ILPB1/4511-1-1383/15-5/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/4511-1-1383/15-5/AMNinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. polisa ubezpieczeniowa
 3. przychód
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-1383/15-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 23 grudnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany dalej „Podatnikiem”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na startach w zawodach żużlowych. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Podatnik zawarł z S.A. umowę ubezpieczenia „Polisa (...)” (zwana dalej „Umową”). Okres ubezpieczenia trwa od dnia 18 kwietnia 2015 r. do dnia 17 kwietnia 2016 r. Składka na ubezpieczenie została rozłożona na cztery raty:

 1. I rata w wysokości 12 146 zł płatna do dnia 1 maja 2015 r.,
 2. II rata w wysokości 12 146 zł płatna do dnia 17 lipca 2015 r.,
 3. III rata w wysokości 12 146 zł płatna do dnia 17 października 2015 r.,
 4. IV rata w wysokości 12 145 zł płatna do dnia 17 stycznia 2016 r.

Podatnik uiszcza powyższe raty zgodnie z harmonogramem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz trwałą niezdolność do pracy. Suma ubezpieczenia z tego tytułu wynosi 2 000 000 zł. Wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub trwałej niezdolności do pracy odbywa się na zasadzie tzw. czasowej franszyzy - świadczenie wypłacane jest w wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia począwszy od 3 kolejnego spotkania, w którym Podatnik nie mógł wziąć udziału wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłacone świadczenia, w tym także z tytułu czasowej niezdolności do pracy na zasadzie franszyzy czasowej w wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia począwszy od 3 kolejnego spotkania, w którym Podatnik nie mógł wziąć udziału wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, to kiedy należy rozpoznać przychód z tytułu tych wypłat...
 3. Czy uiszczana ratalnie składka na ubezpieczenie stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie uiszczenia każdej z rat...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące zwolnienia przedmiotowego. Natomiast wniosek w zakresie kosztów uzyskania przychodów, został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 5 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1383/15-6/AMN.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.”) źródłami przychodów są inne źródła. W myśl art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

 1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
 2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Powyższe wyłączenia ze zwolnienia nie znajdują zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego.

Należy zauważyć, że powołany art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zwalnia od podatku m.in. kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń osobowych. Do takich ubezpieczeń należy ubezpieczenie, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie przepis ten nie uzależnia zwolnienia od sposobu wypłaty a zatem, czy dane świadczenie wypłacane jest na zasadach tzw. franszyzy czasowej. W konsekwencji należy stwierdzić, że wszelkie świadczenia wypłacone Podatnikowi na podstawie Umowy - jako otrzymane z tytułu ubezpieczenia - podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Ad 2. Zdaniem Podatnika, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczenia podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Ad 3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zatem do zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych niezbędne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. wydatek musi zostać poniesiony,
 2. jego celem jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 3. wydatek nie może znajdować się w negatywnym katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Zdaniem Podatnika, koszty ubezpieczenia wiążą się z zabezpieczeniem źródła przychodów z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i w celu zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności zostały poniesione. Ponadto wydatki na opłacenie składki ubezpieczenia NNW nie są wymienione w negatywnym katalogu w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Wobec powyższego zdaniem Podatnika składki na ubezpieczenie stanowią koszt uzyskania przychodu. W zakresie momentu rozpoznania tego kosztu należy zauważyć, że - zgodnie z art. 23 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Zatem składki na ubezpieczenie należy rozpoznać jako koszt podatkowy w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

 1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
 2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

W myśl art. 24 ust. 15a ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:

 1. ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
 2. równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik

– jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Przepis art. 805 § 2 ww. Kodeksu stanowi, że świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

 1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
 2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Stosownie do art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Stosownie do art. 829 § 1 cytowanego Kodeksu, ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

 1. przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
 2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W myśl art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z S.A. umowę ubezpieczenia „Polisa (...)”. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz trwałą niezdolność do pracy. Wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub trwałej niezdolności do pracy odbywa się na zasadzie tzw. czasowej franszyzy - świadczenie wypłacane jest w wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia począwszy od 3 kolejnego spotkania, w którym Podatnik nie mógł wziąć udziału wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że wypłacone świadczenia, w tym także z tytułu czasowej niezdolności do pracy na zasadzie franszyzy czasowej w wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia począwszy od 3 kolejnego spotkania, w którym Wnioskodawca nie mógł wziąć udziału wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi natomiast na fakt, że ww. świadczenia korzystają ze zwolnienia, rozpatrywanie kwestii rozpoznania przychodu z tytułu wypłat tych świadczeń jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.