważa, że jako osoba fizyczna prowadząca niepubliczną placówkę oświatową może w celu ewidencji podatkowej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeżeli przychody w ciągu roku kalendarzowego nie przekraczają kwoty 1.200.000 Euro, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy. Zmiana ewidencji podatkowej spowoduje też niższe nakłady na administrowanie przedszkolem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy niskich przychodach, korzystając z dotacji można rozliczać tę działalność przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo ze wspólnikiem do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powołując się na:

 1. Art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – gdzie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych itp. wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Art. 2 ust. 1 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) który stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych itp. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
 3. Interpretację indywidualną z 20 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-1276/14/ESZ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą.

Działalność prowadzona w ww. formach nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nawet jeżeli spełnia zawarte w nim przesłanki), a zatem do tych form działalności nie stosuje się zasad ujętych w tej ustawie. Nie oznacza to jednak, że na gruncie poszczególnych ustaw zasada ta nie może być modyfikowana. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na gruncie prawa podatkowego. Unormowania te mają charakter szczególny i tym samym mają pierwszeństwo przed zasadami wynikającymi z przepisu ww. ustawy o systemie oświaty (w myśl klauzuli lex specialis derogat legi generali).

Osoby fizyczne, osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych przedszkoli w rozumieniu przepisów ww. ustawy o systemie oświaty, są podatnikami podatku dochodowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznego przedszkola jest rodzajem aktywności stanowiącej działalność podjętą w celu zarobkowym, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

W myśl art. 24a ust. 4 ww. ustawy, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Stosownie natomiast do art. 24a ust. 5 powołanej ustawy, osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy),
 • jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika obowiązek prowadzenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych lub „podatkiem liniowym” podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że jeżeli zamiarem podatnika nie jest prowadzenie ksiąg rachunkowych (lub nie jest on zobowiązany do ich prowadzenia), powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nadmienić przy tym należy, że szczegółowe zasady prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037).

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że od 2000 roku Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzi niepubliczne przedszkole. Przedszkole korzysta z comiesięcznej dotacji otrzymywanej z gminy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Ponadto z wniosku wynika, że nie przekroczyła progu przychodów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Wnioskodawcy nie dotyczy również art. 2 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, ponieważ prowadzenie przedszkola jako zadania zleconego nie ma w przedmiotowej sprawie miejsca, a otrzymana dotacja nie jest dotacją celową.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie wypełni hipotezy cytowanego art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 ustawy o rachunkowości. W konsekwencji, w świetle tak opisanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych. Tym samym zdarzenia gospodarcze związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie niepublicznego przedszkola, Wnioskodawca może ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.