ILPB1/4511-1-1206/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z tytułu udziału w spółce oraz sposobu opodatkowania przychodów spółki z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej.
ILPB1/4511-1-1206/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • sposobu opodatkowania przychodów z tytułu udziału w L – jest prawidłowe,
 • sposobu opodatkowania przychodów spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z tytułu udziału w L oraz w zakresie sposobu opodatkowania przychodów spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 18 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 18 listopada 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 23 listopada 2015 r., natomiast w dniu 27 listopada 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 26 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik - osoba fizyczna będąca polskim rezydentem - (dalej również: Wnioskodawca) zamierza zostać wspólnikiem amerykańskiej spółki L z siedzibą w stanie W. Spółka L nie ma zdefiniowanego przedmiotu działalności gospodarczej i zgodnie z prawem amerykańskim może - w granicach prawa - prowadzić dowolną działalność, w dowolnym miejscu na świecie. Spółka L z siedzibą w stanie W. jest połączeniem cech spółki kapitałowej (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) oraz osobowej (odpowiednik polskiej spółki jawnej) - spółka ta posiada osobowość prawną jest jednak transparentna podatkowo. Transparentność podatkowa (pass thrugh taxation) oznacza, iż przychody spółki L przypisywane są bezpośrednio jej wspólnikom, w tym wypadku - rezydentów polskich (w przyszłości między innymi Wnioskodawcy). Spółka L zamierza przystąpić w Polsce do spółki osobowej, tj. do spółki komandytowej jako komplementariusz. Spółce L będzie przysługiwał udział w zysku spółki komandytowej zgodnie ze statutem spółki komandytowej, nie będzie jednak otrzymywała odrębnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej. Spółka komandytowa prowadzić będzie swoją działalność na terenie Polski. Spółka komandytowa będzie miała powołanego prokurenta ujawnionego w KRS, który będzie ją reprezentował na terenie Polski. Spółka L nie będzie prowadziła żadnej działalności na terenie Polski (poza udziałem we wspomnianej spółce komandytowej).

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Przy zakładaniu spółki L w stanie W. w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostanie wybrana forma opodatkowania polegająca na przypisaniu wszystkich przychodów spółki L bezpośrednio do ich wspólników (tax through taxation). Oznacza to, że każdy przychód spółki będzie przypisany bezpośrednio w momencie jego wystąpienia do wspólników tej spółki w proporcjach określonych przez umowę tej spółki. Podsumowując, podatnikiem podatku dochodowego od dochodów wypracowanych w ramach wskazanej we wniosku spółki L będzie wspólnik (lub wspólnicy) tej spółki, w tym Wnioskodawca, który ma na terenie Polski nieograniczony obowiązek podatkowy. Spółka L, w opisanym stanie faktycznym, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. W rezultacie spółka transparentna podatkowo (odpowiednik polskiej spółki jawnej) mająca siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie wspólnikiem (komplementariuszem) polskiej spółki osobowej. Oznacza to, iż jedna spółka (transparentna podatkowo) - L, posiada status komplementariusza w drugiej spółce osobowej transparentnej podatkowo.

Spółka nie dokona wyboru bycia traktowaną jako osoba prawna do celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jak wspomniano wyżej, spółka L jest transparentna podatkowo, a przychody spółki opodatkowane są na poziomie jej wspólników. Zatem do celów federalnych podatków dochodowych podatnikiem będą wspólnicy tej spółki L, w tym Wnioskodawca, który ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.

Wnioskodawca nie będzie prowadził na terenie Polski za pośrednictwem spółki L działalności:

 1. wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej,
 2. polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającej na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca będzie jednak prowadził za pośrednictwem spółki L działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody z tej działalności nie będą zaliczane do innych źródeł dochodu. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż przychody z działalności gospodarczej będą wynikały z udziału w zysku spółki osobowej w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatnik będzie osiągał przychody w zysku proporcjonalnie do udziału w zysku spółki L.

Spółka L nie będzie prowadziła żadnej aktywnej działalności na terenie Polski z wyjątkiem posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, oznacza to, iż jej aktywność ograniczy się wyłącznie do pełnienia funkcji komplementariusza. W związku z tym nie będzie miała do swojej dyspozycji konkretnego pomieszczenia bądź pomieszczeń, tj. „placówki działalności gospodarczej”. Spółka komandytowa, której spółka L będzie komplementariuszem, będzie reprezentowana przez prokurenta spółki komandytowej ujawnionego w KRS tejże spółki. Oznacza to, iż wszelka aktywność będzie realizowana przez prokurenta spółki komandytowej (nie prokurenta spółki L). Opisana prokura nie będzie tożsama z prokurą dla spółki L. Prokurent będzie reprezentował wyłącznie spółkę komandytową - nie będzie miał prawa reprezentacji spółki L w ramach udzielonej prokury, nie mniej jednak skutki tej reprezentacji będą wywoływać skutki prawne również dla L, jako komplementariusza spółki komandytowej, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy.

Spółka nie będzie miała placówki na terenie Polski.

Spółka L będzie posiadała wyłącznie ogół praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej. Natomiast przedmiotem działalności spółki komandytowej będzie działalność usługowa na terenie Polski. Działalność ta będzie realizowana z pominięciem spółki L (jako osoby prawnej). Stronami transakcji usługowych będzie spółka komandytowa i bezpośrednio klienci z Polski.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce L, zdaniem Wnioskodawcy, będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jak będą opodatkowane przychody Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce L...
 2. Jak będą opodatkowane przychody spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce osobowej - spółce komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w sytuacji, kiedy wspólnikiem amerykańskiej spółki L, która jest transparentna podatkowo jest rezydent Polski, takie opodatkowanie powinno nastąpić w Polsce bezpośrednio u Wnioskodawcy. Ponieważ w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, z uwagi na fakt, iż spółka L w opisanym stanie faktycznym jest spółką transparentną podatkowo, to przychody jej będą opodatkowane bezpośrednio na poziomie jej wspólników w tym przypadku w Polsce. Ponieważ w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • sposobu opodatkowania przychodów z tytułu udziału w L – jest prawidłowe,
 • sposobu opodatkowania przychodów spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem amerykańskiej spółki L z siedzibą w stanie W. Spółka L jest transparentna podatkowo, a przychody spółki opodatkowane są na poziomie jej wspólników. Jak wskazano, każdy przychód spółki będzie przypisany bezpośrednio w momencie jego wystąpienia do wspólników tej spółki w proporcjach określonych przez umowę tej spółki. Podatnikiem podatku dochodowego od dochodów wypracowanych w ramach spółki L będzie wspólnik (lub wspólnicy) tej spółki, w tym Wnioskodawca, który ma na terenie Polski nieograniczony obowiązek podatkowy. Co więcej, spółka nie dokona wyboru bycia traktowaną jako osoba prawna do celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zatem do celów federalnych podatków dochodowych podatnikiem będą wspólnicy spółki L, w tym Wnioskodawca, który ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.

Wskazana wyżej spółka L zamierza przystąpić w Polsce do spółki osobowej, tj. do spółki komandytowej jako komplementariusz. Spółce L będzie przysługiwał udział w zysku spółki komandytowej zgodnie ze statutem spółki komandytowej, nie będzie jednak otrzymywała odrębnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce L, a także opodatkowania przychodów spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Analogiczne regulacje zawiera art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Pod pojęciem „spółki niebędącej osobą prawną” ustawodawca rozumie przy tym spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podmioty, które są podatnikami podatku dochodowego, zostały wskazane odpowiednio w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast:

 • osoby prawne (art. 1 pkt 1);
 • spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 pkt 1);
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 1 i 3 (art. 1 pkt 2);
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1);
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2).

W pojęciu spółki niebędącej osobą prawną mieszczą się zatem m.in. spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w państwie innym niż Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa nie spełniają warunku traktowania jak osoby prawne i podlegania w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego, nie ma obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych – nie dokonuje tym samym rozliczeń podatkowych związanych z uzyskiwaniem przychodów, ponoszeniem kosztów, osiąganiem dochodów (zysków).

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną są przypisywane jej wspólnikom jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi, skutki te należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przypadku wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Omawiane przepisy przewidują przy tym ściśle określony sposób przypisywania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom. Kryterium, w oparciu o które ustala się wartość przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jakie należy przypisać poszczególnym wspólnikom tej spółki, jest prawo wspólników do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Należy przy tym podkreślić, że prawo do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną jest kategorią funkcjonującą na gruncie prawa spółek handlowych, ściśle związaną z posiadaniem statusu wspólnika takiej spółki. Udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną określa poziom uczestnictwa wspólnika tej spółki w ewentualnym zysku spółki przeznaczonym do podziału. Łączny udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną wszystkich jej wspólników wynosi 100%.

Kryterium „prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną” służy więc zapewnieniu odpowiedniego „przypisywania” pełni skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom (tj. przypisywania odpowiedniej części skutków podatkowych tych zdarzeń poszczególnym wspólnikom).

Ocena skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną po stronie wspólnika takiej spółki będącego podatnikiem podatku dochodowego - pod kątem przychodu - powinna obejmować ocenę możliwości uznania przysporzeń wspólnika na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi) albo przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych) oraz przypisania odpowiedniej części tych skutków podatkowych do osoby wspólnika z zastosowaniem proporcji wynikającej z posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną.

Przyjęte przez ustawodawcę zasady rozliczeń podatkowych skutków działania spółki niebędącej osobą prawną na gruncie podatków dochodowych opiera się więc na przyjęciu, że spółka taka jest transparentna podatkowo, a „widoczni” podatkowo są jej wspólnicy. Skutki podatkowe jej działań są oceniane tak, jakby działali wspólnicy, przy czym skutki te są przypisywane każdemu ze wspólników według odpowiedniej proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną.

Z treści wniosku wynika, że spółka L jest transparentna podatkowo – podatnikiem nie jest spółka, lecz jej wspólnicy. Co więcej, spółka L nie dokona wyboru bycia traktowaną jako osoba prawna do celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jak wspomniano wyżej, spółka L jest transparentna podatkowo, a przychody spółki opodatkowane są na poziomie jej wspólników.

W kontekście powyższych informacji należy wskazać, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest Wnioskodawca, przy czym L jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy z tytułu udziału w L powinny być dokonywane z uwzględnieniem zasady określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce w L powinny być ujmowane po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika L z uwzględnieniem proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zysku L.

Dotyczy to zarówno przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w L, jak i przychodów, które uzyskuje w spółce L w związku z jej uczestnictwem w spółce komandytowej, tj. przychodów spółki L uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej.

Skoro spółka L jest transparentna podatkowo, a podatnikami są jej wspólnicy, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce osobowej należy przypisywać bezpośrednio jej wspólnikom – podatnikom podatku dochodowego.

Podsumowując, przychody Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce L - dla celów opodatkowania przychodów (dochodów) w Polsce - należy rozpoznawać po stronie Wnioskodawcy jako wspólniku tej spółki podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Także przychody uzyskiwane prze Wnioskodawcę w spółce L w związku z jej uczestnictwem w spółce komandytowej, tj. przychody spółki L uzyskane z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej, należy rozpoznawać po stronie Zainteresowanego jako wspólniku tej spółki podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Tak ustalone przychody należy uwzględniać dla celów opodatkowania przychodów (dochodów) Wnioskodawcy w Polsce.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z tytułu udziału w L oraz w zakresie sposobu opodatkowania przychodów spółki L z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej – jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ zaznacza, że dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy, nie odniesiono się do zapisów umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178, z późn. zm.), ponieważ kwestia dotycząca zapobieżeniu podwójnego opodatkowania nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Tut. Organ ustosunkował się tylko do sposobu opodatkowania w Polsce przychodu w kontekście tego, czy ma to nastąpić na poziomie spółki, czy na poziomie Wnioskodawcy – jako wspólniku tej spółki – i w tym zakresie ocenił stanowisko Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.